Հա­կոբ Մկրտ­չ­յա­նն ու Սիմոն Մարտիրոսյանը` աշխարհի չեմպիոններ

Հա­կոբ Մկրտ­չ­յա­նն ու Սիմոն Մարտիրոսյանը` աշխարհի չեմպիոններ
27.09.2019 | 01:50
Թաի­լան­դա­կան Պա­տա­յա քա­ղա­քում ա­վար­տին մո­տե­ցող ծան­րա­մար­տի աշ­խար­հի ա­ռաջ­նու­թյան մա­սին ամ­բող­ջա­կան խո­սե­լու հնա­րա­վո­րու­թյուն կու­նե­նանք միայն թեր­թի հա­ջորդ հա­մա­րում, քա­նի որ մեր մե­դա­լա­յին հա­վակ­նու­թյուն­ներն ա­վե­լի ռեալ են ծանր ու գեր­ծանր քա­շա­յին կար­գե­րում, իսկ ա­ռաջ­նու­թյուն­ներն ա­վան­դա­բար ա­վարտ­վում են այդ քա­շա­յին կար­գե­րը ներ­կա­յաց­նող­նե­րի մր­ցե­լույթ­նե­րով։ Սա­կայն աս­վա­ծը չի նշա­նա­կում, որ այս պա­հի դրու­թյամբ ըն­թեր­ցո­ղին ներ­կա­յաց­նե­լու բան չու­նենք։
Ու­նենք, այն էլ ինչ­պի­սին ու­նենք։
89 կի­լոգ­րամ քա­շա­յին կար­գում փա­ռա­հեղ մր­ցե­լույթ է ու­նե­ցել գյում­րե­ցի 22-ա­մյա Հա­կոբ Մկրտ­չյանն ու հռ­չակ­վել աշ­խար­հի չեմ­պիոն։ Սո­վո­րա­կա­նի պես գյում­րե­ցի հս­կա­յի մր­ցե­լույ­թը տակ­տի­կա­պես գրա­գետ է կա­ռուց­վել՝ պո­կում վար­ժու­թյու­նում հիմ­նա­կան մր­ցա­կից­նե­րին շատ ա­ռաջ պոկ­վե­լու հնա­րա­վո­րու­թյուն չտալ, որ երկ­րորդ վար­ժու­թյու­նում հիմ­նա­կան խն­դի­րը լի­նի ա­վե­լի հեշտ լու­ծե­լի։
Այդ­պես էլ ե­ղել է։
Պո­կում ձևում ա­ռանձ­նա­կի ու­ժեղ Ռևազ Դա­վի­թա­ձեն հինգ կի­լոգ­րա­մով է ա­ռաջ ան­ցել Հա­կո­բից։ Ճիշտ է, այս­տեղ մեր մար­զի­կը մե­դալ չի նվա­ճել՝ ա­ռաջ թող­նե­լով ևս եր­կու ծան­րոր­դի, սա­կայն կրկ­նում ենք, ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րը զար­գա­ցել են նա­խան­շա­ծին հնա­րա­վո­րինս հա­մա­հունչ։ Հրում վար­ժու­թյու­նում Հա­կո­բը կանգ է ա­ռել 208 կի­լոգ­րա­մի վրա (երկ­րորդ ցու­ցա­նիշ) չի շա­րու­նա­կել հե­տա­գա պայ­քա­րը (չի օգ­տա­գոր­ծել եր­րորդ մո­տե­ցու­մը), քան­զի քաշն այդ եր­կա­մար­տում նրան ար­դեն իսկ ա­պա­հո­վել է չեմ­պիո­նա­կան տիտ­ղոս։
Ի տար­բե­րու­թյուն Եվ­րո­պա­յի ա­ռաջ­նու­թյան, որ­տեղ մեր մար­զի­կի միակ լուրջ մր­ցա­կի­ցը տան­տեր Ռևազ Դա­վի­թա­ձեն էր (ա­ռաջ­նու­թյունն անց­կաց­վել է Բա­թում քա­ղա­քում), Պա­տա­յա­յում հզոր մր­ցա­կից ե­ղավ նաև ի­րան­ցի Ա­լի Մի­րին, ով եր­կա­մար­տի 374 կի­լոգ­րա­մով տի­րա­ցավ փոխ­չեմ­պիո­նի կոչ­մա­նը՝ վրա­ցուն գե­րա­զան­ցե­լով ե­րեք կի­լոգ­րա­մով։ Դե, իսկ մեր տղա­յին աշ­խար­հի չեմ­պիո­նի կո­չումն ա­պա­հո­վեց եր­կա­մար­տի 375 կգ ցու­ցա­նի­շը, ին­չը չորս կի­լոգ­րա­մով ա­վե­լի է Եվ­րո­պա­յի ա­ռաջ­նու­թյու­նում ցույց տված ար­դյուն­քից։ Շնոր­հա­վո­րենք տա­ղան­դա­շատ գյում­րե­ցուն բարձր նվաճ­ման հաս­նե­լու, հայ­րե­նի քա­ղա­քի մար­զա­կան ա­վան­դույթ­նե­րին հա­վա­տա­րիմ մնա­լու, դրանք ա­վե­լաց­նե­լու կա­պակ­ցու­թյամբ ու հու­սանք, որ եր­կար ժա­մա­նա­կով է մուտք գոր­ծել ծան­րա­մար­տի հրա­շա­լի աշ­խարհ։
Հա­վե­լենք, որ 81 և 102 կգ քա­շա­յին կար­գե­րում մեր ընտ­րա­նուն փոքր բրոն­զե մե­դալ­ներ են բե­րել Անդ­րա­նիկ Կա­րա­պե­տյանն ու Սամ­վել Գաս­պա­րյա­նը։
Ե­րեկ մր­ցա­հար­թակ է ե­լել ծան­րա­մար­տի մեր ան­վի­ճե­լի ա­ռա­ջա­տա­րը՝ աշ­խար­հի գոր­ծող չեմ­պիոն, 109 կգ քա­շա­յին Սի­մոն Մար­տի­րո­սյա­նը։ Պո­կում վար­ժու­թյու­նում հա­ջոր­դա­բար գլ­խա­վերևում պա­հե­լով 190, 195, 199 կգ կշ­ռող ծան­րա­ձո­ղե­րը, վերջ­նա­հաշ­վում մեր մար­զի­կը նվա­ճել է վար­ժու­թյան փոքր ոս­կին՝ միա­ժա­մա­նակ սահ­մա­նե­լով աշ­խար­հի ռե­կորդ: Հե­տաք­րք­րա­կան է, որ թե՛ Սի­մոն Մար­տի­րո­սյա­նի, թե՛ ար­ծա­թը նվա­ճած Անդ­րեյ Ա­րամ­նաուի (198 կգ) և թե՛ բրոն­զին տի­րա­ցած Ժան Ժեի (197 կգ) եր­րորդ մո­տե­ցում­նե­րը ե­ղել են ռե­կոր­դա­յին: Բնա­կա­նա­բար, մար­զիկ­նե­րը ծան­րա­ձո­ղին մո­տե­ցել են հա­կա­ռակ հեր­թա­կա­նու­թյամբ:
Հրում վար­ժու­թյու­նում Սի­մոն Մար­տի­րո­սյա­նը ծան­րա­ձո­ղին մո­տե­ցել է այն ժա­մա­նակ, երբ բո­լորն ա­վար­տել էին մր­ցե­լույթ­նե­րը: Մեր հս­կան ա­ռա­ջին իսկ մո­տե­ցու­մով բարձ­րաց­րել է 230 կի­լոգ­րամն ու նվա­ճել թե՛ փոքր, թե՛ եր­կա­մար­տի ոս­կին՝ 429 կի­լոգ­րամ: Երկ­րորդ մո­տե­ցու­մը, բնա­կա­նա­բար, գրոհ էր աշ­խար­հի ռե­կոր­դի վրա: 241-ն այս ան­գամ չս­տաց­վեց, սա­կայն դա չէր կարևո­րը: Շատ ա­վե­լի կարևորն այն է, որ մենք ու­նե­ցանք մեր երկ­րորդ մեծ ոս­կին: Հու­սանք` վա­ղը հայ գեր­ծանր­քա­շա­յին­նե­րը նոր խմ­բագ­րում­ներ կմտց­նեն մեր ու­նե­ցած մե­դալ­նե­րի պա­շա­րում:
Մարտին ՀՈՒՐԻԽԱՆՅԱՆ
Դիտվել է՝ 719

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ

DiplomatRadio Mao