Անկախության օրվա կա­պակցությամբ «Ի­րա­տես» թեր­­թի հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի սեպտեմբերի 25-ին:               
 
 • Երբ տրա­մա­բա­նու­թ­յունն ան­ջատ­ված է

  Երբ տրա­մա­բա­նու­թ­յունն ան­ջատ­ված է

  18.09.2020| 00:54
  Խոր­հր­դա­րանն ընդ­դի­մա­դիր­նե­րի նա­խա­ձեռ­նու­թյամբ ստեղ­ծեց ԱԺ քն­նիչ հանձ­նա­ժո­ղով, ո­րը պետք է ու­սում­նա­սի­րի կո­րո­նա­վի­րու­սի տա­րա­ծու­մը կան­խե­լու, այդ վի­րու­սի դեմ պայ­քա­րի հա­մա­ճա­րա­կի հե­տե­ւանք­նե­րի մեղմ­ման կամ վե­րաց­ման ուղ­ղու­թյամբ ՀՀ կա­ռա­վա­րու­թյան և պա­րե­տա­տան ի­րա­կա­նաց­րած մի­ջո­ցա­ռում­նե­րի ար­դյու­նա­վե­տու­թյու­նը և դրա­նից բխող այլ հար­ցեր։
 • Շռն­դա­լից ծա­փեր՝ ի ա­ջակ­ցու­թ­յուն սե­փա­կան թի­մին քա­մահ­րող նա­խա­րա­րի

  Շռն­դա­լից ծա­փեր՝ ի ա­ջակ­ցու­թ­յուն սե­փա­կան թի­մին քա­մահ­րող նա­խա­րա­րի

  18.09.2020| 00:47
  «Լու­սա­վոր Հա­յաս­տան» խմ­բակ­ցու­թյան՝ կր­թու­թյան, գի­տու­թյան, մշա­կույ­թի և սպոր­տի նա­խա­րա­րին ան­վս­տա­հու­թյուն հայտ­նե­լու գոր­ծըն­թա­ցի ժա­մա­նակ խոր­հր­դա­րա­նա­կան մե­ծա­մաս­նու­թյան՝ «Իմ քայ­լի» ար­ձա­գանքն ու պահ­ված­քը, Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի ա­սած, եղ­կե­լի էր: Իշ­խա­նու­թյան ե­կած­նե­րը, որ ի­րենց հռ­չա­կել են սի­րո և հան­դու­ժո­ղա­կա­նու­թյան մթ­նո­լոր­տի տա­րա­ծող­ներ ու քա­րո­զի­չեր, չեն հաշտ­վում են ցան­կա­ցած քն­նա­դա­տու­թյան հետ:
 • Իշխա­նու­թ­յու­նում ար­դեն բևեռ­նե­րի պայ­քար է

  Իշխա­նու­թ­յու­նում ար­դեն բևեռ­նե­րի պայ­քար է

  18.09.2020| 00:41
  ԿԳՄՍ նա­խա­րար Ա­րա­յիկ Հա­րու­թյու­նյա­նի հրա­ժա­րա­կա­նի շուրջ զար­գա­ցում­նե­րը հե­տաքր­քիր ըն­թացք են ար­ձա­նագ­րում։ Սկզ­բում Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը նրան սե­փա­կան «մարմ­նով» ծած­կեց՝ հայ­տա­րա­րե­լով, թե ողջ պա­տաս­խա­նատ­վու­թյունն իր վրա է վերց­նում, հի­մա, սա­կայն, լռում է։
 • «Ա­լեն Սի­մո­ն­յա­նի մա­թե­մա­տի­կա­կան հմ­տու­թ­յուն­նե­րի բա­ցա­կա­յութ­յան վրա չեմ զար­մա­նում»

  «Ա­լեն Սի­մո­ն­յա­նի մա­թե­մա­տի­կա­կան հմ­տու­թ­յուն­նե­րի բա­ցա­կա­յութ­յան վրա չեմ զար­մա­նում»

  18.09.2020| 00:23
  Իշ­խող ուժն Ազ­գա­յին ժո­ղո­վում ա­պա­ցու­ցեց, որ ար­դեն վա­ղուց կտր­վել է հան­րու­թյու­նից, ժո­ղովր­դից ու, առ­հա­սա­րակ, ի­րա­կա­նու­թյու­նից, այլևս հակ­ված չէ լսե­լու քա­ղա­քա­ցու ձայ­նը. ԱԺ-ում կր­թու­թյան, գի­տու­թյան, մշա­կույ­թի և սպոր­տի նա­խա­րար Ա­րա­յիկ Հա­րու­թյու­նյա­նին ան­վս­տա­հու­թյուն հայտ­նե­լու գոր­ծըն­թա­ցի հար­ցի քվեար­կու­թյան ա­վար­տից հե­տո «Ի­րա­տե­սի» հետ զրույ­ցում ա­սաց «Լու­սա­վոր Հա­յաս­տան» խմ­բակ­ցու­թյան քար­տու­ղար ԳԵ­ՎՈՐԳ ԳՈՐ­ԳԻ­ՍՅԱ­ՆԸ:
 • ԼՀԿ-ն ակն­կա­լում է ՀՅԴ-ի ու «Կամ­քի» օ­ժան­դա­կու­թ­յու­նը

  ԼՀԿ-ն ակն­կա­լում է ՀՅԴ-ի ու «Կամ­քի» օ­ժան­դա­կու­թ­յու­նը

  15.09.2020| 01:19
  Խոր­հր­դա­րա­նա­կան ընդ­դի­մու­թյու­նը՝ «Լու­սա­վոր Հա­յաս­տա­նը», կր­թու­թյան, գի­տու­թյան, մշա­կույ­թի և սպոր­տի նա­խա­րար Ա­րա­յիկ Հա­րու­թյու­նյա­նին ան­վս­տա­հու­թյուն հայտ­նե­լու գոր­ծըն­թա­ցը կսկ­սի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի թե՛ ներ­սից, թե՛ դր­սից: Պառ­լա­մեն­տում Հա­րու­թյու­նյա­նին ան­վս­տա­հու­թյուն հայտ­նե­լու հար­ցը քն­նար­կե­լուն զու­գա­հեռ՝ լու­սա­վո­րա­կան­ներն ԱԺ բա­կում հան­րա­հա­վաք կանց­կաց­նեն:
 • Ինչի հա­մար է հան­րա­հա­վա­քը

  Ինչի հա­մար է հան­րա­հա­վա­քը

  15.09.2020| 00:50
  Վեր­ջին շր­ջա­նում ԲՀԿ ղե­կա­վար Գա­գիկ Ծա­ռու­կյանն իր հա­մա­կիր­նե­րի հետ հան­դի­պում­նե­րի շարք է սկ­սել, նրա գոր­ծու­նեու­թյան, հան­դի­պում­նե­րի մա­սին էլ գրե­թե ա­մե­նօ­րյա ռե­ժի­մով ներ­կա­յաց­նում է սե­փա­կան լրատ­վա­մի­ջո­ցը։ Մի պահ տպա­վո­րու­թյուն է, թե նա­խընտ­րա­կան քա­րո­զար­շավ է մեկ­նար­կել, խոր­հր­դա­րա­նա­կան ա­մե­նա­մեծ ընդ­դի­մա­դիր ուժն էլ քա­րո­զար­շավ է ի­րա­կա­նաց­նում։
 • Ո՞վ է հաջորդը հեռանալու «Իմ քայլից»

  Ո՞վ է հաջորդը հեռանալու «Իմ քայլից»

  10.09.2020| 13:07
  Դիմել եմ ՀՀ ԱԺ նախագահ պրն. Արարատ Միրզոյանին պատգամավորական մանդատս վայր դնելու կապակցությամբ։ Նման քայլի հիմնապատճառը ՀՀ ԿԳՄՍ նախարար Արայիկ Հարությունյանի հետ սկզբունքային անհամաձայնություններն են նրա ենթակայության տակ գտնվող ոլորտների ներկա կառավարման մոտեցումների վերաբերյալ:
 • «Բա­րե­պաշտ սե­րունդ» հիմ­նադ­րա­մի հայտարարությունը

  «Բա­րե­պաշտ սե­րունդ» հիմ­նադ­րա­մի հայտարարությունը

  04.09.2020| 00:47
  «Բա­րե­պաշտ սե­րունդ» հիմ­նադ­րա­մը հայ­տա­րա­րել էր «Ազ­գա­յին ար­ժեք­նե­րի պահ­պա­նում և տա­րա­ծում» խո­րա­գի­րը կրող դրա­մաշ­նորհ։ Հայ­տե­րի ըն­դուն­ման վերջ­նա­ժամ­կե­տը սահ­ման­վել էր օ­գոս­տո­սի 31-ը։ Հաշ­վի առ­նե­լով, որ հիմ­նադ­րա­մի է­լեկտ­րո­նա­յին փոս­տը գրո­հի է են­թարկ­վել, մենք եր­կա­րաձ­գում ենք հայ­տե­րի ըն­դու­նու­մը մինչև սեպ­տեմ­բե­րի 15-ը։
 • «Իմ քայ­լը» քն­նար­կել է Հայկ Սարգ­ս­յա­նի ման­դա­տի հար­ցը

  «Իմ քայ­լը» քն­նար­կել է Հայկ Սարգ­ս­յա­նի ման­դա­տի հար­ցը

  31.07.2020| 00:33
  Պատ­գա­մա­վոր Հայկ Սարգ­սյա­նի կազ­մա­կեր­պած «փար­թիի» ման­րա­մաս­ներն ու­սում­նա­սի­րե­լու հա­մար «Իմ քայ­լը» խոր­հր­դա­րա­նա­կան խմ­բակ­ցու­թյու­նը «հե­տաքն­նու­թյուն» է սկ­սել:
 • «Հայ գրա­կա­նու­թ­յուն» ա­ռար­կա­յի առն­չու­թ­յամբ «Իմ քայ­լում» տա­րա­կար­ծու­թ­յուն­ներ կան

  «Հայ գրա­կա­նու­թ­յուն» ա­ռար­կա­յի առն­չու­թ­յամբ «Իմ քայ­լում» տա­րա­կար­ծու­թ­յուն­ներ կան

  28.07.2020| 00:26
  Հան­րա­կար­թու­թյան նոր չա­փո­րո­շիչ­նե­րի շուրջ քն­նար­կում­նե­րը, ըստ ո­րի՝ «Հայ գրա­կա­նու­թյուն» ա­ռար­կա­յից «հայ» ո­րո­շի­չը դուրս է մղ­վում, գրա­կա­նու­թյան ցանկն էլ փո­փոխ­վե­լու է, չեն դա­դա­րում: