• Ինչ հարց լուծեց մարդկանց «տեղորոշելու» որոշումը

  Ինչ հարց լուծեց մարդկանց «տեղորոշելու» որոշումը

  04.09.2020| 17:54
  Այսօր խորհրդարանը սեպտեմբերի 11-ից արտակարգ դրությունը վերացնելու որոշումն ընդունեց։ Այն իր տեղը զիջելու է կարանտինին։ Ի թիվս այլ օրենսդրական կարգավորումների, մեջտեղից դուրս է մղվում նաև մարդկանց «տեղորոշելու» հարցը։
 • Ելնում է նա սա­րերն ի վեր

  Ելնում է նա սա­րերն ի վեր

  04.09.2020| 01:44
  Ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րար Ար­սեն Թո­րո­սյանն ար­ձա­կուրդ է մեկ­նել: Ո­լոր­տի հար­ցե­րը «լու­ծե­լուց», կո­րո­նա­վի­րու­սի դեմ «հրա­շա­լի» պայ­քար մղե­լուց ու Հա­յաս­տա­նը հա­մա­վա­րա­կի ճի­րան­նե­րից «ա­զա­տե­լուց» հե­տո, ըստ երևույ­թին, մի խոր հո­գոց է հա­նել ու մեկ­նել վաս­տա­կած հան­գս­տի:
 • ՈՒմ հա­մար հնա­րա­վո­րու­թ­յուն էր, ում հա­մար կյանք ար­ժե­ցավ

  ՈՒմ հա­մար հնա­րա­վո­րու­թ­յուն էր, ում հա­մար կյանք ար­ժե­ցավ

  04.09.2020| 00:23
  Վեր­ջին օ­րե­րին հա­սա­րա­կա­կան-քա­ղա­քա­կան օ­րա­կար­գում բուռն քն­նարկ­վում է այն հար­ցը, թե ինչ­պես կա­րող են կո­րո­նա­վի­րու­սա­յին «պա­տե­րազ­մում» հայ­տն­ված երկ­րի հրա­մա­նա­տարն ու ան­մի­ջա­կան պա­տաս­խա­նա­տուն (վար­չա­պետն ու ա­ռող­ջՓա­պա­հու­թյան նա­խա­րա­րը) գնալ ար­ձա­կուրդ։
 • Աղմկահարույց օրինագիծը ԱԺ օրակարգում

  Աղմկահարույց օրինագիծը ԱԺ օրակարգում

  01.09.2020| 11:51
  Նախագիծն ընդգրկված է պետաիրավական հանձնաժողովի սեպտեմբերի 3-ի նիստի օրակարգում։ Ի դեպ, փաստը, որ ոչ թե գլխադասային՝ առողջապահության հանձնաժողովում է քննարկվելու, այլ պետաիրավականում, եւս վկայում է, որ իշխանության ներսում էլ կարծիքները միանշանակ չեն։
 • Օրենքները պետք է լինեն հավասարակշռված և հաշվի առնեն հասարակության շահերը

  Օրենքները պետք է լինեն հավասարակշռված և հաշվի առնեն հասարակության շահերը

  31.07.2020| 22:55
  ՀՀ նախագահի աշխատակազմը՝ «Վարչական դատավարության օրենսգրքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու» և «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» օրենքների մասին՝ «Վարչական դատավարության օրենսգրքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու» և «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» օրենքները (այսուհետ՝ Օրենքներ) ՀՀ նախագահի ստորագրմանն են ներկայացվել 2020-ի հուլիսի 13-ին:
 • Կապիկները պաշարել են թաիլանդական քաղաքը. լուսանկարներ

  Կապիկները պաշարել են թաիլանդական քաղաքը. լուսանկարներ

  31.07.2020| 21:22
  Թաիլանդական Լոմբուրի քաղաքում բնակիչները կատասրաֆիկ իրավիճակի հետ են բախվել: Քաղաքում, որտեղ 70 հազար մարդ է բնակվում, կապիկների թիվը մոտ 90 հազարի է հասել: Այս մասին գրում է New York Times պարբերականը:
 • Սեր՝ «ժանտախտի» օրերին. լուսանկարներ

  Սեր՝ «ժանտախտի» օրերին. լուսանկարներ

  31.07.2020| 21:11
  «Արթուն ու զգոն կանգնիր, սահմանից այն կողմ թշնամին է: Սովորիր չքնել վտանգի ժամանակ»,- ապրիլյան քառօրյա պատերազմի ժամանակ մտածում էր Սերգեյ Գրիգորյանը:
 • Տղմուտ գե­տից` կա­ռափ­նա­րան (ու­ղերձ­ներ ընդ­դի­մու­թ­յա­նը)

  Տղմուտ գե­տից` կա­ռափ­նա­րան (ու­ղերձ­ներ ընդ­դի­մու­թ­յա­նը)

  31.07.2020| 01:50
  Դուք երբևէ լսել-տե­սե՞լ եք, որ ՀՀ վե­րին ա­տյան­նե­րը (կա­ռա­վա­րու­թյուն, Երևա­նի քա­ղա­քա­պե­տա­րան, ՀՀ ոս­տի­կա­նու­թյուն) կե­նաց-մա­հու պայ­քար մղեն հա­նուն հան­րա­յին կյան­քի ա­ռող­ջաց­ման։ Չկա՛ նման բան։ Այ­նինչ դա նրանց սուրբ պար­տա­կա­նու­թյունն է։
 • «Այս­տեղ բո­լոր սահ­ման­նե­րը վե­րա­ցած են՝ մայ­րա­պետ, բուժ­քույր, բժիշկ, տնօ­րեն»

  «Այս­տեղ բո­լոր սահ­ման­նե­րը վե­րա­ցած են՝ մայ­րա­պետ, բուժ­քույր, բժիշկ, տնօ­րեն»

  31.07.2020| 01:39
  Թթի հյութ, պաշ­տետ՝ թթի կամ խա­ղո­ղի հյու­թով ու ա­ղա­ցած ըն­կույ­զով, գրե­թե նույն բա­ղադ­րու­թյամբ սու­ջուխ, այս­պես կոչ­ված՝ Արևե­լյան քաղց­րա­վե­նիք։ Ա­ռանց հա­վե­լում­նե­րի այս ա­նու­շե­ղե­նը պատ­րաստ­վում է արևա­յին տեխ­նո­լո­գիա­յով, և արևի ճա­ռա­գայթ­նե­րի ազ­դե­ցու­թյու­նից սնն­դա­նյու­թե­րի մեջ ա­ռա­ջա­նում են վի­տա­մին­ներ, հատ­կա­պես D վի­տա­մին, որն ընդ­հան­րա­պես օգ­տա­կար է, կո­րո­նա­վի­րու­սի դեպ­քում ՝ ա­ռանձ­նա­պես։
 • Երբ առ­կա է քա­ղա­քա­ցիա­կան բարձր գի­տակ­ցու­թ­յու­նը

  Երբ առ­կա է քա­ղա­քա­ցիա­կան բարձր գի­տակ­ցու­թ­յու­նը

  31.07.2020| 01:15
  Հար­գե­լի հայ­րե­նա­կից­ներ, բնակ­վե­լով Գեր­մա­նիա­յի Դաշ­նու­թյան Հես­սե­նի երկ­րա­մա­սում, ու­շա­դիր հետևում ենք Հա­յաս­տա­նի ներ­կա­յիս ի­րա­վի­ճա­կին` կապ­ված կո­րո­նա­վի­րու­սի հա­մա­վա­րա­կի տա­րած­ման ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րի հետ, ո­րի հա­մար չա­փա­զանց մտա­հոգ­ված ենք։