• Բրատիսլավա՝ ոչինչ կամ ամեն ինչ

  Բրատիսլավա՝ ոչինչ կամ ամեն ինչ

  06.12.2019| 11:17
  ԵԱՀԿ 26-րդ նախարարական խորհրդաժողովը Բրատիսլավայում Հարավային Կովկասի համար կարևորվեց Հայաստանի ու Ադրբեջանի ԱԳ նախարարների հանդիպումով, որի նկատմամբ հետաքրքրությունը սրեց ՌԴ ԱԳ նախարար Սերգեյ Լավրովի պաշտոնական այցը Բաքու և Ադրբեջանի ԱԳ նախարարի հետ համատեղ ասուլիսում բարձրաձայնած տեսակետները:
 • Մե­սին, Ռո­նալ­դուն և վան Դեյ­կը

  Մե­սին, Ռո­նալ­դուն և վան Դեյ­կը

  06.12.2019| 01:53
  Դեկ­տեմ­բե­րի 2-ին Փա­րի­զում կա­յա­ցել է հե­ղի­նա­կա­վոր France Football-ի հիմ­նադ­րած «Ոս­կե գն­դա­կի» հեր­թա­կան խա­ղար­կու­թյու­նը, հայտ­նի է պատ­վա­վոր տիտ­ղո­սի նոր տի­րա­կա­լը: Այդ եր­ջա­նի­կը Լիո­նել Մե­սին է, ֆուտ­բո­լիստ, ում ա­նու­նը տա­լիս հան­գիստ կա­րե­լի է չհի­շա­տա­կել ոչ ներ­կա­յաց­րած թիմն ու հա­վա­քա­կա­նը, ոչ ազ­գու­թյու­նը, ոչ էլ հան­գու­ցա­յին մեկ այլ չա­փո­րո­շիչ, ե­թե այդ­պի­սին կա:
 • Յուր­գեն Կլո­պի 100-րդ հաղ­թա­նա­կը

  Յուր­գեն Կլո­պի 100-րդ հաղ­թա­նա­կը

  06.12.2019| 01:51
  Այս ան­գամ մեր դի­տարկ­ման կենտ­րո­նում է եվ­րո­պա­կան ֆուտ­բո­լա­յին գեր­տե­րու­թյուն­նե­րի եր­կու ա­ռաջ­նու­թյուն, ու այս կերպ վար­վե­լը ոչ թե մեր քմա­հա­ճույ­քի ար­դյունքն է, այլ օ­բյեկ­տիվ ի­րո­ղու­թյուն­նե­րի ար­տա­հայ­տու­թյուն:
 • «Հա­յաս­տա­նի նման սուրբ օ­րենք­նե­րի եր­կի­րը վե­րա­ծում են վաշ­խա­ռուա­կան կր­պա­կի»

  «Հա­յաս­տա­նի նման սուրբ օ­րենք­նե­րի եր­կի­րը վե­րա­ծում են վաշ­խա­ռուա­կան կր­պա­կի»

  06.12.2019| 01:48
  Զին­վո­րա­կան ծա­ռա­յու­թյու­նից այս ու այն կերպ խու­սա­փած, եր­կի­րը լքած մարդ­կանց վե­րա­դար­ձի նոր հնա­րա­վո­րու­թյու­նը նոր խմո­րում­նե­րի ու ի­րա­րա­մերժ վեր­լու­ծու­թյուն­նե­րի ա­ռիթ է դար­ձել: Ի՞նչ է տա­լու ա­րա­գաց­ված զին­վո­րա­կան ծա­ռա­յու­թյու­նը, ա­ռա­ջին հեր­թին, վե­րա­դար­ձի՞ հնա­րա­վո­րու­թյուն:
 • «Ստե­փան Ա­լա­ջա­ջ­յան» մր­ցույթն ու­նի մեկ ան­վա­նա­կարգ՝ վեպ

  «Ստե­փան Ա­լա­ջա­ջ­յան» մր­ցույթն ու­նի մեկ ան­վա­նա­կարգ՝ վեպ

  06.12.2019| 01:45
  Մեկ­նար­կել է ար­ձա­կի «Ստե­փան Ա­լա­ջա­ջյան» մր­ցույ­թը։ Այս տա­րի այն ու­նի մեկ ան­վա­նա­կարգ՝ վեպ։ Մր­ցա­նա­կը՝ 1000 ԱՄՆ դո­լա­րին հա­մար­ժեք դրամ։ Մաս­նակ­ցել ցան­կա­ցող­նե­րը կա­րող են ներ­կա­յաց­նել 2019-ից մինչև 2020 թ. հու­նիս հրա­տա­րակ­ված գր­քե­րը։ Ման­րա­մաս­նե­րին կա­րե­լի է ծա­նո­թա­նալ «Կա­յա­րան» պար­բե­րա­կա­նի կայ­քում (kayaranmag.am):
 • «Տո­տա­լի­տար կայս­րութ­յան կենտ­րո­նում նա փա­ռա­բա­նում էր հա­յի ա­նու­նը»

  «Տո­տա­լի­տար կայս­րութ­յան կենտ­րո­նում նա փա­ռա­բա­նում էր հա­յի ա­նու­նը»

  06.12.2019| 01:40
  Ցու­ցադ­րու­թյա­նը զու­գա­հեռ ար­վես­տա­բան Լի­լիթ Սարգ­սյա­նը ներ­կա­յաց­րեց «Նի­կո­լայ Նի­կո­ղո­սյան. խոր­հր­դա­յին ա­զա­տա­մի­տը» թե­մա­յով զե­կույց: Մինչ մի­ջո­ցա­ռու­մը զրու­ցել ենք ԼԻ­ԼԻԹ ՍԱՐԳ­ՍՅԱ­ՆԻ հետ:
 • «Ա­մեն ազգ իր տա­կանքն ու­նի, բայց հա­յի տա­կան­քը ոչ մի ազգ չու­նի»

  «Ա­մեն ազգ իր տա­կանքն ու­նի, բայց հա­յի տա­կան­քը ոչ մի ազգ չու­նի»

  06.12.2019| 01:36
  Խոս­քը, ան­շուշտ, ոչ թե հա­յի, այլ հա­յու­թյան մեջ ապ­րող ու գոր­ծող, հա­յի ա­նուն ազ­գա­նուն կրող տա­կան­քի մա­սին է, ո­րը, ի­րոք, ան­մր­ցե­լի է, բայց ո­րի գե­նե­տիկ ինք­նու­թյու­նը կամ էու­թյու­նը բնավ հա­յի­նը չէ (ա­ռար­կող­նե­րը թող հայ ժո­ղովր­դի պատ­մու­թյու­նը լավ ու­սում­նա­սի­րեն):
 • Յու­րա­քան­չ­յուր հա­յի տա­նը` մեկ քան­դակ, եր­կու նկար

  Յու­րա­քան­չ­յուր հա­յի տա­նը` մեկ քան­դակ, եր­կու նկար

  06.12.2019| 01:33
  Հա­յոց ներ­կա վեր­նա­դա­սը շա­բաթ­վա 6 օ­րը եր­կիրն է «շե­նաց­նում», 7-րդ օ­րը նախ ծնդ­րա­դիր ա­ղոթք է կար­դում, սուրճ է ըմ­պում (սուր­ճը ե­փել է պետք սույն ձևա­չա­փով. 1 լի գդալ սուրճ, քա­ռորդ գդալ շա­քա­րա­վազ և 1 մատ­նոց հայ­կա­կան կո­նյակ), և ուղևոր­վում է դե­պի ար­վես­տա­նոց­ներ։ (Ի­րա­զե­կում. ՀՀ-ում գոր­ծում են շուրջ 500 ար­վես­տա­նոց­ներ, ո­րոնց ճա­նա­պար­հա­յին քար­տե­զը կա­րե­լի է ձեռք բե­րել Հա­յաս­տա­նի նկա­րիչ­նե­րի միու­թյու­նում)։
 • «Մե­ծերն» ու «փոք­րե­րը»

  «Մե­ծերն» ու «փոք­րե­րը»

  06.12.2019| 01:29
  Այս շա­բաթ խոր­հր­դա­րա­նում ԲՀԿ-«Իմ քայ­լը» հա­կա­մար­տու­թյու­նը բա­ցա­հայտ առ­ճա­կատ­ման վե­րած­վեց։ ԲՀԿ-ն հեգ­նում էր իմ­քայ­լա­կան­նե­րին ու սո­վո­րեց­նում, որ «փոք­րե­րը» պետք է լսեն «մե­ծե­րին», «Իմ քայլն» էլ «տակը չէր մնում»։
 • Քանդ­ված աս­ֆալ­տի մա­սին ե­րե­խա­նե­րը չէ, որ պետք է բարձ­րա­ձայ­նեն

  Քանդ­ված աս­ֆալ­տի մա­սին ե­րե­խա­նե­րը չէ, որ պետք է բարձ­րա­ձայ­նեն

  06.12.2019| 01:27
  Վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը հրա­շա­լիո­րեն է տի­րա­պե­տում մարդ­կանց ու­շադ­րու­թյու­նը գրա­վե­լու, նրանց շո­յե­լու, ա­կան­ջա­հա­ճո բա­ներ ա­սե­լու ար­վես­տին: Օ­րերս Ա­րա­րա­տի մար­զի Սիս հա­մայնք այ­ցե­լե­լը նրա հեր­թա­կան PR ակ­ցիան էր: