• Ասում են...

  Ասում են...

  20.11.2020| 00:37
  ... թե իշ­խա­նու­թյան ներ­սում ան­գամ այս խա­ռը օ­րե­րին կան մար­դիկ, որ փոր­ձում են սե­փա­կան նկր­տում­ներն ա­ռաջ մղել։ Անդ­րա­նիկ Քո­չա­րյա­նը պաշտ­պա­նու­թյան նա­խա­րար դառ­նա­լու ե­րա­զանքն ի­րա­գոր­ծե­լու շե­մին է և այս հար­ցում ա­ջա­կից­նե­րի պա­կաս չու­նի։ Այս օ­րե­րին նրա հետ բա­նա­կը վար­կա­բե­կե­լու ակ­տիվ գոր­ծին է լծ­վել նաև Ար­ման Բա­բա­ջա­նյա­նը, որն էլ իր սե­փա­կան հա­վակ­նու­թյուն­ներն ու­նի։
 • Ասում են...

  Ասում են...

  20.11.2020| 00:01
  …թե պա­տե­րազ­մից հաշ­ված օ­րեր ա­ռաջ Գյում­րիում տե­ղա­կայ­ված «Հյու­սի­սա­յին Կով­կա­սի ռազ­մա­կան օկ­րու­գի առևտրի վար­չու­թյուն» դաշ­նա­յին պե­տա­կան հիմ­նար­կու­թյան օ­բյեկտ­նե­րից մե­կի վրա ՀՀ ՊԵԿ-ը, բնա­կա­նա­բար ոչ ա­ռանց «գե­րա­գույ­նի» գի­տու­թյան ու հրա­հան­գի, տար­վա ըն­թաց­քում թվով 4-րդ ՀԴՄ ակտն է գրում:
 • Ասում են...

  Ասում են...

  17.11.2020| 00:15
  …թե նո­յեմ­բե­րի 9-ի լույս 10-ի գի­շե­րը բռ­նու­թյուն­նե­րի են­թարկ­ված Ա­րա­րատ Միր­զո­յա­նի ծե­ծին հա­ջոր­դած քնն­չա­կան գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի ըն­թաց­քում կա­ռա­վա­րու­թյան աշ­խա­տա­կազ­մի բո­լոր սե­նյակ­նե­րում առ­կա են ե­ղել թան­կար­ժեք կո­նյակ­ներ:
 • Ասում են...

  Ասում են...

  13.11.2020| 00:26
  ...թե չնա­յած ընդ­դի­մու­թյան ջան­քե­րին, Փա­շի­նյա­նի ստո­րագ­րու­թյամբ դա­վա­ճա­նու­թյան ակ­տը հա­զիվ թե հնա­րա­վոր լի­նի ինչ-որ ա­ռու­մով փո­խել։
 • Ասում են...

  Ասում են...

  10.11.2020| 00:08
  ...թե մինչ մենք ներ­սում ո­մանց փոր­ձում ենք հաս­կաց­նել հայ-ռու­սա­կան հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րի կարևո­րու­թյունն ու բնա­կան անհ­րա­ժեշ­տու­թյու­նը, թուրք-ադր­բե­ջա­նա­կան քա­րոզ­չու­թյու­նը Ռու­սաս­տա­նում ար­դեն լայն լսա­րան­ներ է գրա­վում։ Բա­վա­կա­նին մեծ աշ­խա­տանք­ներ են այս ա­ռու­մով ի­րա­կա­նաց­վում, քա­րոզ­չա­կան ողջ հոս­քե­րով փորձ է ար­վում ադր­բե­ջա­նա­մետ տե­ղե­կու­թյուն­ներ տա­րա­ծել։
 • Ասում են...

  Ասում են...

  06.11.2020| 09:55
  ...թե կո­րո­նա­վի­րու­սի կտ­րուկ ա­ճող թվե­րին զու­գա­հեռ ա­ռող­ջա­պա­հա­կան հա­մա­կարգն այլևս չի կա­րո­ղա­նում հի­վան­դա­նո­ցա­յին բուժ­ման կա­րիք ու­նե­ցող­նե­րին օգ­նու­թյուն ցու­ցա­բե­րել, շտապ օգ­նու­թյունն էլ չի հասց­նում ժա­մա­նա­կին ար­ձա­գան­քել կան­չե­րին։
 • Ասում են...

  Ասում են...

  03.11.2020| 00:42
  ...թե իշ­խա­նու­թյու­նը թեև չցան­կա­ցավ ընդ­դի­մու­թյան ա­ռա­ջարկն ըն­դու­նել և պե­տա­կան պաշտ­պա­նու­թյան կո­մի­տե ստեղ­ծել, այ­սինքն տե­ղի ու­նե­ցո­ղի պա­տաս­խա­նատ­վու­թյու­նը, ըստ էու­թյան, կի­սել, բայց քա­րոզ­չա­կան հար­թա­կում լրիվ այլ մար­տա­վա­րու­թյուն է ըն­տր­վել։
 • Ասում են...

  Ասում են...

  30.10.2020| 00:08
  ...թե Ռու­սաս­տա­նում հայ հա­մայն­քի ազ­դե­ցիկ ան­դամ­ներն այս պա­հին սպա­սում են, թե Հա­յաս­տա­նի ղե­կա­վա­րու­թյու­նը պա­տե­րազ­մը կանգ­նեց­նե­լու հա­մար ՌԴ-ին դի­մե­լու ինչ­պի­սի տար­բե­րակ կամ ո­րո­շում է ըն­դու­նե­լու, որ­պես­զի ի­րենք ևս ակ­տիվ ներգ­րավ­վեն այդ աշ­խա­տանք­նե­րին և ի­րենց խո­ղո­վակ­նե­րով կա­րո­ղա­նան օգ­նել հայ­րե­նի­քին։ Սա­կայն Հա­յաս­տա­նից ոչ մի ազ­դակ դեռևս չեն ստա­նում։
 • Ասում են...

  Ասում են...

  27.10.2020| 00:26
  ...թե Հա­յաս­տա­նի և Ար­ցա­խի մար­դու ի­րա­վունք­նե­րի պաշտ­պա­նի գրա­սե­ն­յակ­ներն ահ­ռե­լի աշ­խա­տանք­ներ են տա­նում, յու­րա­քանչ­յուր դեպք հան­գա­մա­նո­րեն ու­սում­նա­սի­րում, հա­վա­քագ­րում և ներ­կա­յաց­նում են ար­տա­քին աշ­խար­հին։
 • Ասում են...

  Ասում են...

  23.10.2020| 00:33
  ...թե Ար­ցա­խի ան­կա­խու­թյան ճա­նաչ­ման հար­ցը տևա­կան ժա­մա­նակ դր­ված է իշ­խա­նու­թյան սե­ղա­նին, բայց դեռևս այն պաշ­տո­նա­կան տեսք չի ստա­նում այն պատ­ճա­ռով, որ դեռևս կո­րած չեն հա­մա­րում միջ­նորդ եր­կր­նե­րի կող­մից հրա­դա­դա­րի հաս­տատ­ման և բա­նակ­ցա­յին գոր­ծըն­թաց սկ­սե­լու հա­վա­նա­կա­նու­թյու­նը։