• «Մենք այ­լընտ­րանք չու­նենք` դա­տա­պարտ­ված ենք միաս­նա­կան ու հա­մախմբ­ված լի­նե­լու»

  «Մենք այ­լընտ­րանք չու­նենք` դա­տա­պարտ­ված ենք միաս­նա­կան ու հա­մախմբ­ված լի­նե­լու»

  14.07.2020| 00:47
  «Ի­րա­տե­սի» զրու­ցա­կի­ցը «Կա­ճառ» գի­տա­կան կենտ­րո­նի ղե­կա­վար, պատ­մա­կան ­գի­տու­թյուն­նե­րի թեկ­նա­ծու, դո­ցենտ, Շու­շիի տեխ­նո­լո­գիա­կան հա­մալ­սա­րա­նի հու­մա­նի­տար ամ­բիո­նի վա­րիչ, պա­հես­տա­զո­րի մա­յոր ՄՀԵՐ ՀԱ­ՐՈՒ­ԹՅՈՒ­ՆՅԱՆՆ է:
 • Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով

  Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով

  14.07.2020| 00:46
  -Ա­մեն հա­յի մեջ մի Նա­պո­լե­ոն է նս­տած,- մի առի­թով քա­ղա­քա­գետ Անդ­րա­նիկ Միհ­րան­յա­նի ար­տա­հայ­տած այս միտ­քը ժա­մա­նա­կին մի­ան­շա­նակ չըն­դուն­վեց և աս­տի­ճա­նա­բար կորց­րեց իր իմաստն ու նպա­տա­կայ­նու­թյու­նը։
 • Արագ խել­քի գա­լը գերհ­րա­տապ է դար­ձել Հա­յաս­տա­նի ու հա­յե­րի հա­մար

  Արագ խել­քի գա­լը գերհ­րա­տապ է դար­ձել Հա­յաս­տա­նի ու հա­յե­րի հա­մար

  14.07.2020| 00:40
  Բայց պետք չէ մտա­ծել, թե Արևմուտ­քում միայն Թուր­քիան է ՆԱ­ՏՕ-ի հա­մար լուրջ խն­դիր, ինչ­պես ա­սել է Ֆրան­սիա­յի նա­խա­գահ Մակ­րո­նը։ Ա­վաղ, ամ­բողջ Եվ­րո­պա­յում է ի­րադ­րու­թյու­նը տհաճ։ Եվ խն­դի­րը միայն այն չէ, որ «կո­րո­նա­վի­րու­սա­յին ռե­ժի­մից» հե­տո սո­ցիալ-տն­տե­սա­կան ի­րադ­րու­թյու­նը ող­բա­լի է։ 
 • Մի նսե­մաց­րեք ձեր զին­վո­րի հաղ­թա­նա­կը

  Մի նսե­մաց­րեք ձեր զին­վո­րի հաղ­թա­նա­կը

  14.07.2020| 00:35
  Որ­քան գի­տեմ, մեր ռազ­մա­կան դոկտ­րի­նում չկա մի կետ, ո­րով մենք ձգ­տում ենք Իս­րա­յե­լին նման­վել, երբ կա­նայք ևս պի­տի պար­տա­դիր զին­վո­րա­կան ծա­ռա­յու­թյան անց­նեն։ Այդ դեպ­քում շատ հե­տաքր­քիր է, թե ին­չու է Հա­յաս­տա­նի վար­չա­պե­տի տի­կի­նը զին­վո­րա­կան հա­գու­կա­պով ներ­կա­յա­նում, կո­մուֆ­լյաժ հա­գած գնում դիր­քեր։
 • «Թո­րո­ս­յանն իր քա­ղա­քա­կան հա­կա­ռա­կորդ­նե­րի դեմ ա­վե­լի ջա­նա­սի­րա­բար է պայ­քա­րում, քան հա­մա­վա­րա­կի»

  «Թո­րո­ս­յանն իր քա­ղա­քա­կան հա­կա­ռա­կորդ­նե­րի դեմ ա­վե­լի ջա­նա­սի­րա­բար է պայ­քա­րում, քան հա­մա­վա­րա­կի»

  14.07.2020| 00:32
  «Ի­րա­տե­սի» զրու­ցա­կիցն է Երևա­նի ա­վա­գա­նու «Լույս» խմ­բակ­ցու­թյան ղե­կա­վար, «Լու­սա­վոր Հա­յաս­տան» կու­սակ­ցու­թյան կա­ռա­վար­ման խոր­հր­դի ան­դամ ԴԱ­ՎԻԹ ԽԱ­ԺԱ­ԿՅԱ­ՆԸ։
 • Թշնա­մուն ոչ թե սահ­մա­նից ներս, այլ դուրս պի­տի փնտ­րել

  Թշնա­մուն ոչ թե սահ­մա­նից ներս, այլ դուրս պի­տի փնտ­րել

  14.07.2020| 00:30
  Զար­մա­նա­լի ազգ ենք, հենց վտան­գը չո­քում է մեր դռա­նը, իշ­խա­նու­թյան ե­րեկ­վա ա­մե­նա­սուր քն­նա­դատ­նե­րը մո­ռա­նում են բո­լոր հա­կա­սու­թյուն­նե­րը, խն­դիր­նե­րը մի կողմ են թող­նում, մի բուռ են դառ­նում ու միա­վոր­վում բա­նա­կին։ Ե­րեկ միշտ բա­ցա­սա­կան է­ներ­գիա­յով ո­ղող­ված ֆեյս­բու­քյան հար­թա­կում այլ տրա­մադ­րու­թյուն­ներ էին։
 • «Այս իշ­խա­նու­թ­յու­նը դա­վա­ճան­նե­րի, եր­կիր ներդր­ված օ­տա­րերկ­ր­յա դի­վեր­սանտ­նե­րի իշ­խա­նու­թ­յուն է»

  «Այս իշ­խա­նու­թ­յու­նը դա­վա­ճան­նե­րի, եր­կիր ներդր­ված օ­տա­րերկ­ր­յա դի­վեր­սանտ­նե­րի իշ­խա­նու­թ­յուն է»

  14.07.2020| 00:28
  ԱԺ նախ­կին պատ­գա­մա­վոր, ՀՀԿ ան­դամ ՄԱՐ­ԳԱ­ՐԻՏ Ե­ՍԱ­ՅԱՆՆ ա­սում է, որ այ­սօր ի­րենք բազ­մա­թիվ քա­ղա­քա­ցի­նե­րից փր­կու­թյան կո­չով նա­մակ­ներ են ստա­նում, իսկ ՀՀԿ-ի հան­դեպ հան­րու­թյան բա­ցա­սա­կան տրա­մադր­վա­ծու­թյան մա­սին խո­սելն էլ, ըստ նրա, ար­դեն ժա­մա­նա­կավ­րեպ է։
 • Իլհամ Ա­լիևի Ա­յա Սո­ֆիան դար­ձավ Մով­սես ու Չի­նա­րի

  Իլհամ Ա­լիևի Ա­յա Սո­ֆիան դար­ձավ Մով­սես ու Չի­նա­րի

  14.07.2020| 00:21
  Այս տո­ղե­րը գր­վել են ե­րեկ, երբ ոչ ոք չգի­տեր՝ հայ-ադր­բե­ջա­նա­կան կամ ար­ցա­խա-ադր­բե­ջա­նա­կան սահ­մա­նին ինչ վի­ճակ է լի­նե­լու հու­լի­սի 13-ի լույս 14-ի գի­շե­րը: Ե­րեկ ակն­հայտ դար­ձավ, որ Ադր­բե­ջանն ու Թուր­քիան հա­մա­տեղ մշա­կել են նոր ծրա­գիր՝ հար­ձա­կում Հա­յաս­տա­նի վրա, ո­րին հա­ջո­ղու­թյան դեպ­քում կհա­ջոր­դի հար­ձա­կու­մը Ար­ցա­խի վրա, չի բա­ցառ­վում, որ Թուր­քիան էլ իր կող­մից փոր­ձի սահ­մա­նա­յին մի­ջա­դե­պեր ստեղ­ծել:
 • Այս մարդն ընդ­հան­րա­պես ա­դեկ­վա՞տ է

  Այս մարդն ընդ­հան­րա­պես ա­դեկ­վա՞տ է

  14.07.2020| 00:19
  Միայն պատ­կե­րաց­րեք. պաշտ­պա­նու­թյան նա­խա­րա­րը ներ­կա­յաց­նում է թշ­նա­մու սան­ձա­զեր­ծած գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի քրո­նի­կան, իսկ ա­վար­տին ի պաշ­տո­նե գե­րա­գույն գլ­խա­վոր հրա­մա­նա­տա­րը հա­մա­րյա ա­սում է, թե` ի՞նչ եք խառն­վել ի­րար, կա­րո՞ղ է ադր­բե­ջան­ցի զին­վոր­նե­րը շփոթ­վել են, պա­տա­հա­բար ՈՒԱԶ մե­քե­նա­յով ե­կել են ու չեն ի­մա­ցել` մե­քե­նա­յո՞վ նո­րից հետ գնալ, թե՞ «ոտք-ոտք» տուն հաս­նեն։
 • «3-րդ բա­նա­կա­յին կոր­պու­սի հրա­մա­նա­տա­րի առջև դիր­քե­րի բա­րե­լավ­ման խն­դիր է դր­ված ե­ղել»

  «3-րդ բա­նա­կա­յին կոր­պու­սի հրա­մա­նա­տա­րի առջև դիր­քե­րի բա­րե­լավ­ման խն­դիր է դր­ված ե­ղել»

  14.07.2020| 00:17
  Տա­վու­շի մար­զի ուղ­ղու­թյամբ հա­կա­ռա­կոր­դը, կա­րե­լի է ա­սել, ան­նա­խա­դեպ ակ­տի­վու­թյուն է ցու­ցա­բե­րում՝ օգ­տա­գոր­ծե­լով հրե­տա­նա­յին մի­ջոց­ներ, տան­կեր և այլն: