• «Հա­յաս­տա­նի նման սուրբ օ­րենք­նե­րի եր­կի­րը վե­րա­ծում են վաշ­խա­ռուա­կան կր­պա­կի»

  «Հա­յաս­տա­նի նման սուրբ օ­րենք­նե­րի եր­կի­րը վե­րա­ծում են վաշ­խա­ռուա­կան կր­պա­կի»

  06.12.2019| 01:48
  Զին­վո­րա­կան ծա­ռա­յու­թյու­նից այս ու այն կերպ խու­սա­փած, եր­կի­րը լքած մարդ­կանց վե­րա­դար­ձի նոր հնա­րա­վո­րու­թյու­նը նոր խմո­րում­նե­րի ու ի­րա­րա­մերժ վեր­լու­ծու­թյուն­նե­րի ա­ռիթ է դար­ձել: Ի՞նչ է տա­լու ա­րա­գաց­ված զին­վո­րա­կան ծա­ռա­յու­թյու­նը, ա­ռա­ջին հեր­թին, վե­րա­դար­ձի՞ հնա­րա­վո­րու­թյուն:
 • «Ստե­փան Ա­լա­ջա­ջ­յան» մր­ցույթն ու­նի մեկ ան­վա­նա­կարգ՝ վեպ

  «Ստե­փան Ա­լա­ջա­ջ­յան» մր­ցույթն ու­նի մեկ ան­վա­նա­կարգ՝ վեպ

  06.12.2019| 01:45
  Մեկ­նար­կել է ար­ձա­կի «Ստե­փան Ա­լա­ջա­ջյան» մր­ցույ­թը։ Այս տա­րի այն ու­նի մեկ ան­վա­նա­կարգ՝ վեպ։ Մր­ցա­նա­կը՝ 1000 ԱՄՆ դո­լա­րին հա­մար­ժեք դրամ։ Մաս­նակ­ցել ցան­կա­ցող­նե­րը կա­րող են ներ­կա­յաց­նել 2019-ից մինչև 2020 թ. հու­նիս հրա­տա­րակ­ված գր­քե­րը։ Ման­րա­մաս­նե­րին կա­րե­լի է ծա­նո­թա­նալ «Կա­յա­րան» պար­բե­րա­կա­նի կայ­քում (kayaranmag.am):
 • «Տո­տա­լի­տար կայս­րութ­յան կենտ­րո­նում նա փա­ռա­բա­նում էր հա­յի ա­նու­նը»

  «Տո­տա­լի­տար կայս­րութ­յան կենտ­րո­նում նա փա­ռա­բա­նում էր հա­յի ա­նու­նը»

  06.12.2019| 01:40
  Ցու­ցադ­րու­թյա­նը զու­գա­հեռ ար­վես­տա­բան Լի­լիթ Սարգ­սյա­նը ներ­կա­յաց­րեց «Նի­կո­լայ Նի­կո­ղո­սյան. խոր­հր­դա­յին ա­զա­տա­մի­տը» թե­մա­յով զե­կույց: Մինչ մի­ջո­ցա­ռու­մը զրու­ցել ենք ԼԻ­ԼԻԹ ՍԱՐԳ­ՍՅԱ­ՆԻ հետ:
 • «Ազ­գա­յին սի­նե­մա­տե­քը ստեղ­ծա­րար մշա­կու­թա­յին, կր­թա­կան, զբո­սաշր­ջա­յին հան­գույց է, այ­սինքն՝ ստեղ­ծա­րար մի­ջա­վայր»

  «Ազ­գա­յին սի­նե­մա­տե­քը ստեղ­ծա­րար մշա­կու­թա­յին, կր­թա­կան, զբո­սաշր­ջա­յին հան­գույց է, այ­սինքն՝ ստեղ­ծա­րար մի­ջա­վայր»

  06.12.2019| 01:22
  «Ի­րա­տե­սի» հյու­րը Հա­յաս­տա­նի կի­նե­մա­տոգ­րա­ֆիստ­նե­րի միու­թյան նա­խա­գա­հի գլ­խա­վոր խոր­հր­դա­կան Ա­ՐԱ­ՅԻԿ ՄԱ­ՆՈՒ­ԿՅԱՆՆ է:
 • Ասպե­տա­կան դե­գե­րում­նե­րի ճամ­փա ան­ցած նկա­րի­չը

  Ասպե­տա­կան դե­գե­րում­նե­րի ճամ­փա ան­ցած նկա­րի­չը

  06.12.2019| 00:11
  Երկ­նա­յին չա­փում­նե­րով տա­րին մի աչ­քա­թար­թի տևո­ղու­թյուն ու­նի, ին­չը, սա­կայն, ամ­բողջ մի հա­վեր­ժու­թյուն է թվում ապ­րող­նե­րիս, որ դեռևս երկ­րա­յին չա­փում­նե­րի մեջ ենք: Մեկ տա­րի, որ նույնն է, թե 365 երկ­րա­յին օր՝ ա­ռանց Նի­կօ­յի, ակն­թար­թին ձուլ­ված հա­վեր­ժի մի պա­տա­ռիկ՝ միշտ Նի­կօ­յի հետ:
 • «Քա­ղա­քա­կա­նու­թ­յու­նից դուրս կյանք կա, ա­ռօ­ր­յա կա»

  «Քա­ղա­քա­կա­նու­թ­յու­նից դուրս կյանք կա, ա­ռօ­ր­յա կա»

  03.12.2019| 03:10
  ԴԱ­ՎԻԹ ՍԱՄ­ՎԵ­ԼՅԱ­ՆԻ հետ զրու­ցել ենք նրա՝ վեր­ջերս հրա­տա­րակ­ված «հա­կա­ՔԱ­ՂԱ­Քա­կան» ժո­ղո­վա­ծուի ա­ռի­թով: «Այս քա­ղա­քում սր­բե­րը, ստերն ու սր­տե­րը խառն­վել են ի­րար, այս­տեղ ապ­րե­լու հա­մար պի­տի կամ խենթ լի­նես, կամ սրի­կա»,- գրում է ար­ձա­կա­գի­րը:
 • «Քյար­թուն» հա­յութ­յան հետ կապ չու­նի

  «Քյար­թուն» հա­յութ­յան հետ կապ չու­նի

  03.12.2019| 03:08
  Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կան տն­տե­սա­գի­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նում տե­ղի ու­նե­ցավ հան­դի­պում Վարդ­գես Պետ­րո­սյա­նի «Վեր­ջին ու­սու­ցի­չը» վի­պա­կի հի­ման վրա նկա­րա­հան­ված հե­ռուս­տա­սե­րիա­լի ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան խմ­բի (սցե­նա­րիստ` Ա­նա­հիտ Ա­ղա­սա­րյան, դե­րա­սան­ներ` Խո­րեն Լևո­նյան, Ար­մեն Հով­հան­նի­սյան և այլք) և ՀՊՏՀ-ի ու­սա­նող­նե­րի միջև:
 • Կի­նոար­տադ­րողն ու գրո­ղը

  Կի­նոար­տադ­րողն ու գրո­ղը

  03.12.2019| 03:06
  Խո­սակ­ցու­թյուն­ներ էին շր­ջա­նառ­վում, որ էկ­րա­նա­վոր­վե­լու են հայ գրող­նե­րի ստեղ­ծա­գոր­ծու­թյուն­նե­րը: Այդ նպա­տա­կով անց­կաց­վում է մր­ցույթ, ներ­կա­յաց­րած հայ­տե­րից նախ­նա­կան ընտ­րա­կան փուլն անց­նե­լու են տա­սը:
 • Ֆի­ջի կղ­զի

  Ֆի­ջի կղ­զի

  03.12.2019| 03:02
  Ինձ ձեր­բա­կա­լում են Ֆի­ջի կղ­զու1 նու­դիստ­նե­րի լո­ղա­փում և ա­ռանց թույլ տա­լու, որ թե­կուզ թզի տերևով ծած­կեմ իմ ա­դա­մա­կան մեր­կու­թյու­նը, տա­նում են ոս­տի­կա­նա­տուն: Հա­վա­նա­բար չգի­տեն, որ ես մի ամ­բողջ երկ­րի ազ­գըն­տիր նա­խա­գահն եմ և սո­վո­րա­բար իմ ար­ձա­կուրդն եմ անց­կաց­նում այս կղ­զում:
 • «Մեզ մոտ հե­ղի­նա­կա­յին ի­րա­վուն­քը դեռևս զար­գաց­ման փու­լում է»

  «Մեզ մոտ հե­ղի­նա­կա­յին ի­րա­վուն­քը դեռևս զար­գաց­ման փու­լում է»

  29.11.2019| 03:37
  Հա­յաս­տա­նյան գրա­դաշ­տի նո­րու­թյուն­նե­րի, ձեռք­բե­րում­նե­րի ու առ­կա խն­դիր­նե­րի մա­սին զրու­ցել ենք «Զան­գակ» հրա­տա­րակ­չու­թյան թարգ­մա­նա­կան ծրագ­րե­րի ղե­կա­վար և մի­ջազ­գա­յին կա­պե­րի պա­տաս­խա­նա­տու, բա­նաս­տեղծ, թարգ­մա­նիչ, գրա­կա­նա­գետ ԱՐԹՈՒՐ ՄԵՍ­ՐՈ­ՊՅԱ­ՆԻ հետ: