• Որտեղ է խորհր­դա­րա­նա­կան ընդ­դի­մու­թ­յու­նը

  Որտեղ է խորհր­դա­րա­նա­կան ընդ­դի­մու­թ­յու­նը

  24.01.2020| 04:41
  Այն, որ իշ­խա­նու­թյու­նը հա­սա­րա­կու­թյու­նից կտր­վում է, տե­սել ենք ու հի­մա էլ նո­րերն այդ ճա­նա­պար­հին են, բայց որ ընդ­դի­մու­թյունն է այդ կար­գա­վի­ճա­կում հայ­տն­վել, պար­զա­պես ան­հաս­կա­նա­լի է։
 • Կրկե­սի վե­րած­վող խորհր­դա­րան

  Կրկե­սի վե­րած­վող խորհր­դա­րան

  24.01.2020| 04:35
  Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի դահ­լի­ճը վե­րագ­տել է նախ­կին­նե­րի «փառ­քը»: Քա­ղա­քա­կան վե­րա­դա­սա­վո­րում­նե­րից հե­տո բո­լո­րո­վին նոր ո­րա­կի օ­րենս­դիր ձևա­վո­րե­լու մա­սին բարձ­րա­ձայ­նող­ներն ար­դեն ո­րե­րորդ ան­գամ ա­պա­ցու­ցում են՝ 7-րդ գու­մար­ման ԱԺ-ն ո­րա­կա­կան ու բո­վան­դա­կա­յին որևէ ա­ռա­վե­լու­թյուն չու­նի նա­խորդ­նե­րի նկատ­մամբ:
 • Խորհրդարանական իշխանությունն ու ընդդիմությունն իրար արժեն

  Խորհրդարանական իշխանությունն ու ընդդիմությունն իրար արժեն

  22.01.2020| 14:32
  Այն բառամթերքը, քննարկումների այն մակարդակը, որ երեկ ԱԺ-ում եղավ, ապացուցում է, թե ինչ անորակ խորհրդարան ունենք։ Անկեղծ չենք լինի, եթե ասենք, որ սա միակ գումարման խորհրդարանն է, որտեղ ԱԺ-ին անհարիր, Արարատ Միրզոյանը կասեր՝ «բիսեդկայում լռվածի» անպարկեշտ բառուբանով են պատգամավորները միմյանց հետ վիճում։
 • Գագիկ Ծառուկյան. Եթե այս խորհրդարանը լուծարվեց, մյուսը եկավ, ոչինչ չի փոխվելու

  Գագիկ Ծառուկյան. Եթե այս խորհրդարանը լուծարվեց, մյուսը եկավ, ոչինչ չի փոխվելու

  20.01.2020| 13:50
  25-30 ընկերություն ստուգումների մեջ է, ստուգել են, ստուգում են, թող ստուգեն, ԱԺ-ում լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց ԲՀԿ խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը՝ անդրադառնալով իր անվան հետ փոխկապված ընկերություններում ստուգումների գործընթացներին։ Լրագրողներից մեկի՝ ԱԺ-ն լուծարելու վերաբերյալ հարցին էլ ի պատասխան՝ նա նշեց, որ պետք է ընդամենը ծրագրված աշխատանքներ տանել։
 • Պատ­գա­մա­վոր­նե­րը դեռ հանգս­տա­նում են

  Պատ­գա­մա­վոր­նե­րը դեռ հանգս­տա­նում են

  17.01.2020| 00:53
  Խոր­հր­դա­րա­նա­կան­նե­րը դժ­վա­րու­թյամբ են վե­րա­դառ­նում հե­տա­մա­նո­րյա խարխ­ճանք­նե­րից, ո­մանք ընդ­հան­րա­պես չեն վե­րա­դար­ձել: Հուն­վա­րի 8-ից մինչ օրս պատ­գա­մա­վոր­նե­րի ճն­շող փոք­րա­մաս­նու­թյունն է աշ­խա­տան­քի վե­րա­դար­ձել:
 • «Ծա­փա­հա­րող­նե­րի» մե­կա­մ­յա խորհր­դա­րանն այս ըն­թաց­քում ոչն­չով չի ա­ռանձ­նա­ցել

  «Ծա­փա­հա­րող­նե­րի» մե­կա­մ­յա խորհր­դա­րանն այս ըն­թաց­քում ոչն­չով չի ա­ռանձ­նա­ցել

  14.01.2020| 03:46
  7-րդ գու­մար­ման Ազ­գա­յին Ժո­ղովն ու­ղիղ մեկ տա­րե­կան է: Խոր­հր­դա­րա­նը մեկ տար­վա ըն­թաց­քում, բա­ցի մի քա­նի օ­րեն­սդ­րա­կան նա­խա­ձեռ­նու­թյուն­ներ կյան­քի կո­չե­լուց, այլ բա­նով ա­ռանձ­նա­պես աչ­քի չի ըն­կել:
 • «ԱԺ-ում քն­նար­կում­նե­րը հա­ճախ լեզ­վա­կան փոխհ­րաձ­գու­թ­յուն­նե­րի կամ վի­րա­վո­րանք­նե­րի դաշտ են տե­ղա­փոխ­վում»

  «ԱԺ-ում քն­նար­կում­նե­րը հա­ճախ լեզ­վա­կան փոխհ­րաձ­գու­թ­յուն­նե­րի կամ վի­րա­վո­րանք­նե­րի դաշտ են տե­ղա­փոխ­վում»

  24.12.2019| 01:22
  7-րդ գու­մա­րու­ման Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի գոր­ծու­նեու­թյունն «Իմ քայ­լը» խմ­բակ­ցու­թյան պատ­գա­մա­վոր ՍՈ­ՖՅԱ ՀՈՎ­ՍԵ­ՓՅԱՆՆ ար­դյու­նա­վետ է հա­մա­րում, քա­նի որ մի շարք օ­րենք­ներ են ըն­դուն­վել, որ կա­րող են խթա­նել բնակ­չու­թյան բա­րե­կե­ցու­թյու­նը:
 • Ո՞վ ես դու, ա՛յ աղ­ջիկ, ո՞վ է քեզ թույլ տվել խո­սել թե­մա­նե­րից, ո­րոնք քո խել­քի բա­նը չեն

  Ո՞վ ես դու, ա՛յ աղ­ջիկ, ո՞վ է քեզ թույլ տվել խո­սել թե­մա­նե­րից, ո­րոնք քո խել­քի բա­նը չեն

  24.12.2019| 00:50
  «Շատ կար­դա­ցո­ղը հաս­կա­ցող կլի­նի»,- այս ա­սաց­ված­քը ՎԱ­ՉԱ­ԳԱՆ ՍԱՐԳ­ՍՅԱ­ՆԻ հե­ղի­նա­կու­թյամբ 2-րդ դա­սա­րա­նի «Մայ­րե­նիից» է, որ­տեղ ի թիվս այլ ա­ռած­նե­րի, ա­սաց­վածք­նե­րի, խն­դուկ­նե­րի կան դաս­տիա­րակ­չա­կան բա­զում պատ­մու­թյուն­ներ։
 • Փա­շի­ն­յա­նին տա­պա­լե­լու խորհր­դա­րա­նա­կան սցե­նա­րը

  Փա­շի­ն­յա­նին տա­պա­լե­լու խորհր­դա­րա­նա­կան սցե­նա­րը

  10.12.2019| 02:28
  Վեր­ջին օ­րե­րին խոր­հր­դա­րա­նա­կան ընդ­դի­մու­թյան պահ­ված­քը բա­վա­կան ու­շագ­րավ տո­ղա­տա­կեր ու­նի։
 • Ծա­փա­հա­րող­նե­րի խորհր­դա­րան

  Ծա­փա­հա­րող­նե­րի խորհր­դա­րան

  22.11.2019| 00:22
  7-րդ գու­մար­ման Ազ­գա­յին ժո­ղո­վին պատ­մու­թյու­նը մի քա­նի ա­նուն կա­րող է տալ՝ ե­րի­տա­սար­դա­կան, քայ­լած­նե­րի, մեր­ժող­նե­րի կամ էլ ծա­փա­հա­րող­նե­րի: Այն­պես չէ, թե նախ­կի­նում խոր­հր­դա­րա­նը չի ծա­փա­հա­րել, բայց իշ­խա­նա­փո­խու­թյու­նից հե­տո օ­րենս­դիր մար­մին ե­կած­ներն ա­մեն մի «հու­զիչ» ե­լույ­թից հե­տո ծափ տա­լուց չեն կաշ­կանդ­վում: