• Նա «հաս­կա­նում էր միշտ ֆու­խա­րա­յի հա­լից» (բայց ո՛չ Նի­կոլն ինձ կհաս­կա­նար, ո՛չ էլ...)

  Նա «հաս­կա­նում էր միշտ ֆու­խա­րա­յի հա­լից» (բայց ո՛չ Նի­կոլն ինձ կհաս­կա­նար, ո՛չ էլ...)

  20.12.2019| 00:14
  Մի քա­նի օր է մա­մու­լը գրում է, թե Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի դս­տեր՝ Մա­րիամ Փա­շի­նյա­նի հա­մար թան­կար­ժեք՝ 27 հա­զար դո­լար ար­ժո­ղու­թյամբ մե­քե­նա են գնել։ Հե­տո պարզ­վեց, որ չեն գնել, դա վար­չա­պե­տի պե­տա­կան պահ­պա­նու­թյան մե­քե­նա­նե­րից է, ո­րը տրա­մադր­վում է նաև նրա ըն­տա­նի­քի ան­դամ­նե­րին։
 • Առանց այն էլ հե­ղա­փո­խա­կա­նաց­ված երկ­րում հե­ղա­փո­խու­թ­յուն ա­նե­լու փոր­ձը հի­մա­րու­թ­յուն է

  Առանց այն էլ հե­ղա­փո­խա­կա­նաց­ված երկ­րում հե­ղա­փո­խու­թ­յուն ա­նե­լու փոր­ձը հի­մա­րու­թ­յուն է

  20.12.2019| 00:11
  Ի դեպ, հենց նո­յեմ­բե­րի 25-ին Ի­րա­նով ան­ցավ հան­րա­հա­վաք­նե­րի, ցույ­ցե­րի և եր­թե­րի երկ­րորդ ա­լի­քը ի պաշտ­պա­նու­թյուն Իս­լա­մա­կան Հան­րա­պե­տու­թյան իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի և պե­տա­կան կար­գի։
 • Սեր­ժի «Կա­զա­նը», Նի­կո­լի «Դեյ­թո­նը»

  Սեր­ժի «Կա­զա­նը», Նի­կո­լի «Դեյ­թո­նը»

  20.12.2019| 00:00
  Ի դեպ, լանդ­շաֆտն ամ­բող­ջա­կան ընդ­գր­կե­լու դեպ­քում պետք է ա­սել` Սեր­ժը ևս իր «Դեյ­թոնն» ու­նե­ցավ՝ ապ­րի­լյան պա­տե­րազ­մը: Ին­չու՞ այն չա­վարտ­վեց խա­ղա­ղու­թյան պար­տադ­րան­քով: Շատ պարզ. այն ըն­դա­մե­նը թույլ «ապ­րո­բա­ցիա» էր։
 • Արմեն Գևորգյան. 2019-ի ակնհայտ թվացող ձեռքբերումները և վիճահարույց կողմերը

  Արմեն Գևորգյան. 2019-ի ակնհայտ թվացող ձեռքբերումները և վիճահարույց կողմերը

  17.12.2019| 22:31
  Ես փորձել եմ բացառապես մասնագիտական և պետական կառավարման գիտելիքների ու փորձի տեսանկյունից արձանագրել փաստերը, որոնք ՀՀ իշխանությունները և, ինչու չէ, քաղաքացիների մի զգալի մասը համարում է վերջին շրջանի ակնհայտ ձեռքբերում, և միաժամանակ նշել վիճահարույց ասպեկտները, վեր հանել այն ռիսկերը և խնդիրները, որոնք ձևավորվում են դրանցից։
 • Ամա­նո­րի «կոր­պո­րա­տի­վի» ժա­մա­նակ մի-մի բա­ժակ էլ չկա­ռուց­ված ճո­պա­նու­ղու հա­մար խմեք

  Ամա­նո­րի «կոր­պո­րա­տի­վի» ժա­մա­նակ մի-մի բա­ժակ էլ չկա­ռուց­ված ճո­պա­նու­ղու հա­մար խմեք

  17.12.2019| 01:45
  Շեն­գա­վի­թի ե­րի­տա­սարդ թա­ղա­պետ Ռազ­միկ Մկրտ­չյանն այն հա­մոզ­մանն է, որ բյու­ջեից Ա­մա­նո­րի խն­ջույ­քի հա­մար 2 մլն դրամ հատ­կաց­նե­լը մեծ բան չէ, ա­վե­լին՝ անհ­րա­ժեշտ է տա­րին գե­ղե­ցիկ ձևով եզ­րա­փա­կե­լու հա­մար: Մկրտ­չյա­նը, վս­տա­հա­բար, միակ թա­ղա­պե­տը չէ, որ այդ­պես է կար­ծում: Նա ան­ձամբ է տե­ղե­կաց­րել՝ Երևա­նի բո­լոր թա­ղա­պե­տա­րան­ներն էլ Ա­մա­նո­րի քեֆ-ու­րա­խու­թյան հա­մար գու­մար են դուրս գրել:
 • Առանց այն էլ հե­ղա­փո­խա­կա­նաց­ված երկ­րում հե­ղա­փո­խու­թ­յուն ա­նե­լու փոր­ձը հի­մա­րու­թ­յուն է

  Առանց այն էլ հե­ղա­փո­խա­կա­նաց­ված երկ­րում հե­ղա­փո­խու­թ­յուն ա­նե­լու փոր­ձը հի­մա­րու­թ­յուն է

  17.12.2019| 01:37
  Ես բազ­միցս եմ գրել մեր տա­րա­ծաշր­ջա­նում ի­րա­նա­կան գոր­ծո­նի մա­սին և միշտ հիմ­նա­վո­րել եմ իմ տե­սա­կե­տը, ո­րով­հե­տեև, որ­պես հե­ղի­նակ, ու­նեմ ըն­թա­ցիկ պա­հի գլ­խա­վոր խնդ­րի իմ պատ­կե­րաց­ման ի­րա­վուն­քը։ 
 • Լո­ռու մարզ­պետն ու Վա­նա­ձո­րի քա­ղա­քա­պե­տը «ջան» ա­սում են, «ջան»՝ լսում

  Լո­ռու մարզ­պետն ու Վա­նա­ձո­րի քա­ղա­քա­պե­տը «ջան» ա­սում են, «ջան»՝ լսում

  17.12.2019| 01:33
  «Լո­ռու մարզ­պետ Անդ­րեյ Ղու­կա­սյա­նը Վա­նա­ձո­րի քա­ղա­քա­պետ Մա­մի­կոն Աս­լա­նյա­նի հետ բա­վա­կան լավ, բա­րիդ­րա­ցիա­կան հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րի մեջ է: Ի­րար հետ հա­վե­սով հա­մա­գոր­ծակ­ցում են, ծրագ­րեր ի­րա­կա­նաց­նում, չեն դժ­գո­հում մի­մյան­ցից: Ե­թե ան­գամ ան­հա­մա­ձայ­նու­թյուն­ներ ու­նեն, քն­նար­կում են ու գտ­նում ոս­կե մի­ջի­նը»,- ա­սաց «Ի­րա­տե­սի»՝ Վա­նա­ձո­րի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նին մոտ կանգ­նած աղ­բյուրը։
 • Արմեն Սարգ­ս­յա­նին հեշտ չէ հա­մո­զե­լը

  Արմեն Սարգ­ս­յա­նին հեշտ չէ հա­մո­զե­լը

  17.12.2019| 01:18
  Նա­խա­գահ Ար­մեն Սարգ­սյա­նի շուրջ բա­վա­կան հե­տաքր­քիր ի­րա­վի­ճակ է ստեղծ­վել. քա­ղա­քա­կան բևեռ­նե­րը նրան չեն հա­մակ­րում, իսկ հան­րու­թյու­նը, խո­շոր հաշ­վով, դրա­կանորեն է վերաբերվում։
 • Սեր­ժի «Կա­զա­նը» և Նի­կո­լի «Դեյ­թո­նը»

  Սեր­ժի «Կա­զա­նը» և Նի­կո­լի «Դեյ­թո­նը»

  17.12.2019| 00:52
  Ի­հար­կե, կա­րե­լի էր ընկ­նել «դա­վադ­րու­թյուն­նե­րի տե­սու­թյան» գիր­կը և պն­դել՝ այս իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը, ո­րոնց մե­քե­նան «ար­տադր­վել» է ա­ռանց ար­գե­լակ­նե­րի և այն­պես, որ ղե­կա­վար­ման վա­հա­նա­կը մեկն է, և այն ա­մենևին էլ օր­վա անձ­նիշ­խա­նի ձեռ­քում չէ, և հա­մա­ձայ­նել տե­սա­կե­տին, թե Զոհ­րապ Մնա­ցա­կա­նյա­նի ՝ «Hard Talk»-ի շա­րու­նա­կու­թյուն դար­ձած հան­դի­պում­նե­րը այ­սու­հետ կազ­մա­կեր­պում է կլոու­նա­դա­յի իս­կա­կան «պրո­ֆե­սիո­նալ» Իո­նի­սյա­նը, բա՞յց…
 • Սեփականության վերաբաշխում

  Սեփականության վերաբաշխում

  16.12.2019| 13:08
  Ռուբեն Հայրապետյան-Խաչատուր Սուքիասյան հեռահար բանավեճը բավական ուշագրավ է։ Հիշեցնենք, որ Ռուբեն Հայրապետյանը Սուքիասյանի հասցեին բավական կոշտ էր արտահայտվել՝ ներկայացնելով «Բջնի» գործարանը սեփականացնելու խնդիրը։