• Մա­սիս Մա­յիլ­յա­նը` հա­մակ­րե­լի թեկ­նա­ծու

  Մա­սիս Մա­յիլ­յա­նը` հա­մակ­րե­լի թեկ­նա­ծու

  11.10.2019| 01:36
  Պա­տա­հա­կան չէ, որ Ար­ցա­խի ար­տա­քին գոր­ծե­րի նա­խա­րար Մա­սիս Մա­յի­լյա­նը հայ­տա­րա­րել է 2020-ին Ար­ցա­խում կա­յա­նա­լիք նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րու­թյուն­նե­րում ա­ռա­ջադր­վե­լու մա­սին:
 • Տա­քուկ կա­բի­նետ­նե­րից հե­րոս­նե­րին քն­նա­դա­տե­լը բա­րո­յա­կան չէ

  Տա­քուկ կա­բի­նետ­նե­րից հե­րոս­նե­րին քն­նա­դա­տե­լը բա­րո­յա­կան չէ

  11.10.2019| 01:33
  Չգի­տեմ՝ մի­մյանց հետ կի­սած հացն ու­րա­նա՞լն է ա­վե­լի վատ, թե՞ ճա­նա­պարհ ան­ցած մար­դու ա­նու­նը շա­հար­կե­լը, բայց եր­կու երևույ­թի հա­մադ­րու­մը հաս­տատ ինչ-որ բա­նի մա­սին է գու­ժում:
 • Նա­խընտ­րա­կան ինտ­րի­գը նոր ե­րանգ­ներ է ստա­նում

  Նա­խընտ­րա­կան ինտ­րի­գը նոր ե­րանգ­ներ է ստա­նում

  11.10.2019| 01:23
  Ար­ցա­խի նա­խա­գա­հի և խոր­հր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թյուն­նե­րի շուրջ եր­կար ժա­մա­նակ ձևա­վոր­վող ինտ­րի­գը սկ­սում է նոր ե­րանգ­ներ ձեռք բե­րել։ Դ
 • Զայ­րույ­թը բազ­մա­պատկ­վե­լու է, ե­թե...

  Զայ­րույ­թը բազ­մա­պատկ­վե­լու է, ե­թե...

  11.10.2019| 00:58
  Ար­ցա­խում սպաս­վող ա­ռա­ջի­կա ընտ­րու­թյուն­նե­րը Հա­յաս­տա­նի իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի ան­դոր­րը խախ­տել են. մի կող­մից Վի­տա­լի Բա­լա­սա­նյա­նի սուր քն­նա­դա­տու­թյուն­նե­րը, մյուս կող­մից էլ սե­փա­կան թեկ­նա­ծուին ա­մեն գնով նա­խա­գահ դարձ­նե­լու ձգ­տու­մը օ­րե­ցօր շի­կաց­նում են մթ­նո­լոր­տը։ Վի­տա­լի Բա­լա­սա­նյա­նի հայ­տա­րա­րու­թյու­նը իշ­խա­նու­թյուն­նե­րին ի­րար է խառ­նել, տե­ղից վեր­կա­ցո­ղը (ծա­ռա­յած թե դա­սա­լիք, միա­վոր թե զրո, ի­մա՝ ար­ժա­նի թե ա­նար­ժան) փոր­ձում են որ­քան հնա­րա­վոր է հա­տու, հնա­րա­վո­րինս ցի­նիկ ու գռե­հիկ խո­ցել նրան։
 • Արցախի բարեկամների համաժողով Ստեփանակերտում

  Արցախի բարեկամների համաժողով Ստեփանակերտում

  08.10.2019| 12:37
  Համաժողովի քննարկումները կանցկացվեն երկու թեմաների շուրջ՝ «Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը և խաղաղ կարգավորման գործընթացը», և «Արցախի Հանրապետության միջազգային կապերի ընդլայնման հնարավորությունները տնտեսական, մշակութային և գիտակրթական ոլորտներում՝ Արցախի մեկուսացմանն ուղղված Ադրբեջանի քաղաքականությանը դիմագրավելու նպատակով»։
 • Ինչու՞ չեն կայանում հայ-ֆրանսիական հարաբերությունները

  Ինչու՞ չեն կայանում հայ-ֆրանսիական հարաբերությունները

  07.10.2019| 11:40
  «Արդեն ձևավորվել են անհրաժեշտ պայմաններ Փարիզում նորմանդական ձևաչափով պետությունների ու կառավարությունների ղեկավարների հանդիպում կազմակերպելու համար՝ Ուկրաինայի կոնֆլիկտի երկարաժամկետ կարգավորման ճանապարհին առաջ շարժվելու նպատակով» հոկտեմբերի 2-ին բրիֆինգում տեղեկացրել է Ֆրանսիայի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչը:
 • «Ար­ցա­խի քա­ղա­քա­կան դաշ­տում նոր դեմ­քեր նշ­մա­րե­լի չեն»

  «Ար­ցա­խի քա­ղա­քա­կան դաշ­տում նոր դեմ­քեր նշ­մա­րե­լի չեն»

  04.10.2019| 01:24
  Ար­ցա­խում տե­ղի ու­նե­ցած տե­ղա­կան ինք­նա­կա­ռա­վար­ման մար­մին­նե­րի ընտ­րու­թյուն­նե­րի, 2020-ի նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րու­թյուն­նե­րի, ար­ցա­խյան ներ­քա­ղա­քա­կան զար­գա­ցում­նե­րի և հա­րա­կից այլ հար­ցե­րի շուրջ «Ի­րա­տե­սը» զրու­ցել է Ար­ցա­խի ռամ­կա­վար ա­զա­տա­կան կու­սակ­ցու­թյան ա­տե­նա­պետ ԲԱՐ­ԴՈՒՂ ԳԱԼՍ­ՏՅԱ­ՆԻ հետ:
 • ...Որ Ար­ցա­խը կա­յա­նա ու օ­րի­նակ դառ­նա աշ­խար­հին

  ...Որ Ար­ցա­խը կա­յա­նա ու օ­րի­նակ դառ­նա աշ­խար­հին

  01.10.2019| 02:42
  Եր­կր­նե­րի հե­լիո­ֆի­կա­ցիա­յի մեր հայ­կա­կան տար­բե­րա­կը են­թադ­րում է արևա­յին տեխ­նի­կա­յի և տեխ­նո­լո­գիա­նե­րի զանգ­վա­ծա­յին կի­րա­ռու­թյու­նը գյու­ղա­կան բնա­կա­վայ­րե­րում` բնա­կա­րան­նե­րի ջե­ռուց­ման, կեն­ցա­ղա­յին տաք ջրով ա­պա­հով­ման, արևա­յին տեխ­նո­լո­գիա­նե­րով գյուղմ­թերք­նե­րի վե­րամ­շակ­ման և է­կո­լո­գիա­պես մա­քուր սնն­դամ­թեր­քի ար­տադ­րու­թյուն կազ­մա­կեր­պե­լու հա­մար:
 • Արցախ այցելող ուկրաինացիները կարող են խնդիրներ ունենալ

  Արցախ այցելող ուկրաինացիները կարող են խնդիրներ ունենալ

  29.09.2019| 10:23
  Ուկրաինան անփոփոխ աջակցում է Ադրբեջանի ու Վրաստանի ինքնիշխանությանն ու տարածքային ամբողջականությանը՝ միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններով:
 • ...Որ Ար­ցա­խը կա­յա­նա ու օ­րի­նակ դառ­նա աշ­խար­հին

  ...Որ Ար­ցա­խը կա­յա­նա ու օ­րի­նակ դառ­նա աշ­խար­հին

  27.09.2019| 00:54
  1993 թվա­կա­նից սկ­սած, Հա­յաս­տա­նի մի խումբ գիտ­նա­կան­նե­րի ու ին­ժե­ներ­նե­րի նա­խա­ձեռ­նու­թյամբ, մշակ­վել է արևա­յին տեխ­նի­կա­յի ու տեխ­նո­լո­գիա­նե­րի ստեղծ­ման ու զար­գաց­ման մի հա­մա­լիր ծրա­գիր, ո­րը մեր հան­րու­թյա­նը հայտ­նի է որ­պես «Եր­կր­նե­րի հե­լիո­ֆի­կա­ցիա­յի ծրա­գիր»: