«Իրատես» թերթի հետարձակուրդային առաջին համարը լույս կտեսնի սեպտեմբերի 4-ին, իսկ irates.am-ը կթարմացվի սեպտեմբերի 1-ից:               
 
 • Հայտ­նի է մեկ­նար­կի ժամ­կե­տը

  Հայտ­նի է մեկ­նար­կի ժամ­կե­տը

  19.06.2020| 01:37
  Հու­նի­սի 17-ին ՈՒԵ­ՖԱ-ի շտաբ-գրա­սե­նյա­կում, կա­յա­ցել է ՈՒԵ­ՖԱ-ի գոր­ծա­դիր կո­մի­տեի հե­ռա­վար նիս­տը, քն­նարկ­վել են ա­կում­բա­յին և ազ­գա­յին հա­վա­քա­կան­նե­րի մր­ցա­շա­րե­րի ձևա­չա­փե­րի փո­փո­խու­թյուն­նե­րը, անց­կաց­ման նոր ժամ­կետ­նե­րը։
 • Հե­րո­սին ֆիլմ ձո­նեն, որ ի՞նչ ա­նեն

  Հե­րո­սին ֆիլմ ձո­նեն, որ ի՞նչ ա­նեն

  19.06.2020| 01:24
  Երբ աշ­խար­հի 17-ա­կի, Եվ­րո­պա­յի 13-ա­կի չեմ­պիոն, 1976-ին Երևա­նում ջրա­սույզ ե­ղած տրո­լեյ­բու­սից 20 մար­դու կյանք փր­կած ՇԱ­ՎԱՐՇ ԿԱՐԱ­ՊԵ­ՏՅԱ­ՆԻ ծնն­դյան օր­վա առն­չու­թյամբ հրա­պա­րա­կում ե­ղավ, թե հայ կի­նոն պատ­րաստ­վում է նրան նվիր­ված ֆիլմ նկա­րա­հա­նե­լու, լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րով իմ ար­ձա­գանքն այս­պի­սին ե­ղավ.
 • Եվրո-2020-ի հաջորդ տարվա առաջնությունը կանցկացվի 12 քաղաքներում

  Եվրո-2020-ի հաջորդ տարվա առաջնությունը կանցկացվի 12 քաղաքներում

  17.06.2020| 21:01
  Ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնությունը, որը հետաձգվել էր մեկ տարով, կանցկացվի 12 քաղաքներում՝ հայտարարել է ՈՒԵՖԱ-ի մամուլի ծառայությունը: Եվրո-2020-ը մեկ տարով հետաձգվել էր կորոնավիրուսի պանդեմիայի պատճառով:
 • Ռոման Ամոյան․ Ես ոչ մի օրինախախտում չեմ արել, ընդհակառակը՝ փորձել եմ հասկանալ, թե ինչ՞ օրենք եմ խախտել

  Ռոման Ամոյան․ Ես ոչ մի օրինախախտում չեմ արել, ընդհակառակը՝ փորձել եմ հասկանալ, թե ինչ՞ օրենք եմ խախտել

  16.06.2020| 22:53
  Բազմաթիվ զանգերից, հարցադրումներից ելնելով՝ ցանկանում եմ ինքս մեկնաբանեմ տեղի ունեցածը: Ես ոչ մի օրինախախտում չեմ արել, ընդհակառակը փորձել եմ հասկանալ, թե ինչ՞ օրենք եմ խախտել(տեսանյութում ամեն ինչ պարզ երեւում է)։
 • Պրե­միեր լի­գա­յին ու սկու­դե­տեին սպա­սե­լիս

  Պրե­միեր լի­գա­յին ու սկու­դե­տեին սպա­սե­լիս

  16.06.2020| 01:28
  Վաղ­վա­նից կմեկ­նար­կի նաև անգ­լիա­կան պրե­միեր լի­գա­յի ա­ռաջ­նու­թյու­նը, և սկզ­բուն­քո­րեն կկա­րո­ղա­նանք ա­սել, որ ե­թե ոչ ամ­բող­ջու­թյամբ, գո­նե մաս­նա­կիո­րեն մեծ ֆուտ­բո­լը ճն­շեց COVID-19 կոչ­ված այ­լան­դա­կու­թյանն ու վե­րա­դար­ձավ մեծ կյանք։ Հար­կավ հաս­կա­նա­լի է, որ դա­տարկ տրի­բու­նա­նե­րի պայ­ման­նե­րում ֆուտ­բոլն իր ողջ գու­նե­ղու­թյամբ չի ներ­կա­յա­նում ու չէր էլ կա­րող ներ­կա­յա­նալ, սա­կայն նրա­նից բա­ժա­նումն ար­դեն այն­քան տևա­կան էր, որ թվում է, ամ­բողջ մի դար է ան­ցել։
 • Որտեղ է լի­նե­լու եզ­րա­փա­կի­չը

  Որտեղ է լի­նե­լու եզ­րա­փա­կի­չը

  12.06.2020| 03:04
  ՈՒԵ­ՖԱ-ն փոր­ձում է ա­վար­տին հասց­նել Չեմ­պիոն­նե­րի լի­գա­յի եզ­րա­փա­կիչ հատ­վա­ծի կազ­մա­կեր­պա­կան աշ­խա­տանք­նե­րը։ Բանն այն է, որ կո­րո­նա­վի­րուսն ար­մա­տա­պես խմ­բագ­րել է նախ­կի­նում ե­ղած աշ­խա­տան­քա­յին ըն­թա­ցա­կար­գը։ Ըն­թա­ցիկ մր­ցաշր­ջա­նը, ինչ­պես գի­տենք, ընդ­հատ­վել է թի­մե­րի 1/8 փուլ դուրս գա­լու ճա­նա­պար­հին։
 • Եվ նո­րից Մե­սին

  Եվ նո­րից Մե­սին

  12.06.2020| 03:03
  Նի­դեր­լանդ­ցի գիտ­նա­կան­ներն ա­պա­ցու­ցել են, որ Լիո­նել Մե­սին եր­կու ան­գամ ա­վե­լի լավն է Քրիշ­տիա­նու Ռո­նալ­դուից՝ տե­ղե­կաց­նում է Sport.es-ը։
 • Եզրա­փակ­չում՝ «Բա­վա­րիա»-«Բա­յեր»

  Եզրա­փակ­չում՝ «Բա­վա­րիա»-«Բա­յեր»

  12.06.2020| 03:01
  Մինչ եվ­րո­պա­կան ֆուտ­բո­լա­յին գեր­տե­րու­թյուն­նե­րը պատ­րաստ­վում են կո­րո­նա­վի­րու­սի պատ­ճա­ռով ընդ­հատ­ված ա­ռաջ­նու­թյուն­նե­րը վեր­սկ­սե­լուն, բուն­դես­լի­գան այս ըն­թաց­քում ար­դեն չորս տուր է անց­կաց­րել՝ գու­մա­րած երկ­րի գա­վա­թի խա­ղար­կու­թյան կի­սաեզ­րա­փա­կի­չյան եր­կու հան­դի­պում­նե­րը։
 • Մադրիդը պատրաստ է ընդունել Եվրո-2020-ի հանդիպումները

  Մադրիդը պատրաստ է ընդունել Եվրո-2020-ի հանդիպումները

  10.06.2020| 14:28
  Մադրիդը պատրաստ է հյուրընկալել Եվրո-2020-ի խաղերը, որոնք կկայանան հաջորդ տարի: Մադրիդ քաղաքապետ Խոսե Լուիս Մարտինես-Ալմեյդան ասել է.
 • Ֆուտ­բո­լը կայս­րութ­յուն է՝ բազ­մա­թիվ բա­ղադ­րիչ­նե­րով

  Ֆուտ­բո­լը կայս­րութ­յուն է՝ բազ­մա­թիվ բա­ղադ­րիչ­նե­րով

  09.06.2020| 01:13
  ՖԻ­ՖԱ-ի նա­խա­գահ Ջա­նի Ին­ֆան­տի­նոն ա­ռա­ջար­կել է քն­նար­կել ֆուտ­բո­լի վե­րա­կա­ռուց­ման եր­կու հա­մար­ձակ նա­խա­գիծ. ա. սահ­մա­նել խա­ղա­ցող­նե­րի վար­ձատր­ման վե­րին շեմ, բ. սահ­մա­նա­փա­կել տրանս­ֆեր­նե­րից ա­ռա­ջա­ցող նրանց գու­մա­րի չա­փը։