• Մեղ­րի ե­կո­ղը, դեռ չմեկ­նած, մտա­ծում է հա­ջորդ այ­ցի մա­սին

  Մեղ­րի ե­կո­ղը, դեռ չմեկ­նած, մտա­ծում է հա­ջորդ այ­ցի մա­սին

  08.11.2019| 01:44
  Ա­ռա­ջին ան­գամ Մեղ­րի այ­ցե­լո­ղի հա­մար քա­ղա­քի կտ­րուկ թե­քու­թյամբ նեղ­լիկ փո­ղոց­նե­րի ու հատ­կա­պես Փոքր թա­ղի ճար­տա­րա­պե­տա­կան ինք­նա­տիպ լու­ծում­նե­րով տնե­րի հա­մայ­նա­պատ­կե­րը եր­կար կպահ­պան­վի նրա հի­շո­ղու­թյան մեջ:
 • Հի­վանդ­նե­րը ստիպ­ված են հեր­թագր­վել և բուժ­ման հա­մար սպա­սել ի­րենց հեր­թին

  Հի­վանդ­նե­րը ստիպ­ված են հեր­թագր­վել և բուժ­ման հա­մար սպա­սել ի­րենց հեր­թին

  08.11.2019| 00:41
  Իշ­խա­նու­թյուն­ներն ա­նընդ­հատ տար­փո­ղում են ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան ո­լոր­տում ի­րենց հա­ջո­ղու­թյուն­ներն ու ձեռք­բե­րում­նե­րը‚ սա­կայն հի­վան­դա­նոց­նե­րի դռ­ներն ըն­կած մար­դիկ ար­ձա­նագ­րում են‚ որ վեր­ջին մե­կու­կես տար­վա ըն­թաց­քում այս ո­լոր­տում կա­տար­ված փո­փո­խու­թյուն­նե­րը հան­գեց­րել են շատ ու շատ բա­ցա­սա­կան հետևանք­նե­րի։
 • Ածխաթթու գազի արտանետումները չկրճատելու դեպքում մարդկությանն աննկարագրելի տանջանքներ են սպասվում

  Ածխաթթու գազի արտանետումները չկրճատելու դեպքում մարդկությանն աննկարագրելի տանջանքներ են սպասվում

  07.11.2019| 14:08
  153 երկրների 11 հազար գիտնականներ ստորագրել են փաստաթղթի տակ՝ համաձայն որի մարդկությանն աննկարագրելի տանջանքներ են սպասվում, եթե շտապ քայլեր չձեռնարկվեն՝ ածխաթթու գազի արտանետումները կրճատելու համար: Հետազոտությունը տպագրվել է BioScience գիտական ամսագրում:
 • Ֆրանսիան աշխատանքային միգրացիայի քվոտաներ է սահմանում

  Ֆրանսիան աշխատանքային միգրացիայի քվոտաներ է սահմանում

  07.11.2019| 10:32
  Ֆրանսիան աշխատանքային միգրացիայի քվոտաներ է սահմանում՝ հոկտեմբերի 5-ին ասաց աշխատանքի նախարար Մյուրել Պենիկոն BFM-TV-ի եթերում:
 • Microsoft-ը մարդկանց աշխատունակությունը բարձրացրել է՝ կրճատելով աշխատանքային օրերի թիվը

  Microsoft-ը մարդկանց աշխատունակությունը բարձրացրել է՝ կրճատելով աշխատանքային օրերի թիվը

  06.11.2019| 11:28
  Microsoft Japan ընկերությունը հետաքրքիր փորձարկում է արել աշխատանքային ժամերի հետ կապված: Դեռևս օգոստոսին ընկերության ղեկավար անձինք հայատարարել էին, որ մտադիր են 20 տոկոսով կրճատել աշխատանքային շաբաթը՝ հնգօրյայից դարձնելով 4-օրյա: Այս մասին գրում է Bloomberg լրատվականը:
 • «Մար­դիկ էլ չեն վա­խե­նում Փա­շի­ն­յա­նին քն­նա­դա­տե­լուց»

  «Մար­դիկ էլ չեն վա­խե­նում Փա­շի­ն­յա­նին քն­նա­դա­տե­լուց»

  05.11.2019| 00:34
  Ե՛վ իշ­խա­նու­թյան գա­լու, և՛ այն պա­հե­լու հար­ցում այ­սօր­վա կա­ռա­վա­րու­թյան ան­փո­խա­րի­նե­լի «օգ­նա­կա­նը» սոց­ցան­ցերն են, մաս­նա­վո­րա­պես` Ֆեյս­բու­քը։ Կա­րե­լի է ա­սել, որ իշ­խա­նա­փո­խու­թյու­նը տե­ղի ու­նե­ցավ Ֆեյս­բու­քի մի­ջո­ցով, ո­րը մինչև հի­մա շա­րու­նա­կում է Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի կա­ռա­վա­րու­թյան ա­մե­նա­մեծ հե­նա­րա­նը լի­նել։
 • Իսկ ի՞նչ էր ա­նում Սար­հատ Պետ­րո­ս­յա­նը կո­ռուպ­ցիա­յի «դեմն առ­նե­լու» հա­մար

  Իսկ ի՞նչ էր ա­նում Սար­հատ Պետ­րո­ս­յա­նը կո­ռուպ­ցիա­յի «դեմն առ­նե­լու» հա­մար

  05.11.2019| 00:22
  Թեև Կա­դաստ­րի կո­մի­տեի ար­դեն նախ­կին ղե­կա­վար Սար­հատ Պետ­րո­սյանն իր հրա­ժա­րա­կա­նի տեքս­տում պն­դում էր, թե հոգ­նել է կո­ռում­պաց­ված թայ­ֆա­յա­կա­նու­թյու­նից, սա­կայն, մեր տե­ղե­կու­թյուն­նե­րով, պաշ­տո­նա­վար­ման ըն­թաց­քում նա գրե­թե ո­չինչ չի ա­րել կո­ռուպ­ցիա­յի ու ա­նօ­րի­նա­կա­նու­թյան «դեմն առ­նե­լու» հա­մար։
 • Հու­շար­ձա­նը` փա­րա­խի մեջ

  Հու­շար­ձա­նը` փա­րա­խի մեջ

  05.11.2019| 00:15
  Հե­ղա­փո­խու­թյուն­նե­րի ա­մե­նաբ­նո­րոշ հատ­կա­նիշ­նե­րից է երևույթ­նե­րի, ի­րե­րի դա­սա­վո­րու­թյուն­նե­րի շր­ջե­լիու­թյու­նը: Իսկ շր­ջե­լիու­թյան աս­տի­ճա­նը չի կա­րող պա­կաս լի­նել 180 աս­տի­ճա­նից:
 • Մար­դա­վա­յել կեց­ված­քից ի­ջել, կա­պի­կին են կապ­կում

  Մար­դա­վա­յել կեց­ված­քից ի­ջել, կա­պի­կին են կապ­կում

  05.11.2019| 00:06
  Շա­բաթ օ­րը` նո­յեմ­բե­րի 2-ին, Երևա­նի մետ­րո­պո­լի­տե­նի «Հան­րա­պե­տու­թյան հրա­պա­րակ» կա­յա­րա­նի, այն­տեղ գտն­վող շատր­վան­նե­րի վայ­րում ու դրա մոտ դեռ նա­խօ­րեից կազ­մա­կերպ­ված, շա­րու­նակ­վող և ի­րա­վա­ցիո­րեն խա­փան­ված, այս­պես կոչ­ված, «Հու­Զանք ուԶանգ» ներ­կա­յա­ցումն ու­ղեկց­վել է ոչ միայն բազ­մա­թիվ ան­ձանց «ա­մոթ, ա­մոթ» վան­կար­կում­նե­րով, այլև մի­ջա­դե­պով։
 • Իսկ պա­տե­րազ­մում կռ­վում են մինչև վերջ

  Իսկ պա­տե­րազ­մում կռ­վում են մինչև վերջ

  05.11.2019| 00:05
  «Կամ­քը» հան­դես էր գա­լիս Հա­յաս­տա­նում Ստամ­բու­լյան կոն­վեն­ցիա­յի վա­վե­րաց­մա­նը հաս­նե­լու հի­շյալ եվ­րո­պա­ցի պաշ­տո­նյա­նե­րի նպա­տա­կադր­ման և, ընդ­հան­րա­պես, Ստամ­բու­լյան կոն­վեն­ցիա­յի վա­վե­րաց­ման դեմ: