• Ընդա­ռաջ երկ­շա­բա­թ­յա դա­դա­րին

  Ընդա­ռաջ երկ­շա­բա­թ­յա դա­դա­րին

  12.11.2019| 02:01
  Եվ­րո­պա­կան ֆուտ­բո­լում հեր­թա­կան ան­գամ վրա հա­սավ հեր­թա­կան դա­դա­րը։ Ինչ­պես գի­տեք, այն պայ­մա­նա­վոր­ված է Եվ­րո­պա-2020-ին ըն­դա­ռաջ ազ­գա­յին ընտ­րա­նի­նե­րի ո­րա­կա­վոր­ման խմ­բա­յին փու­լի մր­ցե­լույթ­նե­րով։
 • Քա­ղա­քա­կա­նու­թ­յան ա­կանջ­նե­րը՝ ֆուտ­բո­լում

  Քա­ղա­քա­կա­նու­թ­յան ա­կանջ­նե­րը՝ ֆուտ­բո­լում

  08.11.2019| 02:02
  Ե­րեկ հայտ­նի է դար­ձել, որ ֆուտ­բո­լի Հա­յաս­տա­նի հա­վա­քա­կա­նի գլ­խա­վոր մար­զիչ է նշա­նակ­վել Աբ­րա­համ Խաշ­մա­նյա­նը։ Սույ­նի կա­պակ­ցու­թյամբ ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րար Ար­սեն Թո­րո­սյա­նը, ո­րը նաև ՀՖՖ գործ­կո­մի ան­դամ է, ֆեյս­բու­քյան իր է­ջում կիս­վել է ՀՖՖ ներ­քին աու­դի­տի և հա­մա­պա­տաս­խա­նու­թյան կո­մի­տեի նա­խա­գահ Մես­րոպ Ա­ռա­քե­լյա­նի տե­ղադ­րած լու­սան­կա­րով, որ­տեղ աս­վում է, որ ֆե­դե­րա­ցիա­յի նա­խա­գա­հը ի­րա­վունք չու­նի հա­վա­քա­կա­նի մար­զիչ նշա­նա­կե­լու։
 • Չեմ­պիոն­նե­րի լի­գա­յի հա­յե­լա­յին­նե­րը

  Չեմ­պիոն­նե­րի լի­գա­յի հա­յե­լա­յին­նե­րը

  08.11.2019| 02:01
  Չեմ­պիոն­նե­րի լի­գա­յի ե­րեք­շաբ­թի-չո­րեք­շաբ­թի կա­յա­ցած մր­ցակ­ցու­թյուն­նե­րով մեկ­նար­կեց խմ­բա­յին դի­մա­կա­յու­թյուն­նե­րի երկ­րորդ փու­լը, ին­չը նշա­նա­կում է, որ ա­ռա­ջին­նե­րի վեր­ջին հան­դի­պում­նե­րը դառ­նում են երկ­րորդ­նե­րի ա­ռա­ջի­նը, ու այս­պես շա­րու­նա­կա­բար: Հան­դի­պում­նե­րի այս հա­յե­լա­յին­նե­րը կոնկ­րետ եր­րորդ ու չոր­րորդ տու­րե­րի հաշ­վար­կով հնա­րա­վո­րու­թյուն են տա­լիս նույն թի­մե­րի ի­րար հետ մր­ցե­լը տես­նել եր­կու ան­գամ ա­նընդ­մեջ, շո­շա­փե­լիո­րեն զգալ, թե կոնկ­րետ ինչ գոր­ծոն­նե­րի հաշ­վին է այս կամ այն թի­մի ա­ռա­վե­լու­թյու­նը մր­ցակ­ցի նկատ­մամբ, կամ ին­չումն է նրանց հա­վա­սա­րու­թյու­նը:
 • Ռեալը ջախջախեց Գալաթասարային

  Ռեալը ջախջախեց Գալաթասարային

  07.11.2019| 14:07
  Ավարտվեց Չեմպիոնների լիգայի խմբային փուլի 4-րդ տուրը: A խմբում կայացան «Ռեալ»-«Գալաթասարայ» և «Պարի Սեն Ժերմեն»-«Բրյուգե» հանդիպումները։
 • Աբրահամ Խաշմանյանը՝ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ

  Աբրահամ Խաշմանյանը՝ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ

  07.11.2019| 13:56
  Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ է նշանակվել Աբրահամ Խաշմանյանը։ Պայմանագիրը նախատեսված է մինչև 2020-ի նոյեմբերի 30-ը, հայտնում են Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայից։
 • Ալեքսանդր Գրիգորյանը՝ ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ

  Ալեքսանդր Գրիգորյանը՝ ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ

  05.11.2019| 20:22
  Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականը կգլխավորի Ալեքսանդր Գրիգորյանը՝ ՀՖՖ-ն համաձայնության է եկել 53-ամյա մասնագետի հետ: Նրա նշանակման մասին պաշտոնապես կհայտարարվի առաջիկա ժամերին:
 • Մե­սին` անձ­նա­կան կյան­քի դի­տան­կ­յու­նից

  Մե­սին` անձ­նա­կան կյան­քի դի­տան­կ­յու­նից

  05.11.2019| 00:29
  Հեր­թա­կան՝ թվով վե­ցե­րորդ «Ոս­կե գն­դա­կը» ստա­նա­լուց հե­տո իս­պա­նա­կան Marca-ն զրույց է ու­նե­ցել կա­տա­լո­նյան «Բար­սե­լո­նի» ու Ար­գեն­տի­նա­յի ազ­գա­յին ընտ­րա­նու հար­ձակ­վող, հա­մաշ­խար­հա­յին ֆուտ­բո­լի գե­րաստղ Լիո­նել Մե­սիի հետ՝ շեշ­տադ­րե­լով բա­ցա­ռա­պես նրա անձ­նա­կան կյան­քի ման­րա­մաս­նե­րը, նա­խա­սի­րու­թյուն­նե­րը, սո­վո­րություն­նե­րը:
 • Առանց մե­դալ­նե­րի

  Առանց մե­դալ­նե­րի

  05.11.2019| 00:26
  Վրաս­տա­նում ա­վարտ­վեց շախ­մա­տի Եվ­րո­պա­յի թի­մա­յին ա­ռաջ­նու­թյու­նը: Տղա­մարդ­կանց մեր ընտ­րա­նին Բա­թու­մում այդ­պես էլ չկա­րո­ղա­ցավ մե­դալ նվա­ճել։
 • Գե­րա­կումբ­նե­րի ձա­խո­ղու­մը

  Գե­րա­կումբ­նե­րի ձա­խո­ղու­մը

  05.11.2019| 00:25
  Ամեն ին­չի սկիզ­բը դրեց դի­վի­զիո­նի բա­ցա­հայտ հետ­նա­պահ «Դի­ժո­նին» տա­նուլ տված «Պա­րի Սեն Ժեր­մե­նը»։ Այս ախ­տը մեկ օր անց վա­րա­կեց «Բար­սե­լո­նին», ո­րը ֆրան­սիա­կան գրանդ ա­կում­բի պես նույն­պես խա­ղը շա­հում էր ար­տագ­նա­յում, սա­կայն նրա պես ճզմ­վեց։
 • Անսո­վոր խո­շոր հա­շիվ

  Անսո­վոր խո­շոր հա­շիվ

  01.11.2019| 01:48
  Ան­սո­վոր խո­շոր հա­շիվ է գրանց­վել Անգ­լիա­յի լի­գա­յի գա­վա­թի «Լի­վեր­պուլ»-«Ար­սե­նալ» դի­մա­կա­յու­թյու­նում: Մեկ քա­ռորդ եզ­րա­փա­կիչ հա­նող այս մր­ցակ­ցու­թյու­նում խա­ղի հա­շիվն ար­դեն վե­ցե­րորդ րո­պեին բա­ցել են տան­տե­րե­րը՝ շնոր­հիվ Մուս­տա­ֆիի ինք­նա­գո­լի: Սրա­նից հե­տո ե­կել է հյու­րե­րի գե­րիշ­խե­լու ժա­մա­նա­կը: