• Հուշարձանաբեկորների համար ապահովել են երկարակեցություն

  Հուշարձանաբեկորների համար ապահովել են երկարակեցություն

  08.12.2019| 16:17
  «Գառնի պատմամշակութային արգելոցում» տեղադրվել են հուշարձանաբեկորների համար նախատեսված առաջին բազալտե պատվանդանները։ Նպատակը հետևյալն է. պահպանել հուշարձանաբեկորները եղանակների փոփոխության հետ պայմանավորված ջերմախոնավային պայմանների փոփոխության արդյունքում տեղի ունեցող քայքայումից։
 • Արարատի մարզի կենսական նշանակության 3 ճանապարհահատված հանվել է երաշխիքային ժամկետից

  Արարատի մարզի կենսական նշանակության 3 ճանապարհահատված հանվել է երաշխիքային ժամկետից

  06.12.2019| 17:57
  Արարատի մարզի կենսական նշանակության երեք ճանապարհահատված՝ Հ8-Տ-2-16-Հովտաշեն (2.12 կմ)‚ Տ-2-20-Դիտակ-Ջրաշեն (մոտ 2,12 կմ)‚ Արևշատ-Աբովյան մոտ 1,5 կմ‚ հանվել է թերությունների համար պատասխանատվության (երաշխիքային) ժամկետից։
 • Նոր Սահմանադրությամբ իշխանություններն ուզում են վերադառնալ կառավարման կիսանախագահական համակարգի

  Նոր Սահմանադրությամբ իշխանություններն ուզում են վերադառնալ կառավարման կիսանախագահական համակարգի

  06.12.2019| 15:06
  «Փաստը» գրում է. «Վերջին օրերին շատ է խոսվում, որ 2020-ի փետրվարին կառավարության կողմից նախատեսվում է ստեղծել Սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողով՝ Սահմանադրության հնարավոր փոփոխություն կազմակերպելու, հանրաքվե կազմակերպելու համար։ Այս տեղեկությունը հաստատել են նաև իշխանությունները:
 • Մեր շնորհավորանքը Հայաստանի փաստաբաններին

  Մեր շնորհավորանքը Հայաստանի փաստաբաններին

  06.12.2019| 14:23
  Այսօր Հայաստանում փաստաբանության ստեղծման 101-ամյակն է: Ողջ աշխարհում ընդհանրապես, և, մասնավորապես, Հայաստանում և մեր նման բոլոր այն պետություններում, որտեղ դատաիրավական համակարգը երբեմն կամ հաճախ առաջնորդվում է ոչ թե Սահմանադրությամբ և երկրի օրենսդրությամբ, այլ կատարում իշխանությունների կամքը, փաստաբանության դերն առավել կարևորվում և արժևորվում է:
 • Քանդ­ված աս­ֆալ­տի մա­սին ե­րե­խա­նե­րը չէ, որ պետք է բարձ­րա­ձայ­նեն

  Քանդ­ված աս­ֆալ­տի մա­սին ե­րե­խա­նե­րը չէ, որ պետք է բարձ­րա­ձայ­նեն

  06.12.2019| 01:27
  Վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը հրա­շա­լիո­րեն է տի­րա­պե­տում մարդ­կանց ու­շադ­րու­թյու­նը գրա­վե­լու, նրանց շո­յե­լու, ա­կան­ջա­հա­ճո բա­ներ ա­սե­լու ար­վես­տին: Օ­րերս Ա­րա­րա­տի մար­զի Սիս հա­մայնք այ­ցե­լե­լը նրա հեր­թա­կան PR ակ­ցիան էր:
 • Բաց նամակ

  Բաց նամակ

  06.12.2019| 00:52
  Աշ­խա­տանք­նե­րի տե­սա­կան, գի­տա­հե­տա­զո­տա­կան, կոն­ստ­րուկ­տո­րա­կան և փոր­ձարկ­ման փու­լերն ար­դեն ա­վար­տել ենք ու հա­սել ներ­դր­ման գոր­ծին (զանգ­վա­ծա­յին ար­տադ­րու­թյուն կազ­մա­կեր­պե­լու փու­լին), ո­րի հա­մար փող չու­նենք:
 • Կո­ռուպ­ցիան ամ­բող­ջո­վին տե­ղա­փո­խել են իշ­խա­նու­թ­յան վե­րին՝ հա­սա­րա­կու­թ­յան կող­մից չն­կատ­վող և չվե­րահսկ­վող ա­տ­յան­ներ

  Կո­ռուպ­ցիան ամ­բող­ջո­վին տե­ղա­փո­խել են իշ­խա­նու­թ­յան վե­րին՝ հա­սա­րա­կու­թ­յան կող­մից չն­կատ­վող և չվե­րահսկ­վող ա­տ­յան­ներ

  06.12.2019| 00:24
  Վա­ղուց գաղտ­նիք չէ, որ հա­յաս­տա­նյան գոր­ծող վար­չախմ­բի և ան­ձամբ վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի քա­ղա­քա­կան ռե­պեր­տուա­րի ա­ռանց­քում, այս­պես կոչ­ված, հա­մա­կար­գա­յին կո­ռուպ­ցիա­յի դեմ պայ­քա­րի թե­ման է:
 • ՍԴ ինք­նահռ­չակ «նա­խա­գահն» ին­չո՞վ է տար­բեր­վում պե­տու­թ­յու­նից գո­ղա­ցող դպ­րո­ցի տնօ­րե­նից

  ՍԴ ինք­նահռ­չակ «նա­խա­գահն» ին­չո՞վ է տար­բեր­վում պե­տու­թ­յու­նից գո­ղա­ցող դպ­րո­ցի տնօ­րե­նից

  06.12.2019| 00:04
  Վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի՝ պե­տու­թյու­նից գո­ղա­ցող­նե­րին չհան­դուր­ժե­լու մա­սին հայ­տա­րա­րու­թյա­նը, միան­շա­նակ, հա­մա­կար­ծիք ենք: Բո­լոր նրանք, ով­քեր ա­մե­նա­տար­բեր ձևե­րով գո­ղա­ցել են մեր բո­լո­րի վճա­րած հար­կե­րից գո­յա­ցած պե­տա­կան բյու­ջեից, մինչև վեր­ջին լու­ման պետք է վե­րա­դարձ­նեն ու պա­տաս­խա­նատ­վու­թյան են­թարկ­վեն:
 • ԱԱԾ-ին` նրան մո­լո­րեց­նե­լով կամ ձգե­լով յուր կող­մը

  ԱԱԾ-ին` նրան մո­լո­րեց­նե­լով կամ ձգե­լով յուր կող­մը

  03.12.2019| 02:47
  ՀՀ ազ­գա­յին անվ­տան­գու­թյան ծա­ռա­յու­թյու­նից դեռ ձեն-ձուն չկա` ոչ Սա­տա­նա­յի հետ ՔյուԱռ կո­դի այս կամ այն առն­չու­թյան, ոչ էլ Սա­տա­նա­յի հետ ո­րոշ շր­ջա­նակ­նե­րի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյան ձևե­րի և ու­ղի­նե­րի վե­րա­բե­րյալ:
 • Օգնենք մեր ընտ­ր­յալ­նե­րին...ախր շա՜տ են քայ­լել

  Օգնենք մեր ընտ­ր­յալ­նե­րին...ախր շա՜տ են քայ­լել

  03.12.2019| 02:40
  Հար­գե­լի խմ­բագ­րու­թյուն, ճիշտ ժա­մա­նա­կին, ա­ռանց հերթ կանգ­նե­լու, ի­րար հրմշ­տե­լու (հի­մա թո­շա­կա­ռու­ներս էլ հերթ չենք կանգ­նում, բո­լորս էլ ա­պա­հով­ված ենք, երբ կու­զենք, այն ժա­մա­նակ էլ կս­տա­նանք) ստա­ցա թո­շակս ու ձմեռ­վա ա­միս­նե­րի հա­մար խա­նու­թից մթերք պատ­վի­րե­ցի։