• Հենրիխ Մխիթարյանը երկարաձգել է «Ռոմա»-ի հետ պայմանագիրը

  Հենրիխ Մխիթարյանը երկարաձգել է «Ռոմա»-ի հետ պայմանագիրը

  01.07.2020| 21:42
  Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի ավագ Հենրիխ Մխիթարյանը կմնա «Ռոմա»-ում մինչև ընթացիկ մրցաշարի ավարտը, իտալական ակումբը հայտարարել է, թե պայմանավորվել են «Արսենալ»-ի հետ երկարաձգել նրա վարձակալության պայմանագիրը։
 • «Ռեա­լը»՝ միանձ­ն­յա ա­ռա­ջա­տար

  «Ռեա­լը»՝ միանձ­ն­յա ա­ռա­ջա­տար

  30.06.2020| 00:56
  Որքան էլ ան­ցած օ­րե­րը գա­վա­թա­յին էին անգ­լիա­կան ֆուտ­բո­լի հա­մար, այ­դու­հան­դերձ, մինչ այդ ե­ղել էր ա­ռաջ­նու­թ­յան «Չել­սի»-«Ման­չեստր Սի­թի» դի­մա­կա­յութ­յու­նը, ո­րը... Իսկ թե այդ որն ինչ սկզ­բուն­քա­յին նշա­նա­կու­թ­յուն է ու­նե­ցել, կի­մա­նաք Կղ­զու գա­վա­թա­յին խա­ղե­րի մա­սին անդ­րա­դար­ձում, որ­տեղ խոս­տաց­վա­ծին պատ­շաճ տեղ է հատ­կաց­ված։
 • Հո­գե­մաշ մր­ցակ­ցու­թ­յու­նը սկս­ված է նո­րո­վի

  Հո­գե­մաշ մր­ցակ­ցու­թ­յու­նը սկս­ված է նո­րո­վի

  26.06.2020| 01:50
  Երկ­րի չեմ­պիո­նու­թյան հա­մար պայ­քա­րը՝ հա­վա­սար դիր­քե­րից, սկս­ված է։ Խոս­քը վե­րա­բե­րում է բնա­կա­նա­բար լա լի­գա­յին, ո­րով­հետև եվ­րո­պա­կան ֆուտ­բո­լա­յին գեր­տե­րու­թյուն­նե­րի ըն­թաց­քի մեջ գտն­վող ա­ռաջ­նու­թյուն­նե­րից ա­մեն ինչ հս­տակ է բուն­դես­լի­գա­յում՝ «Բա­վա­րիան» չեմ­պիո­նու­թյու­նը վա­ղօ­րոք է նվա­ճել, հար­ցեր չկան պրե­միեր լի­գա­յում` «Լի­վեր­պուլն» ըն­դա­մե­նը սպա­սում է խնդ­րի փաս­տա­կան կող­մի հաս­տատ­մա­նը, ո­րը, ի դեպ, կա­րող էր հենց ե­րեկ ուշ ե­րե­կո­յան էլ լի­նել, ե­թե «Ման­չեստր Սի­թին» միա­վոր­ներ կորց­ներ։ Ո­րո­շա­կի լար­վա­ծու­թյուն էր նկատ­վում սկու­դե­տեում, սա­կայն այս պա­հի դրու­թյամբ վեր­ջին տու­րը կար­ծես թե հա­նում է հար­ցա­կան­նե­րը, թե­պետ ա­ռաջ­նու­թյան ա­վար­տին բա­վա­կան ժա­մա­նակ կա, ու հնա­րա­վոր է ցան­կա­ցած զար­գա­ցում։
 • «Ռեա­լը» շր­ջան­ցեց «Բար­սե­լո­նին»

  «Ռեա­լը» շր­ջան­ցեց «Բար­սե­լո­նին»

  23.06.2020| 01:55
  Վերջ։ Եվ­րո­պա­կան ֆուտ­բո­լա­յին բո­լոր գեր­տե­րու­թյուն­նե­րի ա­ռաջ­նու­թյուն­ներն էլ մար­տա­կան ու­ղեգ­ծում են։ Միակ բա­ցա­ռու­թյու­նը կազ­մում է ֆրան­սիա­կա­նը, որ­տեղ, նկա­տի ու­նե­նա­լով կո­րո­նա­վի­րու­սի մո­լեգ­նու­մը, երկ­րի բարձ­րա­գույն ղե­կա­վա­րու­թյան մա­կար­դա­կով ո­րոշ­վեց չվեր­սկ­սել ա­ռաջ­նու­թյունն ու թի­մե­րի վերջ­նա­կան դա­սա­վո­րու­թյան հար­ցում հիմք ըն­դու­նել տվյալ պա­հի դրու­թյամբ ո­րի որ տե­ղում գտն­վե­լու փաս­տը։
 • «Նա­պո­լին»՝ Ի­տա­լիա­յի գա­վա­թա­կիր

  «Նա­պո­լին»՝ Ի­տա­լիա­յի գա­վա­թա­կիր

  19.06.2020| 01:39
  Օ­րեր ա­ռաջ ներ­կա­յաց­րինք ֆուտ­բո­լի Ի­տա­լիա­յի գա­վա­թի կի­սաեզ­րա­փակ­չի պա­տաս­խան խա­ղե­րը՝ դրանց ար­դյունք­նե­րով նշե­լով, որ եզ­րա­փա­կիչ են ե­լել թու­րի­նյան «Յուվենտուսն» ու «Նա­պո­լին» Նեա­պոլ քա­ղա­քից։ Ա­ռա­ջին հա­յաց­քից ու, ին­չու չէ, ճշ­մար­տու­թյան աչ­քե­րին սթափ նա­յե­լով, պի­տի փաս­տեինք, որ ի­րենց ու­նե­ցած կա­րո­ղու­թյամբ, զո­րու­թյու­նով թի­մե­րը հա­մար­ժեք չեն. «Յու­վեն­տու­սը» գտն­վում է բա­վա­րար մար­զա­վի­ճա­կում, վս­տա­հո­րեն գլ­խա­վո­րում է սկու­դե­տեն, ու­նի գե­րա­զանց կազմ, մինչ­դեռ մր­ցաշր­ջա­նը «Նա­պո­լիի» հա­մար միան­շա­նակ ձա­խող­ված է՝ նկա­տի ու­նե­նա­լով թի­մի ցույց տված ար­դյունք­ներն ու, որ­պես դրա հետևանք, մր­ցաշր­ջա­նի կե­սից Կառ­լո Ան­չե­լո­տիին գլ­խա­վո­րի պոս­տից հե­ռաց­նե­լը։
 • Հայտ­նի է մեկ­նար­կի ժամ­կե­տը

  Հայտ­նի է մեկ­նար­կի ժամ­կե­տը

  19.06.2020| 01:37
  Հու­նի­սի 17-ին ՈՒԵ­ՖԱ-ի շտաբ-գրա­սե­նյա­կում, կա­յա­ցել է ՈՒԵ­ՖԱ-ի գոր­ծա­դիր կո­մի­տեի հե­ռա­վար նիս­տը, քն­նարկ­վել են ա­կում­բա­յին և ազ­գա­յին հա­վա­քա­կան­նե­րի մր­ցա­շա­րե­րի ձևա­չա­փե­րի փո­փո­խու­թյուն­նե­րը, անց­կաց­ման նոր ժամ­կետ­նե­րը։
 • Հե­րո­սին ֆիլմ ձո­նեն, որ ի՞նչ ա­նեն

  Հե­րո­սին ֆիլմ ձո­նեն, որ ի՞նչ ա­նեն

  19.06.2020| 01:24
  Երբ աշ­խար­հի 17-ա­կի, Եվ­րո­պա­յի 13-ա­կի չեմ­պիոն, 1976-ին Երևա­նում ջրա­սույզ ե­ղած տրո­լեյ­բու­սից 20 մար­դու կյանք փր­կած ՇԱ­ՎԱՐՇ ԿԱՐԱ­ՊԵ­ՏՅԱ­ՆԻ ծնն­դյան օր­վա առն­չու­թյամբ հրա­պա­րա­կում ե­ղավ, թե հայ կի­նոն պատ­րաստ­վում է նրան նվիր­ված ֆիլմ նկա­րա­հա­նե­լու, լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րով իմ ար­ձա­գանքն այս­պի­սին ե­ղավ.
 • Եվրո-2020-ի հաջորդ տարվա առաջնությունը կանցկացվի 12 քաղաքներում

  Եվրո-2020-ի հաջորդ տարվա առաջնությունը կանցկացվի 12 քաղաքներում

  17.06.2020| 21:01
  Ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնությունը, որը հետաձգվել էր մեկ տարով, կանցկացվի 12 քաղաքներում՝ հայտարարել է ՈՒԵՖԱ-ի մամուլի ծառայությունը: Եվրո-2020-ը մեկ տարով հետաձգվել էր կորոնավիրուսի պանդեմիայի պատճառով:
 • Ռոման Ամոյան․ Ես ոչ մի օրինախախտում չեմ արել, ընդհակառակը՝ փորձել եմ հասկանալ, թե ինչ՞ օրենք եմ խախտել

  Ռոման Ամոյան․ Ես ոչ մի օրինախախտում չեմ արել, ընդհակառակը՝ փորձել եմ հասկանալ, թե ինչ՞ օրենք եմ խախտել

  16.06.2020| 22:53
  Բազմաթիվ զանգերից, հարցադրումներից ելնելով՝ ցանկանում եմ ինքս մեկնաբանեմ տեղի ունեցածը: Ես ոչ մի օրինախախտում չեմ արել, ընդհակառակը փորձել եմ հասկանալ, թե ինչ՞ օրենք եմ խախտել(տեսանյութում ամեն ինչ պարզ երեւում է)։
 • Պրե­միեր լի­գա­յին ու սկու­դե­տեին սպա­սե­լիս

  Պրե­միեր լի­գա­յին ու սկու­դե­տեին սպա­սե­լիս

  16.06.2020| 01:28
  Վաղ­վա­նից կմեկ­նար­կի նաև անգ­լիա­կան պրե­միեր լի­գա­յի ա­ռաջ­նու­թյու­նը, և սկզ­բուն­քո­րեն կկա­րո­ղա­նանք ա­սել, որ ե­թե ոչ ամ­բող­ջու­թյամբ, գո­նե մաս­նա­կիո­րեն մեծ ֆուտ­բո­լը ճն­շեց COVID-19 կոչ­ված այ­լան­դա­կու­թյանն ու վե­րա­դար­ձավ մեծ կյանք։ Հար­կավ հաս­կա­նա­լի է, որ դա­տարկ տրի­բու­նա­նե­րի պայ­ման­նե­րում ֆուտ­բոլն իր ողջ գու­նե­ղու­թյամբ չի ներ­կա­յա­նում ու չէր էլ կա­րող ներ­կա­յա­նալ, սա­կայն նրա­նից բա­ժա­նումն ար­դեն այն­քան տևա­կան էր, որ թվում է, ամ­բողջ մի դար է ան­ցել։