• «Գոր­ծող իշ­խա­նու­թ­յու­նը՝ Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա­նի գլ­խա­վո­րու­թ­յամբ, իր մե­դիա ռե­սուրս­նե­րը ա­ռա­վել շատ օգ­տա­գոր­ծում է սե­փա­կան PR-ի և ընդ­դի­մա­խոս­նե­րին վար­կա­բե­կե­լու նպա­տա­կով»

  «Գոր­ծող իշ­խա­նու­թ­յու­նը՝ Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա­նի գլ­խա­վո­րու­թ­յամբ, իր մե­դիա ռե­սուրս­նե­րը ա­ռա­վել շատ օգ­տա­գոր­ծում է սե­փա­կան PR-ի և ընդ­դի­մա­խոս­նե­րին վար­կա­բե­կե­լու նպա­տա­կով»

  12.06.2020| 02:21
  «Առաջինը՝ Հայաստան» նա­խա­ձեռ­նող խմ­բի մե­դիա­խոր­հր­դա­տու, մե­դիա­փոր­ձա­գետ ՀԱՅԿ ԴԵՐ­ԶՅԱ­ՆԻ հետ զրույ­ցում ենք մեր օ­րե­րում ի­րա­կա­նաց­վող մե­դիա­մա­նի­պու­լյա­ցիա­նե­րի‚ սոց­ցան­ցա­յին ի­րա­կա­նու­թյան և այլ թե­մա­նե­րի մա­սին։
 • Գործ տալ, գործ տալ մինչև վերջ

  Գործ տալ, գործ տալ մինչև վերջ

  12.06.2020| 01:45
  Իշ­խա­նու­թյունն օր օ­րի ա­վե­լի է կա­տա­րե­լա­գոր­ծում ու մշա­կում «գործ տա­լու» օ­րեն­սդ­րու­թյու­նը: Կար­ծես քիչ էր նա­խա­գի­ծը, ո­րով օ­րի­նա­զանց վա­րորդ­նե­րի խախ­տում­նե­րը կա­րող են ար­ձա­նագր­վել շար­քա­յին մեկ այլ քա­ղա­քա­ցու կող­մից, վար­չա­պե­տի մա­կար­դա­կով այժմ էլ խոս­վում է մե­քե­նա­յում դի­մակ չկ­րող մարդ­կանց տու­գա­նե­լու հնա­րա­վո­րու­թյան մա­սին:
 • Ինչու՞ է ԼՏՊ-ն հան­դուր­ժում իր դպ­րոցն ան­ցած և ի­րեն բազ­միցս դա­վա­ճա­նած Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա­նին

  Ինչու՞ է ԼՏՊ-ն հան­դուր­ժում իր դպ­րոցն ան­ցած և ի­րեն բազ­միցս դա­վա­ճա­նած Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա­նին

  12.06.2020| 01:39
  Ան­ցած մի քա­նի օ­րե­րը բա­վա­կա­նին լուրջ փաս­տեր ար­ձա­նագ­րե­ցին, ո­րոնք նախ և ա­ռաջ ար­ձա­գան­քում են հա­յաս­տա­նյան ներ­քա­ղա­քա­կան զար­գա­ցում­նե­րին ու հե­ռան­կար­նե­րին։ Ի­հար­կե, կան­խա­տես­վում էր, որ 2020 թվա­կա­նին լուրջ գոր­ծըն­թաց­ներ ու տե­ղա­շար­ժեր կսկս­վեն ընդ­դի­մա­դիր դաշ­տում։
 • Մու­րա­դը կա­տա­ղել է

  Մու­րա­դը կա­տա­ղել է

  12.06.2020| 01:15
  Նի­կոլ Փա­շի­նյանն իշ­խա­նու­թյու­նը բե­րել է «մար­տա­կան պատ­րաստ­վա­ծու­թյան»։ Կա­ռա­վա­րու­թյան մեր աղ­բյու­րը փո­խան­ցում է, որ ու­ժա­յին կա­ռույց­նե­րի ղե­կա­վար­նե­րի փո­փո­խու­թյու­նից հե­տո վար­չա­պե­տը հրա­հան­գել է գե­րա­տես­չու­թյուն­նե­րի ղե­կա­վար­նե­րին ի­րենց «թափ տալ», դրա­կան ո­րո­շա­կի ցու­ցա­նիշ­ներ ներ­կա­յաց­նել՝ հան­րու­թյան աչ­քում նախ­կին վս­տա­հու­թյու­նը վե­րա­կանգ­նե­լու հա­մար։
 • Փա­շի­ն­յա­նը կա­յաց­րեց սե­փա­կան դա­տավ­ճի­ռը

  Փա­շի­ն­յա­նը կա­յաց­րեց սե­փա­կան դա­տավ­ճի­ռը

  12.06.2020| 01:04
  Այս եր­կու տար­վա ըն­թաց­քում մե­զա­նում գլ­խի­վայր շուռ ե­կավ պաշ­տո­նյա­յի կեր­պա­րը։ ՈՒ պետք չէ միան­գա­մից հի­շեց­նել նախ­կի­ննե­րին, նրանց սխալ­նե­րը։ Խոս­քը բաց­թո­ղում­նե­րի, վատ կա­ռա­վար­ման ու խնդ­րա­հա­րույց ո­րո­շում­նե­րի մա­սին չէ։
 • Նի­կո­լը կգ­նա՞ քա­ղա­քա­ցիա­կա­նի

  Նի­կո­լը կգ­նա՞ քա­ղա­քա­ցիա­կա­նի

  12.06.2020| 00:47
  Ե­թե քա­ղա­քա­կան, հատ­կա­պես ընդ­դի­մա­դիր կոնգ­լո­մե­րա­տը թույլ տա, ի­հար­կե: Բայց դա ա­ռա­ջին հա­յաց­քից: Ի­րա­կա­նում բո­լոր կար­գի, այդ թվում և քա­ղա­քա­ցիա­կան պա­տե­րազմ­նե­րը տե­ղի են ու­նե­նում մեն­թալ, հո­գու պլա­նում, հե­տո դրանք ա­ռար­կա­յա­նում են:
 • Դուք ձեր մարզից խոսեք

  Դուք ձեր մարզից խոսեք

  10.06.2020| 23:12
  Այսօր խորհրդարան ժամանած մարզպետները հոգու պարտք են համարել անպայման երկու թթու, կծու խոսք ասել Գագիկ Ծառուկյանին, քանի որ նա նախօրեին հայտարարել էր, որ կառավարության կազմը 100 տոկոսով պիտի փոխել։
 • Փա­շի­ն­յա­նը քա­ղա­քա­կան պայ­քա­րի է պատ­րաստ­վում

  Փա­շի­ն­յա­նը քա­ղա­քա­կան պայ­քա­րի է պատ­րաստ­վում

  09.06.2020| 00:55
  ՈՒ­ժա­յին կա­ռույց­նե­րի ղե­կա­վա­րի­նե­րի փո­փո­խու­թյու­նը վկա­յում է մեկ բա­նի մա­սին՝ Նի­կոլ Փա­շի­նյանն իր իշ­խա­նու­թյան եր­կա­րա­կե­ցու­թյան հա­մար գոր­ծի է դնում վեր­ջին մի­ջո­ցը՝ ու­ժա­յին մե­թո­դը։
 • Փա­շի­ն­յա­նը մե­նակ է

  Փա­շի­ն­յա­նը մե­նակ է

  09.06.2020| 00:38
  Խոր­հր­դա­րա­նա­կան ընդ­դի­մու­թյու­նը տե­ղա­փոխ­վեց ար­մա­տա­կան դաշտ։ Այս եր­կու տար­վա ըն­թաց­քում խիստ չե­զոք կար­գա­վի­ճա­կով գոր­ծող ԲՀԿ-ն օ­րերս կտ­րուկ շր­ջա­դարձ կա­տա­րեց։
 • Քա­ղա­քա­կա­նու­թ­յու­նը երկ­րորդ հնա­գույն մաս­նա­գի­տու­թ­յունն է

  Քա­ղա­քա­կա­նու­թ­յու­նը երկ­րորդ հնա­գույն մաս­նա­գի­տու­թ­յունն է

  09.06.2020| 00:35
  Բնա­կան է, որ Հա­յաս­տա­նում հին ու նոր քա­ղա­քա­կան իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի միջև ծա­վալ­ված կե­նաց ու մա­հու պայ­քա­րի պայ­ման­նե­րում պի­տի ծն­վեին նոր «եր­րորդ» կու­սակ­ցու­թյուն­ներ, դա­շինք­ներ, շար­ժում­ներ՝ փորձ­ված ու ան­փորձ, նո­րըն­ծա թե հնաոճ և այլն: