• Պետք է ազատվել փրփուրից ընդհանրապես

  Պետք է ազատվել փրփուրից ընդհանրապես

  31.10.2019| 11:41
  Երեկ ասուլիս տվեց Վազգեն Մանուկյանը՝ Հայաստանի երրորդ հանրապետության առաջին վարչապետը, իսկ հիմա Հանրային խորհրդի հոգնած ու ծերացած նախագահը: Ասուլիսին նախորդել էին բուռն իրադարձություններ:
 • Տերովին տերն է տարել, անտերին գելը

  Տերովին տերն է տարել, անտերին գելը

  29.10.2019| 15:04
  Այսօր Նիկոլ Փաշինյանն իր ֆեյսբուքյան էջով տեղեկացրել է, որ ապրիլի 9-ին Երեւանի ավտոմաքսատանը տեղի ունեցած հայտնի միջադեպի հետևանքով աշխատանքից ազատված մաքսային ծառայողը կրկին ծառայության է ընդունվել։
 • Դեռ գա­լու է պա­տաս­խա­նատ­վու­թ­յան պա­հը

  Դեռ գա­լու է պա­տաս­խա­նատ­վու­թ­յան պա­հը

  29.10.2019| 01:18
  Հա­յաս­տա­նի ի­րա­վա­պահ մար­մին­նե­րը թեև ձևա­կա­նո­րեն ա­պա­քա­ղա­քա­կան են, սա­կայն ի­րա­կա­նում, ինք­նա­կամ թե հար­կադ­րա­բար, քա­ղա­քա­կան պոռ­նի­կի կար­գա­վի­ճա­կում են, հա­ճախ եր­կա­կի ստան­դարտ­նե­րով ա­ռաջ­նորդ­վող և իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի քա­ղա­քա­կան պատ­վեր­նե­րը կա­տա­րող գոր­ծիք են:
 • Դար­ձ­յալ թար­մաց­վում է ՊՈԱԿ-նե­րի լու­ծար­ման, վե­րա­միա­վոր­ման թե­ման

  Դար­ձ­յալ թար­մաց­վում է ՊՈԱԿ-նե­րի լու­ծար­ման, վե­րա­միա­վոր­ման թե­ման

  29.10.2019| 00:48
  Մեկ տա­րի ա­ռաջ մեծ աղ­մուկ բարձ­րաց­րեց ՊՈԱԿ-նե­րի‚ ԾԻԳ-ե­րի լու­ծար­ման հար­ցը։ Հա­մա­րում էին‚ որ դրանք ա­վե­լորդ կա­ռույց­ներ են‚ ո­րոնք կրկ­նում են նա­խա­րա­րու­թյուն­նե­րի գոր­ծա­ռույթ­նե­րը‚ ուս­տի պետք է մտց­վեն նա­խա­րա­րու­թյուն­նե­րի կա­ռուց­ված­քում։ Մեծ աղ­մու­կից հե­տո դրանց մի մա­սը փակ­վեց‚ մի մա­սը լու­ծար­վեց, սա­կայն դրանք դեռևս շա­րու­նա­կում են գոր­ծել։
 • «ГРУ»-ն ընդդեմ «ЦРУ»-ի

  «ГРУ»-ն ընդդեմ «ЦРУ»-ի

  29.10.2019| 00:27
  Փոք­րիկ վեր­լու­ծու­թյունն իսկ ար­ձա­նագ­րում է` այս իշ­խա­նու­թյուն­ներն ըն­դու­նակ են շատ «հե­ռուն» գնա­լու լավ պլա­նա­վոր­ված, հուժ­կու ներ­խու­ժու­մով` բո­լոր թույ­լատր­ված ու չթույ­լատր­ված «տա­րածք­ներ»` այն­տեղ սե­փա­կան իշ­խա­նու­թյու­նը տա­րա­ծե­լու, հան­րու­թյանն ու ան­հատ­նե­րին տար­րա­լու­ծե­լու, ախ­տա­հա­րե­լու հա­մար:
 • Այլ տեղ փնտրեք մեղավորին

  Այլ տեղ փնտրեք մեղավորին

  26.10.2019| 21:48
  ՀՀ արտգործնախարարի հարցազրույցը BBC-ին Հայաստանի ներքաղաքական դաշտում մեծ իրարանցում է առաջացրել։ Զոհրաբ Մնացականյանին քննադատում են և փորձագետները, և նախկին իշխանության ներկայացուցիչները։
 • Ամեն ին­չի ա­ղը դուրս է ե­կել

  Ամեն ին­չի ա­ղը դուրս է ե­կել

  25.10.2019| 00:55
  Մեր երկ­րում աղ­մու­կը շատ է։ Ա­մեն տեղ ու ա­մեն հար­ցում։ Աղմ­կող­ներն էլ են շա­տա­ցել։ Եր­կի­րը հան­գիս­տը կորց­րել է։ Երբ մի հար­ցի շուրջ աղ­մու­կը մի քիչ նվա­զում է, մյուս թե­ման է ա­րագ աս­պա­րեզ նետ­վում։
 • Նա­խա­րար­ներն ան­ձամբ են պա­հան­ջել բարձ­րաց­նել աշ­խա­տա­վար­ձը

  Նա­խա­րար­ներն ան­ձամբ են պա­հան­ջել բարձ­րաց­նել աշ­խա­տա­վար­ձը

  25.10.2019| 00:50
  Նա­խա­րար­նե­րի աշ­խա­տա­վար­ձե­րի բարձ­րաց­ման մա­սին վար­չա­պե­տի գաղտ­նի հանձ­նա­րա­րա­կա­նը, ո­րով գոր­ծա­դի­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներն ար­դեն մի քա­նի ա­միս 1,5 մլն դրամ աշ­խա­տա­վարձ են ստա­նում, մեծ աղ­մուկ է հա­նել: Բաց ու թա­փան­ցիկ քա­ղա­քա­կա­նու­թյուն որ­դեգ­րած կա­ռա­վա­րու­թյու­նը ՀՀ «հպարտ ու ար­ժա­նա­պա­տիվ» քա­ղա­քա­ցի­նե­րից, փաս­տո­րեն, թաքց­րել է, թե ինչ­քան է բարձ­րաց­րել «ժո­ղովր­դի սր­տի նա­խա­րար­նե­րի» աշ­խա­տա­վար­ձը:
 • Գոր­ծող իշ­խա­նու­թ­յու­նը վեր­ջին շր­ջա­նում բազ­մա­թիվ գոր­ծի­քա­կազ­մե­րից ա­պա­վի­նում է ռեպ­րե­սիվ մե­խա­նիզ­մին

  Գոր­ծող իշ­խա­նու­թ­յու­նը վեր­ջին շր­ջա­նում բազ­մա­թիվ գոր­ծի­քա­կազ­մե­րից ա­պա­վի­նում է ռեպ­րե­սիվ մե­խա­նիզ­մին

  25.10.2019| 00:33
  Սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րա­նի նա­խա­գահ Հրայր Թով­մա­սյա­նի շուրջ ծա­վալ­վող ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րը ևս մեկ ան­գամ բա­ցա­հայ­տե­ցին ՀՀ վար­չախմ­բի ռե­սուր­սա­յին թու­լու­թյուն­նե­րը՝ ին­տե­լեկ­տուա­լից սկ­սած մինչև տար­րա­կան կազ­մա­կերպ­չա­կան:
 • Իսկ քեզ դեռ չե՞ն ձեր­բա­կա­լել

  Իսկ քեզ դեռ չե՞ն ձեր­բա­կա­լել

  25.10.2019| 00:16
  Երկ­րում շա­րու­նակ­վում է ի­րա­վա­կան հա­մա­կար­գի ա­պա­մոն­տա­ժու­մը, ռեպ­րե­սիա­նե­րը նոր թափ են հա­վա­քում. Քո­չա­րյա­նին մի պահ «մո­ռա­ցած» իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի մոտ դեռ ո­չինչ չի ստաց­վում Հրայր Թով­մա­սյա­նին «բան­տե­լու» մա­սով: