Անկախության օրվա կա­պակցությամբ «Ի­րա­տես» թեր­­թի հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի սեպտեմբերի 25-ին:               
 
 • Գոր­ծա­տուն պար­տա­վոր է հար­գել աշ­խա­տո­ղի աշ­խա­տան­քա­յին ի­րա­վուն­քը` ա­ռանց գոր­ծա­դու­լա­վո­րի պար­տադր­ման

  Գոր­ծա­տուն պար­տա­վոր է հար­գել աշ­խա­տո­ղի աշ­խա­տան­քա­յին ի­րա­վուն­քը` ա­ռանց գոր­ծա­դու­լա­վո­րի պար­տադր­ման

  21.02.2020| 01:07
  ՀՀ Սահ­մա­նադ­րու­թյան հա­մա­ձայն՝ «Յու­րա­քան­չյուր աշ­խա­տող, օ­րեն­քին հա­մա­պա­տաս­խան, ու­նի ա­ռողջ, անվ­տանգ և ար­ժա­նա­պա­տիվ աշ­խա­տան­քա­յին պայ­ման­նե­րի, ա­ռա­վե­լա­գույն աշ­խա­տա­ժա­մա­նա­կի սահ­մա­նա­փակ­ման, ա­մե­նօ­րյա և շա­բա­թա­կան հան­գս­տի, ինչ­պես նաև ա­մե­նա­մյա վճա­րո­վի ար­ձա­կուր­դի ի­րա­վունք»:
 • Լո­ռու մար­զում հէ­կեր կա­ռու­ցե­լու մո­լուց­քը չի նա­հան­ջում

  Լո­ռու մար­զում հէ­կեր կա­ռու­ցե­լու մո­լուց­քը չի նա­հան­ջում

  14.02.2020| 01:24
  Լո­ռու մար­զում նոր հէ­կեր կա­ռու­ցե­լու մո­լուց­քը չի նա­հան­ջում նաև այս իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի ժա­մա­նակ: Թեև վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյանն իշ­խա­նա­փո­խու­թյու­նից ան­մի­ջա­պես հե­տո ա­լա­վերդ­ցի­նե­րին վս­տա­հեց­րել էր, որ Դե­բեդ գե­տի վրա ա­ռանց հա­մայն­քի հա­մա­ձայ­նու­թյան հէկ չի կա­ռուց­վի, բայց փաս­տերն ու գոր­ծո­ղու­թյուն­ներն այլ բա­նի մա­սին են վկա­յում:
 • Արձա­գան­քում եմ Վա­հան Հա­մա­զաս­պ­յա­նի «Բաց նա­մա­կին»

  Արձա­գան­քում եմ Վա­հան Հա­մա­զաս­պ­յա­նի «Բաց նա­մա­կին»

  04.02.2020| 01:02
  Խնդ­րում եմ ու­շադ­րու­թյուն դարձ­նեք, թե որն էր շվեյ­ցա­րա­կան Դա­վո­սում անց­կաց­վող մի­ջազ­գա­յին տն­տե­սա­կան հա­մա­ժո­ղո­վի հիմ­նա­կան թե­ման: Ճիշտ եք, բնա­պահ­պա­նա­կան խն­դիր­նե­րի ռազ­մա­վա­րու­թյան մշա­կու­մը և դրա ի­րա­գոր­ծու­մը:
 • Ահա­զանգ

  Ահա­զանգ

  17.01.2020| 00:09
  «Ա­հա­զանգ» բա­ռի ընտ­րու­թյու­նը ոչ պա­տա­հա­կան է, ոչ էլ «բայ­ղու­շու­թյուն»։ Հայտ­նի է, որ ա­հա­զանգ հն­չեց­վում է պե­տու­թյուն­նե­րի (ժո­ղո­վուրդ­նե­րի) հա­մար օր­հա­սա­կան պա­հե­րին։ Շատ հե­ռուն չգ­նա­լու հա­մար հի­շեց­նեմ, որ հայ ժո­ղովր­դի (պե­տա­կա­նու­թյան) հա­մար վեր­ջին 100 տա­րում ա­հա­զանգ հն­չեց­վել է գո­նե ե­րեք ան­գամ՝ 1918, 1988 և 2018 թվա­կան­նե­րին։
 • Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  17.01.2020| 00:02
  Հա­յաս­տա­նում աշ­խա­տող բարձ­րաս­տի­ճան ռուս սպա­նե­րի հա­մար կա­շա­ռա­կե­րու­թյու­նը աշ­խա­տան­քա­յին լրա­ցու­ցիչ խթան էր դար­ձել։ Խոր­հր­դա­յին երկ­րի գա­ղա­փա­րա­խո­սու­թյա­նը հա­կա­սող այս ա­ներևա­կա­յե­լի երևույ­թի հետ առ­նչ­վել եմ նաև Ար­տա­շա­տում աշ­խա­տածս տա­րի­նե­րին, դեռևս 1984 թվին:
 • Ալա­վեր­դու պղն­ձա­ձու­լա­րա­նի նոր տնօ­րե­նու­թ­յունն իր փո­րած փոսն է ըն­կել

  Ալա­վեր­դու պղն­ձա­ձու­լա­րա­նի նոր տնօ­րե­նու­թ­յունն իր փո­րած փոսն է ըն­կել

  13.12.2019| 00:16
  Ա­լա­վեր­դու պղն­ձա­ձու­լա­կան գոր­ծա­րա­նի մե­տա­լուր­գիա­կան ար­տադ­րա­մա­սի աշ­խա­տա­կից­ներն օ­րեր ա­ռաջ բո­ղո­քի հեր­թա­կան ակ­ցիան էին ա­նում՝ պա­հան­ջե­լով չվ­ճար­ված աշ­խա­տա­վար­ձե­րը:
 • Նավթի համաշխարհային գները նվազում են

  Նավթի համաշխարհային գները նվազում են

  10.12.2019| 14:25
  Նավթի համաշխարհային գները երեքշաբթի՝ դեկտեմբերի 10-ի սակարկությունների ընթացքում նվազում են։ WTI տեսակի նավթի հունվարյան ֆյուչերսները նվազել են 0,12 տոկոսով՝ մեկ բարելի դիմաց կազմելով 64,14 դոլար:
 • Բաց նամակ

  Բաց նամակ

  06.12.2019| 00:52
  Աշ­խա­տանք­նե­րի տե­սա­կան, գի­տա­հե­տա­զո­տա­կան, կոն­ստ­րուկ­տո­րա­կան և փոր­ձարկ­ման փու­լերն ար­դեն ա­վար­տել ենք ու հա­սել ներ­դր­ման գոր­ծին (զանգ­վա­ծա­յին ար­տադ­րու­թյուն կազ­մա­կեր­պե­լու փու­լին), ո­րի հա­մար փող չու­նենք:
 • ԱՄՆ-ը կարող է կասեցնել Պուտինի գազատարի կառուցումը

  ԱՄՆ-ը կարող է կասեցնել Պուտինի գազատարի կառուցումը

  03.12.2019| 12:55
  ԱՄՆ Սենատից ու ԶԼՄ-ներից ստացված տեղեկություններով՝ «Հյուսիսային հոսք-2» գազատարի կառուցմանը մասնակցող ընկերությունների դեմ ԱՄՆ պատժամիջոցները ծրագրվում են շրջանցիկ ճանապարհով՝ իբրև 2020-ի ռազմական բյուջեի մաս:
 • Բաց նա­մակ ՀՀ վար­չա­պետ Նիկոլ Փաշինյանին

  Բաց նա­մակ ՀՀ վար­չա­պետ Նիկոլ Փաշինյանին

  19.11.2019| 15:06
  Ար­դեն 20 տա­րի է, ինչ բիզ­նես գոր­ծու­նեու­թյուն եմ ի­րա­կա­նաց­նում Մայր հայ­րե­նի­քում. 1999 թ. ստեղ­ծե­լով «ՍՊՍ Սի­գա­րոն» ըն­կե­րու­թյու­նը՝ ա­ռա­ջին­նե­րից մե­կը տաս­նյակ մի­լիո­նա­վոր դո­լար­ներ ներդ­նե­լով հայ­րե­նա­կան տն­տե­սու­թյան մեջ, քան­զի որ­պես հայ մարդ հա­մա­րում եմ, որ Հա­յաս­տա­նը աշ­խար­հի բո­լոր հա­յե­րի հայ­րե­նիքն է, և յու­րա­քան­չյուրս ու­նի պարտ­քի ու պա­տաս­խա­նատ­վու­թյան իր բա­ժի­նը նրա ճա­կա­տագ­րի հան­դեպ, ին­չը ազ­դե­ցիկ նա­խա­պայ­ման է հան­դի­սա­ցել ըն­կե­րու­թյու­նը մայր հայ­րե­նի­քում հիմ­նադ­րե­լուն