• Արո­ն­յա­նի հաղ­թա­նա­կով

  Արո­ն­յա­նի հաղ­թա­նա­կով

  12.11.2019| 02:03
  Բու­խա­րես­տում անց­կաց­վել է Grand Chesst tour-ի Supebet Rapid Blitz 6-րդ մր­ցա­շա­րը, որ­տեղ Լևոն Ա­րո­նյա­նը դար­ձել է հաղ­թող: Սա Grand Chess tour-ի խո­շոր մր­ցա­շա­րում մեր ա­ռա­ջա­տար շախ­մա­տիս­տի երկ­րորդ չեմ­պիո­նու­թյունն է:
 • Խմբա­յին մեր վեր­ջին եր­կու հան­դի­պու­մը

  Խմբա­յին մեր վեր­ջին եր­կու հան­դի­պու­մը

  12.11.2019| 02:02
  Նո­յեմ­բե­րի 15-ին ու 18-ին Հա­յաս­տա­նի ֆուտ­բո­լի ազ­գա­յին ընտ­րա­նին կանց­կաց­նի Եվ­րո-2020-ի ընտ­րա­կան փու­լի վեր­ջին եր­կու՝ 9-րդ և 10-րդ տու­րե­րի հան­դի­պում­նե­րը։ 15-ին մե­րոնք Երևա­նում կհյու­րըն­կա­լեն Հու­նաս­տա­նի հա­վա­քա­կա­նին, այ­նու­հետ կմեկ­նեն Ի­տա­լիա:
 • Ընդա­ռաջ երկ­շա­բա­թ­յա դա­դա­րին

  Ընդա­ռաջ երկ­շա­բա­թ­յա դա­դա­րին

  12.11.2019| 02:01
  Եվ­րո­պա­կան ֆուտ­բո­լում հեր­թա­կան ան­գամ վրա հա­սավ հեր­թա­կան դա­դա­րը։ Ինչ­պես գի­տեք, այն պայ­մա­նա­վոր­ված է Եվ­րո­պա-2020-ին ըն­դա­ռաջ ազ­գա­յին ընտ­րա­նի­նե­րի ո­րա­կա­վոր­ման խմ­բա­յին փու­լի մր­ցե­լույթ­նե­րով։
 • Բրեն­դը պետք է պա­հել

  Բրեն­դը պետք է պա­հել

  12.11.2019| 01:53
  «Հայ­ֆիլմ» նա­խա­ձեռ­նու­թյու­նը դար­ձել է «Հայ կի­նո­յի վե­րած­նունդ» ՀԿ: Նպա­տակն ու պա­հանջ­նե­րը նույնն են:
 • «Հայ­կա­կան» Չի­նաս­տանն ու «չի­նա­կան» Հա­յաս­տա­նը

  «Հայ­կա­կան» Չի­նաս­տանն ու «չի­նա­կան» Հա­յաս­տա­նը

  12.11.2019| 01:50
  Հա­յաս­տա­նի նկա­րիչ­նե­րի միու­թյու­նում բաց­վել է «Հա­յաս­տա­նը չին նկա­րիչ­նե­րի, Չի­նաս­տա­նը` հայ նկա­րիչ­նե­րի աչ­քե­րով» խո­րա­գի­րը կրող ցու­ցա­հան­դես, ներ­կա­յաց­վել են հայ և չի­նա­ցի նկա­րիչ­նե­րի աշ­խա­տանք­նե­րը:
 • Դի­տար­կում­ներ «Վար­դա­պե­տը» փաս­տագ­րա­կան հե­ռուս­տա­ֆիլ­մի առն­չու­թ­յամբ

  Դի­տար­կում­ներ «Վար­դա­պե­տը» փաս­տագ­րա­կան հե­ռուս­տա­ֆիլ­մի առն­չու­թ­յամբ

  12.11.2019| 01:47
  Ես այն մարդ­կան­ցից եմ, ո­րոնք Հան­րա­յին հե­ռուս­տա­տե­սու­թյուն չեն նա­յում: Եվ ոչ միայն վեր­ջին մե­կու­կես տա­րում, այլև այն ժա­մա­նակ­վա­նից, երբ սկ­սեց կոչ­վել Հան­րա­յին և վե­րած­վեց իշ­խա­նու­թյան սպա­սար­կուի ու քա­րոզ­չա­կան լծոր­դի: Սա­կայն երբ ի­մա­ցա, որ Հան­րա­յի­նը 4 մա­սից բաղ­կա­ցած շուրջ 2-ժա­մա­նոց հե­ռուս­տա­ֆիլմ է նկա­րա­հա­նել Կո­մի­տա­սի մա­սին, նա­յե­ցի տե­սագ­րու­թյու­նը. մի քա­նի ան­գամ:
 • Իշխա­նու­թ­յուն­նե­րը հաս­կա­նում են՝ պղն­ձա­ձու­լա­րա­նի վե­րա­շա­հա­գոր­ծումն անհ­րա­ժեշտ է

  Իշխա­նու­թ­յուն­նե­րը հաս­կա­նում են՝ պղն­ձա­ձու­լա­րա­նի վե­րա­շա­հա­գոր­ծումն անհ­րա­ժեշտ է

  12.11.2019| 01:43
  «Ի­րա­տե­սի» նա­խորդ հա­մա­րում գրել էինք, որ Ա­լա­վեր­դու պղն­ձա­ձու­լա­կան ըն­կե­րու­թյու­նը, որն ան­ցել էր ՎՏԲ բան­կին, նոր սե­փա­կա­նա­տեր ու­նի: Բանկն այն նվի­րել է «Թե­ղուտ» ՓԲԸ-ի կա­ռա­վա­րու­մը ստանձ­նած ռու­սաս­տան­ցի գոր­ծա­րար Նո­րիկ Պետ­րո­սյա­նի փե­սա­յին, ո­րը, ըստ երևույ­թին, պատ­րաստ­վում է շա­հա­գոր­ծե­լու ձու­լա­րա­նը:
 • 12-րդ քա­ղա­քա­մայ­րի կաղ­նի­ներն ու կա­խա­ղան­նե­րը

  12-րդ քա­ղա­քա­մայ­րի կաղ­նի­ներն ու կա­խա­ղան­նե­րը

  12.11.2019| 01:42
  Ի պաշ­տո­նե նա Երևա­նի քա­ղա­քա­յին խոր­հր­դի գոր­ծա­դիր կո­մի­տեի նա­խա­գահն էր, իր բնույ­թով քա­ղա­քագ­լուխ էր, Վա­նի և Դվի­նի, Ա­նիի ու Սի­սի ազն­վա­կան քա­ղա­քագ­լուխ­նե­րի հո­գեոր­դին։ Նա երևե­լի ե­րա­զող էր և անն­կուն կա­ռու­ցող։
 • Ագռա­վա­քար

  Ագռա­վա­քար

  12.11.2019| 01:37
  Լու­րյեի էթ­նո-հո­գե­բա­նա­կան պրպ­տում­ներն ուղղ­ված են ան­գի­տակ­ցա­կա­նու­թյան ո­լոր­տի խոր շեր­տե­րին: ՈՒ­շադ­րու­թյուն է դարձ­վում ար­քե­տի­պի ման­րա­մաս­նե­րից մե­կին. «Ան­ցա­ծի մա­սին հի­շո­ղու­թյու­նը» հա­յե­րի գի­տակ­ցու­թյան կարևո­րա­գույն բա­ղադ­րիչ­նե­րից մեկն է:
 • Ինչո՞վ է զբաղ­ված Ա­րա­գա­ծոտ­նի մարզ­պե­տը

  Ինչո՞վ է զբաղ­ված Ա­րա­գա­ծոտ­նի մարզ­պե­տը

  12.11.2019| 01:30
  Ըստ լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րի՝ ՔՊ կու­սակ­ցու­թյան վեր­ջին ընդ­լայն­ված նիս­տում Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը, դժ­գո­հե­լով մարզ­պետ­նե­րի աշ­խա­տան­քից, ա­սել է՝ ին­չո՞վ են զբաղ­ված մարզ­պետ­նե­րը տե­ղե­րում: