Ռու­դիկ Մա­կա­ր­յա­նը՝ աշ­խար­հի չեմ­պիոն

Ռու­դիկ Մա­կա­ր­յա­նը՝ աշ­խար­հի չեմ­պիոն
18.10.2019 | 02:01

14, 15, 16 տա­րե­կան­նե­րի շր­ջա­նում հոկ­տեմ­բե­րի 2-12-ին Հնդ­կաս­տա­նի Մում­բայ քա­ղա­քում անց­կաց­ված շախ­մա­տի աշ­խար­հի ա­ռաջ­նու­թյան 16 տա­րե­կան­նե­րի մր­ցակ­ցու­թյու­նում գե­րա­զանց է հան­դես ե­կել Ռու­սաս­տա­նի Դաշ­նու­թյու­նը ներ­կա­յաց­րած հա­յազ­գի Ռու­դիկ Մա­կա­րյա­նը՝ դառ­նա­լով աշ­խար­հի չեմ­պիոն։


Ծնուն­դով ջա­վախ­ցի 15-ա­մյա պա­տա­նին ութ տա­րե­կան հա­սա­կում ըն­տա­նի­քի հետ բնա­կու­թյուն է հաս­տա­տել Մոսկ­վա քա­ղա­քում՝ մար­զա­կան կա­րիե­րան սկ­սե­լով տե­ղի շախ­մա­տա­յին խմ­բակ­նե­րից մե­կում։ Նա վեր­ջին ե­րեք տա­րի­նե­րի Մոսկ­վա­յի չեմ­պիոնն է, 2018-ին բլի­ցից հռ­չակ­վել է Ռու­սաս­տա­նի հաղ­թող, մինչև 17 տա­րե­կան­նե­րի միջև դա­սա­կան շախ­մա­տում 2019-ին նվա­ճել երկ­րի չեմ­պիո­նի տիտ­ղո­սը։


Հաշ­ված օ­րեր անց, հոկ­տեմ­բեր 28-ից նո­յեմ­բե­րի 6-ը, տա­ղան­դա­շատ հայ պա­տա­նյա­կը Ռու­սաս­տա­նը ներ­կա­յաց­նե­լու է Թուր­քիա­յում անց­կաց­վող հա­մաշ­խար­հա­յին օ­լիմ­պիա­կան խա­ղե­րում: Հա­վե­լենք, որ Ռու­դիկ Մա­կա­րյանն ու­նի մի­ջազ­գա­յին վար­պե­տի կո­չում:

Մար­տին ՀՈՒ­ՐԻ­ԽԱ­ՆՅԱ­Ն

Դիտվել է՝ 1419

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ