• Ասում են...

  Ասում են...

  24.04.2020| 00:51
  ...թե իմ­քայ­լա­կան­նե­րը, մա­նա­վանդ ար­ցա­խյան խնդ­րին առ­նչ­վող Սեր­գեյ Լավ­րո­վի վեր­ջին հայ­տա­րա­րու­թյուն­նե­րից, էլ ա­ռա­վել` ի­րենց ա­ռաջ­նորդ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի ան­հե­թեթ լայ­վե­րից հե­տո հաս­կա­նում են` ի­րենց լավ օ­րեր չեն սպա­սում, և ա­կա­մա կենտ­րո­նա­նում են պա­րետ Ա­վի­նյա­նի վրա, ո­րը վեր­ջին շր­ջա­նում ի­րեն զգում է այն­պես, ինչ­պես «ձու­կը ջրում»։
 • Ասում են...

  Ասում են...

  21.04.2020| 00:18
  ...թե վար­կա­նի­շի լր­ջա­գույն կո­րուստ ար­ձա­նագ­րած Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա­նը, ո­րին ար­դեն հար­վա­ծում են հենց թի­մի խոր­քից` պա­րե­տատ­նից, սե­փա­կան լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րից, կշա­րու­նա­կի իր նույն ձե­ռա­գի­րը` «նախ­կին­նե­րի» դեմ ռեպ­րե­սիա­նե­րի նոր փունջ կի­րա­ռե­լով, այս ան­գամ ոչ միայն «բռ­նագ­րա­վե­լով» նրանց տներն ու դ­ղ­յակ­նե­րը, «լինչ» սկ­սե­լով դա­տա­վոր­նե­րի նկատ­մամբ, այլև ար­դեն իսկ «ու­սու­մնա­սիր­վել» և գոր­ծեր են նա­խա­պատ­րաստ­վել «ան­ցան­կա­լի» գոր­ծիչ­նե­րի ծա­նոթ-բա­րե­կամ, վա­րորդ-ծնող, հարևան-մո­տիկ շա­ռավ­ղով:
 • Ասում են...

  Ասում են...

  17.04.2020| 00:25
  ...թե պա­տա­յին վի­ճա­կում գտն­վող Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը քիչ-քիչ կորց­նում է ի­րա­վի­ճա­կի վե­րահս­կո­ղու­թյու­նը:
 • Ասում են...

  Ասում են...

  14.04.2020| 00:27
  ...թե աշ­խա­տա­կից­նե­րի հետ դռան հետևից է «հա­ղոր­դակց­վում» Երևա­նի քա­ղա­քա­պետ Հայկ Մա­րու­թ­յա­նը։
 • Ասում են...

  Ասում են...

  10.04.2020| 12:49
  ...թե «Իմ քայ­լի» պատ­գա­մա­վոր­նե­րի այն բլո­կը, ո­րը գտն­վում է Ա­րա­րատ Միր­զո­յա­նի սա­նիկ, ԱԺ ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան մշ­տա­կան հանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Նա­րեկ Զեյ­նա­լյա­նի ազ­դե­ցու­թյան դաշ­տում, հույս էր փայ­փա­յում, որ կո­րո­նա­վի­րու­սի դեմ պայ­քա­րի «յոթմ­ղո­նա­նոց» բաց­թո­ղում­նե­րը վեր­ջա­պես կհան­գեց­նեն Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի «լյու­բիմ­չիկ», ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րար Ար­սեն Թո­րո­սյա­նի պաշ­տո­նան­կու­թյա­նը։
 • Ասում են...

  Ասում են...

  06.04.2020| 23:35
  ...թե իշ­խա­նա­կան թի­մում ան­գամ խոր զար­ման­քով ի­րար են նա­յում։ Ին­չու՞։ Ո­րով­հետև չեն հաս­կա­նում` այս ծանր օ­րե­րին, երբ հայ­կա­կան քա­ղա­վիա­ցիա­յի մա­սին գրե­թե «պատ­մա­կան» ո­րո­շում­ներ են կա­յաց­վում։
 • Ասում են...

  Ասում են...

  03.04.2020| 00:24
  ...թե մարդ­կանց տե­ղո­րոշ­մանն առ­նչ­վող վեր­ջին օ­րի­նա­գի­ծը, ո­րի պատ­ճա­ռով մեկ օր­վա մեջ եր­կու ան­գամ «Իմ քայ­լի» պատ­գա­մա­վոր­նե­րը «բեր­ման են­թարկ­վե­ցին» խոր­հր­դա­րան, ա­հա­վոր խոր հիաս­թա­փու­թյուն է ա­ռա­ջաց­րել ա­ռանց այն էլ ներ­սից ա­մեն ինչ տես­նող իմ­քայ­լա­կան­նե­րի մեծ մա­սի մոտ։
 • Ասում են...

  Ասում են...

  31.03.2020| 00:56
  ...թե իշ­խա­նու­թ­յու­նը թեև ցույց է տա­լիս, որ վե­րահս­կում է ի­րա­վի­ճա­կը, ի­րա­կա­նում մեծ խու­ճապ կա հենց իշ­խա­նու­թ­յան ներ­սում։ Ո­մանք չեն բա­ցա­ռում, որ Փա­շի­ն­յա­նի կա­ռա­վա­րու­թ­յու­նը չի կա­րո­ղա­նա­լու հա­մա­վա­րա­կի ստեղ­ծած խն­դիր­նե­րի տա­կից դուրս գալ։
 • Ասում են...

  Ասում են...

  24.03.2020| 00:41
  ...թե Ար­մեն Ա­շո­տ­յա­նի բա­վա­կա­նին ռա­ցիո­նալ ա­ռա­ջար­կը, այն է՝ Հա­յաս­տա­նը հան­դես գա պան­դե­միա­յի դեմ հա­մաշ­խար­հա­յին պայքարի նա­խա­ձեռ­նու­թ­յամբ, այդ թվում և օգտ­վի Չի­նաս­տա­նի` կո­րո­նա­վի­րու­սի դեմ պայ­քա­րի փոր­ձից, նաև հաշ­վի առ­նե­լով հա­մե­րաշ­խու­թ­յան մթ­նո­լոր­տը՝ ի­րենք պատ­րաստ են այդ հար­ցում ի­րենց ողջ ջան­քը ներդ­նե­լու, հան­դի­պել է իշ­խա­նու­թ­յուն­նե­րի «ան­հաս­կա­ցո­ղու­թ­յան պա­տին»։
 • Ասում են...

  Ասում են...

  20.03.2020| 02:00
  ...թե իշ­խա­նա­կան ֆեյ­քե­րի մոտ կա­տա­րյալ կա­պի­տու­լյա­ցիա, գոր­ծազր­կու­թյուն է. կո­րո­նա­վի­րու­սի ու ար­տա­կարգ ի­րադ­րու­թյան հետ կապ­ված նրանք գրե­թե ան­գոր­ծու­թյան են մատն­ված։