• Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  29.11.2019| 00:45
  «Ես եմ, ես այն նույնն եմ, որ մխի­թա­րե­ցի ձեզ։ Ի­մա­ցի՛ր, թե դու ո՛վ էիր, որ վա­խե­ցար մահ­կա­նա­ցու մար­դուց և ա­դա­մոր­դուց, ո­րոնք չո­րա­ցան ինչ­պես խոտ։ Դու մո­ռա­ցար Աստ­ծուն` քո Ա­րար­չին, որ ստեղ­ծեց եր­կին­քը և հաս­տա­տեց եր­կի­րը, ու դու միշտ, ա­մեն օր վա­խե­նում էիր քեզ նե­ղո­ղի բար­կու­թյու­նից` մտա­ծե­լով, թե նա կբ­նաջն­ջի քեզ։
 • Գայ­թակ­ղութ­յան ծա­ռը (ճա­նա­չո­ղու­թ­յան օգ­տա­կար մի բա­նա­լի`«Գաղտ­նիք­նե­րի գր­քից»)

  Գայ­թակ­ղութ­յան ծա­ռը (ճա­նա­չո­ղու­թ­յան օգ­տա­կար մի բա­նա­լի`«Գաղտ­նիք­նե­րի գր­քից»)

  26.11.2019| 00:17
  Կար­ծում եմ այս ի­մա­ցա­բա­նա­կան նա­խա­բա­նը այժմ կա­րող է հիմք դառ­նալ պոռն­կու­թյան և շնու­թյան վատ­թա­րու­թյան, Աստ­ծո դեմ անհ­նա­զան­դու­թյան չա­րի­քի ահ­ռե­լի վնաս­նե­րի և դրանց դա­տաս­տան­նե­րի մա­սին մեր հա­ջորդ խոս­քի հա­մար:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  26.11.2019| 00:06
  Տե՛ր, կր­կին ու կր­կին առջևդ եմ դնում Իմ նա­մակ­նե­րը… Ո­րոնք ի­ցիվ թե գր­ված լի­նեին Քո Հո­գու ձայ­նով… Սա­կայն աշ­խար­հի մա­սին են դրանք:
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  26.11.2019| 00:03
  Զարթ­նի՛ր, զարթ­նի՛ր, ել կանգ­նի՛ր, Ե­րու­սա­ղե՛մ, դու, որ Տի­րոջ ձեռ­քից խմե­ցիր նրա բար­կու­թ­յան բա­ժա­կը, կոր­ծան­ման բա­ժա­կը, ցաս­ման բա­ժա­կը, որ խմե­ցիր ու դա­տար­կե­ցիր։
 • Փաստորեն՝ կրկնօրինակում ենք ռուսների՞ն

  Փաստորեն՝ կրկնօրինակում ենք ռուսների՞ն

  22.11.2019| 11:24
  Լուսավորության նախարարությունը փոխել է սկզբնական դպրոցների համար ստանդարտների նախագիծը՝ վերադարձնելով կրոնի հիմունքների դասավանդումը:
 • Գայ­թակ­ղութ­յան ծա­ռը (ճա­նա­չո­ղու­թ­յան օգ­տա­կար մի բա­նա­լի` «Գաղտ­նիք­նե­րի գր­քից»)

  Գայ­թակ­ղութ­յան ծա­ռը (ճա­նա­չո­ղու­թ­յան օգ­տա­կար մի բա­նա­լի` «Գաղտ­նիք­նե­րի գր­քից»)

  22.11.2019| 00:07
  «Տէր Աս­տուած ա­սաց օ­ձին. «Քա­նի որ այդ բանն ա­րե­ցիր, ա­նի­ծեալ լի­նես երկ­րի բո­լոր ա­նա­սուն­նե­րի ու գա­զան­նե­րի մէջ: Քո լան­ջի ու ո­րո­վայ­նի վրայ սո­ղաս, ողջ կեան­քումդ հող ու­տես:
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  22.11.2019| 00:06
  Դուք, որ ճա­նա­չում եք ի­րա­վուն­քը, և դու, իմ ժո­ղո­վու՛րդ, որ սր­տիդ մեջ իմ օ­րենքն ես կրում, լսե­ցե՛ք ինձ. մի՛ վա­խե­ցեք մարդ­կանց նա­խա­տին­քից, և նրանց բամ­բա­սան­քը թող ձեզ ա­մո­թանք չպատ­ճա­ռի, քան­զի ժա­մա­նա­կի ըն­թաց­քում դրանք պի­տի մաշ­վեն ինչ­պես ձոր­ձեր և ինչ­պես բուրդ, ո­րն ու­տում է ցե­ցը, բայց իմ ար­դա­րու­թյու­նը պի­տի մնա հա­վի­տյան, և իմ փր­կու­թյու­նը` սերն­դից սե­րունդ։
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  22.11.2019| 00:03
  Տե՛ր, ա­ղեր­սում եմ, Քո բա­ցիչ­նե­րով բա­ցիր ծալ­քե­րը ցա­վա­ցող սր­տիս… Այն­տե­ղից հա­նիր սա­ռած, սսկ­ված իմ ծի­տիկ­նե­րին.
 • Օրհ­նե­ցե՛ք ձեզ հա­լա­ծող­նե­րին, օրհ­նե­ցե՛ք և մի՛ ա­նի­ծեք

  Օրհ­նե­ցե՛ք ձեզ հա­լա­ծող­նե­րին, օրհ­նե­ցե՛ք և մի՛ ա­նի­ծեք

  19.11.2019| 00:09
  Քրիս­տոս մեր մեջ զո­րա­վոր է և ոչ տկար: Ե­թե մենք տկա­րա­նում ենք հա­լա­ծանք­նե­րի պատ­ճա­ռով, բայց ո՛չ հա­վա­տով, ա­պա, Քրիս­տո­սի զո­րու­թյամբ զգես­տա­վոր­ված, հետևում ենք Նրան քայլ առ քայլ դե­պի Գող­գո­թա: Սա է եր­թու­ղին: Իսկ մեր քայ­լերն այն­քան կար­կամ են ու կա­մա­կոր:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  19.11.2019| 00:07
  Թե Հո­գիդ սա­թե իջ­նի մեզ վրա, Կայ­մե­րը ցա­վի ճող­փ­յու­նով մե­կեն, Դժոխ­քի դռ­նից հետ կբե­րեն մեզ: