• Աղոթարան

  Աղոթարան

  11.10.2019| 00:09
  Տուր մեզ լուռ ըմ­պել Գի­նին Քո հա­սուն, Տուր մեզ լուռ ել­նել մութ գե­րեզ­մա­նից, Եր­կինք համ­բառ­նալ:
 • Շատ պարզ ա­սում եմ` վա­խե­ցեք դա­ժան հա­տու­ցու­մից

  Շատ պարզ ա­սում եմ` վա­խե­ցեք դա­ժան հա­տու­ցու­մից

  11.10.2019| 00:08
  Խա­չա­տուր Ա­բո­վյա­նի ան­վան հայ­կա­կան պե­տա­կան ման­կա­վար­ժա­կան հա­մալ­սա­րա­նում ո­րո­շա­կի նպա­տակ ու­նե­ցող թեր­թիկ­ներ և Ստամ­բու­լյան կոն­վեն­ցիա­յի վե­րա­բե­րյալ տե­ղե­կատ­վա­կան գր­քույկ­ներ բա­ժա­նե­լու մի­ջո­ցով քա­րոզ­չու­թյուն է ի­րա­կա­նաց­վում հօ­գուտ այ­լա­սեր­ված­նե­րի հա­մար գործ­նա­կա­նում լայն ի­րա­վունք­ներ ա­պա­հո­վող Ստամ­բու­լյան կոն­վեն­ցիա­յի ու դրա վա­վե­րաց­ման հա­մար նպաս­տա­վոր հան­րա­յին կար­ծի­քի ձևա­վոր­ման:
 • «Կյան­քում խղճմ­տան­քես զատ ես ճա­նա­չե­ցի եր­կու այլ դա­տա­վոր­նե­րի ևս՝ Աստ­վա՛ծ և ժո­ղո­վու՛րդ»

  «Կյան­քում խղճմ­տան­քես զատ ես ճա­նա­չե­ցի եր­կու այլ դա­տա­վոր­նե­րի ևս՝ Աստ­վա՛ծ և ժո­ղո­վու՛րդ»

  11.10.2019| 00:08
  «Աստ­ծո հող­մա­ղաց­նե­րը ա­ղում են հան­դարտ, բայց շատ մանր։ Հա­յաս­տա­նի նախ­կին պե­տանվ­տան­գու­թյան նա­խա­րար Կրի­մյա­նը գն­դա­կա­հար­վել է որ­պես դա­վա­ճան։ Այդ գա­զա՛­նը գե­րեզ­մա­նեց ինձ» (ՆԺԴԵՀ, Եղ­բորն ուղղ­ված նա­մա­կից)։
 • Ա­ստվածաշունչ մատյանից

  Ա­ստվածաշունչ մատյանից

  11.10.2019| 00:08
  Ա­նա­պա­տում կան­չո­ղի ձայնն է. «Պատ­րաս­տե­ցե՛ք Տի­րոջ ճա­նա­պար­հը և հար­թե­ցե՛ք մեր Աստ­ծու շա­վիղ­նե­րը։ Բո­լոր ձո­րե­րը պի­տի լց­վեն, և բո­լոր լեռ­ներն ու բլուր­նե­րը պի­տի ցած­րա­նան, դժ­վա­րին տե­ղե­րը պի­տի դյու­րին դառ­նան, և ա­ռա­պար­նե­րը`դաշ­տեր։
 • «Եկեղեցին եւ ընտանիքը 21-րդ դարում. Արժեքներ և մարտահրավերներ» միջազգային համաժողովի մասնակիցների հայտարարությունը

  «Եկեղեցին եւ ընտանիքը 21-րդ դարում. Արժեքներ և մարտահրավերներ» միջազգային համաժողովի մասնակիցների հայտարարությունը

  11.10.2019| 00:02
  Հոկտեմբերի 9-10-ը Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու հոգևոր կենտրոն Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում, օրհնությամբ և բարձր հովանավորությամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ծայրագույն Պատրիարք և Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի, տեղի ունեցավ «Եկեղեցին և ընտանիքը 21-րդ դարում. արժեքներ և մարտահրավերներ» խորագրով միաջազգային համաժողով` «Ամուր ընտանիք՝ հզոր հայրենիք» կարգախոսի ներքո:
 • Չա­րը, որ­պես կա­նոն, գլ­խի­վայր է շուռ տա­լիս ի­րա­կա­նու­թ­յու­նը և այդ­պես ներ­կա­յաց­նում մարդ­կանց

  Չա­րը, որ­պես կա­նոն, գլ­խի­վայր է շուռ տա­լիս ի­րա­կա­նու­թ­յու­նը և այդ­պես ներ­կա­յաց­նում մարդ­կանց

  08.10.2019| 00:03
  Ի­րենց մա­հա­բեր թմ­բի­րի մեջ ի­րենք ի­րենց կզ­գան խա­ղաղ հոգևոր պա­տե­րազմ­նե­րից և ա­պա­հով աստ­վա­ծա­յին մի­ջամ­տու­թյուն­նե­րից և այլևս չեն սպա­սի Նրան՝ ոչ հույ­սով ու հա­վա­տով, ոչ էլ ան­գամ դա­տաս­տա­նի ակն­կա­լի­քով:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  08.10.2019| 00:02
  Օրհ­նու­թ­յան հզոր Ար­քա, հա­վի­տ­յան, պահ­պա­նի՛ր հոտդ, Ա­րա­ծեց­րու կա­նաչ-հոտա­վետ ա­րոտ­նե­րի մեջ, Օգ­նի՛ր պայ­քա­րի այս մեծ օ­րե­րում,
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  08.10.2019| 00:01
  Բա­րե­պաշտ­նե­րի ճա­նա­պարհ­ներն ու­ղիղ են, հարթ ու դյու­րին են աստ­վա­ծա­պաշտ­նե­րի ճա­նա­պարհ­նե­րը։ Տի­րոջ ճա­նա­պարհ­ներն ար­դար են։ Քո ան­վանն ենք ա­պա­վի­նել մենք և քո հի­շա­տա­կին, ո­րին տեն­չում է մեր հո­գին։ Գի­շե­րով իմ հո­գին դե­պի քեզ է շտա­պում, Աստ­վա՛ծ, քան­զի քո հրա­ման­նե­րը լույս են երկ­րի վրա։
 • Խե՜ղճ Հով­հան­նես Թու­մա­ն­յան, հի­մա, ո՜վ գի­տի, ոս­կոր­նե­րը գե­րեզ­մա­նում շու­ռու­մուռ են գա­լիս

  Խե՜ղճ Հով­հան­նես Թու­մա­ն­յան, հի­մա, ո՜վ գի­տի, ոս­կոր­նե­րը գե­րեզ­մա­նում շու­ռու­մուռ են գա­լիս

  04.10.2019| 16:15
  Խնդ­րեմ, ծա­նո­թա­ցեք: Խոսքս, ան­շուշտ, վե­րա­բե­րում է միայն հա­սա­րա­կու­թյան զոմ­բիաց­ված, ինչ­պես նաև դեռ ան­տե­ղյակ հատ­վա­ծին: Ըն­թեր­ցող­նե­րից շա­տե­րը հա­վա­նա­բար հի­շում են ան­ցյալ ա­միս Երևա­նի Կո­մի­տա­սի ան­վան պե­տա­կան կոն­սեր­վա­տո­րիա­յում տե­ղի ու­նե­ցած ու սա­տա­նիս­տա­կան ռո­քով ու­ղեկց­ված փակ մի­ջո­ցա­ռու­մը, ո­րին, Analitik.am-ի տե­ղե­կու­թյուն­նե­րով, ըստ ա­կա­նա­տես­նե­րի, մաս­նակ­ցել են ԼԳԲՏ (լես­բու­հի, գեյ, բի­սեք­սուալ, տրանս­վես­տիտ) հա­մայն­քի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, սա­տա­նիս­տա­կան ինչ-որ կազ­մա­կեր­պու­թյան ան­դամ­ներ:
 • Զգու­շա­նանք մեր մարմ­նե­ղեն Տա­ճա­րը ա­պա­կա­նե­լուց

  Զգու­շա­նանք մեր մարմ­նե­ղեն Տա­ճա­րը ա­պա­կա­նե­լուց

  04.10.2019| 00:07
  «Ար­դարև, կեն­դա­նի Աստ­ծու տա­ճար եք դուք, ինչ­պես ա­սաց Աստ­ված. «Պի­տի բնակ­վեմ նրանց մեջ և պի­տի ըն­թա­նամ նրանց մի­ջով և նրանց Աստ­վա­ծը պի­տի լի­նեմ, և նրանք պի­տի լի­նեն Իմ ժո­ղո­վուր­դը» (Բ Կոր. 6; 16):