• Հի­մա պահ­պա­նո­ղա­կա՞ն, թե՞ հե­ղա­փո­խա­կան

  Հի­մա պահ­պա­նո­ղա­կա՞ն, թե՞ հե­ղա­փո­խա­կան

  29.10.2019| 00:42
  Ե­րեկ խոր­հր­դա­րա­նի մշ­տա­կան հանձ­նա­ժո­ղով­նե­րում սկս­վեց 2020 թ. պե­տա­կան բյու­ջեի նա­խագ­ծի քն­նար­կու­մը։ Տն­տե­սա­կան հե­ղա­փո­խու­թյուն խոս­տա­ցած Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի կա­ռա­վա­րու­թյան ներ­կա­յաց­րած ե­կող տար­վա բյու­ջեն 4,9 տո­կոս տն­տե­սա­կան աճ է կան­խա­տե­սում։
 • Խելացի վերմակներն իրենք կորոշեն՝ ինչպես ու ինչքան ջերմացնեն մարդկանց

  Խելացի վերմակներն իրենք կորոշեն՝ ինչպես ու ինչքան ջերմացնեն մարդկանց

  26.10.2019| 21:54
  Xiaomi ընկերությունը ջերմաստիճանը կարգավորող «խելացի» վերմակներ է արտադրել: Այս մասին տեղեկացնում են ռուսական լրատվամիջոցները:
 • Թռչող ցախավելն իրականություն է դառնում

  Թռչող ցախավելն իրականություն է դառնում

  26.10.2019| 21:53
  Չար կախարդների թռչող ցախավալը մուլտֆիլմերից ու հեքիթաներից իրականություն է տեղափոխվել: Toyota ընկերությունը Տոկիոյի ավտոսրահում ներկայացրել է էլեկտրական թռչող ցախավելը: Այս մասին գրում են ռուսական լրատվամիջոցները՝ հղում անելով Toyota-ի պաշտոնական կայքէջին։
 • Անտառ­նե­րով շր­ջա­պատ­ված բնա­կա­վայրն իր ջե­ռուց­ման հար­ցը լու­ծել չի կա­րո­ղա­նում, օ­րեն­քը թույլ չի տա­լիս

  Անտառ­նե­րով շր­ջա­պատ­ված բնա­կա­վայրն իր ջե­ռուց­ման հար­ցը լու­ծել չի կա­րո­ղա­նում, օ­րեն­քը թույլ չի տա­լիս

  25.10.2019| 01:09
  Սյու­նի­քի մար­զի Լիճք հա­մայն­քի միակ խա­նու­թը պատ­կա­նում է հա­մա­գյու­ղա­ցի ԽԱՉԻ­ԿԻՆ, որ թեև ըն­տա­նի­քի հետ ապ­րում է Մեղ­րիում, սա­կայն գյու­ղում մնա­ցած ծնող­նե­րին չի ցան­կա­նում մե­նակ թող­նել, եր­բեմն գա­լիս է գյուղ, նրանց հետ ապ­րե­լու, միա­ժա­մա­նակ էլ խա­նութ է բա­ցել:
 • Փաս­տո­րեն, ճիշտ էր Գա­լուստ Սա­հա­կ­յա­նը՝ թա­քու­նը դեռ գաղտ­նին չէ

  Փաս­տո­րեն, ճիշտ էր Գա­լուստ Սա­հա­կ­յա­նը՝ թա­քու­նը դեռ գաղտ­նին չէ

  25.10.2019| 00:52
  Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի բա­ցատ­րու­թյու­նից ո՞վ հաս­կա­ցավ, թե ի վեր­ջո, ին­չու է գաղտ­նի ո­րոշ­մամբ կա­ռա­վա­րու­թյան ան­դամ­նե­րի աշ­խա­տա­վար­ձը կրկ­նա­պատկ­վել։ Հի­շե­ցինք ան­գամ հայտ­նի «դա­սա­կա­նին»՝ «թա­քու­նը դեռ գաղտ­նին չէ»։ Բայց հեր­թով անդ­րա­դառ­նանք Փա­շի­նյա­նի պար­զա­բա­նում­նե­րին։
 • Որպես միակ այ­լընտ­րանք

  Որպես միակ այ­լընտ­րանք

  22.10.2019| 00:33
  Պա­րոն Ճշ­մա­րի­տյա­նը նույն­պես, ինչ­պես ըն­դուն­ված է այ­սօր­վա տն­տե­սա­գի­տա­կան մտա­ծո­ղու­թյան մեջ, մաս­նա­վո­րին դի­տար­կում է որ­պես ար­դյու­նա­վետ տն­տե­սա­վար­ման է­տա­լոն: Սա­կայն փաստ է, որ այ­սօր այդ մաս­նա­վոր տն­տե­սու­թյունն այն­պի­սի խն­դիր­նե­րի ա­ռաջ է կանգ­նել և կանգ­նեց­րել հա­սա­րա­կու­թյա­նը, ո­րոնց լու­ծումն իր ու­ժե­րից վեր է:
 • Երկի­րը միայն թվե­րով է զար­գա­նում

  Երկի­րը միայն թվե­րով է զար­գա­նում

  22.10.2019| 00:23
  Ոչ վաղ ան­ցյա­լում, իշ­խա­նու­թյա­նը քն­նա­դա­տե­լիս, նախ­կին ընդ­դի­մա­դիր­ներն ա­սում էին, թե իշ­խա­նու­թյան ու ժո­ղովր­դի միջև կա­պը խզ­վել է, իշ­խա­նա­վոր­նե­րը միայն ի­րենց թան­կար­ժեք մե­քե­նա­նե­րի պա­տու­հա­նից են նա­յում խն­դիր­նե­րին։
 • Volvo ընկերության առաջին էլեկտրամեքենան կարող է անցնել մինչև 400 կմ

  Volvo ընկերության առաջին էլեկտրամեքենան կարող է անցնել մինչև 400 կմ

  20.10.2019| 11:27
  Volvo XC40 Recharge-ը կլինի Volvo ընկերության առաջին էլեկտրամեքենան։ Այս մասին տեղեկացնում է motor1.com-ը:
 • Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  18.10.2019| 01:51
  ԽՍՀՄ է­լեկտ­րո­նա­յին ար­դյու­նա­բե­րու­թյան նա­խա­րա­րու­թյու­նը հիմ­նադր­վել է 1965 թվա­կա­նին, ո­րը եր­կու տաս­նա­մյա­կից ա­վե­լի, մինչև 1985 թ., գլ­խա­վո­րեց Ա­լեք­սանդր Ի­վա­նո­վիչ Շո­կի­նը:
 • Պարտք ու պա­հանջ չկա

  Պարտք ու պա­հանջ չկա

  18.10.2019| 00:58
  Կա­ռա­վա­րու­թյունն ա­վե­լաց­րեց խա­ղող մթե­րող ըն­կե­րու­թյուն­նե­րի սուբ­սի­դա­վո­րու­մը. նախ­կին 1,5 մլրդ-ի փո­խա­րեն նրանց կտր­վի 1,8 մլրդ դրամ։ Եվ քա­նի որ խա­ղո­ղի մթեր­ման սե­զո­նը շու­տով կա­վարտ­վի, մեզ հե­տաք­րք­րեց, թե որ­քա՞ն խա­ղող է այս պա­հին մթեր­վել։