Ստոր­գետ­ն­յա ան­ցում­նե­րի խեղ­ճու­թ­յու­նը

Ստոր­գետ­ն­յա ան­ցում­նե­րի խեղ­ճու­թ­յու­նը
29.10.2019 | 01:37

Գրի­գոր Լու­սա­վոր­չի փո­ղո­ցի և Մաշ­տո­ցի պո­ղո­տա­յի խաչ­մե­րու­կում գտն­վող գետ­նան­ցու­մը անմ­խի­թար վի­ճա­կում է ան­հի­շե­լի ժա­մա­նակ­նե­րից: Ներ­կա վի­ճակն ար­դյո՞ք վտանգ չի ներ­կա­յաց­նում ան­ցորդ­նե­րի հա­մար: Նա­խա­տես­վու՞մ է վե­րա­նո­րո­գում, ու՞մ կող­մից և ինչ­պե՞ս է հե­տա­գա­յում այն օգ­տա­գործ­վե­լու: Ի՞նչ է սպա­սում «Փակ շու­կա­յի» դի­մաց գտն­վող գետ­նան­ցու­մին, որ­տեղ դա­դա­րեց­վել է առևտրա­կան­նե­րի գոր­ծու­նու­թյու­նը: Երևա­նում քա­նի՞ գետ­նան­ցում կա, և քա­նիսն ու­նեն վե­րա­նո­րոգ­ման կա­րիք: Սրանք հար­ցեր են, որ շա­տե­րին են հե­տաք­րք­րում, պա­տաս­խան­ներն էլ փոր­ձել ենք ստա­նալ Երևա­նի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նից:


«Երևա­նի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի 2019 թ. աշ­խա­տան­քա­յին ծրագ­րե­րի շր­ջա­նակ­նե­րում Գրի­գոր Լու­սա­վոր­չի փո­ղո­ցի և Մաշ­տո­ցի պո­ղո­տա­յի խաչ­մե­րու­կի գետ­նան­ցու­մի վե­րա­նո­րոգ­ման հա­մար պատ­վիր­վել են նա­խագ­ծա-նա­խա­հաշ­վա­յին փաս­տաթղ­թեր, աշ­խա­տանք­նե­րը դեռևս ըն­թաց­քի մեջ են: Դրանց պատ­րաստ լի­նե­լուց հե­տո հնա­րա­վոր կլի­նի անդ­րա­դառ­նալ շի­նա­րա­րա­կան աշ­խա­տանք­նե­րի ի­րա­կա­նաց­մա­նը՝ ընդ­գր­կե­լով գոր­ծըն­թա­ցը ա­ռա­ջի­կա տա­րի­նե­րի ծրագ­րե­րում»,- աս­վում է պա­տաս­խա­նում:


Իսկ ա­հա նախ­կին «Փակ շու­կա­յի» դի­մաց գտն­վող գետ­նան­ցու­մի նախ­կին վար­ձա­կա­լի հետ կնք­ված պայ­մա­նագ­րի ժամ­կե­տը լրա­ցել է: Աս­վում է. «Հաշ­վի առ­նե­լով, որ Երևա­նի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի 2019 թ. աշ­խա­տան­քա­յին ծրագ­րերն ա­վարտ­ման փու­լում են, վե­րոն­շյալ գետ­նանց­ման նո­րոգ­ման հար­ցը կներ­կա­յաց­վի 2020 թ. ծրագ­րե­րի քն­նարկ­մա­նը և, հաս­տատ­վե­լուց հե­տո, կպատ­վիր­վեն նա­խագ­ծա-նա­խա­հաշ­վա­յին փաս­տաթղ­թեր»:


Կա­րե­լի է են­թադ­րել, որ սայ­լը տե­ղից շարժ­վում է: Ա­ռայժմ միայն այդ­քա­նը: Երբ աս­վում է՝ ա­ռա­ջի­կա տա­րի­նե­րին, հաս­կա­նում ես, որ դեռ եր­կար ես անց­նե­լու-դառ­նա­լու գար­շա­հո­տով լց­ված ան­ցու­մով: Գրի­գոր Լու­սա­վոր­չի փո­ղո­ցի և Մաշ­տո­ցի պո­ղո­տա­յի խաչ­մե­րու­կի գետ­նան­ցու­մում լու­սա­վո­րու­թյան հար­ցը, կա­րե­լի է ա­սել, լուծ­վել է, բայց լապ­տեր­ներն ա­վե­լի են սրում տխուր տե­սա­րա­նը: Անվ­տան­գու­թյա­նը վե­րա­բե­րող հար­ցը շր­ջանց­վել է, հա­վա­նա­բար հարցն ան­տե­ղի է. վտանգ չկա, քայ­քայ­ված վեր­նա­մա­սը գլ­խիդ շուռ չի գա: Կա­րող ենք դժ­գո­հել միայն ան­հա­ճո տե­սա­րա­նից ու ան­բազ­րիք աս­տի­ճան­նե­րից, ո­րոն­ցով իջ­նել-բարձ­րա­նա­լը, հատ­կա­պես ձմե­ռան ա­միս­նե­րին, հատ­կա­պես՝ մե­ծա­հա­սակ­նե­րին, չի խրա­խուս­վում:


Պե­տա­կան մի­ջոց­նե­րով, թե մաս­նա­վո­րի ձե­ռամբ՝ քա­ղա­քի սր­տում գտն­վող գետ­նան­ցում­նե­րը վա­ղուց, շատ վա­ղուց սպա­սում են պատ­շաճ տեսք ու­նե­նա­լու ի­րենց հեր­թին:
Հա­վե­լենք, որ Երևա­նում 40 ստոր­գետ­նյա ան­ցում կա: Քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի պա­տաս­խան-նա­մա­կում մաս­նա­վո­րա­պես աս­վում է. «Երևա­նի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի 2019 թ. աշ­խա­տան­քա­յին ծրագ­րե­րի շր­ջա­նակ­նե­րում թվով 3 գետ­նան­ցում­նե­րի վե­րա­նո­րոգ­ման աշ­խա­տանք­նե­րի մր­ցու­թա­յին գոր­ծըն­թա­ցը կա­յա­ցել է, ներ­կա­յումս կա­պա­լի պայ­մա­նագ­րե­րը կնք­ման փու­լում են: Մնա­ցած ան­ցում­նե­րի տեխ­նի­կա­կան վի­ճակն ու­սում­նա­սի­րե­լու նպա­տա­կով պար­բե­րա­բար կա­տար­վում են շր­ջայ­ցեր, ո­րից հե­տո, ըստ անհ­րա­ժեշ­տու­թյան և ըստ հա­մա­պա­տաս­խան ֆի­նան­սա­կան մի­ջոց­նե­րի առ­կա­յու­թյան, կա­տար­վում է խն­դիր­ներ ու­նե­ցող ան­ցում­նե­րի հաշ­վա­ռում և ըստ այդմ՝ վե­րա­նո­րոգ­ման հա­մար պատ­վիր­վում են նա­խագ­ծա-նա­խա­հաշ­վա­յին փաս­տաթղ­թեր»:


Ար­մի­նե ՍԱՐԳ­ՍՅԱՆ

Դիտվել է՝ 2181

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ