• Ճշմար­տու­թ­յան միակ աղ­բ­յու­րը

  Ճշմար­տու­թ­յան միակ աղ­բ­յու­րը

  27.10.2020| 00:05
  Սուրբ Գիր­քը տա­լիս է ըն­տա­նի­քի և հա­սա­րա­կու­թյան բո­լո­րո­վին այլ մո­դել, քան մենք ու­նենք այ­սօր: Նա խո­սում է եր­կու սե­ռե­րի և դրանց փոխ­հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րի մա­սին:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  27.10.2020| 00:03
  Դու խոստ­մունք ու­նես գառ­նե­րիդ տված, Որ չես թող­նե­լու Դու ի­րենց մե­նակ.
 • Փա­րի­սե­ցիու­թ­յուն է, երբ տես­նում ենք մարդ­կանց գոր­ծո­ղու­թ­յուն­նե­րը, բայց չենք նկա­տում Աստ­ծո գոր­ծե­րը

  Փա­րի­սե­ցիու­թ­յուն է, երբ տես­նում ենք մարդ­կանց գոր­ծո­ղու­թ­յուն­նե­րը, բայց չենք նկա­տում Աստ­ծո գոր­ծե­րը

  27.10.2020| 00:03
  Առ Աստ­ված տա­նող և Աստ­ծուց հե­ռաց­նող ճա­նա­պար­հը մեկն է: Պար­զա­պես մո­տե­նա­լիս դեմ­քով ենք դե­պի Աստ­ված, հե­ռա­նա­լիս` մեջ­քով: Շատ մար­դիկ, շտա­պե­լով, հրմշ­տե­լով, «դան­դա­ղող­նե­րին» դա­տե­լով և նա­խա­տե­լով, ա­ռաջ են վա­զում և շու­տով ան­հե­տա­նում տե­սա­դաշ­տից:
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  27.10.2020| 00:02
  Ով Տի­րո­ջից երկն­չում է, խրատ կս­տա­նա, և ով­քեր ա­ռա­վոտ կա­նուխ դի­մում են նրան, հա­ճու­թ­յուն կգտ­նեն։ Ով օ­րենք է փնտ­րում, կլց­վի նրա­նով, և ով կեղ­ծա­վո­րու­թ­յուն ա­նի, նրա­նո՛վ կգայ­թակղ­վի։
 • Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ ծայրագույն պատրիարք և Ամենայն հայոց կաթողիկոսի կոչը

  Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ ծայրագույն պատրիարք և Ամենայն հայոց կաթողիկոսի կոչը

  25.10.2020| 20:40
  Այսօր աշխարհասփյուռ մեր ժողովուրդը ամենուր իր կարողությունն ու ներուժն է ներդնում՝ հանուն արցախահայության ազատ ու անկախ կյանքի մեր սրբազան պայքարում։ Մեր քաջասիրտ զինվորները, ապավինած Տիրոջ զորությանը և մեր տաճարներում մատուցվող աղոթքներին, շարունակում են խիզախությամբ դիմագրավել և հակահարված հասցնել թշնամուն՝ ամուր գիտակցությամբ, որ հաղթանակն է երաշխիքն ու գրավականը Արցախի Հանրապետության անվտանգության ու անսասանության։
 • Թուր­քիան` մշա­կու­թա­յին ցե­ղաս­պան

  Թուր­քիան` մշա­կու­թա­յին ցե­ղաս­պան

  23.10.2020| 00:50
  Սե­բաս­տիա­յի հայ բնակ­չու­թյա­նը կո­տո­րե­լով, մնա­ցա­ծին էլ աք­սո­րե­լով, յա­թա­ղա­նը մի փոքր բթա­ցավ։ (Գե­նե­տիկ խաշ­նա­րա­ծը ժա­մա­նա­կին բռ­նա­զավ­թե­լով Հայ­կա­կան լեռ­նաշ­խար­հը մինչև իր թա­րա­խա­պա­լար ոսկ­րա­ծու­ծի վեր­ջին հյու­լեն ու մինչև դարչ­նա­գույն ա­րյան կա­թի­լը վեր­ջին պա­րուր­վում էր դժո­խա­յին նա­խան­ձով, նրա ա­ռաջ ամ­րոց­ներ էին հառ­նում և տա­ճար­ներ էին խո­յա­նում, խո­յա­կա­շեն ու գմ­բե­թա­զարդ քա­ղաք­ներն էին խո­չըն­դո­տում սև և կար­միր, բր­դա­տու և մսա­տու ոչ­խա­րա­հո­տի խա­ղաղ ա­ռա­ջըն­թա­ցը։
 • «Աստ­ված մեզ հետ է և մեր ար­դար գոր­ծին զո­րա­վիգ»

  «Աստ­ված մեզ հետ է և մեր ար­դար գոր­ծին զո­րա­վիգ»

  23.10.2020| 00:40
  «Ի­րա­տե­սի» հյու­րը գրող, հրա­պա­րա­կա­խոս ՆԱ­ՆԵՆ է:
 • «Միայն ու միայն հա­վատ­քով և Աստ­ծով ենք հաղ­թել, հաղ­թում և պի­տի հաղ­թենք»

  «Միայն ու միայն հա­վատ­քով և Աստ­ծով ենք հաղ­թել, հաղ­թում և պի­տի հաղ­թենք»

  23.10.2020| 00:35
  Հոկ­տեմ­բե­րի 20-ին ՀՀ ԶՈՒ հոգևոր ա­ռաջ­նորդ տեր Վր­թա­նես ե­պիս­կո­պոս Աբ­րա­հա­մյա­նի նա­խա­ձեռ­նու­թյամբ և խնդ­րան­քով, Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տի օրհ­նու­թյամբ, գն­դե­րեց­նե­րը սահ­ման էին տա­րել Ա­շոտ Եր­կաթ թա­գա­վո­րի Սուրբ Խա­չը, ո­րի մեջ­տե­ղում ամ­փոփ­ված է Տի­րոջ Խա­չա­փայ­տի Սուրբ մա­սուն­քը:
 • Շու­շի՝ սպի­տակ ե­րազ

  Շու­շի՝ սպի­տակ ե­րազ

  23.10.2020| 00:12
  Սուրբ Ա­մե­նափր­կիչ մայր տա­ճա­րը կա­ռուց­վել է Շու­շիի բար­ձուն­քին՝ հզոր, ամ­րա­կուռ, հո­յա­կերտ։ Թշ­նա­մի­ներն այն քան­դե­լու բա­զում փոր­ձեր են ա­րել, բայց ա­պար­դյուն։ Տա­ճա­րի հիմ­նա­կան պաշտ­պա­նիչ ու­ժը մե­տա­ղա­կուռ գա­մերն են, ո­րոն­ցով մար­մա­րյա քա­րերն ա­գուց­ված են ի­րար, նույն կերպ՝ նաև աս­տի­ճան­նե­րը։
 • Զգու­շա­ցեք, ա­ղան­դա­վոր­ներն ակ­տի­վա­ցել են

  Զգու­շա­ցեք, ա­ղան­դա­վոր­ներն ակ­տի­վա­ցել են

  23.10.2020| 00:05
  Պա­տե­րազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի ըն­թաց­քում ակ­տի­վա­նում են ա­ղան­դա­վո­րա­կան կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րը։ Այդ դրսևո­րում­նե­րը կա­րե­լի է տես­նել ինչ­պես ի­րա­կան կյան­քում‚ այն­պես էլ առ­ցանց հար­թակ­նե­րում։ Մաս­նա­գետ­նե­րը զգու­շաց­նում են‚ որ «քա­րո­զիչ­նե­րը»‚ որ­պես կա­նոն‚ հիմ­նա­կա­նում շր­ջում են միա­սեռ խմ­բե­րով՝ եր­կու-ե­րեք հա­ճե­լի ար­տա­քի­նով տղա­նե­րով կամ աղ­ջիկ­նե­րով։