• «Կեն­սագ­րու­թ­յուն չու­նե­ցող մար­դիկ գա­լիս են կա­ռա­վար­ման հա­մա­կարգ ու ստա­նում պարգևավ­ճար­ներ»

  «Կեն­սագ­րու­թ­յուն չու­նե­ցող մար­դիկ գա­լիս են կա­ռա­վար­ման հա­մա­կարգ ու ստա­նում պարգևավ­ճար­ներ»

  13.03.2020| 01:53
  Մի­ջազ­գա­յին շու­կա­նե­րը, երկ­րների տն­տե­սու­թյուն­նե­րը զգա­լի վնաս­ներ են կրում նավ­թի գնան­կու­մից, կա­ռա­վա­րու­թյուն­նե­րը փոր­ձում են հնա­րա­վոր ռիս­կե­րը չե­զո­քաց­նել, ա­մեն ինչ ա­նել, որ ի­րենց տն­տե­սու­թյուն­նե­րը քիչ վնաս­ներ ու­նե­նան։
 • Ադր­բե­ջա­նը բա­նակ­ցա­յին նոր հո­րի­զոն է բա­ցում

  Ադր­բե­ջա­նը բա­նակ­ցա­յին նոր հո­րի­զոն է բա­ցում

  13.03.2020| 01:40
  Օ­րերս Հա­յաս­տա­նի արտ­գործ­նա­խա­րա­րու­թյու­նը հայ­տա­րա­րու­թյուն տա­րա­ծեց, թե Ադր­բե­ջա­նը սահ­մա­նին լար­վա­ծու­թյու­նը մե­ծաց­րել է։ «Ադր­բե­ջա­նի պար­բե­րա­կան փոր­ձե­րը` սրե­լու ի­րա­վի­ճա­կը Հա­յաս­տա­նի հետ պե­տա­կան սահ­մա­նին, ընդ­լայ­նե­լու լար­վա­ծու­թյան աշ­խար­հագ­րու­թյու­նը և չկի­րա­ռե­լու առ­կա լար­վա­ծու­թյան նվա­զեց­մանն ուղղ­ված մե­խա­նիզմ­նե­րը վկա­յում են, որ տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին անվ­տան­գու­թյու­նը և խա­ղա­ղու­թյու­նը վտան­գե­լու Ադր­բե­ջա­նի քայ­լե­րը կրում են մի­տում­նա­վոր բնույթ»,- աս­ված էր արտ­գործ­նա­խա­րա­րու­թյան հայ­տա­րա­րու­թյու­նում։
 • Հա­յաս­տա­նի ան­ց­յա­լը դարձ­նել ա­պա­գա՞

  Հա­յաս­տա­նի ան­ց­յա­լը դարձ­նել ա­պա­գա՞

  13.03.2020| 01:22
  Ծնունդդ շնոր­հա­վոր, Ե­ղի­շե Չա­րենց: Հա­վեր­ժու­թյու­նից դու ընտ­րե­ցիր 1897-ը, ա­միս­նե­րից՝ մար­տը, օ­րե­րից՝ 13-ը: ՈՒ մնա­ցիր հա­վերժ 40-ա­մյա: Բո­լոր ընտ­րու­թյուն­նե­րից ոչ մե­կը քո կամ­քով չէր: Քո կամ­քով չէր, որ ծնն­դա­վայրդ դար­ձավ «Եր­կիր Նաի­րի», ու դու ոչ տուն ու­նես, ոչ գե­րեզ­ման:
 • Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  13.03.2020| 01:16
  Իմ հա­ջորդ պատ­մու­թյու­նը անձ­նա­կան փոր­ձից է գա­լիս, կոնկ­րետ օ­րի­նա­կով կփոր­ձեմ բա­ցատ­րել մեր կյան­քում տեղ գտած կո­ռուպ­ցիոն դրսևո­րում­նե­րի ո­րոշ ա­ռանձ­նա­հատ­կու­թյուն­նե­րը՝ բո­լոր նր­բու­թյուն­նե­րով:
 • «Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»

  «Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»

  13.03.2020| 01:13
  Դա­վադ­րու­թյան տե­սու­թյու­նը, ինչ­պես աշ­խար­հում ա­մեն բան, ու­նի մե­դա­լի եր­կու ե­րես. մե­կը, որ այն իս­կա­պես ի­րա­կա­նու­թյան հետ ա­ղերս չու­նի, մյու­սը, որ ցան­կա­ցած Օ­վեր­տո­նի պա­տու­հան, ու­ղե­ղի լվա­ցում, հա­կաք­րիս­տո­սա­կան քայլ, «կլո­նա­վոր­վում» է հենց դրա­նով։ Ա­սել է` այն «պրակ­տիկ» տե­սու­թյուն է, և մենք հա­մա­ձայն ենք երկ­րորդ ձևա­կերպ­ման հետ, ո­րով­հետև «մո­նի­տո­րին­գի» դեպ­քում երկ­րորդը մշ­տա­պես հաս­տատ­վում է:
 • Կարո՞ղ է Թուրքիան ջախջախել ռուսական բանակը Սիրիայում

  Կարո՞ղ է Թուրքիան ջախջախել ռուսական բանակը Սիրիայում

  12.03.2020| 12:41
  Թուրքիան ու Ռուսաստանը բացահայտորեն հավասար չեն չափերով ու ռազմական ներուժով: Բայց եթե նրանց զորքերը ռազմական գործողություններ սկսեն Սիրիայում, Թուրքիան առավելություն կունենա:
 • Վլադիմիր Պուտին, կամ՝ անվերջ իշխանություն

  Վլադիմիր Պուտին, կամ՝ անվերջ իշխանություն

  12.03.2020| 12:36
  Մարտի 10-ին Պետդումայի ընդունած լրացումները Սահմանադրության մեջ թույլ են տալիս ՌԴ նախագահին ևս երկու նախագահական ժամկետով աշխատել: Նրա լիազորություններն ավարտվում են 2024-ին: Հանուն «կայունության» ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը (67 տարեկան), որ իշխանության է արդեն 20 տարի, ապահովեց ևս 16 տարվա իշխանություն:
 • Այ քեզ պայմանավորվածություն

  Այ քեզ պայմանավորվածություն

  11.03.2020| 23:13
  «Պայմանավորվենք, որ տեղի չի ունենալու կառավարման մոդելի փոփոխություն»,-Սյունիքում քարոզարշավի ընթացքում հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը՝ նկատի ունենալով սահմանադրական առաջիկա փոփոխությունները։
 • Ինչո՞ւ է Ռուսաստանը գնում տնտեսության կործանման ռիսկին

  Ինչո՞ւ է Ռուսաստանը գնում տնտեսության կործանման ռիսկին

  11.03.2020| 11:05
  Ռուբլին գահավիժում է, ՌԴ Կենտրոնական բանկը դադարեցնում է տարադրամի գնումները, կառավարությունը պետք է կանխի խուճապը: Նավթի գնանկման հետևանքները ահռելի են, սակայն Ռուսաստանը ռիսկի դիմելու կարևոր պատճառ ունի, ու այդ պատճառը ԱՄՆ է՝ գրում է Էդուարդ Շտայները Die Welt-ում:
 • Տիեզերական որոշում Ռուսաստանում

  Տիեզերական որոշում Ռուսաստանում

  11.03.2020| 10:43
  Նախագահ Վլադիմիր Պուտինը դեմ է Սահմանադրությունում նախագահական ժամկետների թվի սահմանափակման վերացմանը: Սակայն նրա խոսքից հետևում է, որ չի բացառվում նախագահական ժամկետների զրոյացումը: