«Լոֆթ» կենտ­րոնն ու Լո­ռու մար­զա­յին գրա­դա­րա­նը

«Լոֆթ» կենտ­րոնն ու  Լո­ռու մար­զա­յին գրա­դա­րա­նը
06.03.2020 | 02:05
Լո­ռու մար­զա­յին գրա­դա­րա­նի 2-րդ հար­կը զբա­ղեց­նե­լու է «Լոֆթ» կենտ­րո­նը: Աշ­խա­տա­կից­նե­րի շր­ջա­նում դժ­գո­հու­թյան ա­լիք էր բարձ­րա­ցել: Որ­տե՞ղ են աշ­խա­տե­լու, աշ­խա­տե­լու՞ են, թե՞ ոչ, նշում են նաև, որ ա­ռա­վել տա­րեց ըն­թեր­ցո­ղի հա­մար սա նաև ըն­թեր­ցա­նու­թյան վայր է, միչ­դեռ վե­րած­վե­լու է վճա­րո­վի ժա­ման­ցա­յին կենտ­րո­նի: Հույս կար, որ ԿԳՄՍ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի հետ քն­նար­կու­մից հե­տո պատ­կե­րը ա­վե­լի պարզ կլի­նի: Բայց պարզ­վեց՝ քն­նար­կում­նե­րը դեռ շա­րու­նակ­վե­լու են: Լո­ռու մար­զա­յին գրա­դա­րա­նի տնօ­րեն ԿԱՐԻՆԵ ՀԱ­ԿՈ­ԲՅԱ­ՆԸ մեզ հետ զրույ­ցում ա­սաց, որ «Լոֆթն» իր գոր­ծու­նեու­թյու­նը գրա­դա­րա­նի 2-րդ հար­կում ծա­վա­լե­լու է ե­րե­կո­յան ժա­մը 18:00-ից, գրա­դա­րա­նի աշ­խա­տանք­նե­րին չի խան­գա­րե­լու: Սա` նախ­նա­կան պայ­մա­նա­վոր­վա­ծու­թյամբ, դեռ պայ­մա­նա­գի­րը վե­րա­նա­յե­լու են, քն­նար­կե­լու են պայ­ման­նե­րը: Երկ­րորդ հար­կում մա­տե­նա­գի­տա­կան բա­ժինն է, մա­մու­լը, գրա­պա­հո­ցը, դահ­լի­ճը: Եր­րորդ հարկ էլ ու­նեն, բայց տա­րած­քը բա­վա­րար չէ, ա­մե­նա­մեծ խն­դի­րը 15 աշ­խա­տակ­ցի տե­ղա­վո­րելն է երկ­րորդ հար­կը վերց­նե­լու պա­րա­գա­յում:
Լո­ռու մար­զա­յին գրա­դա­րա­նի պայ­ման­նե­րը գո­հա­ցու­ցիչ են (գո­նե մինչ այս պա­հը), ըն­թեր­ցող­նե­րի պա­կաս չկա, մոտ 16 հա­զար ըն­թեր­ցող ու­նեն: Գր­քե­րի հա­մալ­րու­մը, մա­նա­վանդ վեր­ջին տա­րի­նե­րին, ա­վե­լա­ցել է: Գրա­դա­րանն ու­նի ե­րեք հա­րյուր յո­թա­նա­սու­նութ հա­զար կտոր գիրք: Մար­զա­յին գրա­դա­րա­նը սպա­սար­կում է և՛ քա­ղա­քի, և՛ հա­րա­կից հա­մայ­նք­նե­րի ըն­թեր­ցո­ղին:
Ար­մի­նե ՍԱՐԳ­ՍՅԱՆ
Լուսանկարը` commons.wikimedia.org
Դիտվել է՝ 3691

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ