Քա­ղա­քա­կա­նու­թ­յան ա­կանջ­նե­րը՝ ֆուտ­բո­լում

Քա­ղա­քա­կա­նու­թ­յան ա­կանջ­նե­րը՝ ֆուտ­բո­լում
08.11.2019 | 02:02

Ե­րեկ հայտ­նի է դար­ձել, որ ֆուտ­բո­լի Հա­յաս­տա­նի հա­վա­քա­կա­նի գլ­խա­վոր մար­զիչ է նշա­նակ­վել Աբ­րա­համ Խաշ­մա­նյա­նը։ Սույ­նի կա­պակ­ցու­թյամբ ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րար Ար­սեն Թո­րո­սյա­նը, ո­րը նաև ՀՖՖ գործ­կո­մի ան­դամ է, ֆեյս­բու­քյան իր է­ջում կիս­վել է ՀՖՖ ներ­քին աու­դի­տի և հա­մա­պա­տաս­խա­նու­թյան կո­մի­տեի նա­խա­գահ Մես­րոպ Ա­ռա­քե­լյա­նի տե­ղադ­րած լու­սան­կա­րով, որ­տեղ աս­վում է, որ ֆե­դե­րա­ցիա­յի նա­խա­գա­հը ի­րա­վունք չու­նի հա­վա­քա­կա­նի մար­զիչ նշա­նա­կե­լու։ «ՀՖՖ նա­խա­գա­հի նման վար­քա­գիծն ա­նըն­դու­նե­լի է և պետք է հա­մա­պա­տաս­խան վե­րա­բեր­մուն­քի ար­ժա­նա­նա ՀՖՖ գործ­կո­մի ու ընդ­հա­նուր ֆուտ­բո­լա­յին հան­րույ­թի կող­մից», -գրել է Ար­սեն Թո­րո­սյա­նը։


Ա­վե­լորդ չհա­մա­րենք հի­շա­տա­կել Մես­րոպ Ա­ռա­քե­լյա­նի ֆեյս­բու­քյան գրա­ռու­մը. «ՀՖՖ նա­խա­գա­հը ի­րա­վունք չու­նի նշա­նա­կե­լու հա­վա­քա­կա­նի գլ­խա­վոր մար­զիչ։ Այ­սօր՝ 06.11.2019 թ. 18:51 ՀՖՖ պաշ­տո­նա­կան կայ­քում տա­րած­վեց տե­ղե­կատ­վու­թյուն, հա­մա­ձայն ո­րի ՀՖՖ նա­խա­գա­հի կող­մից նշա­նակ­վել է ֆուտ­բո­լի ազ­գա­յին հա­վա­քա­կա­նի գլ­խա­վոր մար­զիչ։
Հա­մա­ձայն կա­նո­նադ­րու­թյան 39-րդ հոդ­վա­ծի թ) կե­տի՝ գլ­խա­վոր մարզ­չի նշա­նակ­ման ի­րա­վա­սու­թյու­նը պատ­կա­նում է բա­ցա­ռա­պես ֆե­դե­րա­ցիա­յի գոր­ծա­դիր կո­մի­տեին։
Ժո­ղո­վի կող­մից 26.06.2019 թ. ըն­դուն­ված կա­նո­նադ­րու­թյու­նը, հա­մա­ձայն 80-րդ հոդ­վա­ծի, դեռևս ի­րա­վա­կան ուժ չի ստա­ցել, քա­նի որ չի հաս­տատ­վել պե­տա­կան ռե­գիստ­րի կող­մից։
Այս­պի­սով, Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին հա­վա­քա­կա­նի գլ­խա­վոր մարզ­չի նշա­նա­կու­մը ա­ռանց գոր­ծա­դիր կո­մի­տեի ուժ չու­նի և ա­ռո­չինչ է»։


Հար­կավ յու­րա­քան­չյուր գոր­ծըն­թա­ցում ճիշտ կլի­նի ու անհ­րա­ժեշտ է պահ­պա­նել հար­ցի ի­րա­վա­կան կող­մը, բայց որ ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան հա­մա­կար­գում կու­տակ­ված պրոբ­լեմ­ներն ին­տեն­սի­վո­րեն լու­ծե­լու փո­խա­րեն ՀՀ ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րարն ա­վե­լի ու ա­վե­լի շատ է ա­ռանձ­նա­նում քա­ղա­քա­կան գոր­ծըն­թաց­նե­րին խառն­վե­լու ան­հա­գուրդ ձգ­տու­մով, սրա մեջ չա­փից ա­վե­լի վտան­գա­վոր բան կա: Ֆուտ­բո­լի ֆե­դե­րա­ցիա­յի գործ­կո­մի ան­դամ լի­նե­լու ու դրա աշ­խա­տանք­նե­րին մաս­նակ­ցե­լու փո­խա­րեն մենք Ար­սեն Թո­րո­սյա­նին բա­րե­կա­մա­բար խոր­հուրդ կտա­յինք շար­քա­յին այ­ցե­լուի կար­գա­վի­ճա­կում լի­նել Դա­վի­թա­շե­նի պո­լիկ­լի­նի­կա­յում ու ժա­մե­րով հեր­թի մեջ սպա­սե­լով, ցուր­տը կաշ­վի վրա զգա­լով ի­րա­պես հաս­կա­նալ, որ մար­դիկ պո­լիկ­լի­նի­կա գնա­լուց են ա­վե­լի շատ հի­վան­դա­նում, քան չգ­նա­լուց:

Մար­տին ՀՈՒ­ՐԻ­ԽԱ­ՆՅԱ­Ն

Դիտվել է՝ 1360

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ