Ինչու են բարձ­րա­նում տաք­սի ծա­ռա­յութ­յան սա­կագ­նե­րը

Ինչու են բարձ­րա­նում տաք­սի ծա­ռա­յութ­յան սա­կագ­նե­րը
22.11.2019 | 01:18

Վեր­ջին օ­րե­րին GG առ­ցանց ծա­ռա­յու­թյու­նը ա­ռա­վո­տյան և ե­րե­կո­յան պիկ ժա­մե­րին գրե­թե կրկ­նա­կի բարձ­րաց­րել է սա­կագ­նե­րը։ Նախ­կի­նում նման պրակ­տի­կա կի­րա­ռում էին նաև առ­ցանց տաք­սի այլ ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րը։ GG-ն ծա­ռա­յու­թյան բջ­ջա­յին հա­վել­վա­ծից օգտ­վող հա­ճա­խորդ­նե­րին սա­կագ­նա­յին փո­փո­խու­թյան մա­սին ծա­նու­ցել է նա­մա­կի մի­ջո­ցով. «Պատ­վեր­նե­րի նվա­զա­գույն ար­ժեք­նե­րը կա­րող են փո­փոխ­վել քա­ղա­քի ծան­րա­բեռն­վա­ծու­թյու­նից ել­նե­լով, ին­չը հնա­րա­վո­րու­թյուն կտա հա­մալ­րե­լու հա­մա­կար­գը նոր գոր­ծըն­կեր­նե­րով և զերծ մնա­լու նախ­կին ու­շա­ցում­նե­րից»։ Այ­սինքն՝ հա­ճա­խորդ­նե­րի գր­պա­նի հաշ­վին փոր­ձում են նոր վա­րորդ­նե­րի ներգ­րա­վել հա­մա­կարգ։


Իսկ պիկ ժա­մե­րը տևում են բա­վա­կան եր­կար‚ մաս­նա­վո­րա­պես‚ ե­րե­կո­յան պիկ ժամ կոչ­վա­ծը սկս­վում է մո­տա­վո­րա­պես 16.30-ից և ձգ­վում մինչև ա­սենք ժա­մը 20.30-ը։ Այս նո­րա­մու­ծու­թյու­նից վա­րորդ­նե­րը գոհ են‚ նշում են‚ որ խցա­նում­նե­րի պատ­ճա­ռով եր­կար ժա­մա­նակ են ծախ­սում մեկ պատ­վեր ի­րա­կա­նաց­նե­լու հա­մար‚ իսկ սա­կագ­նի բարձ­րա­ցու­մը փոխ­հա­տու­ցում է ժա­մա­նա­կի կո­րուս­տը։ Բնա­կա­նա­բար‚ այս փո­փո­խու­թյու­նից դժ­գոհ են տաք­սի ծա­ռա­յու­թյու­նից օգտ­վող­նե­րը։ Ե­թե վա­րոր­դի ժա­մա­նա­կի հա­վե­լա­ծախ­սը փոխ­հա­տուց­վում է բարձր սա­կագ­նով‚ ա­պա քա­ղա­քա­ցի­նե­րի մոտ տրա­մագ­ծո­րեն հա­կա­ռակն է. խցա­նում­նե­րի մեջ մնա­լու հա­մար վեր­ջին­ներս ստիպ­ված են վճա­րել ա­վե­լի շատ։
Այս փո­փո­խու­թյու­նից հե­տո շատ քա­ղա­քա­ցի­ներ հարց­նում են՝ ար­դյոք առ­ցանց տաք­սի ծա­ռա­յու­թյուն­ներն ի­րա­վա­սու՞ են սե­փա­կան քմա­հա­ճույ­քով բարձ­րաց­նել-ի­ջեց­նե­լու տաք­սի ծա­ռա­յու­թյան սա­կագ­նե­րը՝ երբ և ինչ­քան ու­զեն։

Սեր­գեյ ՍԱ­ՂՈՒ­ՄՅԱՆ

Դիտվել է՝ 3349

Մեկնաբանություններ