«Իրատես» թերթի հետարձակուրդային առաջին համարը լույս կտեսնի սեպտեմբերի 4-ին, իսկ irates.am-ը կթարմացվի սեպտեմբերի 1-ից:               
 
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  26.06.2020| 00:01
  Ծած­կիր մեզ Քո թևե­րի տակ, Թխս­կա­նի նման հա­վա­քիր թևե­րիդ մոտ, Տա­քաց­րու մեզ, գուր­գու­րիր, Այն­պես ենք մր­սում ու այն­քա՜ն որբ ենք:
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  23.06.2020| 00:02
  «Արդ, երբ տես­նեք սար­սա­փե­լի սր­բապղ­ծու­թ­յու­նը,- ո­րի մա­սին աս­ված է Դա­նիել մար­գա­րեի մի­ջո­ցով,- որ հաս­տատ­ված է սուրբ վայ­րում (ով ըն­թեր­ցում է, թող հաս­կա­նա), այն ժա­մա­նակ, ով­քեր Հրեաս­տա­նում կլի­նեն, թող փախ­չեն լեռ­նե­րը. և ով տա­նի­քի վրա կլի­նի, իր տնից բան վերց­նե­լու հա­մար թող ցած չիջ­նի. և ով հան­դում կլի­նի, իր վեր­նազ­գես­տը վերց­նե­լու հա­մար թող հետ չդառ­նա։ Բայց վա՜յ այդ օ­րե­րին հղի­նե­րին ու ստն­տու­նե­րին»։
 • Մար­դու սր­տում կա խո­րու­թ­յուն

  Մար­դու սր­տում կա խո­րու­թ­յուն

  23.06.2020| 00:02
  Ա­ղոթ­քը միա­ժա­մա­նակ Աստ­ծո ո­րո­նումն է և հան­դի­պումն է Նրա հետ, ո­րը վե­րա­ճում է հա­ղոր­դակ­ցու­թյան: Այ­սինքն, ա­ղոթ­քը և՛ գոր­ծու­նեու­թյուն է, և՛ վի­ճակ, նաև ո­րո­շա­կի փոխ­հա­րա­բե­րու­թյուն է Աստ­ծո հետ և վե­րա­բեր­մունք` ա­րա­րած­նե­րի նկատ­մամբ:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  23.06.2020| 00:01
  Ես ա­ռանց Քեզ մթու­թ­յան մեջ եմ` Խար­խա­փում եմ ան­վերջ. Սո­վո­րեց­րու գտ­նել ար­քա­յութ­յու­նը Քո: Ես ա­ռանց Քեզ կույր եմ ու տկար, Սո­վո­րեց­րու քայ­լել Քո կամ­քի մեջ Խո­նարհ­ված ու հեզ:
 • ՈՒ՞ր է, մա՛հ, քո հաղ­թու­թ­յու­նը, ու՞ր է, գե­րեզ­մա՛ն, քո խայ­թո­ցը

  ՈՒ՞ր է, մա՛հ, քո հաղ­թու­թ­յու­նը, ու՞ր է, գե­րեզ­մա՛ն, քո խայ­թո­ցը

  19.06.2020| 00:02
  Ի՞նչ է Մա­հը: Որ­տե­ղի՞ց այն ի հայտ ե­կավ: Ո­րո՞նք են նրա դրսևոր­ման կեր­պե­րը և սահ­ման­նե­րը:
 • Գո­յու­թիւն ու­նի ա­նե­րե­ւոյթ բնա­զան­ցա­կան ԶՕ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆ մը, որ կը ղե­կա­վա­րէ այս մո­լո­րա­կը եւ տիե­զեր­քը

  Գո­յու­թիւն ու­նի ա­նե­րե­ւոյթ բնա­զան­ցա­կան ԶՕ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆ մը, որ կը ղե­կա­վա­րէ այս մո­լո­րա­կը եւ տիե­զեր­քը

  19.06.2020| 00:02
  Ին­չո՞ւ այս յօ­դուա­ծը կը գրեմ այս օ­րե­րուս։ Ո­րով­հե­տեւ հա­մայն աշ­խար­հի մարդ­կու­թեան կը սպառ­նայ ան­տե­սա­նե­լի, ա­նե­րե­ւոյթ, հա­ւա­նա­բար գն­դա­սե­ղի ծայ­րէն մի քա­նի հա­զար ան­գամ ա­ւե­լի փոքր ման­րէ մը, որ կը կո­չուի «Թա­գապ­սա­կա­ւոր Ման­րէ», «Coronavirus» կամ «Covid-19»։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  19.06.2020| 00:01
  Ի­մաս­տուն մար­դը ա­մեն ին­չում զգույշ կլի­նի և մեղ­քի ժա­մա­նակ կխու­սա­փի բա­զում հան­ցանք­նե­րից։
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  19.06.2020| 00:01
  Տե՛ր, սիրասուն մեր Տե՛ր, Տեսնու՞մ ես` քանդվում է մեր երկրային վրանը, Որպեսզի Քո երկնային անձեռակերտ շինությու՞նը հագնենք...
 • «Ով ինչ ցա­նի, այն կհն­ձի»

  «Ով ինչ ցա­նի, այն կհն­ձի»

  16.06.2020| 00:15
  Չխաբ­վե՛ք. Աստ­ված չի ծաղր­վում, ո­րով­հետև ինչ-որ մարդս սեր­մա­նում է, նույ­նը և կհն­ձի. ով սեր­մա­նում է իր մարմ­նի հա­մար, այդ մարմ­նից էլ կհն­ձի ա­պա­կա­նու­թյուն, իսկ ով Հո­գու հա­մար է սեր­մա­նում, այդ հո­գուց էլ կհն­ձի հա­վի­տե­նա­կան կյանք (Գաղ. 6; 7-8)։
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  16.06.2020| 00:09
  Ապաշ­խա­րու­թ­յան այս ինչ դռ­ներ են Բաց­վել մեր ա­ռաջ. Դու վեր­ջին ան­գամ կան­չում ես մեզ, Տե՛ր, Փրկ­վե­լու հա­մար։