• Բա­նակ­ցա­յին հնա­րա­վո­րու­թ­յու­նը վե­րա­նում է, երբ վե­րաց­նում ես աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան բա­լան­սը բա­նակ­ցա­յին մի­ջա­վայ­րում

  Բա­նակ­ցա­յին հնա­րա­վո­րու­թ­յու­նը վե­րա­նում է, երբ վե­րաց­նում ես աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան բա­լան­սը բա­նակ­ցա­յին մի­ջա­վայ­րում

  23.10.2020| 00:55
  Ֆեյս­բու­քյան հայտ­նի օգ­տա­տե­րե­րից մեկն օ­րերս գրել էր, թե ո­չինչ այն­քան ա­րագ չի մաք­րում ու­ղե­ղը, որ­քան պա­տե­րազ­մը։ Պարզ է, որ սա աս­վում էր այ­սօր­վա հայ­կա­կան ի­րո­ղու­թյուն­նե­րի տե­սան­կյու­նից՝ դի­տար­կե­լով այն ա­մե­նը, ինչ կա­տար­վում է հայ­կա­կան հա­սա­րա­կու­թյան մեջ, ներ­քա­ղա­քա­կան դաշ­տում։
 • Թուր­քիան` մշա­կու­թա­յին ցե­ղաս­պան

  Թուր­քիան` մշա­կու­թա­յին ցե­ղաս­պան

  23.10.2020| 00:50
  Սե­բաս­տիա­յի հայ բնակ­չու­թյա­նը կո­տո­րե­լով, մնա­ցա­ծին էլ աք­սո­րե­լով, յա­թա­ղա­նը մի փոքր բթա­ցավ։ (Գե­նե­տիկ խաշ­նա­րա­ծը ժա­մա­նա­կին բռ­նա­զավ­թե­լով Հայ­կա­կան լեռ­նաշ­խար­հը մինչև իր թա­րա­խա­պա­լար ոսկ­րա­ծու­ծի վեր­ջին հյու­լեն ու մինչև դարչ­նա­գույն ա­րյան կա­թի­լը վեր­ջին պա­րուր­վում էր դժո­խա­յին նա­խան­ձով, նրա ա­ռաջ ամ­րոց­ներ էին հառ­նում և տա­ճար­ներ էին խո­յա­նում, խո­յա­կա­շեն ու գմ­բե­թա­զարդ քա­ղաք­ներն էին խո­չըն­դո­տում սև և կար­միր, բր­դա­տու և մսա­տու ոչ­խա­րա­հո­տի խա­ղաղ ա­ռա­ջըն­թա­ցը։
 • «Աստ­ված մեզ հետ է և մեր ար­դար գոր­ծին զո­րա­վիգ»

  «Աստ­ված մեզ հետ է և մեր ար­դար գոր­ծին զո­րա­վիգ»

  23.10.2020| 00:40
  «Ի­րա­տե­սի» հյու­րը գրող, հրա­պա­րա­կա­խոս ՆԱ­ՆԵՆ է:
 • Պա­տե­րազ­մի թաքն­ված շա­հա­ռու­նե­րը

  Պա­տե­րազ­մի թաքն­ված շա­հա­ռու­նե­րը

  23.10.2020| 00:39
  Ար­ցա­խյան պա­տե­րազ­մի յու­րա­հատ­կու­թյուն­նե­րից մեկն էլ այն է, որ այս­տեղ են բախ­վում գեր­տե­րու­թյուն­նե­րի և խո­շոր խա­ղա­ցող­նե­րի շա­հե­րը։ Ար­ցա­խը դար­ձել է շա­հե­րի ճշգրտ­ման, հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րի հս­տա­կեց­ման թա­տե­րա­բեմ, որ­տեղ ա­մեն մեկն իր դիր­քերն է փոր­ձում տա­րա­ծաշր­ջա­նում ամ­րաց­նել։
 • «Միայն ու միայն հա­վատ­քով և Աստ­ծով ենք հաղ­թել, հաղ­թում և պի­տի հաղ­թենք»

  «Միայն ու միայն հա­վատ­քով և Աստ­ծով ենք հաղ­թել, հաղ­թում և պի­տի հաղ­թենք»

  23.10.2020| 00:35
  Հոկ­տեմ­բե­րի 20-ին ՀՀ ԶՈՒ հոգևոր ա­ռաջ­նորդ տեր Վր­թա­նես ե­պիս­կո­պոս Աբ­րա­հա­մյա­նի նա­խա­ձեռ­նու­թյամբ և խնդ­րան­քով, Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տի օրհ­նու­թյամբ, գն­դե­րեց­նե­րը սահ­ման էին տա­րել Ա­շոտ Եր­կաթ թա­գա­վո­րի Սուրբ Խա­չը, ո­րի մեջ­տե­ղում ամ­փոփ­ված է Տի­րոջ Խա­չա­փայ­տի Սուրբ մա­սուն­քը:
 • Ինչ պի­տի ա­նի թի­կուն­քը

  Ինչ պի­տի ա­նի թի­կուն­քը

  23.10.2020| 00:32
  Որ­քա՞ն է տևե­լու պա­տե­րազ­մը։ Ի­հար­կե‚ բո­լո­րի ցան­կու­թյունն է‚ որ այն շուտ ա­վարտ­վի‚ սա­կայն փոր­ձա­գետ­նե­րը նշում են‚ որ այս պա­տե­րազ­մը կա­րող է նաև եր­կար շա­րու­նակ­վել։
 • Այս­տեղ հաղ­թում են

  Այս­տեղ հաղ­թում են

  23.10.2020| 00:30
  Ար­ցա­խում ենք բո­լորս, ո­րով­հետև զին­վոր­նե­րը մեզ հա­մար են կե­նաց ու մա­հու կռիվ են տա­լիս՝ հաս­տա­տե­լով գո­յու­թյան, ապ­րե­լու մեր ի­րա­վուն­քը։ Եր­կին­քը մի տե­սակ ա­մա­յա­ցած է։ Եր­կն­քում ոչ մի թռ­չուն չի երևում: Ա­մեն վայր­կյան ար­կեր են պայ­թում, կրա­կոց­նե­րի ձայ­նե­րը չեն լռում։ Ա­պաս­տա­րա­նի պա­տերն ար­դեն հա­րա­զատ են դար­ձել։
 • Թշնա­մին չի գի­տակ­ցել, թե ում դեմ է դուրս գա­լիս

  Թշնա­մին չի գի­տակ­ցել, թե ում դեմ է դուրս գա­լիս

  23.10.2020| 00:28
  Ա­ռաջ­նագ­ծում մեր հե­րոս տղա­ներն ան­սա­սան կանգ­նած են՝ հա­նուն ա­զատ ու հաղ­թա­նա­կած հայ­րե­նի­քի: Ինձ հա­ջող­վեց զրու­ցել ա­ռաջ­նագ­ծից մի քա­նի ժա­մով տուն վե­րա­դար­ձող, մաս­նա­գի­տու­թյամբ քա­ղա­քա­գետ, էու­թյամբ հայ­րե­նի­քի անձ­նու­րաց պաշտ­պան ԺԻ­ՐԱՅՐ ԱԶԻԶՅԱ­ՆԻ հետ: Նա պա­տե­րազ­մի ա­ռա­ջին իսկ օ­րից տուն չէր գնա­ցել:
 • Հա­յաս­տա­նը, Ռու­սաս­տա­նը և ՀԱՊԿ-ը պետք է պատ­րաստ լի­նեն պա­տե­րազ­մում Թուր­քիա­յի ԶՈՒ լայ­նա­մասշ­տաբ ընդգրկ­մա­նը

  Հա­յաս­տա­նը, Ռու­սաս­տա­նը և ՀԱՊԿ-ը պետք է պատ­րաստ լի­նեն պա­տե­րազ­մում Թուր­քիա­յի ԶՈՒ լայ­նա­մասշ­տաբ ընդգրկ­մա­նը

  23.10.2020| 00:21
  Ռուս-թուր­քա­կան նոր պա­տե­րազ­մի, Թուր­քիա­յի մաս­նատ­ման և աշ­խար­հի քա­ղա­քա­կան քար­տե­զից վե­րա­նա­լու մա­սին Հույն ՈՒղ­ղա­փառ ե­կե­ղե­ցու նո­րա­գույն սր­բե­րից մե­կի` ազ­գու­թյամբ հույն Պաի­սիոս Ա­թո­սա­ցու (1924-1994 թթ.) մար­գա­րեու­թյուն­նե­րը, ինչ­պես նաև մեկ այլ սր­բի` Հով­սեփ Վա­տո­պե­դա­ցու մար­գա­րեա­կան կան­խա­տե­սում­նե­րը կար­ծես թե մոտ են ի­րա­կա­նու­թյուն դառ­նա­լուն:
 • Աշխար­հը պար­տա­կան է Հայ ազ­գին եւ պար­տա­կան ալ կը մնա

  Աշխար­հը պար­տա­կան է Հայ ազ­գին եւ պար­տա­կան ալ կը մնա

  23.10.2020| 00:17
  Ի տես մար­դու ա­նաս­նա­կան բնազդ­նե­րուն յա­գուրդ տուող վայ­րա­գու­թիւն­նե­րուն, բա­րի նպա­տակ­նե­րով տի­նա­մի­թի ու­ժա­նա­կը ստեղ­ծած ըլ­լա­լուն հա­մար Ալֆ­րէտ Նո­պէ­լը զղ­ջաց ու խղ­ճի խայթ ու­նե­ցաւ: Ան իր ա­կա­մայ գոր­ծած «մեղ­քը» քա­ւե­լու հա­մար, հա­մա­պա­տաս­խան մր­ցա­նակ­ներ ստեղ­ծեց յա­նուն մար­դու բա­րօ­րու­թեան ու աշ­խար­հի խա­ղա­ղու­թեան: