• Եվ իս­կա­պես էլ փա­ռա­հեղ ե­ղավ

  Եվ իս­կա­պես էլ փա­ռա­հեղ ե­ղավ

  04.09.2020| 01:46
  Կո­րո­նա­վի­րու­սը՝ կո­րո­նա­վի­րուս, հասց­րած (նաև՝ հասց­նող, հասց­նե­լիք) վնա­սը՝ սահ­մռ­կե­ցու­ցիչ ու ան­մարդ­կա­յին, բայց գո­նե մի դրա­կան կողմ ու­նե­ցավ՝ մար­զա­սե­րին պարգևե­լով ֆուտ­բո­լա­յին փա­ռա­հեղ օ­գոս­տոս, այս կերպ նպաս­տե­լով սթ­րե­սա­յին ի­րա­վի­ճա­կից քիչ թե շատ դուրս գա­լուն կամ այն հաղ­թա­հա­րե­լուն։
 • Lamborghini-ն նոր սպորտքար է թողարկում. լուսանկարներ

  Lamborghini-ն նոր սպորտքար է թողարկում. լուսանկարներ

  31.07.2020| 21:24
  Թանկարժեք ավտոմեքենաներ արտարդորղ իտալական Lamborghini ընկերությունը նոր սպորտքար է թողարկել՝ Lamborghini Essenza SCV12-ը: Այս մասին գրում է Car Buzz պարբերականն ու ավելացնում՝ մեքենան մինչև այժմ ներկայացված սպորտքարերից ամենազիլն է:
 • Փո­խա­դարձ վնա­սե­լու մի­տու­մով

  Փո­խա­դարձ վնա­սե­լու մի­տու­մով

  31.07.2020| 02:12
  Կո­րո­նա­վի­րու­սը՝ կո­րո­նա­վի­րուս, իր ծանր ու զզ­վե­լի հե­տևանք­նե­րով, ա­կումբ­նե­րի ֆի­նան­սա­կան մի­ջոց­նե­րի զգա­լի կո­րուստ­նե­րով, այ­դու­հան­դերձ, տրանս­ֆե­րա­յին ա­մա­ռա­յին պա­տու­հա­նը խոս­տա­նում է գոր­ծարք­նե­րով հա­րուստ լի­նել։
 • Վեր­ջի­նի սպա­սու­մով

  Վեր­ջի­նի սպա­սու­մով

  31.07.2020| 01:58
  Նախ ա­սենք, որ եվ­րո­պա­կան ֆուտ­բո­լա­յին գեր­տե­րու­թյուն­նե­րի հինգ ա­ռաջ­նու­թյուն­նե­րից չորսն ա­վարտ­ված է, փաս­տա­ցի մնա­ցել ենք սկու­դե­տեի սպա­սու­մով, իսկ այն, ինչ կա­տար­վում է այս­տեղ, խո­շոր հաշ­վով ար­դեն իսկ մեկ ան­գամ ան­ցած բան է։
 • Անա­վարտ է միայն սկու­դե­տեն

  Անա­վարտ է միայն սկու­դե­տեն

  28.07.2020| 00:54
  Այո, մնա­ցինք միայն Ի­տա­լիա­յի ա­ռաջ­նու­թ­յան հույ­սին, քան­զի ա­վարտ­վեց նաև Անգ­լիա­յի­նը։ Բայց, բո­լոր դեպ­քե­րում, ե­կեք ա­ռանձ­նա­կի սուգ ու շի­վան չկա­պենք, ո­րով­հետև օ­գոս­տո­սը մեզ Չեմ­պիոն­նե­րի ու Եվ­րո­պա­յի լի­գա­նե­րի խա­ղար­կու­թ­յուն­նե­րի ա­վար­տա­կան մաս է կազ­մե­լու, այն էլ՝ փոխ­ված ըն­թա­ցա­կար­գով։ Ժա­մա­նա­կին տե­ղե­կաց­րել ենք, հի­մա էլ, ա­ռի­թից օգտ­վե­լով, հի­շեց­նենք՝ հան­դի­պում­նե­րի ել­քը ո­րոշ­վե­լու է մեկ խա­ղի ար­դ­յուն­քով։ Ա­սել է թե՝ ով վրի­պեց, վրի­պեց։ Սխալ­վե­լու ի­րա­վունք չկա։
 • Լար­վա­ծու­թ­յու­նը միայն ու միայն ա­վե­լա­նում է

  Լար­վա­ծու­թ­յու­նը միայն ու միայն ա­վե­լա­նում է

  24.07.2020| 01:20
  Վեր­նագ­րում ար­ծարծ­ված միտ­քը չպի­տի միայն եվ­րո­պա­կան ֆուտ­բո­լա­յին գեր­տե­րու­թյուն­նե­րի ներ­քին ա­ռաջ­նու­թյուն­նե­րով պայ­մա­նա­վո­րել։ Հաս­կա­ցանք, որ ևս մեկ տուր, ու ա­մեն ինչ պարզ կլի­նի Անգ­լիա­յում, ևս ե­րեք տուր, ու սկու­դե­տեն էլ հան­գու­ցա­լուծ­ված կլի­նի։ Բայց հո ա­վար­տին մո­տե­ցող այս ա­ռաջ­նու­թյուն­նե­րով ա­մեն ինչ չպր­ծա՞վ։
 • «Տո­կիո­յում խա­ղե­րի հա­ջող անց­կաց­մամբ մենք հու­սով ենք ստեղ­ծե­լու ժա­ռան­գու­թ­յուն, ո­րը կմտ­նի մարդ­կու­թ­յան պատ­մու­թ­յուն»

  «Տո­կիո­յում խա­ղե­րի հա­ջող անց­կաց­մամբ մենք հու­սով ենք ստեղ­ծե­լու ժա­ռան­գու­թ­յուն, ո­րը կմտ­նի մարդ­կու­թ­յան պատ­մու­թ­յուն»

  24.07.2020| 01:19
  Կո­րո­նա­վի­րու­սի պատ­ճա­ռով այս տա­րի Տո­կիո­յում անց­կաց­վե­լիք օ­լիմ­պիա­կան խա­ղե­րը, գի­տեք, հե­տաձգ­վե­ցին։ Անվ­տան­գու­թյան նկա­տա­ռում­նե­րից ել­նե­լով՝ ո­րոշ­վեց, որ այն ա­վե­լի ճիշտ կլի­նի 2021-ի ամ­ռանն անց­կաց­նել։ Ճիշտ է, Ճա­պո­նիա­յի կա­ռա­վա­րու­թյունն ու մաս­նա­վո­րա­պես երկ­րի օ­լիմ­պիա­կան կո­մի­տեն եր­կար դի­մադ­րե­ցին նման ո­րոշ­ման չհան­գե­լու հա­մար, ո­րով­հետև նաև ֆի­նան­սա­կան ահ­ռե­լի կո­րուստ­նե­րի հարց կար մեջ­տե­ղում, բայց ի վեր­ջո հար­կադր­ված ե­ղան տե­ղի տա­լու։
 • Մնաց ի­մա­նանք, թե ով է լի­նե­լու Ի­տա­լիա­յի չեմ­պիո­նը

  Մնաց ի­մա­նանք, թե ով է լի­նե­լու Ի­տա­լիա­յի չեմ­պիո­նը

  21.07.2020| 17:20
  Ներ­քին ա­ռաջ­նու­թ­յան ճա­կա­տագ­րա­կան նշա­նա­կու­թ­յան խա­ղեր՝ հա­մեմ­ված Անգ­լիա­յի գա­վա­թի կի­սաեզ­րա­փա­կիչ­նե­րի ֆան­տաս­տիկ դի­մա­կա­յութ­յուն­նե­րով՝ ա­հա ան­ցած հանգս­տ­յան օ­րե­րի ֆուտ­բո­լա­յին խճա­պատ­կե­րը, ո­րին գու­մար­վե­ցին եվ­րա­գա­վաթ­նե­րի մաս­նակ­ցու­թ­յան հնա­րա­վո­րու­թ­յուն տվող մր­ցակ­ցու­թ­յուն­նե­րը՝ ոչ պա­կաս դրա­մա­տիկ ու դի­տար­ժան։
 • «Մեր ճա­նա­պարհ­նե­րը բա­ժան­վե­ցին»

  «Մեր ճա­նա­պարհ­նե­րը բա­ժան­վե­ցին»

  21.07.2020| 17:17
  Ֆրան­սիա­յի ա­ռաջ­նու­թյան բարձ­րա­գույն խմ­բի խա­ղե­րին մաս­նակ­ցող «Մո­նա­կոն» հայ­տա­րա­րել է թի­մի ար­դեն նախ­կին գլ­խա­վոր մար­զիչ Ռո­բերտ Մո­րե­նո­յի հետ պայ­մա­նագ­րի խզ­ման մա­սին:
 • Տրանս­ֆե­րա­յին շու­կան ակ­տի­վա­նում է

  Տրանս­ֆե­րա­յին շու­կան ակ­տի­վա­նում է

  21.07.2020| 15:38
  Եվ­րա­գա­վա­թա­յին ար­գել­քի չե­ղար­կու­մը հան­գեց­րել է նրան, որ «Ման­չեսթր Սի­թին» ցան­կա­նում է ու­ժե­ղաց­նել կազ­մը, իսկ դա նշա­նա­կում է ակ­տի­վու­թյուն տրանս­ֆե­րա­յին շու­կա­յում։