«Հա­մեր­գա­յին մի­ջո­ցա­ռում­նե­րը տե­ղա­փո­խե­լու ա­ռիթ չենք ու­նե­ցել, բա­ցա­ռու­թ­յամբ Ի­վո Պո­գո­րե­լի­չի հա­մեր­գի»

«Հա­մեր­գա­յին մի­ջո­ցա­ռում­նե­րը տե­ղա­փո­խե­լու ա­ռիթ չենք ու­նե­ցել, բա­ցա­ռու­թ­յամբ Ի­վո Պո­գո­րե­լի­չի  հա­մեր­գի»
12.05.2020 | 00:57
«Երևա­նյան հե­ռան­կար­ներ» 21-րդ ե­րաժշ­տա­կան փա­ռա­տո­նը պետք է մեկ­նար­կեր մա­յի­սի 12-ին՝ լե­գեն­դար դաշ­նա­կա­հար Ի­վո Պո­գո­րե­լի­չի ե­լույ­թով: Հաս­կա­նա­լի պատ­ճառ­նե­րով բաց­ման հա­մեր­գը հե­տաձգ­վեց: Չկա­յա­ցավ նաև Բար­սեղ Թու­մա­նյա­նին նվիր­ված հո­բե­լյա­նա­կան հա­մեր­գը, որ տե­ղի էր ու­նե­նա­լու մար­տի 30-ին՝ օ­պե­րա­յին թատ­րո­նի հետ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյամբ:
«Երևա­նյան հե­ռան­կար­ներ» փա­ռա­տո­նի գլ­խա­վոր մե­նե­ջեր ՍՈ­ՆԱ ՀՈՎ­ՀԱՆ­ՆԻ­ՍՅԱ­ՆԸ մեզ հետ զրույ­ցում նշեց, որ ա­մեն տա­րի ի­րենց գա­րուն­նե­րը շատ ա­վե­լի հա­գե­ցած էին, ան­ցյալ տա­րի չորս մեծ մի­ջո­ցա­ռում են կազ­մա­կեր­պել: Բա­րե­բախ­տա­բար, այս տա­րի հա­գե­ցած են աշ­նա­նա­յին ծրագ­րե­րը, և հա­մեր­գա­յին մի­ջո­ցա­ռում­նե­րը տե­ղա­փո­խե­լու ա­ռիթ չեն ու­նե­ցել, բա­ցա­ռու­թյամբ Ի­վո Պո­գո­րե­լի­չի հա­մեր­գի, ո­րը տե­ղա­փոխ­վել է սեպ­տեմ­բեր: Այս­պի­սով, սեպ­տեմ­բեր, հոկ­տեմ­բեր, նո­յեմ­բեր ա­միս­նե­րին նշա­նակ­ված բո­լոր հա­մերգ­ներն ու­ժի մեջ են:
Հար­ցին՝ հնա­րա­վո՞ր է՝ ար­տիստ­նե­րը խու­սա­փեն հյու­րա­խա­ղե­րից, Սո­նա Հով­հան­նի­սյա­նը պա­տաս­խա­նեց, որ խն­դիր­ներ կա­րող են ու­նե­նալ կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րը, բայց ոչ` ար­տիստ­նե­րը. «Շփ­ման մեջ ենք նա­մա­կագ­րու­թյամբ, հե­ռա­խո­սա­յին զրույց­նե­րով, նրանց հա­մար ծանր է հան­դի­սա­տե­սի հետ շփ­ման այս եր­կա­րատև ընդ­հա­տու­մը, և օր ա­ռաջ ու­զում են սկ­սել հա­մեր­գա­յին գոր­ծու­նեու­թյու­նը: Ինչ վե­րա­բե­րում է Ի­վո Պո­գո­րե­լի­չի հա­մեր­գին, դա­շ­նա­կա­հա­րի մե­նե­ջե­րի հետ այ­սօր ենք խո­սել, ու վեր­ջինս ա­սել է, որ ա­մեն ինչ կախ­ված է ա­վիաու­ղի­նե­րի թռիչք­նե­րը վեր­սկ­սե­լու քա­ղա­քա­կա­նու­թյու­նից: Նա­խա­րա­րու­թյան հետ կապ­վել ենք, պար­զել, որ քն­նարկ­վում է սեպ­տեմ­բե­րին դահ­լիճ­նե­րը բա­ցե­լու հար­ցը: Կար­ծում եմ` հա­մերգ­նե­րը ու­ժի մեջ կլի­նեն, ար­տիստ­ներն էլ կգան, ու փա­ռա­տո­նը կկա­յա­նա»:
«Երևա­նյան հե­ռան­կար­նե­րը» մեկ­նար­կե­լու է մեք­սի­կա­ցի աշ­խար­հահռ­չակ տե­նոր Ռո­լան­դո Վի­լյա­սո­նի այ­ցով Երևան, ով ֆրան­սիա­ցի հռ­չա­կա­վոր տավ­ղա­հար Քսա­վիե դը Մեստ­րի նվա­գակ­ցու­թյամբ կներ­կա­յաց­նի «Լա­տի­նա­կան սե­րե­նադ­ներ» ծրա­գի­րը:
Սեպ­տմ­բե­րի 18-19-ին Երևա­նում և Գյում­րիում նա­խա­տես­վում է Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին ֆիլ­հար­մո­նիկ նվա­գախմ­բի հա­մեր­գը` հայ­կա­կան ծա­գու­մով հան­րա­հայտ դի­րի­ժոր Պի­տեր ՈՒն­ջյա­նի ղե­կա­վա­րու­թյամբ:
Այս օ­րե­րին «Երևա­նյան հե­ռան­կար­նե­րը» փոր­ձել է սա­տա­րել ե­րաժշ­տա­սեր հան­րու­թյա­նը առ­ցանց հար­թա­կում: Ապ­րի­լի 24-ին Սո­նա Հով­հան­նի­սյա­նը հար­ցազ­րույց է ու­նե­ցել մեր օ­րե­րի մե­ծա­գույն դաշ­նա­կա­հար, հայ ժո­ղով­րդի բա­րե­կամ Եվ­գե­նի Կի­սի­նի հետ, ո­րը հա­սա­նե­լի էր «Հե­ռան­կար­նե­րի» ֆեյս­բու­քյան է­ջում: Հե­ռար­ձա­կել են նաև փա­ռա­տո­նի տար­բեր տա­րի­նե­րի լա­վա­գույն հա­մերգ­նե­րը՝ ե­րաժշ­տա­սեր­նե­րին հնա­րա­վո­րու­թյուն ըն­ձե­ռե­լով լսե­լու Վիեն­նա­յի ֆի­լհար­մո­նի­կի Երևա­նում կա­յա­ցած հա­մեր­գը, Պլա­սի­դո Դո­մին­գո­յի երևա­նյան հա­մեր­գը: Այս տա­րի ե­րաժշ­տա­կան աշ­խար­հը ցա­վա­լի կո­րուստ կրեց` կյան­քից հե­ռա­ցավ Քշիշ­տոֆ Պեն­դե­րեց­կին: Իբրև հի­շա­տա­կի տուրք՝ «Հե­ռան­կար­նե­րի» ֆեյս­բու­քյան է­ջում ներ­կա­յաց­վեց փա­ռա­տո­նի՝ տար­բեր տա­րի­նե­րին կազ­մա­կեր­պած «Պեն­դե­րեց­կու օ­րե­րը Հա­յաս­տա­նում» շար­քի հա­մերգ­նե­րի ընտ­րա­նին:
Նշենք, որ փա­ռա­տո­նը հոկ­տեմ­բեր-նո­յեմ­բեր ա­միս­նե­րին կշա­րու­նա­կեն 11 ան­գամ Գրեմ­մի մր­ցա­նա­կի ար­ժա­նա­ցած «Է­մեր­սոն» լա­րա­յին քա­ռյա­կը, սոպ­րա­նո Է­լի­նա Գա­րան­չան, դաշ­նա­կա­հար սըր Անդ­րաշ Շի­ֆը և այլ մե­ծա­նուն ե­րա­ժիշտ­ներ։ Տե­ղի կու­նե­նա նաև 2000-ին հիմ­նադր­ված փա­ռա­տո­նի 20-ա­մյա­կին նվիր­ված հան­դի­սա­վոր ե­րե­կոն։
Ար­մի­նե ՍԱՐԳ­ՍՅԱՆ

Լուսանկարներ

. .
Դիտվել է՝ 5152

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ