• Քաղաքապետարանի չինովնիկների «թաթիկները պետք է կտրել» ու «մերկասառույցին փռել»

  Քաղաքապետարանի չինովնիկների «թաթիկները պետք է կտրել» ու «մերկասառույցին փռել»

  14.02.2020| 17:37
  Երեկ երեկոյան տուն գնալիս, երբ կոշիկներս տրվեցին ձյան շերտի տակ սքողված մերկասառույցի գայթակղությանն ու մի քանի քայլ ինձ առաջ շպրտեցին, միակ բանը, որ այդ պահին անցավ մտքովս, թե ում պետք է փռել այդ նույն մերկասառույցին և ում թաթիկները կտրել:
 • Կորոնավիրուսը հայտնաբերող հավելված է մշակվել

  Կորոնավիրուսը հայտնաբերող հավելված է մշակվել

  14.02.2020| 13:41
  Չինաստանի բնակիչները սմարթֆոնի հատուկ հավելվածի շնորհիվ կարող են պարզել՝ կորոնավիրուսի ռիսկային գոտո՞ւմ են գտնվում, թե՞ ոչ: Այս մասին գրում է Gazeta.ru-ն՝ իր հերթին հղում անելով չինական լրատվամիջոցներին:
 • Աշխարհի ամենագեղեցիկ տատիկը Օդեսայից է՝ 60-ամյա Սվետլանա Գասսը (լուսանկարներ)

  Աշխարհի ամենագեղեցիկ տատիկը Օդեսայից է՝ 60-ամյա Սվետլանա Գասսը (լուսանկարներ)

  14.02.2020| 13:39
  Ուկրաինուհի 60-ամյա Սվետլանա Գասը ճանաչվել է աշխարհի ամենագեղեցիկ տատիկը: Օդեսայի բնակչուհին 30-ամյա գեղեցկուհու տեսք ունի:
 • Գան, որ ի՞նչ անեն

  Գան, որ ի՞նչ անեն

  14.02.2020| 13:35
  Ռուսական մամուլը տեղեկացրել էր, որ ՌԴ ՆԳՆ տվյալների համաձայն անցյալ տարվա ընթացքում «Հայրենակիցների կամավոր վերաբնակեցման պետական ծրագրի» շրջանակներում Ռուսաստան է տեղափոխվել 3 807 հայաստանցի։ Հիշեցնենք, որ այս ծրագրից օգտվողները տեղափոխվելու և Ռուսաստանում բնակվելու համար պետական աջակցություն են ստանում, ինչպես նաև քաղաքացիություն ստանալու հեշտացված ընթացակարգ են անցնում։
 • Հայ բլո­գեր մայ­րիկ­նե­րը հա­մախմբ­վում են

  Հայ բլո­գեր մայ­րիկ­նե­րը հա­մախմբ­վում են

  14.02.2020| 02:23
  2020 թվա­կա­նի հենց սկզ­բից Ինս­տագ­րա­մում ստեղծ­վեց «Հայ բլո­գեր մայ­րիկ­ներ» է­ջը, ո­րի նպա­տակն էր մի հար­թա­կում հա­մախմ­բել խե­լա­ցի, գրա­գետ, ի­րենց գի­տե­լիքն ու­րիշ­նե­րի հետ կի­սե­լու ցան­կու­թյուն ու­նե­ցող բլո­գեր մայ­րիկ­նե­րի, ուղ­ղա­կի մայ­րիկ­նե­րի և մայ­րա­նալու պատ­րաստ­վող կա­նանց։
 • Չի­նաս­տա­նին օգ­նու­թ­յուն կցու­ցա­բե­րե՞նք

  Չի­նաս­տա­նին օգ­նու­թ­յուն կցու­ցա­բե­րե՞նք

  14.02.2020| 02:22
  Չի­նաս­տանն այս օ­րե­րին օգ­նու­թյուն է ստա­նում տար­բեր եր­կր­նե­րից ու կա­ռույց­նե­րից՝ նոր տի­պի կո­րո­նա­վի­րու­սի դեմ պայ­քա­րե­լու հա­մար։
 • Ձևա­կան նա­խա­գա­հի քա­ղա­քա­կան հու­ղար­կա­վո­րու­թ­յու­նը պաշ­տո­նան­կու­թ­յան, թերևս նաև դա­տա­վա­րու­թ­յան տես­քով է լի­նե­լու

  Ձևա­կան նա­խա­գա­հի քա­ղա­քա­կան հու­ղար­կա­վո­րու­թ­յու­նը պաշ­տո­նան­կու­թ­յան, թերևս նաև դա­տա­վա­րու­թ­յան տես­քով է լի­նե­լու

  14.02.2020| 02:04
  Աս­ված է շատ հս­տակ` Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին անվ­տան­գու­թյան ծա­ռա­յու­թյան պե­տա­կան բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տո­նյա­նե­րի պահ­պա­նու­թյան ծա­ռա­յու­թյունն ի­րա­կա­նաց­նում է նաև Հա­յաս­տա­նում չորս ա­մե­նա­բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տո­նյա­նե­րի պահ­պա­նու­թյու­նը, մինչ­դեռ այդ չորսն էլ, ըստ էու­թյան, աշ­խա­տում են Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան դեմ:
 • Պատ­րաստ են երդ­վե­լու

  Պատ­րաստ են երդ­վե­լու

  14.02.2020| 01:49
  Ին­չու՞ ձեր ընտ­րած ՍԴ դա­տա­վոր Վա­հե Գրի­գո­րյանն աշ­խա­տան­քի չի գնում, բայց աշ­խա­տա­վարձ ստա­նում է։ Այս հար­ցին ի պա­տաս­խան «Իմ քայ­լը» խմ­բակ­ցու­թյան ան­դամ Նի­կո­լայ Բաղ­դա­սա­րյա­նը երդ­վեց. «Է­րե­խուս արևով եմ երդ­վում, գոր­ծի գնում է»։
 • 28-ից 26-ը միա­սե­ռա­կան էին

  28-ից 26-ը միա­սե­ռա­կան էին

  14.02.2020| 01:47
  Երևա­նում գոր­ծող «Ռո­տա­րի» մա­սո­նա­կան ուղղ­վա­ծու­թյամբ ա­կում­բի առն­չու­թյամբ մեզ հե­տաքր­քիր տե­ղե­կու­թյուն փո­խան­ցե­ցին։
 • «Հան­րաք­վեով ժո­ղո­վուրդն իր կար­ծի­քը պետք է ար­տա­հայ­տի այս հար­ցում և մե­կընդ­միշտ փա­կի բո­լոր սպե­կու­լ­յա­ցիա­նե­րի դռ­նե­րը»

  «Հան­րաք­վեով ժո­ղո­վուրդն իր կար­ծի­քը պետք է ար­տա­հայ­տի այս հար­ցում և մե­կընդ­միշտ փա­կի բո­լոր սպե­կու­լ­յա­ցիա­նե­րի դռ­նե­րը»

  14.02.2020| 01:30
  Նա­խօ­րեին նախ­կին օմ­բուդս­մեն Լա­րի­սա Ա­լա­վեր­դյա­նի, ի­րա­վա­պաշտ­պան Ա­վե­տիք Իշ­խա­նյա­նի և Ար­ցա­խի Մար­դու ի­րա­վունք­նե­րի նախ­կին պաշտ­պան Ռու­բեն Մե­լի­քյա­նի նա­խա­ձեռ­նու­թյան տակ ստո­րագ­րած 132 ի­րա­վա­բան և ի­րա­վա­պաշտ­պան դի­մել էին նա­խա­գահ Ար­մեն Սարգ­սյա­նին՝ լուրջ մտա­հո­գու­թյուն­ներ ներ­կա­յաց­նե­լով ՍԴ-ի շուրջ ստեղծ­ված վեր­ջին զար­գա­ցում­նե­րի առն­չու­թյամբ։ Ի­րա­վա­պաշտ­պան հա­մայն­քը հոր­դո­րում էր նա­խա­գա­հին մաս­նա­կից չդառ­նալ այդ հա­կա­սահ­մա­նադ­րա­կան գոր­ծըն­թա­ցին։