• Անկա­ռա­վա­րե­լի քաոս բո­լոր ո­լորտ­նե­րում

  Անկա­ռա­վա­րե­լի քաոս բո­լոր ո­լորտ­նե­րում

  15.09.2020| 01:30
  Երևա­նի կենտ­րոն են վե­րա­դար­ձել մայ­րա­քա­ղա­քից մար­զեր ուղևո­րա­փո­խադ­րում ի­րա­կա­նաց­նող գա­զել­ներն ու տաք­սի­նե­րը։ Հի­շեց­նենք, որ նախ­կին քա­ղա­քա­պետ Կա­րեն Կա­րա­պե­տյա­նի պաշ­տո­նա­վար­ման օ­րոք ար­գել­վեց այդ տրանս­պոր­տա­յին մի­ջոց­նե­րի մուտ­քը քա­ղա­քի կենտ­րոն և այն­տեղ կա­յա­նու­մը։
 • Տա­վու­շի սահ­մա­նա­պահ գյու­ղե­րը՝ գոր­ծըն­կեր­նե­րի ու­շադ­րու­թ­յան կենտ­րո­նում

  Տա­վու­շի սահ­մա­նա­պահ գյու­ղե­րը՝ գոր­ծըն­կեր­նե­րի ու­շադ­րու­թ­յան կենտ­րո­նում

  15.09.2020| 01:17
  Ներ­քին Կար­մի­րաղբ­յու­րում նոր փո­ղոց­ներ կլու­սա­վոր­վեն: Սահ­մա­նա­պահ գյու­ղին աջակ­ցե­լու՝ գոր­ծըն­կեր կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րի որոշ­ումն ար­դեն աշ­խա­տան­քա­յին ըն­թացք է ստա­ցել: Վի­վա-ՄՏՍ­-ի աջակ­ցու­թյամբ՝ Վայ­րի բնու­թյան ու մշա­կու­թա­յին ար­ժեք­նե­րի պահ­պան­ման հիմ­նադ­րամն սկ­սել է էներ­գախ­նա­յող հա­մա­կար­գի ներդր­ման՝ երկ­րորդ փու­լի աշ­խա­տանք­նե­րը: Դրանք ժա­մա­նա­կա­վո­րա­պես ընդ­հատ­վել են՝ հու­լի­սին սահ­մա­նում տի­րող իրա­վի­ճա­կի պատ­ճա­ռով, սա­կայն կարճ ժա­մա­նակ անց վերսկս­վել են:
 • Դի­մա­կի բիզ­նե­սը նոր թափ է հա­վա­քում

  Դի­մա­կի բիզ­նե­սը նոր թափ է հա­վա­քում

  15.09.2020| 01:04
  Խիստ ան­հաս­կա­նա­լի, հա­ճախ էլ գործ­նա­կա­նում ա­նի­րա­գոր­ծե­լի ու­ղե­ցույ­ցով ե­րեկ­վա­նից մեկ­նար­կեց ու­սում­նա­կան տա­րին։ Պետք է ԿԳՄՍ նա­խա­րա­րին ու իր ու­ղե­ցույ­ցի հե­ղի­նակ­նե­րին դպ­րո­ցից դպ­րոց տա­նեին, որ­պես­զի տես­նեին, թե ի­րա­կա­նում 6, եր­բեմն էլ ան­գամ 6-ը չլ­րա­ցած ա­ռա­ջին դա­սա­րան­ցի­ներն ինչ­պես էին «տա­ռա­պում» դի­մա­կի ձեռ­քը։
 • Բո­լո­րը մե­ղա­վոր են, բա­ցի Փա­շի­ն­յա­նից

  Բո­լո­րը մե­ղա­վոր են, բա­ցի Փա­շի­ն­յա­նից

  15.09.2020| 00:39
  Իր կա­տա­րած սխալ ընտ­րու­թյու­նը մար­դը դժ­վար է ըն­դու­նում, բայց երբ հաս­կա­նում է, որ վրի­պել է, նախ՝ ինքն ի­րեն է փոր­ձում հա­մո­զել, ա­պա՝ սկ­սում պատ­ճառ­ներ ու մե­ղա­վոր­ներ փնտ­րել: 2018-ի քա­ղա­քա­կան վե­րա­դա­սա­վո­րում­նե­րից հե­տո քիչ ժա­մա­նակ չի ան­ցել, որ­պես­զի հա­սա­րա­կու­թյու­նը վեր­լու­ծի ու գի­տակ­ցի՝ ինչ էր ու­զում և ինչ ստա­ցավ:
 • Ֆրանսիայի իշխանությունները ճշտել են համաճարակի դեմ պայքարի միջոցները

  Ֆրանսիայի իշխանությունները ճշտել են համաճարակի դեմ պայքարի միջոցները

  14.09.2020| 10:28
  Ֆրանսիայում համաճարակային վիճակի ակնհայտ վատացումն արձանագրել է վարչապետ Ժան Կաստեքսը՝ սեպտեմբերի 11-ին ներկայացնելով Պաշտպանության և անվտանգության խորհրդի հատուկ նիստի՝ COVID-19-ի դեմ պայքարի որոշումները:
 • Կորոնավիրուսի հակամարմինները նվազում են մեկ ամսից

  Կորոնավիրուսի հակամարմինները նվազում են մեկ ամսից

  13.09.2020| 15:58
  Կորոնավիրուսի հակամարմինները նվազում են ընդամենը մեկ ամսից՝ հաստատում է նոր հետազոտությունը, և դա կարող է հարված դառնալ աշխարհի՝ պատվաստանյութի հետ կապված հույսերին՝ գրում է Լիզի Ռոբերտսը: Եթե հակամարմինները ժամանակի հետ նվազում են, դա կարող է նշանակել, որ պատվաստանյութի ստեղծած իմունիտետը նույնպես կանհետանա, որ պատվաստանյութը դարձնում է նվազ արդյունավետ կամ պահանջում է բազմակի իմունացում:
 • Անտարբերության սահմանը

  Անտարբերության սահմանը

  12.09.2020| 21:23
  Ալկոհոլային թունավորման պատճառով մահերի թիվն շարունակում է ավելանալ։ Օգոստոսի 31-ից սեպտեմբերի 12-ն ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանում արձանագրվել է ալկոհոլային թունավորման 46 դեպք (մեթանոլ), որից 21-ը մահվան ելքով, իսկ 25-ը բուժում ստանալուց հետո դուրս է գրվել։
 • Հայաստանում մինչև հունվարի 11-ը ներառյալ սահմանվում է կարանտին

  Հայաստանում մինչև հունվարի 11-ը ներառյալ սահմանվում է կարանտին

  11.09.2020| 20:29
  Կառավարության որոշմամբ այսօր` ժամը 17:00-ից մինչև 2021-ի հունվարի 11-ը ներառյալ Հայաստանի ամբողջ տարածքում սահմանվում է կարանտին:
 • Հա­սա­րա­կու­թ­յան գի­տակ­ցու­թ­յան փո­փո­խու­թ­յան ա­ռու­մով գնում ենք մինչ­մայ­դան­յան ՈՒկ­րաի­նա­յի ճա­նա­պար­հով

  Հա­սա­րա­կու­թ­յան գի­տակ­ցու­թ­յան փո­փո­խու­թ­յան ա­ռու­մով գնում ենք մինչ­մայ­դան­յան ՈՒկ­րաի­նա­յի ճա­նա­պար­հով

  11.09.2020| 01:27
  Թուր­քիան, Ադր­բե­ջա­նը, սո­րո­սա­կան և Արևմուտ­քի գլո­բա­լիս­տա­կան մյուս ու­ժե­րը, հա­մաշ­խար­հա­յին հրեա-մա­սո­նու­թյու­նը սպա­սում են ՀՀ-ում տա­րի­ներ շա­րու­նակ հետևո­ղա­կա­նո­րեն ի­րա­կա­նաց­վող հա­կա­ռու­սա­կան, և՛ Հա­յաս­տա­նի, և՛ Ռու­սաս­տա­նի հա­մար խիստ վտան­գա­վոր քա­րոզ­չու­թյան ար­դյուն­քին:
 • ՈՒ՞մ ձեռ­քում կհայտն­վի Ազ­գա­յին ար­խի­վը

  ՈՒ՞մ ձեռ­քում կհայտն­վի Ազ­գա­յին ար­խի­վը

  11.09.2020| 01:01
  Ողջ նա­խա­րա­րու­թյու­նը մեր­ձա­վոր­նե­րով ո­ղո­ղած ար­դա­րա­դա­տու­թյան նա­խա­րար Ռուս­տամ Բա­դա­սյա­նը, ո­րի ղե­կա­վար­ման շր­ջա­նում Հա­յաս­տա­նի դա­տաի­րա­վա­կան հա­մա­կարգն անտ­րա­մա­բա­նա­կան, ան­հաս­կա­նա­լի ո­րո­շում­նե­րի, նա­խագ­ծե­րի է­պի­կենտ­րոն է դար­ձել, քա­ղա­քա­կան գոր­ծըն­թաց­նե­րը սկ­սել են «ար­դա­րա­դա­տու­թյուն» թե­լադ­րել, կար­ծես բո­լոր «վնգս­տա­ցող» դա­տա­վոր­նե­րին «հե­ղա­փո­խա­կան­նե­րով» փո­խա­րի­նել էր, ա­մե­նուր ի­րա­վա­կա­նու­թյան բարձր նշա­ձող էր սահ­մա­նել, մնա­ցել էր միայն Ազ­գա­յին ար­խի­վի տնօ­րեն Ա­մա­տու­նի Վի­րա­բյա­նին աշ­խա­տան­քից ա­զա­տե­լը։