ReAnimania 2019
 
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  22.10.2019| 00:05
  Տեր, այս ան­գամ լուռ ու հո­ժար եմ վե­րա­դառ­նում վրա­նիդ տակ, Ըն­դու­նի՛ր որ­դուդ, Ա­նա­պա­տում կր­կին ինձ գտար, վեր­քե­րի ու ա­ր­յան մեջ, ՈՒ ա­սա­ցիր` ապ­րի՛ր։
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  18.10.2019| 00:08
  Կյանք տուր մեզ, Տե՛ր, ու էլ ավելի… Այս ծանր պահին կյանք տուր մեզ, կյանքի Աստված.
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  15.10.2019| 00:05
  Խո­նար­հում ենք մեր հի­վանդ հո­գին Ոտ­նե­րիդ ա­ռաջ: Հա­նիր մեզ տիղ­մից, Ձեռք­բե­րում­նե­րը հո­ղով մի՛ ծած­կիր Հա­նա­պազ գործ­վող մեղ­քե­րի հա­մար...
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  11.10.2019| 00:09
  Տուր մեզ լուռ ըմ­պել Գի­նին Քո հա­սուն, Տուր մեզ լուռ ել­նել մութ գե­րեզ­մա­նից, Եր­կինք համ­բառ­նալ:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  08.10.2019| 00:02
  Օրհ­նու­թ­յան հզոր Ար­քա, հա­վի­տ­յան, պահ­պա­նի՛ր հոտդ, Ա­րա­ծեց­րու կա­նաչ-հոտա­վետ ա­րոտ­նե­րի մեջ, Օգ­նի՛ր պայ­քա­րի այս մեծ օ­րե­րում,
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  04.10.2019| 00:01
  Թևերս բա­ցեմ ու վեր բարձ­րա­նամ ամ­պի ծվե­նով, Հու­սո դռ­նե­րը մե­կիկ հետ տա­նեմ` Կան­չե­րը մեղմիկ շո­յեմ համ­րո­րեն, Ձուլ­ման տե­սիլ­քը կլա­նեմ նո­րեն, Իջ­նեմ հա­գե­ցած ու էլ չլա­ցեմ:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  01.10.2019| 00:01
  Չէ՞ որ չես թող­նի որ ես վեր­ջա­նամ, Հանգ­չեմ այս­պես լուռ:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  27.09.2019| 00:03
  Թույլ տուր` նայեմ Քեզ Որբացած ու սև հոգուս խորքերից։ Թույլ տուր` հպվեմ Քեզ Տկար մատներով` անշունչ, անզգա:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  24.09.2019| 00:02
  Դուրս եմ գա­լիս Բա­բե­լո­նից: Դուրս եմ գա­լիս ես ինք­նա­կամ` Ձեռ­քիս սա­փոր, որ շատ շու­տով պիտ դա­տար­կեմ Ար­ցունք­նե­րից, որ հո­սե­ցին այս­քան եր­կար:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  20.09.2019| 00:03
  Առավոտ կանուխ լուրթ արեգակի շողերի ներքո` Պիտ ծնվեմ նորեն. Պիտի արձակեմ գոլորշի ճերմակ.