ReAnimania 2019
 
 • Եկե­ղե­ցու վրա մատ մի՛ թափ տվեք

  Եկե­ղե­ցու վրա մատ մի՛ թափ տվեք

  24.09.2019| 00:32
  «Դժ­վար է բա­ցատ­րել ի­րա­վա­պահ­նե­րի ու առ­հա­սա­րակ իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի այս­չափ հարևանցի վե­րա­բեր­մուն­քը, ա­սես ի­րենց շա­հե­րից է բխում, որ ե­կե­ղե­ցու դեմ ա­նընդ­հատ դա­վեր նյութ­վեն, ե­կե­ղե­ցին պա­ռակ­տե­լու փոր­ձեր ար­վեն»:
 • Հի­սուս Քրիս­տո­սի նա­մա­կագ­րու­թ­յու­նը Ե­դե­սիա­յի Աբ­գար թա­գա­վո­րի հետ

  Հի­սուս Քրիս­տո­սի նա­մա­կագ­րու­թ­յու­նը Ե­դե­սիա­յի Աբ­գար թա­գա­վո­րի հետ

  24.09.2019| 00:04
  Աբ­գար, ոչն­չու­թյուն իշ­խան Ե­դե­սիա­յի,- Հի­սուս-Փրկ­չին, հայ­տն­ված Հու­դա­յի երկ­րում, Ե­րու­սա­ղե­մի կող­մե­րում, որ­պես հա­վեր­ժա­կան ՈԻ­ժի ճա­ռա­գայթ, ո­րը վե­րած­նել է եր­կինք­նե­րը, աշ­խարհ­նե­րը և կեն­դա­նի էակ­նե­րին, չճա­նաչ­ված «նո­րա­թուխ­նե­րի» կող­մից, բայց հի­մա ճա­նաչ­ված ա­մե­նու­րեք նրանց կող­մից, ով­քեր մինչ հի­մա խա­վա­րի մեջ էին գտն­վում, փառք Քեզ կես­գի­շե­րա­յին մա­նուկ­նե­րից...
 • Հի­սուս Քրիս­տո­սի նա­մա­կագ­րու­թ­յու­նը Ե­դե­սիա­յի Աբ­գար թա­գա­վո­րի հետ

  Հի­սուս Քրիս­տո­սի նա­մա­կագ­րու­թ­յու­նը Ե­դե­սիա­յի Աբ­գար թա­գա­վո­րի հետ

  20.09.2019| 00:08
  Հայ Ա­ռա­քե­լա­կան Սուրբ Ե­կե­ղե­ցուն մոտ գտն­վող նրա զա­վակ­նե­րը և աստ­վա­ծա­սեր գիտ­նա­կան այ­րե­րը տե­ղյակ են մ.թ. ա­ռա­ջին դա­րում ապ­րած հա­յոց Աբ­գար թա­գա­վո­րի և Հի­սու­սի նա­մա­կագ­րու­թյա­նը մեր պատ­մա­հայր Մով­սես Խո­րե­նա­ցու «Հա­յոց պատ­մու­թյան» է­ջե­րից: Սա­կայն պատ­մա­հայ­րը տե­ղե­կաց­նում է մեկ նա­մա­կի և դրա պա­տաս­խա­նի մա­սին:
 • Հա­վի­տե­նա­կան ի­րո­ղու­թ­յուն

  Հա­վի­տե­նա­կան ի­րո­ղու­թ­յուն

  17.09.2019| 00:01
  Աստ­ված հաս­նում է փր­կու­թյան ոչ շուտ, քան հան­կար­ծա­հաս, բայց եր­կար հա­սու­նա­ցած, ան­խու­սա­փե­լի, բայց խու­սա­նա­վե­լի կոր­ծա­նու­մից ան­մի­ջա­պես ա­ռաջ, ո­րով­հետև երբ մոտ չէ կոր­ծա­նու­մը, փր­կու­թյու­նը ան­հաս­կա­նա­լի է, ա­վե­լի ճիշտ` չակն­կալ­ված ու չըն­կալ­ված: Իսկ ին­չի՞ հա­մար է փր­կու­թյու­նը. լայն և նեղ ճա­նա­պարհ­նե­րը զա­նա­զա­նե­լու հա­մար:
 • Այսօր կան Աստ­ծուն գտած մար­դը, փնտ­րող մարդ­կու­թ­յու­նը և մեր­ժող մար­դիկ՝ ծուռ հա­յե­լի­նե­րը

  Այսօր կան Աստ­ծուն գտած մար­դը, փնտ­րող մարդ­կու­թ­յու­նը և մեր­ժող մար­դիկ՝ ծուռ հա­յե­լի­նե­րը

  13.09.2019| 00:04
  Ո՞վ ենք մենք, որ­տե­ղի՞ց ենք գա­լիս և ու՞ր ենք գնում հար­ցե­րի պա­տաս­խան­նե­րը աշ­խար­հի շատ ի­մաս­տուն­ներ փնտ­րե­ցին, սա­կայն չգտ­նե­լով, ու­նայ­նու­թյան մեջ կո­րան:
 • Հի­սուս ա­նա­պատ տար­վեց Հո­գուց՝ սա­տա­նա­յից փորձ­վե­լու (Մատթ. 4;1)

  Հի­սուս ա­նա­պատ տար­վեց Հո­գուց՝ սա­տա­նա­յից փորձ­վե­լու (Մատթ. 4;1)

  13.09.2019| 00:04
  Աստ­ծո Որ­դին աշ­խարհ ե­կավ այն հս­տակ գի­տակ­ցու­թյամբ, որ պետք է անց­նի աշ­խար­հից Եր­կինք, խա­վա­րից լույս, մեղ­քի մա­հից հա­վի­տե­նա­կան կյանք տա­նող Խա­չի ճա­նա­պար­հը, և այդ ճա­նա­պար­հը սկ­սեց Հոր­դա­նա­նում Մկր­տու­թյամբ, ո­րից հե­տո Հի­սուս պատ­րաստ­վեց Սուրբ Հո­գով դի­մա­կա­յե­լու սա­տա­նա­յի փոր­ձու­թյուն­նե­րին:
 • Ահա ձեր մար­դը՝ ձեզ

  Ահա ձեր մար­դը՝ ձեզ

  10.09.2019| 00:09
  Նա­խաս­տեղծ Ա­դա­մը տար­բեր է այ­սօր­վա մար­դուց, մար­դիկ տար­բեր են մի­մյան­ցից, ո­րով­հետև մար­դը բո­լոր ժա­մա­նակ­նե­րում ու­նի ընտ­րե­լու հնա­րա­վո­րու­թյուն:
 • Պար­զից դե­պի բար­դը

  Պար­զից դե­պի բար­դը

  10.09.2019| 00:03
  «Վե­ցօ­րյան» հին հաս­կա­ցու­թյուն է, որ հայտ­նի դար­ձավ ա­վե­լի քան հա­զար հինգ հա­րյուր տա­րի ա­ռաջ: Այն ուղ­ղա­կի նշա­նա­կում է Աստ­վա­ծաշն­չի ա­ռա­ջին` Ծնն­դոց գր­քի` աշ­խար­հաս­տեղծ­ման պատ­մու­թյուն:
 • Ամե­նա­մե­ղա­վոր մար­դը, որ ու­նի մեղ­քի գի­տակ­ցու­թ­յուն, չի ցան­կա­նա մեղ­քե­րի մեջ մեռ­նել

  Ամե­նա­մե­ղա­վոր մար­դը, որ ու­նի մեղ­քի գի­տակ­ցու­թ­յուն, չի ցան­կա­նա մեղ­քե­րի մեջ մեռ­նել

  06.09.2019| 00:06
  Քրիս­տոս մշ­տա­պես թա­կում է մեր սր­տի դռ­նե­րը, որ­պես­զի մեզ մե­ռե­լու­թյու­նից կյան­քի կո­չի և մաս­նա­կից դարձ­նի հոգևոր հա­վի­տե­նա­կան խրախ­ճան­քին Եր­կն­քի Ար­քա­յու­թյան մեջ:
 • Բա­զում են փոր­ձու­թ­յուն­ներն ու գայ­թակ­ղութ­յուն­նե­րը մեր կյան­քում

  Բա­զում են փոր­ձու­թ­յուն­ներն ու գայ­թակ­ղութ­յուն­նե­րը մեր կյան­քում

  06.09.2019| 00:02
  Քրիս­տոս սի­րեց մեզ և Իր ան­ձը մատ­նեց մեզ հա­մար որ­պես Պա­տա­րագ և ա­նու­շա­բույր Զոհ: Աստ­ված մեզ հետ է... Ի՞նչ կա ա­վե­լի հու­սադ­րող, քան այս հա­վատ­քը: