• Երկու լա­րի վրա

  Երկու լա­րի վրա

  22.11.2019| 00:23
  Չնա­յած ԲՀԿ-ն վս­տա­հեց­նում է, թե «Վեր­նա­տան» ձևա­չա­փին չի միա­նա­լու, բայց Գա­գիկ Ծա­ռու­կյա­նը Ծա­ռու­կյան չէր լի­նի, ե­թե այս ան­գամ էլ սե­փա­կան քա­ղա­քա­կան հե­տագ­ծին հա­վա­տա­րիմ չմ­նար։
 • ՈՒմ ինչ էր ու­զում հաս­կաց­նել

  ՈՒմ ինչ էր ու­զում հաս­կաց­նել

  22.11.2019| 00:12
  Գյում­րու նախ­կին քա­ղա­քա­պետ, ԲՀԿ խմ­բակ­ցու­թյան ան­դամ Վար­դան Ղու­կա­սյա­նը վեր­ջին օ­րե­րին մա­մու­լի ու­շադ­րու­թյան կենտ­րո­նում է։ Նի­կոլ Փա­շի­նյանն ան­գամ նրան սպառ­նաց պա­տե­րին ծե­փել, «պառ­կը­ցը­նել» աս­ֆալ­տին, սա­կայն բո­լո­րի ու­շադ­րու­թյու­նից վրի­պեց Ղու­կա­սյա­նի հայ­տա­րա­րու­թյու­նից մի հե­տաքր­քիր դր­վագ։ Միա­սե­ռա­կա­նու­թյան դեմ խո­սող Ղու­կա­սյանն այս ան­գամ ա­սաց. «Իսկ Դուք գի­տե՞ք, որ Պապ թա­գա­վո­րը գեյ է ե­ղել»։
 • Փնտր­վում է ի­րա­կան ընդ­դի­մու­թ­յուն

  Փնտր­վում է ի­րա­կան ընդ­դի­մու­թ­յուն

  22.11.2019| 00:11
  Այ­սօր քա­ղա­քա­կան օ­րա­կար­գի պա­հանջ է դար­ձել ընդ­դի­մա­դիր լուրջ բևե­ռի ստեղ­ծու­մը։ Քա­նի դեռ իշ­խա­նու­թյա­նը հա­կընդ­դեմ ուժ չի ձևա­վոր­վել, ո­րը հա­կակ­շիռ կդառ­նա, կա­րող ենք մո­ռա­նալ երկ­րի զար­գաց­ման մա­սին։
 • Իսկ դուք ու­նե՞ք պո­լիէ­թի­լե­նե տոպ­րակ

  Իսկ դուք ու­նե՞ք պո­լիէ­թի­լե­նե տոպ­րակ

  19.11.2019| 00:08
  Օր­վա իշ­խո­ղի հան­գս­տյան օ­րե­րի քրո­նի­կոնն իսկ բա­վա­րար է հաս­կա­նա­լու` «որ­տեղ են ձմե­ռում» փո­ղո­ցից իշ­խա­նու­թյան ե­կած քա­ղա­քա­կան ու­ժի (բարձր է հն­չում) «խեց­գե­տին­նե­րը», չնա­յած ի սկզ­բա­նե էլ պարզ էր։
 • Իրենք էլ են ի­րեն­ցից դժ­գոհ

  Իրենք էլ են ի­րեն­ցից դժ­գոհ

  15.11.2019| 02:24
  Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի ի­րար հա­ջոր­դող սխալ­նե­րը, հրա­պա­րա­կա­յին ան­պա­տաս­խա­նա­տու ար­տա­հայ­տու­թյուն­նե­րը սկ­սել են բա­վա­կան ծանր կա­ցու­թյան մեջ դնել սե­փա­կան թի­մա­կից­նե­րին։
 • Իշխա­նու­թ­յուն­նե­րը կր­կին սպառ­նում են «պառ­կըց­նել աս­ֆալ­տին»

  Իշխա­նու­թ­յուն­նե­րը կր­կին սպառ­նում են «պառ­կըց­նել աս­ֆալ­տին»

  15.11.2019| 02:14
  Վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյանն աս­ֆալ­տին «պառ­կըց­նե­լու», պա­տե­րին ծե­փե­լու ու ծնոտ­նե­րին խփե­լու մա­սին է կր­կին խո­սել, այս ան­գամ՝ Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի բարձր ամ­բիո­նից։ Վար­չա­պե­տին «վր­դո­վեց­րել» է «Բար­գա­վաճ Հա­յաս­տան» խոր­հր­դա­րա­նա­կան խմ­բակ­ցու­թյան պատ­գա­մա­վոր Վար­դան Ղու­կա­սյա­նի՝ քրեա­կան են­թամ­շա­կույ­թը քրեա­կա­նաց­նող օ­րեն­քին դեմ ար­տա­հայտ­վե­լը։
 • Սերժ Սարգ­ս­յա­նը, ինչ­պես ինքն է ա­սում, կշ­տա­պի դան­դաղ

  Սերժ Սարգ­ս­յա­նը, ինչ­պես ինքն է ա­սում, կշ­տա­պի դան­դաղ

  15.11.2019| 01:48
  Հա­յաս­տա­նի վեր­ջին շր­ջա­նի քա­ղա­քա­կան օ­րա­կար­գի ա­ռանձ­նա­հատ­կու­թյուն­նե­րից մեկն այն էր‚ որ քա­ղա­քա­կան ան­ցու­դար­ձում զգա­լիո­րեն ակ­տի­վա­ցավ ՀՀ եր­րորդ նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սյա­նի գոր­ծո­նը։
 • Թի­մը դար­ձել է ան­կա­ռա­վա­րե­լի

  Թի­մը դար­ձել է ան­կա­ռա­վա­րե­լի

  15.11.2019| 00:50
  Այն, որ Ա­րա­րատ Միր­զո­յա­նը չդար­ձավ ԱԽ ան­դամ, ոչ այն­քան Ա­րա­րատ Միր­զո­յա­նի ցավն է (աչ­քե­րից այն կա­թում էր` ան­թա­քույց ու խիստ դառ­նա­գին), որ­քան Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի. ա­ռա­ջին հեր­թին՝ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի:
 • Գևորգ Գևորգյան. Նիկոլին իշխանության բերած ուժերը մի նպատակ ունեն՝ հօգուտ ադրբեջանի մեկընդմիշտ լուծել Արցախի հարցը

  Գևորգ Գևորգյան. Նիկոլին իշխանության բերած ուժերը մի նպատակ ունեն՝ հօգուտ ադրբեջանի մեկընդմիշտ լուծել Արցախի հարցը

  13.11.2019| 18:00
  Նիկոլին իշխանության բերած ուժերը մի նպատակ ունեն՝ հօգուտ ադրբեջանի մեկընդմիշտ լուծել Արցախի հարցը:
 • Իշխանության շուրջ օղակը սեղմվում է

  Իշխանության շուրջ օղակը սեղմվում է

  12.11.2019| 18:12
  Այսօր քիչ դեպքերից է, երբ և դրսում է թեժ, և խորհրդարանում: Երկու ուղղություններով էլ թիրախում իշխանությունն է ու նրա սխալ քաղաքականությունը: