...ՈՒ­րիշ է նաև ստեր ներ­կա­յաց­նող վար­չա­պետ ու­նե­նա­լու ա­ռու­մով

...ՈՒ­րիշ է նաև ստեր ներ­կա­յաց­նող վար­չա­պետ ու­նե­նա­լու ա­ռու­մով
20.03.2020 | 02:37
Հա­յաս­տա­նում ե­րեկ ա­ռա­վոտ­վա դրու­թյամբ նոր կո­րո­նա­վի­րու­սով (COVID-19) վա­րակ­վա­ծու­թյան 115 հաս­տատ­ված դեպք կար, նրան­ցից բուժ­ված էր ըն­դա­մե­նը մե­կը:
Մար­տի 18-ին, երբ ՀՀ-ում COVID-19-ով վա­րակ­վա­ծու­թյան հաս­տատ­ված դեպ­քե­րը մի պահ 110-ն էին ու դեռ չէին դար­ձել 112, Հա­յաս­տա­նից այդ թիվն էր Ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան հա­մաշ­խար­հա­յին կազ­մա­կեր­պու­թյա­նը տրա­մադր­վել, նույն ժա­մա­նակ Ռու­սաս­տա­նում COVID-19-ով վա­րակ­վա­ծու­թյան հաս­տատ­ված դեպ­քե­րը 147-ն էին: Մար­տի 19-ին, ցե­րեկ­վա դրու­թյամբ, ՀՀ-ում գրանց­ված դեպ­քե­րը, ՀՀ ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րա­րի պաշ­տո­նը զբա­ղեց­նող Ար­սեն Թո­րո­սյա­նի տե­ղե­կաց­մամբ, հա­սել էին 122-ի: Նույն ժա­մա­նակ ՌԴ-ում COVID-19-ով վա­րակ­վա­ծու­թյան հաս­տատ­ված դեպ­քե­րը դար­ձյալ 147-ն էին:
Մեր երկ­րի բնակ­չու­թյու­նը, պաշ­տո­նա­կան տե­ղե­կատ­վու­թյան հա­մա­ձայն, 2020 թ. հուն­վա­րի 1-ի դրու­թյամբ 2 959 200 է: Թեև ՀՀ-ում փաս­տա­ցի ապ­րող­ներն ի­րա­կա­նում այդ­քան էլ չեն, այ­նու­հան­դերձ, հաշ­վար­կի հա­մար պաշ­տո­նա­կան այդ թի­վը հիմք ըն­դու­նենք: Ե­թե 2 959 200-ը բա­ժա­նենք 110-ի, կս­տաց­վի 26 901,818, այ­սինքն` նոր կո­րո­նա­վի­րու­սով մինչ այժմ վա­րակ­ված է (ըն­դգ­ծում ենք` խոս­քը զուտ պաշ­տո­նա­պես հայտ­նի­նե­րի մա­սին է) Հա­յաս­տա­նի յու­րա­քան­չյուր 26 901-րդ կամ 26 902-րդ բնա­կի­չը:
Ռու­սաս­տա­նի բնակ­չու­թյու­նը 2020 թ. հուն­վա­րի 1-ի դրու­թյամբ, դար­ձյալ պաշ­տո­նա­կան տե­ղե­կատ­վու­թյան հա­մա­ձայն, կազ­մում է 146 745 098 մարդ, ՌԴ բնակ­չու­թյու­նը ՀՀ բնակ­չու­թյու­նից 49,5 ան­գամ շատ է, 146 745 098-ը 147-ի բա­ժա­նե­լով, կս­տա­նանք 998 265,97, այ­սինքն` COVID-2019-ով վա­րակ­ված ան­ձինք Ռու­սաս­տա­նում բնակ­չու­թյան յու­րա­քան­չյուր 998265-րդն են: Տար­բե­րու­թյունն ահ­ռե­լի է, այ­սինքն նոր կո­րո­նա­վի­րու­սով վա­րակ­ված ան­ձինք Հա­յաս­տա­նում ա­վե­լի քան 37 ան­գամ ա­վե­լի են, քան Ռու­սաս­տա­նում: Երկ­րի բնակ­չու­թյան քա­նա­կի հետ հա­րա­բե­րակ­ցու­թյամբ COVID-19-ով վա­րակ­վա­ծու­թյան հաս­տատ­ված դեպ­քե­րը Հա­յաս­տա­նում Ռու­սաս­տա­նի և մի շարք այլ եր­կր­նե­րի հա­մե­մատ ա­վե­լի մեծ են ոչ միայն այ­սօր, ա­վե­լի մեծ են ե­ղել ոչ միայն ե­րեկ, այլև դրան նա­խոր­դած օ­րե­րին: Ա­հա հենց սրա՛նք են փաս­տե­րը:
Փաս­տը նաև այն է, որ ե­րեկ, ցե­րեկ­վա դրու­թյամբ հրա­պա­րակ­ված (պար­բե­րա­բար թար­մաց­վող) պաշ­տո­նա­կան տե­ղե­կատ­վու­թյան հա­մա­ձայն, օ­րի­նակ, Կու­բա­յում COVID-19-ով վա­րակ­վա­ծու­թյան հաս­տատ­ված դեպ­քերն ըն­դա­մե­նը 11-ն էին, նույ­նը նաև` Պա­րագ­վա­յում, Նի­գե­րիա­յում` 8-ը, Քե­նիա­յում` 7-ը (միայն մայ­րա­քա­ղաք Նայ­րո­բիում, 2010 թ. մար­դա­հա­մա­րի տվյալ­նե­րի հա­մա­ձայն, ա­վե­լի քան 3 մլն 240 000 մարդ է ապ­րում), Տան­զա­նիա­յում` 6-ը, նույ­նը` Ե­թով­պիա­յում, Մոն­ղո­լիա­յում` դար­ձյալ 6-ը, Ղրղզս­տա­նում` 3-ը, Սու­դա­նում (բնակ­չու­թյու­նը 2013 թ.` ա­վե­լի քան 34 մլն)` 2-ը, Նի­կա­րա­գուա­յում` 1-ը… Այս թվար­կու­մը կա­րե­լի է եր­կար շա­րու­նա­կել, բայց, կար­ծում ենք, ի­մաստ չու­նի: Նշ­ված եր­կր­նե­րը բնակ­չու­թյամբ գե­րա­զան­ցում են Հա­յաս­տա­նին:
Ա­հա այս պայ­ման­նե­րում ՀՀ վար­չա­պե­տի պաշ­տո­նը զբա­ղեց­նող Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը ֆեյս­բու­քյան իր է­ջում ե­րեկ կա­տա­րած գրառ­մամբ հայ­տա­րա­րել է, թե «…մենք ա­մե­նանվ­տանգն ենք` փաս­տա­ցի»: Դե, ի­հար­կե, մերն ու­րիշ է… ՈՒ­րիշ է նաև ի­րա­կա­նու­թյան, թվե­րի, փաս­տե­րի հետ կապ չու­նե­ցող տե­ղե­կու­թյուն­ներ (ա­պա­տե­ղե­կատ­վու­թյուն), ստեր ներ­կա­յաց­նող վար­չա­պետ ու­նե­նա­լու ա­ռու­մով: Փա­շի­նյա­նի նպա­տա­կը մի­գու­ցե բա­րի է` ի­րա­վի­ճա­կը հնա­րա­վո­րինս մեղմ, ոչ ան­հան­գս­տաց­նող ներ­կա­յաց­նել, որ հան­կարծ խու­ճապ չա­ռա­ջա­նա, բայց դրան հաս­նե­լու ճա­նա­պարհն ա­պա­տե­ղե­կատ­վու­թյան հրա­պա­րա­կու­մը չէ, ո­րը հան­գեց­նե­լով նույ­նիսկ նոր կո­րո­նա­վի­րու­սի առն­չու­թյամբ երկ­րի ղե­կա­վա­րի խոս­քի նկատ­մամբ վս­տա­հու­թյան հե­տա­գա կորս­տի, ճիշտ հա­կա­ռակ ար­դյուն­քը կա­րող է ու­նե­նալ կամ այլ փաս­տե­րի, հան­գա­մանք­նե­րի, գոր­ծոն­նե­րի հա­մա­տեքս­տում նպաս­տել խու­ճա­պի ա­ռա­ջաց­ման:
Անդ­րա­դառ­նանք նաև ֆեյս­բու­քյան իր է­ջում Փա­շի­նյա­նի ե­րեկ­վա գրառ­մա­նը թվե­րը թաքց­նել-չթաքց­նե­լու ա­ռու­մով նաև.
«Ժո­ղո­վուրդ ջան, մի բան ա­սեմ, բայց մեր մեջ:
Մենք էս­պես թա­փան­ցիկ, բաց, կո­րո­նա­վի­րու­սի մեր բո­լոր դեպ­քե­րը հայ­տա­րա­րում ենք մեկ ժամ­վա ըն­թաց­քում:
Բայց մենք վս­տահ ե՞նք, որ աշ­խար­հի բո­լոր եր­կր­նե­րը ի­րենց թվե­րը ճշգ­րիտ են ա­սում:
Սա էն դեպքն է, երբ մեր թա­փան­ցի­կու­թյու­նը կա­րող է աշ­խա­տել մեր դեմ: Եվ աշ­խար­հը մեզ կա­րող է ըն­կա­լել որ­պես կո­րո­նա­վի­րու­սա­յին վտանգ, չնա­յած ի­րա­կա­նում մենք ա­մե­նաանվ­տանգն ենք՝ փաս­տա­ցի:
Սա չեմ ա­սում՝ դեպ­քեր թաքց­նե­լու հա­մար հիմ­քեր նա­խա­պատ­րաս­տե­լու հա­մար: Դա բա­ցառ­ված է, մենք դա չենք ա­նի: Ա­սում եմ, որ ի­մա­նաք, որ ու­նենք նաեւ այս­պի­սի ռիս­կեր»:
Փա­շի­նյա­նը հաս­կա­նա­լով, թե իր այս գրա­ռու­մը կար­դա­ցող շա­տու­շատ մար­դիկ ինչ են մտա­ծե­լու, գրառ­ման վեր­ջում թեև, կար­ծում եմ, խո­րա­ման­կե­լով, գրել է` «Սա չեմ ա­սում՝ դեպ­քեր թաքց­նե­լու հա­մար հիմ­քեր նա­խա­պատ­րաս­տե­լու հա­մար», սա­կայն ան­ձամբ ես նրան հա­վա­տա­լու հիմ­քեր չու­նեմ ու ճիշտ հա­կա­ռակն եմ կար­ծում, մա­նա­վա՛նդ Փա­շի­նյա­նի «հան­ճա­րեղ» եզ­րա­կա­ցու­թյու­նից հե­տո` «Սա էն դեպքն է, երբ մեր թա­փան­ցի­կու­թյու­նը կա­րող է աշ­խա­տել մեր դեմ»: Ընդ ո­րում, նկա­տի ու­նե­նա­լով ոչ միայն Փա­շի­նյա­նի նշ­ված եզ­րա­կա­ցու­թյու­նը, այլև Հա­յաս­տա­նում ար­տա­կարգ դրու­թյուն հայ­տա­րա­րե­լու մա­սին ՀՀ կա­ռա­վա­րու­թյան ո­րոշ­ման հա­կա­սահ­մա­նադ­րա­կան 23-րդ կե­տով, ինչ­պես նաև 26-րդ կե­տով տե­ղե­կատ­վու­թյան սահ­մա­նա­փա­կու­մը, ո­րը ԶԼՄ-նե­րին, լրագ­րող­նե­րին և այլ ան­ձանց նոր կո­րո­նա­վի­րու­սի առն­չու­թյամբ պա­րե­տա­տան ու պե­տա­կան պաշ­տո­նա­տար ան­ձանց կող­մից չտ­րա­մադր­ված ճշ­մար­տու­թյան, տե­ղա­կան ու մի­ջազ­գա­յին ի­րա­կա­նու­թյան ներ­կա­յա­ցումն ար­գե­լե­լու խայ­տա­ռակ փորձ է: Չի՛ հա­ջող­վե­լու:
Ա­պա թող փոր­ձեն Հա­յաս­տա­նում նոր կո­րո­նա­վի­րու­սով վա­րակ­վա­ծու­թյան հաս­տատ­ված դեպ­քե­րը թաքց­նել, բայց մինչ այդ թող պատ­կե­րաց­նեն, թե ինչ կկա­տար­վի դրա­նից հե­տո, երբ այդ մա­սին ար­դեն կի­մա­նան ԱՀԿ-ն, մի­ջազ­գա­յին այլ կա­ռույց­ներ, ինչ­պես նաև աշ­խար­հի պե­տու­թյուն­նե­րը: Իսկ որ Հա­յաս­տա­նի հե­տաքն­նող լրագ­րող­նե­րը կն­պաս­տեն դրան, թող որևէ կաս­կած չու­նե­նան: Կն­պաս­տեն բժշ­կա­կան հա­մա­կար­գում ի­րենց աղ­բյուր­նե­րից ստա­ցած ա­պա­ցու­ցե­լի տե­ղե­կատ­վու­թյամբ, «Նորք» ին­ֆեկ­ցիոն հի­վան­դա­նոց (ե­թե վաղն այլ բուժ­հաս­տա­տու­թյուն­ներ նույն­պես միայն COVID-19-ով վա­րակ­ված­նե­րի և այդ ա­ռու­մով կաս­կա­ծե­լի ան­ձանց ըն­դու­նեն, նաև այն­տեղ) «Շտապ օգ­նու­թյան» մե­քե­նա­նե­րի մուտ­քը տե­սան­կա­րա­հա­նե­լով, դրանց քա­նա­կը հաշ­վե­լով ու տե­սագ­րու­թյուն­նե­րը հրա­պա­րա­կե­լով: Այն ժա­մա­նակ կհաս­կա­նան, թե ով է խու­ճա­պի հան­գեց­նում` ի­րա­կա­նու­թյու­նը հան­րու­թյա­նը ներ­կա­յաց­նող­նե՞­րը, թե այն թաքց­նող­նե­րը, ա­պա­տե­ղե­կատ­վու­թյուն ներ­կա­յաց­նող­նե­րը:
Ե­րեկ Armenian unified infocenter/Հայ­կա­կան միաս­նա­կան տե­ղե­կատ­վա­կան կենտ­րո­նի հրա­պա­րա­կած տե­ղե­կատ­վու­թյան հա­մա­ձայն, «Աշ­խար­հում նոր տի­պի կո­րո­նա­վի­րու­սով՝ COVID-19-ով վա­րակ­ված­նե­րի թիվն ան­ցել է 220 հա­զա­րը։ Կո­րո­նա­վի­րու­սի հե­տա­զո­տա­կան կենտ­րոն­նե­րի տվյալ­նե­րի հա­մա­ձայն՝ վա­րակ­վել է 225 հա­զար 381 մարդ, մա­հա­ցած­նե­րի թի­վը 9 հա­զար 276 է, ա­պա­քին­վել է 85 հա­զար 831 անձ։ Կո­րո­նա­վի­րու­սը տա­րա­ծում է գտել աշ­խար­հի 170-ից ա­վե­լի եր­կր­նե­րում և տա­րածք­նե­րում»։
Ար­թուր ՀՈՎ­ՀԱՆ­ՆԻ­ՍՅԱՆ
Դիտվել է՝ 4129

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ