Ասում են...

Ասում են...
08.11.2019 | 00:25

...թե իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը «մեծ մեղ­րա­միս­նե­րի» մեջ են այն գոր­ծա­րար­նե­րի հետ, ո­րոնք ի­րենց ան­վե­րա­պահ ըն­դու­նում են, «մուծ­վում» թե՛ «ա­ռա­ջին» տիկ­նոջ հիմ­նադ­րամ­նե­րին, թե՛ մնա­ցյալ բո­լոր անհ­րա­ժեշտ գու­մար­նե­րը ու «հան­գիստ քնում»: Օ­րերս հան­րու­թյու­նը «եր­կու­սը՝ մե­կում» նման մի մի­ջո­ցառ­ման ա­կանա­տե­սը ե­ղավ «Սար­տեքս» ըն­կե­րու­թյան ֆաբ­րի­կա­յի բաց­ման ժա­մա­նակ, ո­րը դե­յու­րե պատ­կա­նում է ոչ ան­հայտ Սամ­վել Ա­լեք­սա­նյա­նին, իսկ գոր­ծա­րա­նը դե­ֆակ­տո աշ­խա­տեց­նում է նույն­քան ոչ ան­հայտ, ինչ-որ փու­լում քրեա­կան գոր­ծե­րով անց­նող, «Մար­տիկ» հիմ­նադ­րա­մի «տնօ­րեն» Ար­թուր Ա­ղա­բե­կյա­նի որ­դին` Մխի­թար Ա­ղա­բե­կյա­նը: Ա­սում են` ֆաբ­րի­կա­յի հետ խիստ հայտ­նի եվ­րո­պա­կան ըն­կե­րու­թյուն­նե­րի կա­պե­րը «կպց­րել» է հենց Ար­թուր Ա­ղա­բե­կյա­նը, ո­րի հետ առ­նչ­վող քրեա­կան գոր­ծը կարճ­վել է` ինչ-ինչ պատ­ճառ­նե­րով: Իսկ ֆաբ­րի­կա­յի բաց­մա­նը ներ­կա էր ան­ձամբ ին­քը` Ա­լեք­սա­նյա­նի ու Ա­ղա­բե­կյա­նի նո­րա­հայտ «ցար ի բոգ» Նի­կոլ Վո­վաևի­չը:

Դիտվել է՝ 15572

Մեկնաբանություններ