• Տրանս­ֆոր­մա­ցիա՞, թե՞ կր­կին մա­նի­պու­լ­յա­ցիա

  Տրանս­ֆոր­մա­ցիա՞, թե՞ կր­կին մա­նի­պու­լ­յա­ցիա

  31.07.2020| 00:16
  Թուր­քիան «Հույ­սի» կամր­ջով հա­տեց Նա­խի­ջևա­նը և շատ քիփ` Հա­յաս­տա­նի սահ­մա­նին է: Այն Նա­խիջևա­նի, որ­տե­ղից Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի օ­րոք Ադր­բե­ջա­նը հա­զա­րա­վոր մետ­րե­րով ա­ռաջ ե­կավ, պատ կա­ռու­ցեց, դիր­քա­վոր­վեց` ու­ղիղ դեպ Զան­գե­զուր գնա­ցող ճա­նա­պար­հի, Ա­րե­նիի և կից գյու­ղե­րի վրա:
 • Գլ­խա­վոր մե­ղա­վո­րին թո­ղած` շար­քա­յին­նե­րին է պատ­ժում

  Գլ­խա­վոր մե­ղա­վո­րին թո­ղած` շար­քա­յին­նե­րին է պատ­ժում

  30.07.2020| 22:24
  Ե­րեկ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը Սփյուռ­քի հանձ­նա­կա­տա­րի գրա­սե­նյա­կի միան­գա­մից 10 աշ­խա­տա­կից է ա­զա­տել աշ­խա­տան­քից։
 • Տա­վուշ` վու՜շ-վու՜շ…

  Տա­վուշ` վու՜շ-վու՜շ…

  28.07.2020| 00:12
  Նի­կոլ` վու՜շ-վու՜շ: Զո­րիկ` վու՜շ-վու՜շ: ԱԽ քար­տու­ղար` ՖՈՒԼ ԿՈ­ՄԵ­ԴԻԱՆՏ: Սա է իշ­խա­նա­կան պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րի ցան­կը և նրանց պահ­ված­քի գնա­հա­տա­կա­նը տա­վու­շյան դեպ­քե­րից հե­տո:
 • Ամեն մեկն իր դարդին

  Ամեն մեկն իր դարդին

  26.07.2020| 00:46
  «Կասկած չկա, որ Ռուսաստանի իշխանություններն ունեն բոլոր միջոցներն ու կարողությունները իրադարձությունների նման զարգացում թույլ չտալու համար»,֊РБК հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում, անդրադառնալով Ռուսաստանում հայերի և ադրբեջանցիների միջև բախումներին, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։
 • «Մար­գա­րի­տա Սի­մո­ն­յա­նը պայ­թեց­րեց այն ա­ռաս­պել­նե­րը, ո­րոնք ստեղ­ծել էր հենց ՀՀ վար­չա­պե­տը ՌԴ վեր­նա­խա­վի և ան­ձամբ Վլա­դի­միր Պու­տի­նի հետ հա­րա­բե­րու­թ­յուն­նե­րի շուրջ»

  «Մար­գա­րի­տա Սի­մո­ն­յա­նը պայ­թեց­րեց այն ա­ռաս­պել­նե­րը, ո­րոնք ստեղ­ծել էր հենց ՀՀ վար­չա­պե­տը ՌԴ վեր­նա­խա­վի և ան­ձամբ Վլա­դի­միր Պու­տի­նի հետ հա­րա­բե­րու­թ­յուն­նե­րի շուրջ»

  24.07.2020| 00:11
  Պա­տե­րազ­մը, նույ­նիսկ ա­մե­նա­կար­ճա­ժամ­կետ, շատ երևույթ­ներ է բա­ցա­հայ­տում, այդ թվում՝ թե ինչ­պես են գոր­ծում հին ու նոր կա­պե­րը, ինչ­պես են ի­րենց պա­հում ի­րա­կան դաշ­նա­կից­ներն ու հա­կա­ռա­կորդ­նե­րը։ Ինչ­պես և ցան­կա­ցած ճգ­նա­ժամ՝ պա­տե­րազ­մը նույն­պես հնա­րա­վո­րու­թյուն է` բա­ցա­հայ­տե­լու ո­րո­շա­կի ի­րո­ղու­թյուն­ներ, ար­ձա­նագ­րե­լու ի­րա­կան փաս­տե­րը՝ մեր­ժե­լով տար­բեր ա­ռաս­պել­ներ, քա­րոզ­չա­կան կարծ­րա­տի­պե­րը և այլն։
 • ՈՒ՞ր ես, չկաս, չէ՞ որ կա­յիր

  ՈՒ՞ր ես, չկաս, չէ՞ որ կա­յիր

  24.07.2020| 00:08
  «Դու­խով» Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը շատ պրի­մի­տիվ որ­դեգ­րում­նե­րի աս­պետ է: Երբ անհ­րա­ժեշտ է հա­ղոր­դակց­վել «հպարտ ժո­ղովր­դի» հետ, որ­պես յու­րո­վի պա­տաս­խան ըն­թա­ցող զար­գա­ցում­նե­րի, նա չկա:
 • Վեր­ջա­պես ձեզ իշ­խա­նու­թ­յուն զգա­ցեք

  Վեր­ջա­պես ձեզ իշ­խա­նու­թ­յուն զգա­ցեք

  21.07.2020| 14:07
  Հայ-ադր­բե­ջա­նա­կան սահ­մա­նին թշ­նա­մու սան­ձա­զեր­ծած ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թյան ա­ռա­ջին իսկ օ­րից մի ան­հե­թեթ բա­նա­վեճ է ըն­թա­նում սո­ցիա­լա­կան հար­թա­կում։ Իշ­խա­նու­թյու­նը մե­ղադ­րում է ընդ­դի­մու­թյա­նը, թե ներ­սի «թշ­նա­մին» են, վեր­ջին­ներս էլ հի­շեց­նում են նրանց պահ­ված­քը 2016-ի ապ­րի­լյան քա­ռօ­րյա­յի ժա­մա­նակ։
 • Փա­շի­ն­յա­նին ստի­պում են վե­րա­դարձ­նել հե­ղա­փո­խու­թ­յան սև տո­կոս­նե­րը

  Փա­շի­ն­յա­նին ստի­պում են վե­րա­դարձ­նել հե­ղա­փո­խու­թ­յան սև տո­կոս­նե­րը

  21.07.2020| 13:57
  Ե­ղավ այն, ինչն ան­խու­սա­փե­լի էր: Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նին և իր կիր­թին քիչ-քիչ մո­տեց­նում են այն սե­ղա­նին, ո­րի շուրջ ի­րենք նս­տել չեն ու­զում, ո­րի շուրջ բա­նակ­ցու­թյուն­ներն ար­դեն իսկ «բո­վան­դա­կա­յին» եզ­րույթ­նե­րին էին հա­սել, բայց նրան­ցից ա­մեն մե­կը յու­րօվ­սանն կար­ծում է, թե կկա­րո­ղա­նա շր­ջան­ցել, դուրս թռ­չել այդ «Բեր­մու­դից»:
 • Արագ խել­քի գա­լը գերհ­րա­տապ է դար­ձել Հա­յաս­տա­նի ու հա­յե­րի հա­մար

  Արագ խել­քի գա­լը գերհ­րա­տապ է դար­ձել Հա­յաս­տա­նի ու հա­յե­րի հա­մար

  14.07.2020| 13:19
  Բայց պետք չէ մտա­ծել, թե Արևմուտ­քում միայն Թուր­քիան է ՆԱ­ՏՕ-ի հա­մար լուրջ խն­դիր, ինչ­պես ա­սել է Ֆրան­սիա­յի նա­խա­գահ Մակ­րո­նը։ Ա­վաղ, ամ­բողջ Եվ­րո­պա­յում է ի­րադ­րու­թյու­նը տհաճ։
 • Նոր ի­րա­վի­ճակ

  Նոր ի­րա­վի­ճակ

  14.07.2020| 12:34
  Տա­վու­շում տե­ղի ու­նե­ցա­ծը «նա­խեր­գանք է» մեծ գոր­ծըն­թաց­նե­րից ա­ռաջ. ե­րակ էր ստուգ­վում, Օ­վեր­տո­նի պա­տու­հան բաց­վում` Ա­յա Սո­ֆիա­յի տա­ճա­րը մզ­կիթ դարձ­նե­լու ֆո­նին, պան­թուր­քիս­տա­կան ծրա­գի­րը մեկ­նար­կե­լու ա­ռի­թով: