• Բա­նակ­ցա­յին հնա­րա­վո­րու­թ­յու­նը վե­րա­նում է, երբ վե­րաց­նում ես աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան բա­լան­սը բա­նակ­ցա­յին մի­ջա­վայ­րում

  Բա­նակ­ցա­յին հնա­րա­վո­րու­թ­յու­նը վե­րա­նում է, երբ վե­րաց­նում ես աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան բա­լան­սը բա­նակ­ցա­յին մի­ջա­վայ­րում

  23.10.2020| 00:55
  Ֆեյս­բու­քյան հայտ­նի օգ­տա­տե­րե­րից մեկն օ­րերս գրել էր, թե ո­չինչ այն­քան ա­րագ չի մաք­րում ու­ղե­ղը, որ­քան պա­տե­րազ­մը։ Պարզ է, որ սա աս­վում էր այ­սօր­վա հայ­կա­կան ի­րո­ղու­թյուն­նե­րի տե­սան­կյու­նից՝ դի­տար­կե­լով այն ա­մե­նը, ինչ կա­տար­վում է հայ­կա­կան հա­սա­րա­կու­թյան մեջ, ներ­քա­ղա­քա­կան դաշ­տում։
 • «Ար­նոտ բե­րան մար­դա­կե­րը» Հա­յաս­տա­նը Լի­բիա ու Սի­րիա դարձ­նե­լու կի­սա­ճամ­փին է»

  «Ար­նոտ բե­րան մար­դա­կե­րը» Հա­յաս­տա­նը Լի­բիա ու Սի­րիա դարձ­նե­լու կի­սա­ճամ­փին է»

  23.10.2020| 00:48
  Մինչ գեր­տե­րու­թյուն­նե­րը շա­րու­նա­կում են ա­մե­նօ­րյա ռե­ժի­մով հոր­դո­րել պա­տե­րազ­մը դա­դա­րեց­նել, ա­ռաջ­նագ­ծում ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րը շա­րու­նակ­վում են։ Այս հար­ցում էլ հա­մա­նա­խա­գա­հող եր­կր­նե­րի պաշ­տո­նյա­նե­րը ոչ հաս­ցեա­կան հոր­դոր­ներ են ուղ­ղում՝ շատ լավ գի­տակ­ցե­լով, որ հրա­դա­դա­րը խախ­տում է ադր­բե­ջա­նա­կան կող­մը։
 • Պա­տե­րազ­մի թաքն­ված շա­հա­ռու­նե­րը

  Պա­տե­րազ­մի թաքն­ված շա­հա­ռու­նե­րը

  23.10.2020| 00:39
  Ար­ցա­խյան պա­տե­րազ­մի յու­րա­հատ­կու­թյուն­նե­րից մեկն էլ այն է, որ այս­տեղ են բախ­վում գեր­տե­րու­թյուն­նե­րի և խո­շոր խա­ղա­ցող­նե­րի շա­հե­րը։ Ար­ցա­խը դար­ձել է շա­հե­րի ճշգրտ­ման, հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րի հս­տա­կեց­ման թա­տե­րա­բեմ, որ­տեղ ա­մեն մեկն իր դիր­քերն է փոր­ձում տա­րա­ծաշր­ջա­նում ամ­րաց­նել։
 • Թշնա­մին չի գի­տակ­ցել, թե ում դեմ է դուրս գա­լիս

  Թշնա­մին չի գի­տակ­ցել, թե ում դեմ է դուրս գա­լիս

  23.10.2020| 00:28
  Ա­ռաջ­նագ­ծում մեր հե­րոս տղա­ներն ան­սա­սան կանգ­նած են՝ հա­նուն ա­զատ ու հաղ­թա­նա­կած հայ­րե­նի­քի: Ինձ հա­ջող­վեց զրու­ցել ա­ռաջ­նագ­ծից մի քա­նի ժա­մով տուն վե­րա­դար­ձող, մաս­նա­գի­տու­թյամբ քա­ղա­քա­գետ, էու­թյամբ հայ­րե­նի­քի անձ­նու­րաց պաշտ­պան ԺԻ­ՐԱՅՐ ԱԶԻԶՅԱ­ՆԻ հետ: Նա պա­տե­րազ­մի ա­ռա­ջին իսկ օ­րից տուն չէր գնա­ցել:
 • «Վար­չա­պե­տը պետք է երկ­խո­սի ՀՀ քա­ղա­քա­ցի­նե­րի հետ. հի­մա ա­ռա­վել քան հա­սու­նա­ցել է պա­հը»

  «Վար­չա­պե­տը պետք է երկ­խո­սի ՀՀ քա­ղա­քա­ցի­նե­րի հետ. հի­մա ա­ռա­վել քան հա­սու­նա­ցել է պա­հը»

  23.10.2020| 00:23
  Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի փոխ­նա­խա­գահ ՎԱ­ՀԵ ԷՆ­ՖԻԱ­ՋՅԱ­ՆԻ կար­ծի­քով՝ Ար­ցա­խյան հար­ցը ռազ­մա­կան լու­ծում չի ու­նե­ցել, չու­նի ու չի էլ կա­րող ու­նե­նալ: Ըստ նրա՝ այն դի­վա­նա­գի­տա­կան խո­ղո­վակ­նե­րով պետք է լու­ծել:
 • Հա­յաս­տա­նը, Ռու­սաս­տա­նը և ՀԱՊԿ-ը պետք է պատ­րաստ լի­նեն պա­տե­րազ­մում Թուր­քիա­յի ԶՈՒ լայ­նա­մասշ­տաբ ընդգրկ­մա­նը

  Հա­յաս­տա­նը, Ռու­սաս­տա­նը և ՀԱՊԿ-ը պետք է պատ­րաստ լի­նեն պա­տե­րազ­մում Թուր­քիա­յի ԶՈՒ լայ­նա­մասշ­տաբ ընդգրկ­մա­նը

  23.10.2020| 00:21
  Ռուս-թուր­քա­կան նոր պա­տե­րազ­մի, Թուր­քիա­յի մաս­նատ­ման և աշ­խար­հի քա­ղա­քա­կան քար­տե­զից վե­րա­նա­լու մա­սին Հույն ՈՒղ­ղա­փառ ե­կե­ղե­ցու նո­րա­գույն սր­բե­րից մե­կի` ազ­գու­թյամբ հույն Պաի­սիոս Ա­թո­սա­ցու (1924-1994 թթ.) մար­գա­րեու­թյուն­նե­րը, ինչ­պես նաև մեկ այլ սր­բի` Հով­սեփ Վա­տո­պե­դա­ցու մար­գա­րեա­կան կան­խա­տե­սում­նե­րը կար­ծես թե մոտ են ի­րա­կա­նու­թյուն դառ­նա­լուն:
 • Մի­ջա­կայք

  Մի­ջա­կայք

  23.10.2020| 00:16
  Պա­տե­րազ­մը շա­րու­նակ­վում է: Գու­ցե վեր­ջին շա­բա­թը: Իսկ գու­ցե՝ ոչ: ՈՒ մենք հաղ­թում ենք, ո­րով­հետև չենք պարտ­վում: Այլ պայ­ման­նե­րում այս նա­խա­դա­սու­թյու­նը կհն­չեր որ­պես տավ­տո­լո­գիա:
 • Սա է մեր վեր­ջին կռի­վը

  Սա է մեր վեր­ջին կռի­վը

  23.10.2020| 00:11
  Հա­րյուր եր­կու տա­րի ա­ռաջ, ճիշտ հոկ­տեմ­բե­րյան այս օ­րե­րին, զեն­քի ձայ­նե­րից դղր­դում ու դո­ղում էին Սյու­նյաց սա­րերն ու ձո­րե­րը: Ա­րյու­նա­լի կռիվ­նե­րի աս­պա­րեզ էր դար­ձել լեռ­նաշ­խար­հը:
 • Աշխար­հը ե՞րբ և ու՞մ կսկ­սի պատ­ժել Ար­ցա­խի դեմ այ­սօր­վա պա­տե­րազ­մի հա­մար

  Աշխար­հը ե՞րբ և ու՞մ կսկ­սի պատ­ժել Ար­ցա­խի դեմ այ­սօր­վա պա­տե­րազ­մի հա­մար

  23.10.2020| 00:11
  Այս­տեղ մենք պար­տադր­ված ենք մի­ջամ­տե­լու։ Կամ վեր­լու­ծա­բա­նը չի տի­րա­պե­տում հար­ցի էու­թյա­նը, կամ մի­տում­նա­վոր ստում է։ Դեռ Տա­վու­շի հու­լի­սյան դեպ­քե­րից հե­տո Մոսկ­վան ԱԳՆ-ի մա­կար­դա­կով հաս­կաց­րեց թուր­քե­րին, որ Ան­կա­րա­յի հա­մար տեղ չկա Ար­ցա­խի հիմ­նախ­նդ­րի կար­գա­վոր­ման գոր­ծում։ 
 • Ինչու՞ գլ­խա­վոր պա­տաս­խա­նա­տուն ներ­կա չէր

  Ինչու՞ գլ­խա­վոր պա­տաս­խա­նա­տուն ներ­կա չէր

  23.10.2020| 00:11
  Այն, ինչ խա­ղաղ պայ­ման­նե­րում հնա­րա­վոր չէր ան­գամ պատ­կե­րաց­նել, պա­տե­րազ­մի օ­րե­րին նոր­մալ է դի­տարկ­վում։ 30 տար­վա ըն­թաց­քում այդ­պես էլ ոչ մի օ­րա­կար­գի շուրջ, ոչ մի ի­րա­դար­ձու­թյան ժա­մա­նակ հնա­րա­վոր չե­ղավ տես­նել նախ­կին նա­խա­գահ­նե­րին միա­սին, մեկ սե­ղա­նի շուրջ, բայց նա­խօ­րեին նրանք Ար­ցա­խի հար­ցով հա­մա­տեղ խոր­հր­դակ­ցու­թյուն են անց­կաց­րել։