• Օլիմպիական կրակը Հունաստանից հասավ Ճապոնիա

  Օլիմպիական կրակը Հունաստանից հասավ Ճապոնիա

  20.03.2020| 13:27
  Օլիմպիական խաղերի կրակը ուրբաթ Հունաստանից բարեհաջող հասել է Ճապոնիայի հյուսիս-արևելյան Միյագի պրեֆեկտուրա, որը 2011-ին լուրջ վնասներ էր կրել երկրաշարժների և ցունամիի հետևանքով: Ռազմական Մացուսիմա բազա հատուկ չվերթի ժամանանման մասին հաղորդել է «Կյոդո» գործակալությունը:
 • 13 հա­զար դի­մակ է նվի­րա­բե­րել

  13 հա­զար դի­մակ է նվի­րա­բե­րել

  20.03.2020| 04:36
  Ի­տա­լա­կան «Ռո­մա» ֆուտ­բո­լա­յին ա­կում­բի ղե­կա­վա­րու­թյունն ա­ռանձ­նա­ցել է մար­դա­սի­րա­կան քայ­լով. հա­ջակ­ցու­թյուն երկ­րում կո­րո­նա­վի­րու­սի դեմ հայ­տա­րար­ված պայ­քա­րի՝ թի­մը 13 հա­զար դի­մակ է նվի­րա­բե­րել Ի­տա­լիա­յի հի­վան­դա­նոց­նե­րին:
 • 3 ֆուտ­բո­լիստ, 12 աշ­խա­տա­կից

  3 ֆուտ­բո­լիստ, 12 աշ­խա­տա­կից

  20.03.2020| 04:35
  Իս­պա­նա­կան «Ա­լա­վես» ֆուտ­բո­լա­յին ա­կում­բը հայ­տա­րա­րել է թի­մում կո­րո­նա­վի­րու­սով վա­րակ­ված դեպ­քե­րի մա­սին։ Կո­րո­նա­վի­րուս է հաս­տատ­վել ա­կում­բի ե­րեք ֆուտ­բո­լիս­տի, մարզ­չա­կան շտա­բի 7 ան­դամ­նե­րի, ինչ­պես նաև ա­կում­բի ոչ ֆուտ­բո­լա­յին բաժ­նի 5 աշ­խա­տո­ղի մոտ։
 • Նեյ­մարն ու Սիլ­վան վե­րա­դար­ձել են Բրա­զի­լիա

  Նեյ­մարն ու Սիլ­վան վե­րա­դար­ձել են Բրա­զի­լիա

  20.03.2020| 04:26
  ESPN-ի տե­ղե­կաց­մամբ կո­րո­նա­վի­րու­սի հա­մա­վա­րա­կի պատ­ճա­ռով «Պա­րի Սեն Ժեր­մե­նի» ֆուտ­բո­լիստ­ներ Նեյ­մարն ու Տիա­գո Սիլ­վան վե­րա­դար­ձել են Բրա­զի­լիա։ Հա­մա­ձայն աղ­բյու­րի, ֆրան­սիա­կան ա­կում­բը ֆուտ­բո­լիստ­նե­րին թույլ է տվել ինք­նու­րույն ո­րո­շել, թե հա­մա­վա­րա­կի կան­խար­գել­ման նպա­տա­կով որ­տեղ են ցան­կա­նում ինք­նա­մե­կու­սա­նալ։
 • Հասց­նել մինչ հու­լիս

  Հասց­նել մինչ հու­լիս

  20.03.2020| 04:23
  Մար­տի 17-ին ՈՒԵ­ՖԱ-ն հայ­տա­րա­րեց հաշ­ված ա­միս­ներ անց անց­կաց­վե­լիք Եվ­րո­պա­յի ա­ռաջ­նու­թյու­նը 2021 թիվ փո­խադ­րե­լու մա­սին։ Սա այս­պես ար­վեց, որ­պես­զի եվ­րո­պա­կան ֆուտ­բո­լա­յին ա­ռաջ­նու­թյուն­նե­րը կա­րո­ղա­նան ա­վար­տին հասց­նել մր­ցաշր­ջա­նը։ Սա­կայն այդ ա­ռաջ­նու­թյուն­ներն ի­րա­պես կհասց­վե՞ն ա­վար­տին. սա է ներ­կա­յիս եվ­րո­պա­կան ա­կում­բա­յին ֆուտ­բո­լա­յին ա­ռաջ­նու­թյուն­նե­րի խն­դիր­նե­րի խն­դի­րը։
 • Անբա­րո է կեղծ­ված ձևաթղ­թի վրա ստո­րագ­րու­թ­յուն դնե­լը

  Անբա­րո է կեղծ­ված ձևաթղ­թի վրա ստո­րագ­րու­թ­յուն դնե­լը

  20.03.2020| 03:31
  Հրապարակման մեջ տե­ղա­դր­ված գրու­թյուն-պատ­կե­րը ման­րա­մաս­նե­լու ա­ռանձ­նա­կի անհ­րա­ժեշ­տու­թյուն չկա, քան­զի ա­ռանց այն էլ ա­մեն ինչ տե­սա­նե­լի ու ըն­կա­լե­լի է։ Եվ այ­դու­հան­դերձ, ի հա­վե­լումն դրա, նպա­տա­կա­հար­մար գտանք ստորև ներ­կա­յաց­նել կի­նո­կենտ­րո­նի տնօ­րե­նի ժ/պ-ին ուղղ­ված մեր հրա­պա­րա­կա­յին ար­ձա­գան­քը։
 • Օլիմպիական խաղերն «անիծված» են

  Օլիմպիական խաղերն «անիծված» են

  19.03.2020| 14:11
  Ճապոնիայի փոխվարչապետ Տարո Ասոն հայտարարել է, որ Տոկիոյի Օլիմպիական խաղերն «անիծված» են։ Վերջին օրերին ենթադրությունները, որ խաղերը ստիպված կլինեն հետաձգել կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով, ավելի իրատեսական են դառնում, գրում է The Guardian-ը։
 • Տոկիոյի Օլիմպիական խաղերը չեն հետաձգվի

  Տոկիոյի Օլիմպիական խաղերը չեն հետաձգվի

  17.03.2020| 22:46
  Տոկիոյի 32-րդ ամառային Օլիմպիական խաղերը կանցկացվեն ըստ ժամկետի՝ հայտնում է Միջազգային օլիմպիական կոմիտեն: ՄՕԿ-ը խաղերը հետաձգելու անհրաժեշտություն չի տեսնում: Կոմիտեն չի պատրաստվում փոխել խաղերի ժամկետները հաշվի առնելով, որ մինչ մեկնարկը դեռևս 4 ամիս ժամանակ կա:
 • Ժա­մա­նա­կից շուտ «Լի­վեր­պու­լի» չեմ­պիո­նու­թ­յունն ա­ռայժմ ան­հա­վա­նա­կան է

  Ժա­մա­նա­կից շուտ «Լի­վեր­պու­լի» չեմ­պիո­նու­թ­յունն ա­ռայժմ ան­հա­վա­նա­կան է

  17.03.2020| 01:19
  Անգ­լիա­կան պրե­միեր լի­գան ա­ռաջ­նու­թյունն ընդ­հա­տել է մինչև ապ­րի­լի 4-ը, սա­կայն դեռևս չի ո­րո­շել, թե ինչ է ա­նե­լու հե­տո։ Աս­վա­ծը բնավ էլ չի նշա­նա­կում, թե ա­մե­նա­տար­բեր մա­կար­դակ­նե­րով քն­նար­կում­ներ չեն լի­նում, ա­ռա­ջարկ­ներ չեն ար­վում։ Ընդ­հա­նուր առ­մամբ դի­տարկ­վում է չորս հնա­րա­վոր տար­բե­րակ։
 • «Բո­լո­րիս հա­մար ծանր օ­րեր են»

  «Բո­լո­րիս հա­մար ծանր օ­րեր են»

  17.03.2020| 01:16
  Բո­լո­րիս հա­մար ծանր օ­րեր են: Մենք ապ­րում ենք` ան­հան­գս­տա­ցած լի­նե­լով կա­տար­վա­ծի հետևան­քով: Պատ­կե­րաց­նում ենք մեզ նրանց դե­րում, ով­քեր մե­ծա­պես տու­ժել են այս վա­րա­կից, կորց­րել ու կորց­նում են հա­րա­զատ­ներ: Մենք նրանց կող­քին ենք: Ես մեծ ուժ ու ե­ռանդ եմ մաղ­թում այդ մարդ­կանց: