Անկախության օրվա կա­պակցությամբ «Ի­րա­տես» թեր­­թի հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի սեպտեմբերի 25-ին:               
 
 • Ճշտենք` ի­րա­կա­նում ո՞վ է տգե­տը և հի­մա­րը

  Ճշտենք` ի­րա­կա­նում ո՞վ է տգե­տը և հի­մա­րը

  30.06.2020| 00:15
  «Իմ քայ­լը» խմ­բակ­ցու­թյան քա­ղա­քա­կան «դեղ­նակ­տուց­նե­րը» դեռ մի ե­լույ­թի դույզն-ինչ հե­ղի­նակ չդար­ձած, չհաս­կա­նա­լով ան­գամ ի­րենց դերն ու կար­գա­վի­ճա­կից բխող պար­տա­կա­նու­թյուն­նե­րը, սկ­սել են պի­տա­կա­վո­րել, իբր խելք սո­վո­րեց­նել լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րին։
 • Նի­կո­լի վա­խե­րը

  Նի­կո­լի վա­խե­րը

  30.06.2020| 00:05
  Ե­թե ան­կեղծ` չկա Նի­կո­լի խն­դիր. կա ջր­հե­ղե­ղի խն­դիր. Չի լի­նի Նի­կո­լը, նրա «հում­քը» կեր­տած­նե­րը կա­րող են ա­ռա­ջին շարք բե­րել Ար­մեն Սարգ­սյա­նին, Էդ­մոն Մա­րու­քյա­նին կամ մի եր­րորդ` թրե­նինգ ան­ցած, չար ու­ժե­րի հետ մո­տի­կից «ծա­նո­թա­ցած», հայ­րե­նիքն ու հայ լի­նե­լը մեր­ժող այլ գլո­բա­լիս­տի. գու­մա­րե­լի­նե­րի տե­ղա­փո­խու­թյու­նից գու­մա­րը չի փոխ­վում:
 • Դուք ձեր թիմին դեռ համոզեք

  Դուք ձեր թիմին դեռ համոզեք

  29.06.2020| 22:02
  Այս իշխանությունից գլուխ չես հանի, արդեն հաշիվը կորցրել ենք, թե քանի անգամ են կառավարության անդամներն իրար հակասող, իրենք իրենց հերքող հայտարարություններ արել։ Հետո էլ անընդհատ ժողովրդին են մեղադրում, թե պարետատան սահմանած կանոններին չեն հետևում։
 • Նա ճա­նա­պարհ հար­թեց Ստամ­բու­լ­յան կոն­վեն­ցիա­յի վա­վե­րաց­ման հա­մար

  Նա ճա­նա­պարհ հար­թեց Ստամ­բու­լ­յան կոն­վեն­ցիա­յի վա­վե­րաց­ման հա­մար

  26.06.2020| 01:18
  Ոչ միայն աշ­խար­հահռ­չակ եր­գիչ, այլև աշ­խար­հահռ­չակ հա­մա­սե­ռա­մոլ, այ­լա­սեր­ված Էլ­թոն Ջո­նի ըն­կեր, բա­րե­կամ, ՀՀ նա­խա­գա­հի պաշ­տո­նը զբա­ղեց­նող Ար­մեն Սարգ­սյա­նը վե­րոն­շյալ գոր­ծո­ղու­թյու­նը կա­տա­րել է Էլ­թոն Ջո­նին Երևա­նում պատ­վե­լուց, մե­ծա­րե­լուց 2 տա­րի անց, իսկ ա­վե­լի ո­րո­շա­կի հու­նի­սի 24-ին, ժա­մը 00:47-ին ստո­րագ­րե­լով փա­շի­նյա­նա­կան իշ­խա­նու­թյան կող­մից ի­րեն ներ­կա­յաց­ված հա­կա­սահ­մա­նադ­րա­կան օ­րեն­քը:
 • Վեր­ջա­պես ա­զատ­վեք չե­ղած հե­ղա­փո­խու­թ­յան ուր­վա­կա­նից

  Վեր­ջա­պես ա­զատ­վեք չե­ղած հե­ղա­փո­խու­թ­յան ուր­վա­կա­նից

  26.06.2020| 00:54
  Ա­նա­սե­լիո­րեն ապ­շած եմ. «Իմ քայ­լը» խմ­բակ­ցու­թյու­նը Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի ե­րեկ­վա ե­լույ­թից հե­տո չծա­փա­հա­րեց նրան: Ի՞նչ է պա­տա­հել «ծա­փե­րի» խոր­հր­դա­րա­նին, չլի­նի՝ կաշ­կանդ­ված են իմ­քայ­լա­կան­նե­րը, որ հեր­թա­կան «դմփ-դմփ-հուն» չձո­նե­ցին բո­լո­րի «պոր­տը տե­ղը դրած» երկ­րի ա­ռաջ­նոր­դին, ո­րը, ի դեպ, Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի ամ­բիո­նից կա­ռա­վա­րու­թյան անց­նող տար­վա աշ­խա­տանք­նե­րի կա­տա­րո­ղա­կան­ներ էր, իբր, ներ­կա­յաց­նում:
 • Ընդ­դի­մա­դիր եր­կու թևե­րից յու­րա­քանչ­յու­րը, չի բա­ցառ­վում, իշ­խա­նա­փո­խու­թ­յան իր ճա­նա­պար­հը ընտ­րի, ա­ռան­ձին ֆոր­մատ­նե­ր ստեղ­ծի, ո­րոնք հե­տա­գայում գու­ցե միավորվեն

  Ընդ­դի­մա­դիր եր­կու թևե­րից յու­րա­քանչ­յու­րը, չի բա­ցառ­վում, իշ­խա­նա­փո­խու­թ­յան իր ճա­նա­պար­հը ընտ­րի, ա­ռան­ձին ֆոր­մատ­նե­ր ստեղ­ծի, ո­րոնք հե­տա­գայում գու­ցե միավորվեն

  26.06.2020| 00:50
  Այն‚ որ ՀՀ նախ­կին նա­խա­գահ­ներ Ռո­բերտ Քո­չա­րյանն ու Սերժ Սարգ­սյա­նը երկ­րորդ նա­խա­գա­հի խա­փան­ման մի­ջո­ցը փոխ­վե­լուց հե­տո կա­րող էին հան­դի­պել‚ շատ մեծ ա­նակն­կալ չէր։ Եր­կու հին ըն­կեր­ներն ու գոր­ծըն­կեր­ներն այ­սօր պաշ­տո­նա­պես գտն­վում են գոր­ծող իշ­խա­նու­թյուն­նե­րին ընդ­դի­մա­դիր բևե­ռում։
 • ՈՒ՞ր եք այդ­քան ա­րագ սլա­նում, որ­բի գլուխ չէ այս պե­տու­թ­յու­նը

  ՈՒ՞ր եք այդ­քան ա­րագ սլա­նում, որ­բի գլուխ չէ այս պե­տու­թ­յու­նը

  26.06.2020| 00:11
  Հու­նի­սի 24-ը հա­կա­սա­կան օր էր։ Մեր անմ­տու­թյան և հպար­տու­թյան խտաց­ման օր։ Մոսկ­վա­յի Կար­միր հրա­պա­րա­կում հայ զին­վոր­ներն էին խրոխտ քայ­լում։ Ան­կախ Հա­յաս­տա­նի ա­մե­նա­մեծ ձեռք­բե­րու­մը՝ բա­նա­կը, այ­սօր միակ կա­ռույցն է, ո­րը, ան­կախ քա­ղա­քա­կան վայ­րի­վե­րում­նե­րից, շա­րու­նա­կում է հպարտ պա­հել այն երկ­րի պա­տի­վը, ո­րը քա­ղա­քա­կան տար­բեր ու­ժեր ա­մեն օր գետ­նին են հա­վա­սա­րեց­նում։
 • Աստ­ված է ար­դեն խա­ղում Նի­կո­լի դեմ

  Աստ­ված է ար­դեն խա­ղում Նի­կո­լի դեմ

  26.06.2020| 00:07
  Վա­ղուց էր պետք հետ քաշ­վել` ըստ լա­վա­գույն ա­ղոթ­քի. «Տեր, շատ բան կա­տար­վում է այն ժա­մա­նակ, երբ մենք ո­չինչ չենք ա­նում» (Էք­զյու­պե­րի):
 • Սկսվե՜ց

  Սկսվե՜ց

  25.06.2020| 12:44
  Ներկայացվող հրապարակախոսության համար «Հրապարակ» օրաթերթի խմբագրություն են զանգահարել ոստիկանության քրեական վարչությունից և տեղեկացրել, որ ստացել են դատախազի գրությունը, որտեղ վերջինս հրահանգել է «ուսումնասիրել «Հրապարակի» հեղինակ Էդիկ Անդրեասյանի «Բռնապետիկն ու մենք» հոդվածում առկա հանգամանքները և լուծել հեղինակին քրեաիրավական պատասխանատվության ենթարկելու հարցը»։
 • Նաիրա Զոհրաբյան. Մեկ շաբաթ առաջ չամիչով բուլկի եմ գնել հայտնի օլիգարխի սիթիից

  Նաիրա Զոհրաբյան. Մեկ շաբաթ առաջ չամիչով բուլկի եմ գնել հայտնի օլիգարխի սիթիից

  23.06.2020| 14:26
  Աժ ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը հայտարարում է, թե սկսվել է իր հետ շփված անձանց «մասսայական բզբզում»։