• Վաղն է ա­նո­րոշ ու ան­դեմ

  Վաղն է ա­նո­րոշ ու ան­դեմ

  21.01.2020| 00:28
  ԱԱԾ նախ­կին տնօ­րեն Գեոր­գի Կու­տո­յա­նի ող­բեր­գա­կան մա­հը մեր հան­րու­թյան հո­գե­բա­նու­թյան ախ­տերն ա­վե­լի ցցուն դարձ­րեց։ Շա­տերն ի­րենց հո­գու ի­րա­կան պատ­կերն ու մաղձն անխ­նա շաղ տվե­ցին, թու­նա­վո­րե­ցին օ­դը։ Ախ­տո­րո­շում­ներ տվող­ներն էլ չու­շա­ցան, «դաս» տվող­ներն էլ, թե՝ դիա­կապ­տու­թյուն եք ա­նում մար­դու մար­մի­նը դեռ չսա­ռած։
 • «Քաոս ստեղ­ծե­լու քա­ղա­քա­կա­նու­թ­յու­նը հետևո­ղա­կա­նո­րեն ի­րա­կա­նաց­վում է»

  «Քաոս ստեղ­ծե­լու քա­ղա­քա­կա­նու­թ­յու­նը հետևո­ղա­կա­նո­րեն ի­րա­կա­նաց­վում է»

  21.01.2020| 00:24
  Իշխա­նա­փո­խու­թ­յու­նից հե­տո հան­րա­պե­տու­թ­յու­նում ստեղծ­ված բա­րո­յա­հո­գե­բա­նա­կան մթ­նո­լոր­տի մա­սին զրու­ցում ենք հո­գե­բան ԿԱ­ՐԻ­ՆԵ ՆԱԼ­ՉԱՋ­ՅԱ­ՆԻ հետ։
 • Մար­տի 1-ը որ­պես հա­վերժ մահ­վան գոր­ծիք

  Մար­տի 1-ը որ­պես հա­վերժ մահ­վան գոր­ծիք

  21.01.2020| 00:12
  Այս իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի օ­րոք ա­մեն ինչ է շրջ­վում Հա­յաս­տա­նում, ստա­նում հա­յե­լա­յին սառն ար­տա­հայ­տու­թյուն... Մեր նախ­նի­նե­րը փա­կում էին հա­յե­լի­նե­րը, որ­պես­զի մա­հա­ցած­ներն այն­տեղ չար­տա­ցոլ­վեն:
 • Ծառուկյանը՝ Կուտոյանի հոգեհանգստյան արարողությանը չմասնակցելու մասին

  Ծառուկյանը՝ Կուտոյանի հոգեհանգստյան արարողությանը չմասնակցելու մասին

  20.01.2020| 13:51
  ԱԱԾ նախկին տնօրեն Գերորգի Կուտոյանին անձամբ չեմ ճանաչել, բայց ԲՀԿ խմբակցության անդամները երեկ մասնակցել են նրա հոգեհանգստին՝ ԱԺ-ում լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց ԲՀԿ խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը՝ պատասխանելով հարցին՝ ինչու՞ երեկ այնտեղ չի եղել։
 • Մարությանը՝ Փաշինյանի հետ հանդիպման մասին

  Մարությանը՝ Փաշինյանի հետ հանդիպման մասին

  17.01.2020| 15:09
  Արձանագրեցինք, որ այն խնդիրները, որոնք հրատապ լուծում էին պահանջում, քաղաքային իշխանություններն արդեն լուծել են՝ լրագրողների հետ զրույցում ասաց Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը՝ անդրադառնալով իր ևՀՀ վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանի հետ անցկացրած հանդիպմանը։
 • Վար­չա­պե­տին այլևս չի հա­ջող­վում սոսն­ձել իշ­խա­նա­կան թի­մի տար­բեր բե­կոր­նե­րը

  Վար­չա­պե­տին այլևս չի հա­ջող­վում սոսն­ձել իշ­խա­նա­կան թի­մի տար­բեր բե­կոր­նե­րը

  17.01.2020| 00:54
  Նա­խորդ հոդ­վա­ծում 2020 թվա­կա­նի հնա­րա­վոր զար­գա­ցում­նե­րը վեր­լու­ծե­լիս անդ­րա­դար­ձանք հա­սա­րա­կու­թյանն ա­մե­նից շատ հե­տաք­րք­րող հար­ցին՝ ի՞նչ մի­տում­ներ կա­րող են նկատ­վել ընդ­դի­մա­դիր դաշ­տում։ Ըստ էու­թյան‚ ըն­թա­ցիկ տա­րում ընդ­դի­մա­դիր թևում սպաս­վում է ֆոր­մա­տա­վո­րում։ Սա­կայն հե­տաքր­քիր է նաև‚ թե ինչ զար­գա­ցում­ներ կա­րող են զար­գա­նալ իշ­խա­նա­կան հատ­վա­ծում։
 • Նյար­դայ­նաց­նում է

  Նյար­դայ­նաց­նում է

  17.01.2020| 00:46
  Սե­փա­կան թի­մա­կից­նե­րի հան­դեպ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի ան­վս­տա­հու­թյու­նը գնա­լով խո­րա­նում է։ Ա­մենևին պա­տա­հա­կան չէ, որ նա «պա­տաս­խա­նա­տու» գոր­ծե­րը վս­տա­հում է միայն սե­փա­կան ըն­տա­նի­քի ան­դամ­նե­րին։ Մեր տե­ղե­կու­թյուն­նե­րով, Փա­շի­նյա­նին ա­մե­նից շատ մտա­հո­գում է այն, որ իր թի­մի ո­րոշ ան­դամ­ներ սկ­սել են այլ քա­ղա­քա­կան ու­ժե­րի, ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի հետ «խա­ղեր» տալ և հար­մար պա­հի կա­րող են դաշ­տը փո­խել ու մե­նակ կթող­նել ի­րեն։
 • Փո­ղը՝ ի­րենց, հոգ­սը՝ բնակ­չին

  Փո­ղը՝ ի­րենց, հոգ­սը՝ բնակ­չին

  17.01.2020| 00:41
  Հաշ­վի առ­նե­լով, որ Հա­յաս­տա­նի բնակ­չու­թյան զգա­լի հատ­վա­ծը մա­յրա­քա­ղա­քում է ապ­րում, Երևա­նի ղե­կա­վա­րու­թյու­նը Փա­շի­նյա­նին գրե­թե հա­վա­սար իշ­խա­նու­թյուն ու­նի։ Պարզ­վում է՝ այս իշ­խա­նու­թյունն էլ իր բա­ցա­ռիկ դե­րա­կա­տար­ներն ու­նի, ճիշտ է, ոչ կո­կոր­դի­լո­սա­սեր, բայց դրան ձգ­տող։
 • Կրակն են ըն­կել

  Կրակն են ըն­կել

  17.01.2020| 00:39
  Մինչ Փա­շի­նյա­նը ֆեյս­բու­քյան է­ջում շտա­պում է չճշտ­ված տե­ղե­կու­թյուն­ներ հա­ղոր­դել, հե­տո սր­բագ­րում ու խմ­բագ­րում է՝ հի­շե­լով նախ­կին աշ­խա­տան­քը, գե­րա­տես­չու­թյուն­ներն ի­րենց պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րով ու­զում են ար­դեն «կախ­վել»։
 • Արսեն Թորոսյանը և Նիկոլ Փաշինյանի կառավարական թիմն անհամատեղելի են

  Արսեն Թորոսյանը և Նիկոլ Փաշինյանի կառավարական թիմն անհամատեղելի են

  16.01.2020| 14:26
  «Ժողովուրդը» գրում է. «ՀՀ առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի հրամանը՝ մարզային մի շարք բուժկենտրոնների պետական ֆինանսավորումը դադարեցնելու, հետևաբար ծննդատների փաստացի փակելու ծրագրի մասին, ՀՀ կառավարության հավանությանը չի արժանացրել: