Նոր բռն­կում­ներն ու մշա­կույ­թը

Նոր բռն­կում­ներն  ու մշա­կույ­թը
13.03.2020 | 03:26
Թա­գա­վա­րա­կի (կո­րո­նա­վի­րու­սի) նոր բռն­կում­նե­րը Հա­յաս­տա­նում նոր մար­տահ­րա­վեր­ներ են են­թադ­րում: Թվում էր` մեր «հյու­րըն­կալ» երկ­րում ա­հագ­նա­ցող վի­րու­սը ա­նե­լիք չու­նի: Մեկ-եր­կու օր դա­տարկ­վե­ցին փո­ղոց­նե­րը, մեկ շա­բա­թով փակ­վե­ցին ու­սում­նա­կան հաս­տա­տու­թյուն­նե­րը, ու ան­ցանք բնա­կա­նոն կյան­քի: Մշա­կու­թա­յին հաս­տա­տու­թյուն­նե­րը կա­ռա­վա­րու­թյու­նից հրա­հանգ չս­տա­նա­լով՝ այդ օ­րե­րին շա­րու­նա­կե­ցին ի­րենց գոր­ծու­նեու­թյու­նը:
Աշ­խար­հի տար­բեր եր­կր­նե­րում թա­գա­վա­րա­կի տա­րած­ման պատ­ճա­ռով տա­րես­կզ­բից փակ­վում, հե­տաձգ­վում կամ չե­ղարկ­վում են հան­րա­յին տա­րածք­նե­րում անց­կաց­վե­լիք մեծ թվով մի­ջո­ցա­ռում­ներ՝ գր­քի մի­ջազ­գա­յին փա­ռա­տո­ներ, ցու­ցա­հան­դես­ներ։ Թան­գա­րան­ներն ու պատ­կե­րաս­րահ­նե­րը փա­կում են ի­րենց դռ­նե­րը, ան­գամ ա­նո­րոշ ժա­մա­նա­կով փակ­վել էր Ֆրան­սիա­յի Սուրբ Լյու­դո­վի­կոս Ֆրան­սիա­ցու տա­ճա­րը (նման նա­խազ­գու­շա­կան մի­ջոց­ներ էին ձեռ­նարկ­վել քա­հա­նա­յի հոս­պի­տա­լա­ցու­մից հե­տո): Ի դեպ, Լոն­դո­նի, Լայպ­ցի­գի և Բո­լո­նիա­յի գր­քի մի­ջազ­գա­յին ցու­ցա­հան­դես­նե­րին մաս­նակ­ցե­լու էր նաև Հա­յաս­տա­նը: Ա­ռա­ջին եր­կու­սը չե­ղարկ­վել են, վեր­ջի­նը՝ Բո­լո­նիա­յի ման­կա­կան գր­քի մի­ջազ­գա­յին ցու­ցա­հան­դե­սը, հե­տաձգ­վել:
Այն, որ մար­դիկ սե­փա­կան նա­խա­ձեռ­նու­թյամբ հնա­րա­վո­րինս ինք­նա­մե­կու­սաց­վում են, խու­սա­փում հան­րա­յին մի­ջո­ցա­ռում­նե­րից, ան­գամ սահ­մա­նա­փա­կում են ան­հա­տա­կան շփում­նե­րը, գու­ցե և խե­լա­միտ է: Կփակ­վե՞ն դպ­րոց­ներն ու ման­կա­պար­տեզ­նե­րը, կանգ կառ­նի՞ մշա­կու­թա­յին կյան­քը, կա­մա­յա­նա՞ն փո­ղոց­նե­րը, պարզ կլի­նի ա­ռա­ջի­կա­յում:
Ար­մի­նե ՍԱՐԳ­ՍՅԱՆ
Դիտվել է՝ 1635

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ