• Լռում են, որ հար­վա­ծի տակ չդ­նեն

  Լռում են, որ հար­վա­ծի տակ չդ­նեն

  22.11.2019| 00:06
  Որ­քան մո­տե­նում են ար­ցա­խյան ընտ­րու­թյուն­նե­րը, այն­քան իշ­խա­նա­կան հո­վա­նա­վո­րու­թյու­նը վա­յե­լող թեկ­նա­ծուի շուրջ ինտ­րի­գը մե­ծա­նում է։
 • Ինչ կապ կա Ար­ցա­խի ընտ­րու­թ­յուն­նե­րի և Մով­սես Հա­կո­բ­յա­նի ա­զատ­ման միջև

  Ինչ կապ կա Ար­ցա­խի ընտ­րու­թ­յուն­նե­րի և Մով­սես Հա­կո­բ­յա­նի ա­զատ­ման միջև

  19.11.2019| 00:33
  Ե­րեկ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը աշ­խա­տան­քից ա­զա­տել է միան­գա­մից ե­րեք զին­վո­րա­կա­նի` գլ­խա­վոր ռազ­մա­կան տե­սուչ Մով­սես Հա­կո­բյա­նին իր եր­կու տե­ղա­կալ­նե­րի հետ։ ՈՒ­շագ­րավ է, որ այս փո­փո­խու­թյամբ Նի­կոլ Փա­շի­յա­նը փոր­ձում է ղա­րա­բա­ղյան ընտ­րու­թյուն­նե­րից ա­ռաջ սե­փա­կան վե­րա­դա­սա­վո­րում­ներն ա­նել այն­տեղ։
 • «Անհ­րա­ժեշտ է, որ Ադր­բե­ջա­նը նույն քա­ղա­քա­կան կամ­քը դրսևո­րի»

  «Անհ­րա­ժեշտ է, որ Ադր­բե­ջա­նը նույն քա­ղա­քա­կան կամ­քը դրսևո­րի»

  15.11.2019| 02:16
  Ա­սում են, «երբ եր­կու­սը կռ­վում են, եր­րոր­դի գործն է աջ գնում», սա­կայն, երբ «ե­րեքն» են կռ­վում... Ղա­րա­բա­ղյան հիմ­նախ­նդ­րի կար­գա­վոր­ման շուրջ տար­բեր ժա­մա­նակ­նե­րում տար­բեր ա­ռա­ջարկ­ներ, կար­ծիք­ներ, տե­սա­կետ­ներ են հն­չել։
 • Ո՞վ դուրս թո­ղեց Ղա­րա­բա­ղը բա­նակ­ցա­յին գոր­ծըն­թա­ցից

  Ո՞վ դուրս թո­ղեց Ղա­րա­բա­ղը բա­նակ­ցա­յին գոր­ծըն­թա­ցից

  15.11.2019| 01:10
  Թերևս փոքր-ինչ կո­պիտ հն­չի, այ­նուա­մե­նայ­նիվ, պետք է վկա­յա­կո­չեմ հայ­կա­կան հայտ­նի ա­սաց­ված­քը. մի գիժ քա­րը գցեց փո­սը, հա­րյուր խե­լոք հա­վաք­վե­ցին, չկա­րո­ղա­ցան քա­րը փո­սից հա­նել:
 • Արցախի մտավորականների կոչը

  Արցախի մտավորականների կոչը

  12.11.2019| 12:12
  Հայաստանում ոչ բռնի, թավշյա հեղափոխությունից մեկուկես տարի անց և արցախյան առաջիկա երկու կարևոր համապետական ընտրություններից հաշված ամիսներ առաջ արցախյան հանրությունում կան որոշ միտումներ, որոնք մտահոգության տեղիք են տալիս։
 • «Դեռևս հս­տակ չէ, թե Հա­յաս­տա­նի իշ­խա­նու­թ­յուն­ներն ար­ցա­խ­յան ինչ ու­ժե­րի են սա­տա­րե­լու»

  «Դեռևս հս­տակ չէ, թե Հա­յաս­տա­նի իշ­խա­նու­թ­յուն­ներն ար­ցա­խ­յան ինչ ու­ժե­րի են սա­տա­րե­լու»

  12.11.2019| 01:09
  2020 թ. գար­նանն Ար­ցա­խում անց­կաց­վե­լիք նա­խա­գա­հա­կան և խոր­հր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թյուն­նե­րը, քա­ղա­քա­կան ու­ժե­րի ակ­տիվ մաս­նակ­ցու­թյան ա­ռու­մով, ան­նա­խա­դեպ են: Նա­խա­գա­հի թեկ­նա­ծու ա­ռա­ջադր­վե­լու մա­սին պաշ­տո­նա­պես հայ­տա­րա­րել է Ար­ցա­խի նախ­կին պե­տա­կան նա­խա­րար Ա­րա­յիկ Հա­րու­թյու­նյա­նը՝ օ­րերս կա­յա­ցած հա­մա­գու­մա­րի ժա­մա­նակ:
 • Զուր է ջա­նում

  Զուր է ջա­նում

  12.11.2019| 00:36
  Ար­ցա­խի նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րու­թյանն ըն­դա­ռաջ մր­ցակ­ցու­թյու­նը թե­ժա­նում է։ Օ­րերս պաշ­տո­նա­պես հաս­տատ­վեց, որ «Ա­զատ հայ­րե­նիք» կու­սակ­ցու­թյամբ թեկ­նա­ծու է ա­ռա­ջադր­վում Ա­րա­յիկ Հա­րու­թյու­նյա­նը, որն այս մե­կու­կես տար­վա ըն­թաց­քում բա­վա­կան հե­տաքր­քիր փո­խա­կեր­պում­ներ է ու­նե­ցել:
 • Նիկոլ Փաշինյանն ու Բակո Սահակյանը Գորիսում հարգանքի տուրք ենք մատուցել Հայրենական Մեծ պատերազմի զոհերին

  Նիկոլ Փաշինյանն ու Բակո Սահակյանը Գորիսում հարգանքի տուրք ենք մատուցել Հայրենական Մեծ պատերազմի զոհերին

  10.11.2019| 23:32
  ՀՀ վարչապետ ՆԻկոլ Փաշինյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է. «Արցախի նախագահի հետ Գորիսում հարգանքի տուրք ենք մատուցում Հայրենական Մեծ պատերազմի զոհերին»:
 • Սպառ­նա­լիք ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան ա­զա­տու­թ­յուն­նե­րին և ի­րա­վուն­քի գե­րա­կա­յութ­յան սկզ­բուն­քին

  Սպառ­նա­լիք ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան ա­զա­տու­թ­յուն­նե­րին և ի­րա­վուն­քի գե­րա­կա­յութ­յան սկզ­բուն­քին

  05.11.2019| 00:36
  Կրա­կի վրա յուղ լց­րեց Հա­յաս­տա­նի հա­տուկ քնն­չա­կան ծա­ռա­յու­թյան (ՀՔԾ) հոկ­տեմ­բե­րի 21-ի հայ­տա­րա­րու­թյու­նը Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի աշ­խա­տա­կազ­մի ղե­կա­վա­րի նախ­կին տե­ղա­կալ «Ա.Բ.»-ի ձեր­բա­կալ­ման մա­սին՝ Սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րա­նում «իշ­խա­նու­թյան բռ­նա­տիր­ման մա­սին» գոր­ծի շր­ջա­նա­կում ծա­ռա­յո­ղա­կան կեղ­ծիք կա­տա­րե­լու կաս­կա­ծան­քով։ 
 • Արցա­խ­յան նա­խընտ­րա­կան պայ­քա­րում ջրե­րը պարզ­վում են

  Արցա­խ­յան նա­խընտ­րա­կան պայ­քա­րում ջրե­րը պարզ­վում են

  01.11.2019| 00:56
  Թեև բո­լո­րի ու­շադ­րու­թյունն այ­սօր սևեռ­ված է Հա­յաս­տա­նի ներ­քա­ղա­քա­կան զար­գա­ցում­նե­րի ու ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րի վրա, ո­րոնց պա­կաս‚ ինչ­պես միշտ‚ չկա, այ­նուա­մե­նայ­նիվ, ո­րո­շա­կի ներ­քին պրո­ցես­ներ են ըն­թա­նում ար­ցա­խյան ճա­կա­տում, որ­տեղ ա­ռա­ջի­կա­յում սպաս­վում են եր­կու հա­մա­պե­տա­կան՝ Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի և նա­խա­գա­հի ընտ­րու­թյուն­ներ։