«Իրատես» թերթի հետարձակուրդային առաջին համարը լույս կտեսնի սեպտեմբերի 4-ին, իսկ irates.am-ը կթարմացվի սեպտեմբերի 1-ից:               
 

Չեմ­պիոն­նե­րի լի­գա­յի շոր­շոփ­նե­րով ու­ղեկց­ված տուր

Չեմ­պիոն­նե­րի լի­գա­յի շոր­շոփ­նե­րով ու­ղեկց­ված տուր
08.10.2019 | 00:33

Եվ­րո­պա­կան ֆուտ­բո­լա­յին գեր­տե­րու­թյուն­նե­րի ներ­քին ա­ռաջ­նու­թյուն­նե­րի այս վեր­ջին տու­րի հան­դի­պում­նե­րը ներ­կա­յաց­նե­լիս մենք հա­ճա­խա­կի ստի­ված կլի­նենք անդ­րա­դառ­նալ դրան նա­խոր­դած Չեմ­պիոն­նե­րի լի­գա­յի դի­մա­կա­յու­թյուն­նե­րին, ո­րով­հետև, դա­տե­լով ար­ձա­նագր­ված ար­դյունք­նե­րից, այն կար­ծես թե դրանց մաս­նակ­ցած­նե­րի մի մա­սին իս­կա­պես խել­քապ­տույտ է ա­րել` թող­նե­լով ան­ցյա­լի մեջ, կտ­րե­լով օր­վա ի­րո­ղու­թյուն­նե­րից։ Հա­մե­նայն դեպս, ար­ձա­նագր­վել են ար­դյունք­ներ, ո­րոնք չեն կա­րող չզար­մաց­նել, որ­քան էլ ա­նակն­կալ­ներն այս հրա­շա­լի խա­ղի մշ­տու­ղե­կից­ներն են։ Միա­ժա­մա­նակ նշենք, որ այս տու­րից հե­տո ա­կում­բա­յին ֆուտ­բո­լում առ­ժա­մա­նակ դա­դար կլի­նի, քան­զի ազ­գա­յին հա­վա­քա­կան­նե­րը պետք է անց­կաց­նեն Եվ­րո­պա­յի ո­րա­կա­վոր­ման փու­լի ի­րենց հեր­թա­կան հան­դի­պում­նե­րը։

ԱՆԳ­ԼԻԱ
ՈՒ­թե­րորդ տու­րը խո­շոր ա­նակն­կալ ե­ղավ «Ման­չեստր Սի­թի»-«Վուլ­վեր­հեմպ­տոն» դի­մա­կա­յու­թյու­նում ար­ձա­նագր­ված հաշ­վով։ Երկ­րորդ տաս­նյա­կում գտն­վող հյու­րե­րը միան­գա­մայն հարթ տեղն ա­նակն­կա­լի բե­րե­ցին «քա­ղա­քաբ­նակ­նե­րին»՝ ստի­պե­լով գլ­խի­կոր հե­ռալ խա­ղա­դաշ­տից։ Տրաո­րեի այդ­պես էլ ան­պա­տաս­խան մնա­ցած դուբ­լը թե­պետ ոչն­չով չս­պառ­նաց մր­ցա­շա­րա­յին ա­ղյու­սա­կում Խո­սեպ Գվար­դիո­լա­յի թի­մի երկ­րորդ հո­րի­զո­նա­կա­նին, սա­կայն էա­պես հետ գցեց չեմ­պիո­նա­կան մր­ցա­վազ­քից, քա­նի որ ««Լի­վեր­պու­լը» շա­րու­նա­կեց իր ան­պարտ հան­դի­պում­նե­րի շարքն ու ութ խա­ղից ու­նե­ցած 24 միա­վո­րով երկ­րի գոր­ծող չեմ­պիոն­նե­րից ա­ռաջ է ար­դեն ամ­բողջ ութ միա­վո­րով։ Կլո­պի սա­նե­րը տնա­յին խա­ղում 2։1 հաշ­վով պար­տու­թյան են մատ­նել «Լես­տե­րին»։ Իր հեր­թին այս պար­տու­թյու­նը վեր­ջի­նիս եր­րոր­դից չոր­րորդ հո­րի­զո­նա­կան մղեց, քա­նի որ հյու­րըն­կա­լե­լիս «Ար­սե­նա­լը» հաղ­թա­նակ տո­նեց «Բոռն­մու­տի» նկատ­մամբ (1։0) ու վաս­տա­կած միա­վոր­նե­րի թի­վը հասց­րեց 15-ի։
Լես­տե­րին» միա­վոր­նե­րով հա­վա­սար­վեց ար­տագ­նա­յում խո­շոր հաշ­վով «Սաուտ­հեմպ­տո­նին» հաղ­թած «Չել­սին»՝ 4։1։ Լես­տե­րի» ու «Չել­սիի» պես 14 միա­վոր ու­նի նաև «Կրիս­տալ Պա­լա­սը», սա­կայն այն դուրս է ա­ռա­ջին վե­ցյա­կից։ Ա­վե­լորդ չհա­մա­րենք հի­շա­տա­կել «Տո­տեն­հե­մին», ո­րը Չեմ­պիոն­նե­րի լի­գա­յի խա­ղար­կու­թյու­նում «Բա­վա­րիա­յից» կրած խայ­տա­ռակ պար­տու­թյա­նը հա­վե­լեց ներ­քին ա­ռաջ­նու­թյու­նում «Բրայ­տո­նից» կրած 0։3 հաշ­վով դար­ձյալ խո­շոր պար­տու­թյու­նը։ Հե­տաք­րք­րա­կան է, որ այս պար­տու­թյուն­նե­րը հու­նից չեն հա­նում ոչ ա­կում­բի ղե­կա­վա­րու­թյա­նը, ոչ թի­մի գլ­խա­վոր մարզ­չին, ով մաս­նա­վո­րա­պես «Բա­վա­րիա­յի» հետ խա­ղում կրած պար­տու­թյու­նից հե­տո բո­լո­րին միան­գա­մից լռեց­րեց հայ­տա­րա­րու­թյամբ, որ պատ­րաստ­վում է ևս հինգ տա­րի աշ­խա­տե­լու լոն­դո­նյան ա­կում­բում։
ԳԵՐ­ՄԱ­ՆԻԱ
Վե­րը ներ­կա­յաց­րա­ծից ա­ռանձ­նա­պես չհե­ռա­նա­լով, թե­պետ նոր ա­ռաջ­նու­թյուն ենք ներ­կա­յաց­նե­լու, ա­սենք, որ «Տո­տեն­հե­մին» 7։2 հաշ­վով ա­ռանձ­նա­հա­տուկ դա­ժա­նու­թյամբ պատ­ժած «Բա­վա­րիան» խայ­տա­ռակ պար­տու­թյուն կրեց Մյուն­խեն ժա­մա­նած «Հո­ֆեն­հայ­մից» (1։2) ու այդ պար­տու­թյու­նում ա­ռյու­ծի բա­ժին ու­նե­ցածն ո՞վ լի­նի, որ լավ լի­նի։ Պինդ բռն­վեք. մեր Սար­գիս Ա­դա­մյա­նը, ով այս­քան տա­րի Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին հա­վա­քա­կա­նում այն­քան գոլ չէր խփել, որ­քան այս խա­ղում ու, ոչ ա­վել-ոչ պա­կաս, Նո­յե­րի նման հա­մաշ­խար­հա­յին մե­ծու­թյան դար­պա­սա­պա­հին ստի­պե­լով գն­դակ­նե­րը հա­նել դար­պա­սից։ Ծուռ նս­տենք, շի­տակ խո­սենք՝ մեր ընտ­րա­նին սկզ­բուն­քո­րեն այն­պի­սի զո­րեղ մր­ցա­կից հա­վա­քա­կան­ներ չի ու­նե­ցել, որ «Բա­վա­րիան» նրանց հա­մե­մատ հա­մա­րենք թույլ ու չզար­մա­նանք մեր տղա­յի խփած եր­կու գո­լով։ Այս­տեղ մնում է ե­ղա­ծի մեկ­նա­բան­ման միայն մի բա­նա­կան տար­բե­րակ. Սար­գիս Ա­դա­մյա­նը լր­ջո­րեն վի­րա­վոր­վել է իր հայ­րե­նի քա­ղա­քի գա­րեջ­րից բա­վա­րա­կա­նի գե­րա­դա­սու­մից ու Գյում­րիի ըմ­պե­լի­քի մուռն է հա­նել։ Ե­թե դուք ա­վե­լի ող­ջա­միտ պատ­մու­թյուն կգտ­նեք մեր ներ­կա­յաց­րա­ծից, ու­րեմն, ինչ ա­սեմ, ճիշ­տը դուք եք։
Ա­ռաջ անց­նե­լով ա­սենք, որ այս պար­տու­թյու­նը մյուն­խեն­ցի­նե­րին ար­ժե­ցավ ա­ռա­ջա­տա­րու­թյան կո­րուստ ու նա­հանջ միան­գա­մից եր­կու սանդ­ղա­կի գա­հա­վի­ժու­մով։ Բա­վա­րա­ցի­նե­րի փո­խա­րեն ա­ռա­ջին հո­րի­զո­նա­կա­նում 16 միա­վո­րով հար­մա­րա­վետ տե­ղա­վոր­վեց տնա­յին խա­ղում 5։1 հաշ­վով «Աուգս­բուր­գի» նկատ­մամբ ա­ռա­վե­լու­թյան հա­սած Մյոն­խենգ­լադ­բա­խի «Բո­րու­սիան»։ Երկ­րորդ հո­րի­զո­նա­կա­նում հյուր ժա­մա­նած «ՈՒ­նիո­նին» նվա­զա­գույն հաշ­վով պար­տու­թյան մատ­նած «Վոլ­ֆս­բուրգն» է՝ 15 միա­վոր։
«Բա­վա­րիա­յի» պես 14 միա­վոր ու­նի միան­գա­մից չորս թիմ։ Հեր­թա­կա­նու­թյամբ նրան հա­ջոր­դում են Դորտ­մուն­դի «Բո­րու­սիա­յի» հետ սե­փա­կան հար­կի տակ միա­վոր կի­սած «Ֆրայ­բուր­գը»՝ 2։2, ար­տագ­նա­յում «Բա­յե­րի» նկատ­մամբ ա­ռա­վե­լու­թյան չհա­սած «Լայպ­ցի­գը»՝ 1։1, հյու­րըն­կա­լե­լիս «Քյոլ­նից» խա­ղաղ բա­ժան­ված «Շալ­կեն»՝ 1։1։ Յո­թե­րորդ հո­րի­զո­նա­կա­նում հան­գր­վա­նած «Բա­յե­րին» ար­դեն հի­շա­տա­կել ենք։
ԻՍ­ՊԱ­ՆԻԱ
Չեմ­պիոն­նե­րի լի­գա­յի խա­ղար­կու­թյու­նում «Բրյու­գեի» հետ խա­ղում պար­տու­թյու­նից հրաշ­քով խու­սա­փե­լուց հե­տո «Ռեա­լը», սե­փա­կան դեմ­քը պահ­պա­նե­լու հա­մար, պար­զա­պես պար­տադր­ված էր հրա­շա­լի մեկ­նար­կած «Գրա­նա­դա­յից» ե­րեք միա­վոր կոր­զել։ Նկա­տենք, որ լավ էլ գո­լա­ռատ խա­ղում «ար­քա­յա­կա­նին» դա հա­ջող­վեց ա­նել՝ 4։2, ինչն էլ նրա հա­մար 18 միա­վո­րով շա­րու­նա­կեց ամ­րագ­րած պա­հել մր­ցա­շա­րա­յին ա­ղյու­սա­կի ա­ռա­ջին հո­րի­զո­նա­կա­նը։ «Գրա­նա­դան» (14 միա­վոր) նա­հան­ջեց չոր­րորդ հո­րի­զո­նա­կան։
Իր եր­կր­պա­գու­նե­րին տհաճ ա­նակն­կալ մա­տու­ցեց Մադ­րի­դի «Աթ­լե­տի­կոն»՝ հյու­րըն­կալ­վե­լիս միա­վոր կի­սե­լով հիմ­նա­կան կազ­մի լուրջ խն­դիր­ներ ու­նե­ցող «Վա­լյա­դո­լի­դի» հետ։ Գրանց­վել է գո­լա­զուրկ ոչ-ո­քի։
Սե­փա­կան հար­կի տակ «Խե­տա­ֆեից» ցա­վա­գին պար­տու­թյուն կրեց «Ռեալ Սո­սիե­դա­դը» (1։2) ու, խոս­տո­վա­նենք, դրա­նում իր վճ­ռո­րոշ դերն ու­նե­ցավ այն, որ խա­ղի զգա­լի հատ­վա­ծը թի­մը հար­կադր­ված էր հան­դես գալ տա­սը հո­գով։
Սա­կայն լա լի­գա­յի տու­րի գլ­խա­վոր հան­դի­պու­մը Կա­տա­լո­նիա­յում էր՝ տե­ղի «Բար­սե­լո­նի» ու ան­դա­լու­զա­կան «Սևի­լիա­յի» միջև։ Գլ­խա­վո­րը՝ գլ­խա­վոր, սա­կայն սպաս­ված պայ­թյու­նա­յին հան­դի­պու­մը չս­տաց­վեց, քա­նի որ տան­տե­րերն առն­վազն մի գլուխ բարձր էին մր­ցակ­ցից։ Ըստ էու­թյան հան­դիպ­ման ել­քը վճռ­վեց ար­դեն ա­ռա­ջին խա­ղա­կե­սում. հյու­րե­րը բաց էին թո­ղել ե­րեք գն­դակ։ Երկ­րոր­դում մեկն էլ Մե­սին ա­վե­լաց­րեց, ու դի­մա­կա­յու­թյունն ա­վարտ­վեց «Սևի­լիա­յի» հա­մար ջախ­ջա­խիչ հաշ­վով՝ 4։0։ Այս հան­դի­պու­մից հետ կա­տա­լո­նյան ա­կում­բը 16 միա­վո­րով բարձ­րա­ցավ ա­ղյու­սա­կի երկ­րորդ հո­րի­զո­նա­կան։ Նրա­նից մեկ միա­վոր է պա­կաս վաս­տա­կել «Աթ­լե­տի­կոն»։ «Ռեալ Սո­սիե­դադն» ու «Սևի­լիան» ու­նեն 13-ա­կան միա­վոր։
Ի­ՏԱ­ԼԻԱ
«Ին­տեր»-«Յու­վեն­տուս» դի­մա­կա­յու­թյու­նում «ծեր սի­նյո­րա­յի» հաղ­թա­նա­կի դեպ­քում մր­ցա­շա­րա­յին ա­ղյու­սա­կում կլի­ներ ա­ռա­ջա­տա­րի փո­փո­խու­թյուն, երկ­րի վեր­ջին տա­րի­նե­րի ան­փո­փոխ չեմ­պիո­նը դուրս կգար ի­րեն այն­քան ծա­նոթ հո­րի­զո­նա­կան։ Սա­կայն այդ հաղ­թա­նա­կը նաև նշա­նա­կե­լու էր, որ ըն­թա­ցիկ սկու­դե­տեում «Ին­տե­րը» կրե­լու էր ա­ռա­ջին պար­տու­թյու­նը, ին­չը դառ­նա­լու էր Չեմ­պիոն­նե­րի լի­գա­յում օ­րեր ա­ռաջ «Բար­սե­լո­նից» կրած ցա­վա­գին պար­տու­թյան տհաճ շա­րու­նա­կու­թյու­նը։ Մի խոս­քով, հան­դի­պու­մը ա­ռաջ­նու­թյան կենտ­րո­նա­կան հան­դի­պումն էր բո­լոր պա­րա­մետ­րե­րով։
Պի­տի ա­սել, որ իս­կա­պես մեծ մր­ցակ­ցու­թյուն ստաց­վեց։ Հյու­րե­րը հաշ­վի մեջ շատ ա­րագ ա­ռաջ ան­ցան, սա­կայն տան­տե­րե­րը նրանց թույլ չտ­վե­ցին եր­կար վա­յե­լել այդ ու­րա­խու­թյու­նը։ Այս­պես ա­մեն ինչ գնում էր տրա­մա­բա­նա­կան ոչ-ո­քիի, երբ «Ին­տե­րը» բաց թո­ղեց «Յու­վեն­տու­սի» կտ­րուկ հա­կագ­րո­հը, ու Գոն­սա­լո Ի­գուաինն իր թի­մին բե­րեց հաղ­թա­նակ։ 19 միա­վո­րով «ծեր սի­նյո­րան» ան­ցավ ա­ռա­ջա­տա­րի իր պար­տա­կա­նու­թյուն­նե­րի կա­տար­մա­նը։
«Ա­տա­լան­տան» «Լե­չեի» նկատ­մամբ բա­վա­կա­նին դյու­րին հաղ­թա­նակ տո­նեց (3։1) ու 16 միա­վո­րով ամ­րա­կայ­վեց եր­րորդ հո­րի­զո­նա­կա­նում։
Իր դիր­քում ան­շարժ մնաց «Նա­պո­լին» (13 միա­վոր), որն ար­տագ­նա­յում գո­լա­զուրկ ոչ-ո­քի խա­ղաց «Թու­րի­նի» հետ։ Նույ­նու­թյամբ դիր­քե­րը պահ­պա­նե­ցին և «Ռո­ման» ու «Լա­ցիոն»։ Ա­ռա­ջի­նը հյու­րըն­կա­լե­լիս 1։1 խա­ղաց «Կա­լյա­րիի»հետ, երկ­րորդն ար­տագ­նա­յում եր­կու գոլ փո­խա­նա­կեց «Բո­լո­նիա­յի» հետ մր­ցակ­ցու­թյու­նում։ Նրանք հա­մա­պա­տաս­խա­նա­բար ու­նեն 12 և 11 միա­վոր։
ՖՐԱՆ­ՍԻԱ
Իր թի­կուն­քին ծան­րո­րեն շն­չող «Ան­ժին» «Պա­րի Սեն Ժեր­մե­նը» ցա­վոտ դաս տվեց՝ հյու­րե­րին պար­տադ­րե­լով չորս ան­գամ գն­դա­կը հա­նել դար­պա­սից ու այդ­պես էլ ան­պա­տաս­խան մնալ։ Սույ­նից լա­վա­գույնս օգտ­վեց մինչ այդ «Ան­ժի» հետ հա­վա­սար՝ 16 միա­վոր ու­նե­ցող «Նան­տը», ո­րը սե­փա­կան հար­կի տակ նվա­զա­գույն հաշ­վով ա­ռա­վե­լու­թյան հա­սավ «Նից­ցա­յի» նկատ­մամբ ու երկ­րի գոր­ծող չեմ­պիո­նից հետ է մնում եր­կու միա­վո­րով։ Չոր­րորդ հո­րի­զո­նա­կա­նում է ար­տագ­նա­յում «Թու­լու­զին» 3։1 հաշ­վով հաղ­թած «Բոր­դոն»։ Նրա ակ­տի­վում է 15 միա­վոր։ Նույն­քան միա­վոր է գրանց­ված նաև «Լի­լի» ան­վան դի­մաց, ո­րը սե­փա­կան հար­կի տակ միա­վոր է կի­սել (2։2) մր­ցա­շա­րա­յին ա­ղյու­սա­կի ստո­րին հո­րի­զո­նա­կան­նե­րում գտն­վող «Նի­մի» հետ։

Մար­տին ՀՈՒ­ՐԻ­ԽԱ­ՆՅԱ­Ն

Դիտվել է՝ 1126

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ