Ասում են...

Ասում են...
03.03.2020 | 01:12

...թե Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա­նին թվա­ցել է, որ ՍԴ դա­տա­վոր­ներն ան­պայ­մա­նո­րեն հրա­ժա­րա­կան­ներ են տա­լու, ա­մեն ինչ ա­րել են, որ գո­նե մե­կը գնա այդ քայ­լին, ի­րենք ցույց տան, որ կա­րո­ղա­նում են «ճեղ­քել» ՍԴ միաս­նու­թ­յու­նը, ին­չի հա­մար ջանք չեն խնա­յել, սա­կայն ՍԴ դա­տա­վոր­նե­րը ի­րենց պա­հել են խիստ սկզ­բուն­քա­յին` ա­պա­ցու­ցե­լով, որ ոչ մի գնով մաս չեն կազ­մե­լու իշ­խա­նու­թ­յուն­նե­րի` ի­րենց պար­տադ­րած քա­ղա­քա­կան խա­ղին: Փա­շի­ն­յա­նա­կան թի­մի ֆիաս­կոն կրկ­նա­կի է ե­ղել նաև այն պատ­ճա­ռով, որ ՍԴ դա­տա­վոր­նե­րից որևէ մեկն այդ­պես էլ չի ար­ձա­գան­քել ԱԺ ամ­բիո­նից հն­չեց­րած նրա հրա­վե­րին` «պատ­րաստ եմ ա­ռան­ձին կամ միաս­նա­կան հան­դի­պել ՍԴ դա­տա­վոր­նե­րի հետ, քն­նար­կել ի­րենց հետ այդ հար­ցը»։ Ա­սում են` այս ար­հա­մար­հա­կան լռու­թ­յու­նը զա­նա­զան խո­սակ­ցու­թ­յուն­նե­րի ա­ռիթ է տվել իշ­խա­նա­կան թի­մին առ այն, որ Նի­կոլ Փա­շի­ն­յանն այլևս ոչ միայն ըն­թա­ցող գոր­ծըն­թաց­նե­րը չի վե­րահս­կում, այլև հե­ղի­նա­կու­թ­յուն չու­նի, հետևա­բար դժ­վար չէ են­թադ­րել, որ սահ­մա­նադ­րա­կան հան­րաք­վեի «Ա­յո»-ն չի ստա­նա անհ­րա­ժեշտ ձայ­ներ:

Դիտվել է՝ 18281

Մեկնաբանություններ