• «Ով ինչ ցա­նի, այն կհն­ձի»

  «Ով ինչ ցա­նի, այն կհն­ձի»

  16.06.2020| 00:15
  Չխաբ­վե՛ք. Աստ­ված չի ծաղր­վում, ո­րով­հետև ինչ-որ մարդս սեր­մա­նում է, նույ­նը և կհն­ձի. ով սեր­մա­նում է իր մարմ­նի հա­մար, այդ մարմ­նից էլ կհն­ձի ա­պա­կա­նու­թյուն, իսկ ով Հո­գու հա­մար է սեր­մա­նում, այդ հո­գուց էլ կհն­ձի հա­վի­տե­նա­կան կյանք (Գաղ. 6; 7-8)։
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  16.06.2020| 00:09
  Ապաշ­խա­րու­թ­յան այս ինչ դռ­ներ են Բաց­վել մեր ա­ռաջ. Դու վեր­ջին ան­գամ կան­չում ես մեզ, Տե՛ր, Փրկ­վե­լու հա­մար։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  16.06.2020| 00:08
  Ի՞նչ է մար­դը, և ի՞նչ է նրա օ­գու­տը։ Ո՞րն է նրա բա­րի­քը, ո՞րն է նրա չա­րի­քը։ Մար­դու օ­րե­րի թի­վը ինչ­քան էլ շատ լի­նի, հա­ր­յուր տա­րի է։
 • Դալայ Լաման երգ է թողարկել

  Դալայ Լաման երգ է թողարկել

  13.06.2020| 10:04
  «Երաժշտությունը մեր տարաձայնությունները հաղթահարելու կարողություն ունի: Չնայած իմ կյանքի գերնպատակը մարդկանց հնարավորինս շատ ծառայելն է, բայց երաժշտությունը մարդկանց կարող է օգնել այնպես, ինչպես ես չեմ կարող»,- երաժշտական առաջին ալբոմի թողարկման առնչությամբ իր իսկ կայքէջում գրել է Դալայ Լաման:
 • Մա՛րդ, Աստ­ծուն քո ար­շի­նով մի՛ չա­փիր

  Մա՛րդ, Աստ­ծուն քո ար­շի­նով մի՛ չա­փիր

  12.06.2020| 00:37
  Վա՜յ ձեր այդ հզոր­նե­րին, ո­րոնք գի­նի են ըմ­պում, և ձեր իշ­խան­նե­րին, ո­րոնք խառն­ված թունդ օ­ղի են խմում, ո­րոնք կա­շառ­քի հա­մար ար­դա­րաց­նում են ամ­բարշ­տին և ար­դա­րի ի­րա­վունքն են գո­ղա­նում:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  12.06.2020| 00:06
  Տե՛ր, երբ մենք առյուծ ենք, Դու մեր առջևից ես քայլում. Իսկ երբ զոհաբերված գառ ենք, Դու մեզ գրկած ես տանում։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  12.06.2020| 00:04
  Ե­թե հա­րուս­տը վտանգ­վի, բա­րե­կամ­նե­րը նե­ցուկ կլի­նեն նրան, իսկ երբ աղ­քատն է ընկ­նում, ծա­նոթ­նե­րից իսկ հե­ռու է վան­վում։
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  09.06.2020| 00:04
  Պար­սա­տի­կի մի փոք­րիկ քա­րով Դա­վի­թը ջն­ջեց հզոր Գո­ղիա­թին. Լի­նելու­թ­յան այս քա­րան­ձա­վում, Գե­րի ենք տար­վել այ­սօր Գո­ղիա­թից...
 • Դաջ­վածք­նե­րը ար­վում են տար­բեր նպա­տակ­նե­րով

  Դաջ­վածք­նե­րը ար­վում են տար­բեր նպա­տակ­նե­րով

  09.06.2020| 00:04
  Սուրբ Գր­քի տվյալ­նե­րով` դաջ­վածք­նե­րը ե­ղել են սգո ար­տա­հայ­տու­թյուն Աստ­ծուն չճա­նա­չող ազ­գե­րի մեջ: Սա­կայն Աստ­ված իր ընտ­րած ազ­գին` Իս­րա­յե­լին, պատ­վի­րեց հե­ռու մնալ թե՛ այդ սո­վո­րու­թյու­նից, թե՛ մնա­ցած բո­լոր ան­բա­րո սո­վո­րու­թյուն­նե­րից, որ ար­մա­տա­ցել էին այդ ազ­գե­րի մեջ: Դաջ­ված­քի մշա­կույ­թը, փաս­տո­րեն հե­թա­նո­սա­կան հիմ­քեր ու­նի: Այ­սօր դաջ­ված­քը փոր­ձում են մի նոր ո­րա­կի ու մա­կար­դա­կի վրա ներ­կա­յաց­նել` որ­պես ար­վեստ:
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  09.06.2020| 00:04
  Յու­րա­քան­չ­յուր մար­մին միա­նում է իր տե­սա­կին, և յու­րա­քանչ­յուր մարդ հա­րում իր նմա­նին։ Ի՞նչ հա­րա­բե­րու­­թյուն կա­րող է լի­նել գայ­լի և գա­ռան միջև։ Ի՞նչ խա­ղա­ղու­թ­յուն կա­րող է լի­նել բո­րե­նու և շան միջև, և ի՞նչ խա­ղա­ղու­թ­յուն՝ հա­րուս­տի և աղ­քա­տի միջև։ Ա­ռ­յուծ­նե­րի որ­սը ա­նա­պա­տի վայ­րի է­շերն են, այդ­պես էլ հա­րուստ­նե­րի կե­րա­կու­րը աղ­քատ­ներն են։