Առանց մեզ չի լի­նում

Առանց մեզ չի լի­նում
24.01.2020 | 05:32

Դեկ­տեմ­բե­րի 22-ից ավ­ստ­րիա­կան Գրաց քա­ղա­քում մեկ­նար­կել է գե­ղա­սահ­քի Եվ­րո­պա­յի հեր­թա­կան ա­ռաջ­նու­թյու­նը: Քա­ղա­քը լոկ պայ­մա­նա­կա­նո­րեն կա­րե­լի է ան­վա­նել ա­ռաջ­նու­թյան անց­կաց­ման վայր, քա­նի որ սա­հա­դաշ­տը գտն­վում է նրա շր­ջագ­ծից 14 կմ հե­ռա­վո­րու­թյան վրա, ի­րե­նից ներ­կա­յաց­նում է հար­մա­րեց­ված կա­ռույց, ա­վե­լի շատ հի­շեց­նում է վրա­նա­յին շի­նու­թյուն կամ ան­գար: Սա նման կար­գի ա­ռաջ­նու­թյուն­նե­րի պրակ­տի­կա­յում լավ էլ ան­սո­վոր բան է, սա­կայն կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րը հար­կադր­ված են գնա­ցել նման քայ­լի, քան­զի ձմե­ռա­յին մար­զաձևե­րի քա­ղա­քի թիվ մեկ կա­ռույ­ցում՝ Eisstadion Liebenau-ում, մր­ցում­ներն անց­կաց­նե­լու տար­բե­րա­կը ձա­խող­վել է այն պատ­ճա­ռով, որ հո­կե­յի թիմն այն ժա­մա­նա­կին վար­ձա­կա­լել է իր խա­ղե­րի հա­մար ու ինչ-որ ա­ռաջ­նու­թյան հա­մար հարկ չի հա­մա­րել գնալ զի­ջում­նե­րի։ Սույ­նը գո­նե մեր ըն­կալ­ման հա­մար փոքր-ինչ ան­հաս­կա­նա­լի է, բայց երևի ճիշտը նրանք են ի­րենց շա­հե­րի պաշտ­պա­նու­թյամբ։

Այս ա­ռաջ­նու­թյան առն­չու­թյամբ ի մի­ջի այ­լոց մի բան էլ կա, ո­րը քիչ տա­րըն­կա­լում­նե­րի տե­ղիք չի տա­լիս։ Խոս­քը վե­րա­բե­րում է ողջ քա­ղա­քը օ­լիմ­պիա­կան խա­ղե­րի չեմ­պիոն Ա­լի­նա Զա­գի­տո­վա­յի պատ­կե­րով հե­ղե­ղած պլա­կատ­նե­րին, սա­կայն կու­րյոզն այն է, որ նա չի մաս­նակ­ցում այս ա­ռաջ­նու­թյա­նը։ Պատ­ճառն այն է, որ Ռու­սաս­տա­նի ընտ­րա­նիում նրա հա­մար տեղ պար­զա­պես չի գտն­վել։ Մինչ­դեռ, ա­ռաջ­նու­թյանն ըն­դա­ռաջ, կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րը չեն էլ կաս­կա­ծել, որ մար­զու­հին պար­զա­պես չի կա­րող չլի­նել Ռու­սաս­տա­նը ներ­կա­յաց­նող մար­զիկ­նե­րի ե­ռյա­կում։ Ա­սենք, որ այդ ե­ռյա­կում չէ և մեր հայ­րե­նակ­ցու­հի Եվ­գե­նյա Մեդ­վեդևան, ինչ­պես որ ե­ռյա­կում չէ և Ե­լի­զա­վե­տա Տուկ­տա­միշևան։ Փաս­տո­րեն Ռու­սաս­տա­նը մար­տի է գնա­ցել ե­րեկ­վա ե­րե­խա­նե­րով։ Պար­զա­պես այդ ե­րե­խա­ներն այն­քան հա­սուն ու հզոր են, այն­պի­սի գեր­բարդ ծրագ­րե­րի տեր, որ մար­զաձևի եր­բեմ­նի երևե­լի­նե­րը նրանց հետ մր­ցակ­ցու­թյու­նից դուրս են։
Փոքր-ինչ ա­ռաջ անց­նե­լով ա­սենք, որ Ա­լեք­սանդ­րա Տրու­սո­վան, Ան­նա Շչեր­բա­կո­վան ու Ա­լյո­նա Կոս­տոր­նա­յան մր­ցակ­ցու­թյու­նից դուրս են ա­ռաջ­նու­թյա­նը մաս­նակ­ցող բո­լո՛ր մար­զու­հի­նե­րի հաշ­վար­կով ու թե մր­ցա­կից էլ ու­նեն, նրանք երբևէ Ռու­սաս­տա­նը ներ­կա­յաց­րած մար­զու­հի­ներ են, ով­քեր, հույս­նե­րը կտ­րած, որ երբևի­ցե կա­րող են լի­նել երկ­րի հա­վա­քա­կա­­նում, փո­խել են քա­ղա­քա­ցիու­թյունն ու հա­մալ­րել այլ եր­կր­նե­րի ընտ­րա­նի­նե­րը։ Մաս­նա­վո­րա­պես ռուս կա­նանց մե­նա­սահ­քի ֆան­տաս­տիկ ե­ռյա­կը կա­րող է փոք­րի­շա­տե դի­մադ­րու­թյան ար­ժա­նա­նալ Ե­կա­տե­րի­նա Ռյա­բո­վա­յի, Վիկ­տո­րյա Սա­ֆո­նո­վա­յի, Ե­կա­տե­րի­նա Կու­րա­կի­նա­յի կող­մից, ով­քեր հա­մա­պա­տաս­խա­նա­բար ներ­կա­յաց­նում են Ադր­բե­ջա­նը, Բե­լա­ռու­սը, Լե­հաս­տա­նը։
Բնա­կա­նա­բար մենք ման­րա­մաս­նե­րի մեջ կա­րող ենք ներ­կա­յաց­նել, թե ռու­սա­կան հրաշք ե­ռյա­կի աղ­ջիկ­նե­րից որն ինչ գեր­բարդ տար­րի էլ չէ, տար­րե­րի է տի­րա­պե­տում ու հա­վա­նա­բար դրանք կներ­կա­յաց­նեինք, ե­թե լի­ներ մեր Եվ­գե­նյա Մեդ­վեդևի մաս­նակ­ցու­թյան պա­րա­գան, բայց քա­նի որ նա չկա մաս­նա­կից­նե­րի մեջ, ձեր թույ­լտ­վու­թյամբ փաս­տը չհա­մա­րենք ա­ռաջ­նա­յին, մա­նա­վանդ որ այն տվյալ պա­րա­գա­յում ա­վե­լի շատ կհե­տաք­րք­րի մաս­նա­գետ­նե­րին, իսկ նրանք ա­ռանց մեր հուշ­ման ու հի­շա­տակ­ման էլ ա­մեն ինչ ա­վե­լի քան խո­րու­թյամբ գի­տեն։
Սա­կայն պի­տի այ­նուա­մե­նայ­նիվ նշենք, որ Մեդ­վեդևա­յի բա­ցա­կա­յու­թյան պայ­ման­նե­րում ա­ռաջ­նու­թյա­նը մե­դա­լա­յին պայ­քա­րի ա­ռու­մով այն­պես չէ, որ մենք մաս­նակ­ցու­թյուն չու­նենք։ Ի­հար­կե, վատ է, որ այն չի լի­նե­լու Հա­յաս­տա­նի հա­վա­քա­կա­նը ներ­կա­յաց­նող­նե­րի մա­կար­դա­կով, բայց ու­նենք այն, ինչ ու­նենք։ Եվ­րո­պա­յի այս ա­ռաջ­նու­թյու­նում Ռու­սաս­տա­նի տղա­մարդ­կանց մե­նա­սահ­քը ներ­կա­յաց­նող­նե­րից մե­կը մեր հայ­րե­նա­կիցն է՝ 16-ա­մյա Ար­թուր Դա­նիե­լյա­նը, ո­րը հա­վա­քա­կա­նում հայ­տն­վել է շնոր­հիվ այդ երկ­րի ա­ռաջ­նու­թյու­նում բրոն­զե մե­դա­լի ար­ժա­նա­նա­լու։
Ի­հար­կե, այն­պես չէ, որ Ար­թու­րի մա­սին ըն­թեր­ցո­ղին ժա­մա­նա­կին չենք տե­ղե­կաց­րել, սա­կայն ե­կեք չգ­նանք պա­տա­նե­կան հա­սա­կում նրա ձեռք­բե­րում­նե­րի հի­շա­տա­կու­մով, այլ միան­գա­մից խո­սենք այ­սօր­վա­նից, այ­սօր­վա ռեա­լու­թյու­նից։ Ե­րեկ չէ ա­ռա­ջին օ­րը ե­ղել է տղա­մարդ­կանց կարճ ծրա­գի­րը, մեր պա­տա­նյա­կը ցույց է տվել եր­րորդ ար­դյուն­քը։ Ե­րեկ Ար­թուրն ար­դեն հան­դես է ե­կել ա­զատ ծրագ­րում։ Ցա­վոք, ա­ռաջ­նու­թյունն ա­վարտ­վել է ուշ ե­րե­կո­յան, իսկ թեր­թի աշ­խա­տան­քա­յին ձևա­չա­փը հնա­րա­վո­րու­թյուն չի տա­լիս ներ­կա­յաց­նե­լու ար­դյուն­քը։ Ա­ռա­վել ան­համ­բեր­նե­րին ա­ռա­ջար­կում ենք օգտ­վել «Ի­րա­տե­սի» կայ­քէ­ջից, ու տա Աստ­ված, որ ըն­թեր­ցող­նե­րը եր­ջան­կա­նան մեր տղա­յի հաղ­թա­կան ե­լույ­թի մա­սին կար­դա­լով։
Մարտին ՀՈՒՐԻԽԱՆՅԱՆ

Դիտվել է՝ 1195

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ