• Պլասիդո Դոմինգոն վարակվել է կորոնավիրուսով

  Պլասիդո Դոմինգոն վարակվել է կորոնավիրուսով

  24.03.2020| 11:33
  Իտալացի օպերային երգիչ Պլասիդո Դոմինգոն հայտարարել է, որ ընտանիքի հետ մեկուսանում է, երբ հաստատվել է կորոնավիրուսով վարակվածությունը: Դոմինգոն ֆեյսբուքում գրել է. «Իմ բարոյական պարտքն եմ համարում հայտարարել, որ կորոնավիրուս Covid-19-ը ունեմ»:
 • Հիվանդությունների կանխարգելման ազգային կենտրոնը հեռախոսով կպարազաբանի համաճարակաբանական հարցերը

  Հիվանդությունների կանխարգելման ազգային կենտրոնը հեռախոսով կպարազաբանի համաճարակաբանական հարցերը

  01.03.2020| 21:33
  Համաճարակաբանական իրավիճակի վերաբերյալ հարցերի պատասխաններ ստանալու համար քաղաքացիները կարող են դիմել նաև ՀՀ առողջապահության նախարարության «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն»՝ հեռախոսով։ Այս մասին տեղեկացրին ՀՀ ԱՆ հասարակայնության հետ կապերի բաժնից։
 • Երա­նի թե հայ գյու­ղա­ցու բո­լոր օ­րե­րի լու­սա­բացն ու մայ­րա­մուտն ա­վարտ­վեն խին­դով և ու­րա­խու­թ­յամբ

  Երա­նի թե հայ գյու­ղա­ցու բո­լոր օ­րե­րի լու­սա­բացն ու մայ­րա­մուտն ա­վարտ­վեն խին­դով և ու­րա­խու­թ­յամբ

  28.02.2020| 11:47
  Փետր­վա­րի 22-ը Կո­տայ­քի մար­զի Թե­ղե­նիք հա­մայն­քի բնակ­չու­թյու­նը դեռ եր­կար կհի­շի, քա­նի որ ժո­ղովր­դա­կան սիր­ված տո­նե­րից մե­կը՝ Բա­րե­կեն­դա­նը, անց­կաց­վում էր ձյու­նա­պատ լեռ­նե­րով շր­ջա­պատ­ված այս գյու­ղում: Ի տար­բե­րու­թյուն եր­կա­րատև սառն ու ցր­տա­շունչ օ­րե­րի, այդ օրն արևն իր ջեր­մաց­նող շո­ղե­րով միա­ցել էր հա­մա­ժո­ղովր­դա­կան տո­նախմ­բու­թյա­նը:
 • Աշխարհի ամենագեղեցիկ տատիկը Օդեսայից է՝ 60-ամյա Սվետլանա Գասսը (լուսանկարներ)

  Աշխարհի ամենագեղեցիկ տատիկը Օդեսայից է՝ 60-ամյա Սվետլանա Գասսը (լուսանկարներ)

  14.02.2020| 13:39
  Ուկրաինուհի 60-ամյա Սվետլանա Գասը ճանաչվել է աշխարհի ամենագեղեցիկ տատիկը: Օդեսայի բնակչուհին 30-ամյա գեղեցկուհու տեսք ունի:
 • Հայ բլո­գեր մայ­րիկ­նե­րը հա­մախմբ­վում են

  Հայ բլո­գեր մայ­րիկ­նե­րը հա­մախմբ­վում են

  14.02.2020| 02:23
  2020 թվա­կա­նի հենց սկզ­բից Ինս­տագ­րա­մում ստեղծ­վեց «Հայ բլո­գեր մայ­րիկ­ներ» է­ջը, ո­րի նպա­տակն էր մի հար­թա­կում հա­մախմ­բել խե­լա­ցի, գրա­գետ, ի­րենց գի­տե­լիքն ու­րիշ­նե­րի հետ կի­սե­լու ցան­կու­թյուն ու­նե­ցող բլո­գեր մայ­րիկ­նե­րի, ուղ­ղա­կի մայ­րիկ­նե­րի և մայ­րա­նալու պատ­րաստ­վող կա­նանց։
 • Ահագ­նա­ցող աշ­խա­տան­քա­յին միգ­րա­ցիան եր­կի­րը «դա­տար­կեց» ո­րա­կ­յալ մաս­նա­գետ­նե­րից

  Ահագ­նա­ցող աշ­խա­տան­քա­յին միգ­րա­ցիան եր­կի­րը «դա­տար­կեց» ո­րա­կ­յալ մաս­նա­գետ­նե­րից

  04.02.2020| 00:33
  Այ­սօր ե­րի­տա­սարդ­նե­րից ոչ ոք չի ցան­կա­նում կոշ­կա­կար, պատ­շար, քար­տաշ կամ զո­դող դառ­նալ, բո­լորն էլ նա­խընտ­րում են մո­դա­յիկ դար­ձած տն­տե­սա­գե­տի, ի­րա­վա­բա­նի, ծրագ­րա­վո­րո­ղի կամ մե­նե­ջե­րի աշ­խա­տան­քը: Հենց գոր­ծը կոնկ­րետ մի բան սար­քե­լուն, կա­ռու­ցե­լուն կամ վե­րա­նո­րո­գե­լուն է հաս­նում, պարզ­վում է ո­րա­կյալ գործ ա­նող չկա:
 • Վեր­նա­գի­րը վեր­ջում թող ընտ­րի ըն­թեր­ցո­ղը (պա­խա­րա­կե­լի՞ է, որ ո՛չ գո­միկ են, ո՛չ էլ տրանս­գեն­դեր)

  Վեր­նա­գի­րը վեր­ջում թող ընտ­րի ըն­թեր­ցո­ղը (պա­խա­րա­կե­լի՞ է, որ ո՛չ գո­միկ են, ո՛չ էլ տրանս­գեն­դեր)

  17.01.2020| 00:36
  Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նին «հե­ղա­փո­խու­թյան» վերջ­նա­կան հաղ­թա­նա­կի հա­մար մնում է հաղ­թա­հա­րել վեր­ջին ար­գել­քը, ո­րը ոս­կո­րի պես խր­վել է «հե­ղա­փո­խա­կան կա­ռա­վա­րու­թյան» կո­կոր­դին: Այն է` պրծ­նել սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րա­նի իր քիմ­քին ոչ հա­ճո ան­դամ­նե­րից:
 • Գառ­նա­ռիճ՝ ե­րեք պե­տու­թ­յուն­նե­րի խաչ­մե­րու­կում ապ­րող գյու­ղը

  Գառ­նա­ռիճ՝ ե­րեք պե­տու­թ­յուն­նե­րի խաչ­մե­րու­կում ապ­րող գյու­ղը

  10.01.2020| 01:18
  Նոր Կտա­կա­րա­նում, ըստ Ղու­կաս Ա­վե­տա­րա­նչի, Քրիս­տո­սը, դի­մե­լով ա­շա­կերտ­նե­րին, ա­սում է. «Դուք եք երկ­րի ա­ղը, սա­կայն ե­թե ա­ղը ան­հա­մա­նա, ին­չո՞վ այն կաղ­վի, ո­րով­հետև ոչ մի բա­նի վրա չի ազ­դի, այլ միայն դուրս կթափ­վի և մարդ­կանց ոտ­քի կո­խան կլի­նի»: Հե­տա­գա­յում այ­լա­բա­նո­րեն «երկ­րի աղ» կո­չե­ցին ժո­ղովր­դի ակ­տիվ, ստեղ­ծա­գործ ու­ժը, ո­րի ան­հա­մա­նալն ի­րոք կոր­ծա­նա­րար է ժո­ղովր­դի, երկ­րի, բնա­կա­վայ­րի հա­մար:
 • ...Այ­լա­սեր­ված­նե­րին մեր գլ­խին նս­տեց­նե­լու հա­մար

  ...Այ­լա­սեր­ված­նե­րին մեր գլ­խին նս­տեց­նե­լու հա­մար

  24.12.2019| 00:24
  Այ­լա­սեր­ված­նե­րի «ի­րա­վունք­նե­րի» պաշտ­պան, նրանց հո­վա­նա­վո­րող սո­րո­սա­կան այս կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րը և նրանց ներ­կա­յա­ցու­ցիչ հան­դի­սա­ցող ան­ձինք (դեռ չենք անդ­րա­դառ­նում նրան­ցից ո­մանց` սե­ռա­կան փոք­րա­մաս­նու­թյա­նը պատ­կա­նե­լու, այ­լա­սեր­ված լի­նե­լու հար­ցին) ի­րենց մեծ ներդ­րումն են ու­նե­ցել «թավ­շյա հե­ղա­փո­խու­թյուն» կոչ­վա­ծի ի­րա­կա­նաց­ման գոր­ծում:
 • Հասարակության լավատեսությունը նվազել է

  Հասարակության լավատեսությունը նվազել է

  13.12.2019| 12:05
  «Հրապարակը» գրում է, որ Ամերիկյան միջազգային հանրապետական ինստիտուտի (IRI) սոցիոլոգիական հարցումների հայաստանյան գործընկերը սոցիոլոգ Գևորգ Պողոսյանն է, նա կհրապարակի այդ կասկածելի հարցումների արդյունքները։ Իսկ այլ սոցիոլոգներ արդեն համեմատական են անցկացնում IRI-ի այսօր և նախորդ տարի հրապարակած թվերի ու արդյունքների միջև։