• Մեր հո­ղը մեզ­նից խլե­լու հար­ցից ա­վե­լի ազ­գա­յին հարց կա­րո՞ղ է լի­նել

  Մեր հո­ղը մեզ­նից խլե­լու հար­ցից ա­վե­լի ազ­գա­յին հարց կա­րո՞ղ է լի­նել

  28.04.2020| 00:43
  Ոչ մե­կը չի ա­ռար­կի այն հար­ցում, որ այս իշ­խա­նու­թյան ղե­կա­վա­րը շատ է սի­րում խո­սել։ Ան­գամ զար­մա­նա­լու չափ շատ, ո­րով­հետև պե­տու­թյան ղե­կա­վա­րը, այն էլ՝ հոգ­սա­շատ երկ­րի, այդ­քան շա­ղակ­րա­տե­լու ի­րա­վունք չու­նի։ Բայց ին­չի՞ մա­սին է ա­մե­նից շատ սի­րում «լայվ» կամ ֆեյս­բու­քյան գրա­ռում ա­նել Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը։
 • Որքան արագ լավ ապրելու խայծը կուլ տվեցին

  Որքան արագ լավ ապրելու խայծը կուլ տվեցին

  25.04.2020| 22:23
  Այս իշխանության հորինած «Քաղաքացու օրն» էր այսօր։ Երկու տարի առաջվա քաղաքացին, որ հպարտ էր ու ապրում էր երջանիկ երկրում, շարունակու՞մ է իրեն այդպես զգալ։
 • Հիաս­թափ­ված­նե­րի վե­րա­բե­ր­յալ վար­չա­պե­տի տե­սու­թ­յան հետևում թաքն­ված են նրա ֆո­բիա­նե­րը

  Հիաս­թափ­ված­նե­րի վե­րա­բե­ր­յալ վար­չա­պե­տի տե­սու­թ­յան հետևում թաքն­ված են նրա ֆո­բիա­նե­րը

  24.04.2020| 01:23
  Կո­րո­նա­վի­րու­սա­յին է­պի­դե­միա­յի վտանգ­ներն ա­վե­լի ու ա­վե­լի հա­ճա­խա­կի են սկ­սել ան­վան­վել գե­րուռ­ճաց­ված։ Այժմ ար­դեն այդ վտանգ­նե­րը հա­մար­վում են ին­ֆո­դե­միա­յի հետևանք և քա­ղա­քա­կան գոր­ծիք։
 • Վստա­հու­թ­յունն է փոր­ձում

  Վստա­հու­թ­յունն է փոր­ձում

  24.04.2020| 00:50
  Իշ­խա­նու­թյան ներ­սում կաս­կա­ծի որ­դը սկ­սում է գլուխ բարձ­րաց­նել։ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը սկ­սել է չվս­տա­հել ան­գամ իր նեղ շր­ջա­պա­տին, ո­րոնք նախ­կի­նում ո­րո­շա­կի վս­տա­հու­թյուն էին ներ­շն­չում։ Այս թե­մա­յով վեր­ջերս ըն­դուն­ված օ­րեն­քի առն­չու­թյամբ կա­ռա­վա­րու­թյու­նից բա­վա­կան ու­շագ­րավ տե­ղե­կու­թյուն մեզ հայտ­նե­ցին։
 • Ար­թուր Վա­նե­ցյա­ն. «Թող իմ հրա­ժա­րա­կա­նը լի­նի «կանգ առ»-ի սթա­փեց­նող քայ­լը»

  Ար­թուր Վա­նե­ցյա­ն. «Թող իմ հրա­ժա­րա­կա­նը լի­նի «կանգ առ»-ի սթա­փեց­նող քայ­լը»

  24.04.2020| 00:42
  Կո­րո­նա­վա­րա­կի տա­րա­ծու­մը աշ­խար­հում, հե­տո նաև Հա­յաս­տա­նում ինչ-որ չա­փով հե­տին պլան մղեց ար­տա­քին ու ներ­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թյան հիմ­նա­հար­ցե­րը, բայց այդ հար­ցե­րը ոչ մի տեղ չեն ան­հե­տա­ցել:
 • Թյու­րի­մա­ցութ­յու՞ն, թե՞ օ­րի­նա­չա­փու­թ­յուն

  Թյու­րի­մա­ցութ­յու՞ն, թե՞ օ­րի­նա­չա­փու­թ­յուն

  24.04.2020| 00:34
  «Եր­ջա­նիկ» ազգ պետք է լի­նես, որ վեց հա­րյուր տա­րի պե­տու­թյուն չու­նե­նա­լուց հե­տո մի կերպ ա­վե­րակ­նե­րից եր­կիր հյու­սես, պե­տա­կան ինս­տի­տուտ­ներ կա­ռու­ցես, վեց հա­րյուր տա­րիե ի վեր ա­ռա­ջին ան­գամ պա­տե­րազ­մով հո­ղեր հետ բե­րես, մեկ ազգ եր­կու պե­տու­թյուն ու­նե­նաս (թե­կուզ` մե­կը չճա­նաչ­ված), ու մեկ էլ` հո՛պ, քո իսկ ե­րան­քից գա­լար­վե­լով մե­կը վեր բարձ­րա­նա, սկ­սի քան­դել այն ա­մե­նը, ին­չը սե­րունդ­նե­րի կյանք, հո­գու «ա­րյուն» է ար­ժե­ցել, հատ առ հատ գլո­բա­լիս­տիա­կան-ան­բա­րո դե­տո­նա­տոր­ներ դնի բո­լոր ար­ժեք­նե­րիդ տակ` հա­նուն ու­րի­շի, գե­րա­գույն նպա­տակ ու­նե­նա­լով սր­բու­թյուն սր­բոց Ար­ցա­խը:
 • Երկու տար­վա «նո­րեկ­նե­րը» պաշ­տո­նա­կան ա­րա­րո­ղա­կար­գին չեն տի­րա­պե­տում

  Երկու տար­վա «նո­րեկ­նե­րը» պաշ­տո­նա­կան ա­րա­րո­ղա­կար­գին չեն տի­րա­պե­տում

  21.04.2020| 00:36
  Ինձ բնավ չի հե­տաք­րք­րում՝ ով է մե­ղա­վոր, որ վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի հա­զա­լու կամ գլուխ քո­րե­լու կադ­րե­րը հայ­տն­վել են հա­մա­ցան­ցում: Մտա­հո­գիչ եր­կու հան­գա­մանք կա. եր­կու տար­վա փոր­ձա­ռու­թյուն ու­նե­ցող «նո­րեկ­նե­րը» պաշ­տո­նա­կան ա­րա­րո­ղա­կար­գին չեն տի­րա­պե­տում ու, ի վեր­ջո, ին­չի մա­սին էր իբրև թե կո­րո­նա­վի­րու­սի մա­սին այդ­քան չարչ­րկ­ված ու­ղեր­ձը:
 • Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա­նի միակ հե­րո­սը Սերժ Սարգ­ս­յանն է

  Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա­նի միակ հե­րո­սը Սերժ Սարգ­ս­յանն է

  21.04.2020| 00:35
  Ար­դեն ան­տա­նե­լի են դառ­նում երկ­րի վար­չա­պե­տի ա­մե­նօ­րյա ու ա­մեն­ժա­մյա սպառ­նա­լիք­նե­րը, իր խո­տան­ված, տա­պալ­ված քայ­լե­րի, ան­լուրջ պահ­ված­քի պատ­ճա­ռով «լայվ» ա­նելն ու հա­թա­թա­ներ տա­լը։
 • Իշխա­նու­թ­յու­նը «Հայ­փոստ»-ում տե­ղա­վո­րեց իր մար­դուն

  Իշխա­նու­թ­յու­նը «Հայ­փոստ»-ում տե­ղա­վո­րեց իր մար­դուն

  21.04.2020| 00:20
  Նա­խորդ հա­մա­րում՝ «Իշ­խա­նու­թյունն այս ան­գամ էլ «աչ­քը դրել» է «Հայ­փոս­տի» վրա» վեր­տա­ռու­թյամբ տպագր­ված մեր լու­րը ե­րեկ հաս­տատ­վեց։ Խոս­քը «Հայ­փոստ» ՓԲԸ-ի տնօ­րե­նի փո­փո­խու­թյան մա­սին է։ Ե­րեկ ար­դեն աշ­խա­տող­նե­րին է ներ­կա­յաց­վել տնօ­րե­նի ժա­մա­նա­կա­վոր պաշ­տո­նա­կա­տա­րը՝ Հայկ Կա­րա­պե­տյա­նը։ Վեր­ջինս աշ­խա­տել է «Բի­լայն» ըն­կե­րու­թյու­նում՝ որ­պես կո­մեր­ցիոն բաժ­նի ղե­կա­վար։
 • «Բրոունյան» Նիկոլ, «անբրոուն» Սերժ

  «Բրոունյան» Նիկոլ, «անբրոուն» Սերժ

  21.04.2020| 00:03
  Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը մս­խում է իր վեր­ջին պտ­ղունց վս­տա­հու­թյու­նը: Խնդ­րի «հմայքն» այն է, որ ին­քը ևս շատ լավ է հաս­կա­նում դա: Փոր­ձում է կանգ­նեց­նել այդ ըն­թաց­քը` ա­նե­լով ա­վե­լի «ան­վս­տա­հե­լի» քայ­լեր, ինչն է՛լ ա­վե­լի է խո­րաց­նում ան­դուն­դը Նի­կո­լի ու Նի­կո­լի միջև, Նի­կո­լի ու թի­մի միջև, Նի­կո­լի ու հա­սա­րա­կու­թյան միջև: