• Մար­դը պա­տիվ ու­ներ, բայց չհաս­կա­ցավ, հա­վա­սար­վեց ան­բան ա­նա­սուն­նե­րին և նման­վեց նրանց

  Մար­դը պա­տիվ ու­ներ, բայց չհաս­կա­ցավ, հա­վա­սար­վեց ան­բան ա­նա­սուն­նե­րին և նման­վեց նրանց

  29.10.2019| 00:07
  «Ին­չո՞վ են մար­դիկ տար­բեր­վում կեն­դա­նի­նե­րից» հար­ցին յու­րա­քան­չյուրն իր պա­տաս­խանն ու­նի:
 • Նրանց աստ­վածն ի­րենց ո­րո­վայնն է, և փառ­քը` ի­րենց ա­մո­թը

  Նրանց աստ­վածն ի­րենց ո­րո­վայնն է, և փառ­քը` ի­րենց ա­մո­թը

  29.10.2019| 00:03
  Ա­հա այս­պի­սի ո­րա­կում է տա­լիս աստ­վա­ծա­խոս Պո­ղոս ա­ռա­քյա­լը փո­ղա­պաշտ ու փո­րա­պաշտ մարդ­կանց, ո­րոնք այս աշ­խար­հա­յին բո­լոր ո­լորտ­նե­րում են:
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  29.10.2019| 00:02
  Արդ, ու՞մ կու­զե­նա­յիք նմա­նեց­նել ինձ, ո­րին զու­գա­հա­վա­սար լի­նեի»,- ա­սում է Իս­րա­յե­լի սուր­բը։
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  29.10.2019| 00:01
  Հո­սեց­րու ներ­սումս քա­րա­ցած ար­ցունք­նե­րը, Ան­ջուր ու լուռ, Մինչև վերջ, անմ­նա­ցորդ... Թող ո­չինչ-ո­չինչ ներ­սումս չմ­նա։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  25.10.2019| 00:03
  «Ես` Տեր Աստ­վածս, ար­դա­րու­թյամբ կան­չե­ցի քեզ, բռ­նե­ցի քո աջ ձեռ­քից ու զո­րա­վոր դարձ­րի քեզ, իբրև ուխտ տվե­ցի քեզ ժո­ղովր­դին և իբրև լույս` հե­թա­նոս­նե­րին, որ­պես­զի կույ­րե­րի աչ­քե­րը բա­նաս և խա­վա­րի մեջ նս­տած կա­լա­նա­վոր­նե­րին հա­նես բան­տից ու զն­դա­նից։ Ես եմ Տեր Աստ­վա­ծը, սա է իմ ա­նու­նը, իմ փառ­քը ու­րի­շին չեմ տա, ոչ էլ քա­ջու­թյու­նը` կուռ­քե­րին»։
 • «Շա­տե­րը, ո­րոնց մա­սին շատ ան­գամ ա­սել եմ ձեզ և այժմ էլ լա­լով եմ ա­սում, ըն­թա­նում են որ­պես թշ­նա­մի­ներ Քրիս­տո­սի Խա­չի»

  «Շա­տե­րը, ո­րոնց մա­սին շատ ան­գամ ա­սել եմ ձեզ և այժմ էլ լա­լով եմ ա­սում, ըն­թա­նում են որ­պես թշ­նա­մի­ներ Քրիս­տո­սի Խա­չի»

  25.10.2019| 00:03
  Խա­չը դա­տաս­տան է նրանց հա­մար, ով­քեր ա­նար­գում են այն, և փր­կու­թյուն նրանց հա­մար, ով­քեր եր­կր­պա­գում են: Ե­թե նախ­կի­նում մար­դիկ ի­րենց կյանքն էին նվի­րա­բե­րում հա­նուն Քրիս­տո­սի` նա­հա­տա­կու­թյան պսա­կը կրե­լով հա­վի­տե­նա­կան կյան­քի հա­մար, ա­պա այ­սօր պատ­կե­րը փոխ­վել և աստ­ված­հայ­հո­յու­թյան է վե­րած­վել:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  25.10.2019| 00:02
  Եթե հոգու լույսերը վառվեին, մեր արցունքներն այսքան տաք չէին լինի. Մենք կբալասանվեինք երկնային թռիչքների մեջ:
 • «Ե­գիպ­տո­սից գան­ձեր հա­նե­ցեք»

  «Ե­գիպ­տո­սից գան­ձեր հա­նե­ցեք»

  22.10.2019| 00:06
  Ե­գիպ­տո­սը ժա­մա­նա­կի քա­ղա­քակր­թու­թյան բնօր­րանն էր հա­մար­վում, և մար­դը այն­տեղ մեղ­քե­րի ստր­կու­թյան գե­րին էր:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  22.10.2019| 00:05
  Տեր, այս ան­գամ լուռ ու հո­ժար եմ վե­րա­դառ­նում վրա­նիդ տակ, Ըն­դու­նի՛ր որ­դուդ, Ա­նա­պա­տում կր­կին ինձ գտար, վեր­քե­րի ու ա­ր­յան մեջ, ՈՒ ա­սա­ցիր` ապ­րի՛ր։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  22.10.2019| 00:03
  Ո՞վ կա­րո­ղա­ցավ իր ա­փով չա­փել ջրե­րը, թզով` եր­կին­քը և քլով` հա­մայն եր­կի­րը. ո՞վ կա­րո­ղա­ցավ լեռ­նե­րը կշ­ռել կշեռ­քով և դաշ­տե­րը` նժա­րով։ Ո՞վ ի­մա­ցավ Տի­րոջ մտ­քե­րը, ո՞վ խորհր­դա­տու դար­ձավ նրան` իբրև թե նրան խե­լա­միտ դարձ­նե­լու հա­մար։