• Ո՞վ է փոխ­հա­տու­ցե­լու քա­ղա­քա­ցի­նե­րի ժա­մա­նա­կի կորս­տի հա­մար

  Ո՞վ է փոխ­հա­տու­ցե­լու քա­ղա­քա­ցի­նե­րի ժա­մա­նա­կի կորս­տի հա­մար

  26.11.2019| 00:27
  Շա­բաթ օ­րը՝ ժա­մը 16.00-ից սկ­սած‚ «Հայ­փոս­տի» բո­լոր բա­ժան­մունք­ներն ան­գոր­ծու­թյան էին մատն­ված։ Աշ­խա­տա­կից­նե­րը չէին կա­րո­ղա­նում ո՛չ փա­թեթ­ներ տրա­մադ­րել‚ ո՛չ վճա­րում­ներ ըն­դու­նել՝ պատ­ճա­ռա­բա­նե­լով‚ թե «Ազ­գա­յին մեկ պա­տու­հան» ծրա­գի­րը չի գոր­ծում։
 • Փրկեա զմեզ ի չա­րէն ...

  Փրկեա զմեզ ի չա­րէն ...

  26.11.2019| 00:16
  Հն­դիկ­նե­րին և չի­նա­ցի­նե­րին Հա­յաս­տան «լց­նե­լու» ծրա­գի­րը «քայ­լա­կան» իշ­խա­նու­թյան դա­վա­նած գլո­բա­լի­զա­ցիա­յի մեծ ու դա­վա­դիր քա­ղա­քա­կա­նու­թյան մեկ սպեկտրն է ըն­դա­մե­նը: Սրանք դեռ ծա­ղիկ­ներն են: Սկ­սե­ցին շա՜տ ան­մեղ կր­թա­կան հա­մա­կար­գի «բա­րե­փո­խու­մից»:
 • 2019-ին ՀՀ 17 հազար քաղաքի ՌԴ քաղաքացիություն է ստացել. Известия

  2019-ին ՀՀ 17 հազար քաղաքի ՌԴ քաղաքացիություն է ստացել. Известия

  25.11.2019| 23:10
  Ուկրաինայի 146 000 հազար քաղաքացի այս տարի Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիություն է ստացել։ Նրանց մեծ մասը Դոնեցկի և Լուգանսկի շրջանի բնակիչներ են եղել, որոնց համար, հիշեցնենք, վերջերս էլ ավելի էր պարզեցվել ռուսական անձնագիր ստանալու ընթացակարգը։
 • «Քա­ղա­քա­կան որևէ են­թա­տեքստ չկա, զբաղ­վե­լու ենք բա­ցա­ռա­պես սո­ցիա­լա­կան խն­դիր­նե­րով»

  «Քա­ղա­քա­կան որևէ են­թա­տեքստ չկա, զբաղ­վե­լու ենք բա­ցա­ռա­պես սո­ցիա­լա­կան խն­դիր­նե­րով»

  25.11.2019| 00:15
  «Վեր­ջին ժա­մա­նակ­նե­րում տար­բեր քա­ղա­քա­կան հար­թակ­նե­րում մար­դիկ հա­մախ­մբ­վում են, հա­վաք­վում են, ե­լույթ­ներ են ու­նե­նում, սա­կայն չկա մի հար­թակ, որ­տեղ հա­վաք­ված լի­նի ժո­ղո­վուր­դը: Փաս­տում եմ՝ սա ա­ռա­ջին հար­թակն է, որ­տեղ հա­վա­քել է ժո­ղո­վուր­դը՝ բարձ­րաց­նե­լու ի­րեն հու­զող հար­ցե­րը»:
 • Մահակով ցուցմունք կորզելու տեսանյութում երևացող ոստիկաններից մեկի լիազորությունները դադարեցվել են

  Մահակով ցուցմունք կորզելու տեսանյութում երևացող ոստիկաններից մեկի լիազորությունները դադարեցվել են

  24.11.2019| 13:53
  NewsMedia.am կայքում «Սկանդալային տեսանյութ. հայրենի ոստիկանները մահակով ու հակագազով ցուցմունք են կորզում» վերտառությամբ հրապարակված տեսանյութի շրջանակներում ոստիկանության ներքին անվտանգության վարչությունում իրականացվող ծառայողական քննության ընթացքում վարչություն է կանչվել ոստիկանության ծառայող։ Զուգահեռաբար աշխատանքներ են տարվում տեսանյութում երևացող մյուս անձանց ինքնությունը պարզելու ուղղությամբ։
 • Արթուր Վանեցյան. Առաջիկայում կխոսեմ ամեն ինչի մասին

  Արթուր Վանեցյան. Առաջիկայում կխոսեմ ամեն ինչի մասին

  22.11.2019| 14:07
  168.am-ի պրեսինգ հաղորդման վերջում ԱԱԾ նախկին տնօրեն, ՀՖՖ նախկին նախագահ Արթուր Վանեցյանը պատասխանել է քաղաքական բլից հարցերի։
 • Երբ ան­գամ մեկ ըն­տա­նիքն է դառ­նում հո­գա­ծու­թ­յան ա­ռար­կա

  Երբ ան­գամ մեկ ըն­տա­նիքն է դառ­նում հո­գա­ծու­թ­յան ա­ռար­կա

  22.11.2019| 01:26
  Դաշ­նակ­ցա­կան­նե­րի ու իշ­խա­նու­թյան հրա­պա­րա­կա­յին աղմ­կա­հա­րույց հա­կա­մար­տու­թյան պայ­ման­նե­րում հա­զիվ թե Հա­յաս­տա­նում ու­շադ­րու­թյան ար­ժա­նա­նար Ռու­սաս­տա­նում տե­ղի ու­նե­ցած մի երևույթ-ի­րա­դար­ձու­թյուն, ո­րը դար­ձել էր ռու­սաս­տա­նյան հա­սա­րա­կու­թյան ու լրատ­վա­տա­րած­քի քն­նարկ­ման ա­ռաջ­նա­կարգ թե­մա­նե­րից մե­կը:
 • Ինչու են բարձ­րա­նում տաք­սի ծա­ռա­յութ­յան սա­կագ­նե­րը

  Ինչու են բարձ­րա­նում տաք­սի ծա­ռա­յութ­յան սա­կագ­նե­րը

  22.11.2019| 01:18
  Վեր­ջին օ­րե­րին GG առ­ցանց ծա­ռա­յու­թյու­նը ա­ռա­վո­տյան և ե­րե­կո­յան պիկ ժա­մե­րին գրե­թե կրկ­նա­կի բարձ­րաց­րել է սա­կագ­նե­րը։ Նախ­կի­նում նման պրակ­տի­կա կի­րա­ռում էին նաև առ­ցանց տաք­սի այլ ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րը։
 • Գա­զա­տար խո­ղո­վակ­նե­րը կան, բայց բնա­կի­չը գե­րա­դա­սում է փայ­տը

  Գա­զա­տար խո­ղո­վակ­նե­րը կան, բայց բնա­կի­չը գե­րա­դա­սում է փայ­տը

  22.11.2019| 01:15
  Կո­տայ­քի մար­զի Մաքրավան գյու­ղում, որն այ­սօր որ­պես թա­ղա­մաս ընդգրկված է Հրազ­դան քա­ղա­քի կազ­մում, մար­դիկ պատ­րաստ­վում են ձմ­ռան: Փո­ղոց­նե­րի եր­կայն­քով ձգ­վող գա­զա­տար խո­ղո­վակ­նե­րը բնա­կիչ­նե­րի խոս­քով «դար­դին դար­ման չեն ա­նում, ու բնա­կիչն է­լի մնում է փայ­տի հույ­սին, հե­տո ի՞նչ, որ դար­ձել է Հրազ­դա­նի թա­ղա­մաս»:
 • Սայ­լը տե­ղից շարժ­վեց

  Սայ­լը տե­ղից շարժ­վեց

  22.11.2019| 00:55
  Վեր­ջա­պես հեր­թը հա­սավ վա­ղուց մո­ռաց­ված սո­ցիա­լա­կան կար­գա­վի­ճակ ու­նե­ցող խա­վին։ Տա­սը տա­րի անց ա­ռա­ջին ան­գամ կա­ռա­վա­րու­թյունն անդ­րա­դար­ձավ Ադր­բե­ջա­նից բռ­նա­գաղ­թած ըն­տա­նիք­նե­րին բնա­կա­րա­նով ա­պա­հո­վե­լու խնդ­րին։