Իսկ ի՞նչ էր ա­նում Սար­հատ Պետ­րո­ս­յա­նը կո­ռուպ­ցիա­յի «դեմն առ­նե­լու» հա­մար

Իսկ ի՞նչ էր ա­նում Սար­հատ Պետ­րո­ս­յա­նը կո­ռուպ­ցիա­յի «դեմն առ­նե­լու» հա­մար
05.11.2019 | 00:22

Թեև Կա­դաստ­րի կո­մի­տեի ար­դեն նախ­կին ղե­կա­վար Սար­հատ Պետ­րո­սյանն իր հրա­ժա­րա­կա­նի տեքս­տում պն­դում էր, թե հոգ­նել է կո­ռում­պաց­ված թայ­ֆա­յա­կա­նու­թյու­նից, սա­կայն, մեր տե­ղե­կու­թյուն­նե­րով, պաշ­տո­նա­վար­ման ըն­թաց­քում նա գրե­թե ո­չինչ չի ա­րել կո­ռուպ­ցիա­յի ու ա­նօ­րի­նա­կա­նու­թյան «դեմն առ­նե­լու» հա­մար։


«Ա­պօ­րի­նի ձևով մարդ­կանց ձեռ­քից վերց­ված, կա­րե­լի է ա­սել, բռ­նի ու­ժով խլ­ված հո­ղե­րի հար­ցով մեծ թվով քա­ղա­քա­ցի­ներ են դի­մել Կա­դաստ­րի կո­մի­տե, հան­դի­պել ան­ձամբ Սար­հատ Պետ­րո­սյա­նի հետ, սա­կայն վեր­ջինս որևէ կերպ այդ մարդ­կանց հար­ցին ըն­թացք ու լու­ծում չի տվել: Ջանք չի գոր­ծադ­րել, որ կա­դաստ­րա­յին քար­տե­զում և կեղծ­ված փաս­տաթղ­թե­րում ինչ-որ բան փոխ­վի»,- ա­սաց «Ի­րա­տե­սի» զրու­ցա­կի­ցը: Ան­հաս­կա­նա­լի է, թե Սար­հատ Պետ­րո­սյա­նի պաշ­տո­նա­վար­ման ժա­մա­նակ ինչ հիմ­քով է աշ­խա­տան­քից ա­զատ­վել կո­մի­տեի վե­րահս­կո­ղու­թյան վար­չու­թյան պե­տը, որ բա­րե­խիղճ ու սր­տա­ցավ աշ­խա­տո­ղի վար­կա­նիշ ու­ներ։ «Վար­չու­թյան պե­տին աշ­խա­տան­քից ա­զա­տե­լու ի­րա­կան պատ­ճա­ռը մինչ այս պահն էլ ան­հաս­կա­նա­լի է բո­լո­րին, բայց այն, որ նա օգ­նում էր բո­լոր քա­ղա­քա­ցի­նե­րին ու ճշգ­րիտ փաս­տաթղ­թեր տրա­մադ­րում, փաստ է»,- հա­վաս­տիաց­րեց մեր զրու­ցա­կի­ցը։


Սևակ ՎԱՐ­ԴՈՒ­ՄՅԱՆ

Դիտվել է՝ 3374

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ