• Իսկ ի՞նչ էր ա­նում Սար­հատ Պետ­րո­ս­յա­նը կո­ռուպ­ցիա­յի «դեմն առ­նե­լու» հա­մար

  Իսկ ի՞նչ էր ա­նում Սար­հատ Պետ­րո­ս­յա­նը կո­ռուպ­ցիա­յի «դեմն առ­նե­լու» հա­մար

  05.11.2019| 00:22
  Թեև Կա­դաստ­րի կո­մի­տեի ար­դեն նախ­կին ղե­կա­վար Սար­հատ Պետ­րո­սյանն իր հրա­ժա­րա­կա­նի տեքս­տում պն­դում էր, թե հոգ­նել է կո­ռում­պաց­ված թայ­ֆա­յա­կա­նու­թյու­նից, սա­կայն, մեր տե­ղե­կու­թյուն­նե­րով, պաշ­տո­նա­վար­ման ըն­թաց­քում նա գրե­թե ո­չինչ չի ա­րել կո­ռուպ­ցիա­յի ու ա­նօ­րի­նա­կա­նու­թյան «դեմն առ­նե­լու» հա­մար։
 • Հու­շար­ձա­նը` փա­րա­խի մեջ

  Հու­շար­ձա­նը` փա­րա­խի մեջ

  05.11.2019| 00:15
  Հե­ղա­փո­խու­թյուն­նե­րի ա­մե­նաբ­նո­րոշ հատ­կա­նիշ­նե­րից է երևույթ­նե­րի, ի­րե­րի դա­սա­վո­րու­թյուն­նե­րի շր­ջե­լիու­թյու­նը: Իսկ շր­ջե­լիու­թյան աս­տի­ճա­նը չի կա­րող պա­կաս լի­նել 180 աս­տի­ճա­նից:
 • Մար­դա­վա­յել կեց­ված­քից ի­ջել, կա­պի­կին են կապ­կում

  Մար­դա­վա­յել կեց­ված­քից ի­ջել, կա­պի­կին են կապ­կում

  05.11.2019| 00:06
  Շա­բաթ օ­րը` նո­յեմ­բե­րի 2-ին, Երևա­նի մետ­րո­պո­լի­տե­նի «Հան­րա­պե­տու­թյան հրա­պա­րակ» կա­յա­րա­նի, այն­տեղ գտն­վող շատր­վան­նե­րի վայ­րում ու դրա մոտ դեռ նա­խօ­րեից կազ­մա­կերպ­ված, շա­րու­նակ­վող և ի­րա­վա­ցիո­րեն խա­փան­ված, այս­պես կոչ­ված, «Հու­Զանք ուԶանգ» ներ­կա­յա­ցումն ու­ղեկց­վել է ոչ միայն բազ­մա­թիվ ան­ձանց «ա­մոթ, ա­մոթ» վան­կար­կում­նե­րով, այլև մի­ջա­դե­պով։
 • Իսկ պա­տե­րազ­մում կռ­վում են մինչև վերջ

  Իսկ պա­տե­րազ­մում կռ­վում են մինչև վերջ

  05.11.2019| 00:05
  «Կամ­քը» հան­դես էր գա­լիս Հա­յաս­տա­նում Ստամ­բու­լյան կոն­վեն­ցիա­յի վա­վե­րաց­մա­նը հաս­նե­լու հի­շյալ եվ­րո­պա­ցի պաշ­տո­նյա­նե­րի նպա­տա­կադր­ման և, ընդ­հան­րա­պես, Ստամ­բու­լյան կոն­վեն­ցիա­յի վա­վե­րաց­ման դեմ:
 • Նոր «ԱրՄաթ» լաբորատորիա՝ Ախալցխայում

  Նոր «ԱրՄաթ» լաբորատորիա՝ Ախալցխայում

  04.11.2019| 14:40
  Ախալցխայում բացվել է «Ջավախքին աջակցություն» հիմնադրամի (ՋԱՀ) Վրաստանի ներկայացուցչության 2-րդ գրասենյակը և Ջավախքում 4-րդ «ԱրՄաթ» ինժեներական լաբորատորիան:
 • Twitter-ն ամբողջությամբ արգելում է քաղաքական գովազդը

  Twitter-ն ամբողջությամբ արգելում է քաղաքական գովազդը

  01.11.2019| 10:20
  Twitter սոցիալական ցանցի հիմնադիր Ջեք Դորսին հայտարարել է, որ սոցիալական ցանցում շուտով ամբողջովին արգելվելու է քաղաքական գովազդ տեղադրել: Այս մասին գրում է ռուսական Газета-ն:
 • Սպառ­նա­լիք ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան ա­զա­տու­թ­յուն­նե­րին և ի­րա­վուն­քի գե­րա­կա­յութ­յան սկզ­բուն­քին

  Սպառ­նա­լիք ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան ա­զա­տու­թ­յուն­նե­րին և ի­րա­վուն­քի գե­րա­կա­յութ­յան սկզ­բուն­քին

  01.11.2019| 01:00
  2019 թ. հոկ­տեմ­բե­րի վեր­ջին Հա­յաս­տա­նը հան­րա­հայտ մուլտ­ֆիլ­մի «գի­տու­թյանն ան­հայտ գա­զանն» է հի­շեց­նում. «Ժո­ղովր­դա­կան կա­ռա­վա­րու­թյան» տեր­մի­նա­բա­նու­թյունն ու դարձ­վա­ծա­բա­նու­թյունն այն նույն մա­կար­դակն ու­նեն, ո­րը կար 2018 թ. Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի «աս­ֆալ­տի հե­ղա­փո­խա­կան­նե­րի» հաղ­թա­հան­դե­սի ժա­մա­նակ։ 
 • «Իմ ծառն էլ կա այն նո­րա­տունկ 10 մլն ծա­ռե­րի մեջ»

  «Իմ ծառն էլ կա այն նո­րա­տունկ 10 մլն ծա­ռե­րի մեջ»

  01.11.2019| 00:57
  Ան­ցյալ դա­րի 90-ա­կան թվա­կան­նե­րին հան­րա­պե­տու­թյու­նում է­ներ­գա­կիր­նե­րի խիստ պա­կա­սու­թյու­նը, ծայ­րա­հեղ սո­ցիալ-տն­տե­սա­կան պայ­ման­նե­րը ծանր ի­րա­վի­ճա­կի մեջ դրե­ցին հան­րա­պե­տու­թյան բնակ­չու­թյա­նը՝ դր­դե­լով հա­մա­տա­րած ծա­ռա­հա­տում­նե­րի։
 • «Այ­սօր ինչ­քան կեղտ կա հա­սա­րա­կու­թ­յան մեջ, ջրի ե­րես է դուրս ե­կել»

  «Այ­սօր ինչ­քան կեղտ կա հա­սա­րա­կու­թ­յան մեջ, ջրի ե­րես է դուրս ե­կել»

  01.11.2019| 00:52
  Այ­սօր խոր­հր­դա­րա­նում ԵԽ պատ­վի­րա­կու­թյան և ԱԺ մշ­տա­կան հանձ­նա­ժո­ղո­վի ան­դամ­նե­րը հա­մա­տեղ քն­նար­կե­լու են Ստամ­բու­լյան կոն­վեն­ցիան։ ԱԺ-ի շեն­քի դի­մաց էլ կոն­վեն­ցիա­յին դեմ ու­ժե­րը բո­ղո­քի ակ­ցիա են անց­կաց­նե­լու։ Այս հար­ցի շուրջ զրու­ցել ենք հայ­կա­կան ար­ժեք­նե­րի պաշտ­պա­նու­թյան «Կամք» ՀԿ ան­դամ ՎԱ­ՀԱԳՆ ՉԱ­ԽԱ­ԼՅԱ­ՆԻ հետ։
 • Դժգոհ են, բայց լռում են

  Դժգոհ են, բայց լռում են

  01.11.2019| 00:40
  ԼՀԿ-ի «պա­սով» իշ­խա­նու­թյա­նը ձեռն­տու օ­րեն­քը, ո­րով ԱԱԾ-ի և ոս­տի­կա­նու­թյան ղե­կա­վար կա­րող Է լի­նել 25 տա­րե­կա­նը լրա­ցած յու­րա­քան­չյուր քա­ղա­քա­ցի, դժ­գո­հու­թյան մեծ ա­լիք է բարձ­րաց­րել այդ եր­կու կա­ռույց­նե­րում։